Search result for

walten

(67 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walten-, *walten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา walten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *walten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy walking his dogs found his body in Walten Park.คนพาหมาไปเดินเล่น พบศพของเขาที่วาลเท็นปาร์ค Big Feet (2012)
Pleasing maidens preside there in splendour,Wunschmädchen walten dort hehr Die Walküre (1980)
If I must depart from Valhalla, no longer to work and act with you, and belong henceforth to a man as master, do not give me as prize to some cowardly boaster.Soll ich aus Walhall scheiden nicht mehr mit dir schaffen und walten dem herrischen Manne gehorchen fortan: Dem feigen Prahler gib mich nicht preis! Die Walküre (1980)
In the Department of Administrative Affairs? 23.000 people just administering other administrators?In diesem Ministerium sitzen 23.000 Beamte, die nur andere Verwaltungsbeamte verwaltenThe Economy Drive (1980)
Surrender peacefully and no harm will come to you or your planet.Wenn ihr euch ohne Widerstand ergebt, werde ich Gnade walten lassen und euch Erdlinge mitsamt eurem Planeten verschonen. Super Monster (1980)
Let people see the last pirate.Lass doch Gnade walten, Du letzter Pirat. The Mystery of the Third Planet (1981)
More administrators administrating other administrators!Die Verwaltung? Noch mehr Verwalter, um die verwaltenden Verwalter zu verwaltenThe Compassionate Society (1981)
The 342 civil servants must have some workers to administer.Da gibt es auch 342 Verwaltungsbeamte, die brauchen ein paar Arbeiter, die sie verwalten können. The Compassionate Society (1981)
Obviously we can't change the law. Perhaps we might show them leniency, a private word with the Chief Executive.- Wir müssen natürlich dem Gesetz folgen, aber man könnte vielleicht Milde walten lassen. The Skeleton in the Cupboard (1982)
India wants home rule.Indien muss sich endlich selbst verwaltenGandhi (1982)
You know, that adorable little Laura... says you're handling Frank's will.Diese süße kleine Laura meinte, Sie würden Franks Nachlass verwaltenAltared Steele (1983)
But if we are considering an expenditure of WELL over a million dollars... we should proceed with the UTMOST caution.Wenn wir eine Aufwendung von über einer Million Dollar erwägen, sollten wir äußerste Vorsicht walten lassen. Steele Flying High (1983)
At the moment, the authorities will show some leniency.Noch lässt der Richter wohl Milde waltenSteele Threads (1983)
And it's going to take a lot of very sophisticated legal expertise to structure and administer those affairs.Und einen Großteil ungewöhnlichen juristischen Raffinements bedarf es, diese Belange zu ordnen, zu verwaltenAll of Me (1984)
Show no mercy to impudence!Lasst keine Gnade waltenNausicaä of the Valley of the Wind (1984)
I am in charge of departmental administration while Billy is out.Ich muss die Abteilung verwalten, solange Billy weg ist. Reach for the Sky (1985)
May the law prevail... in death... in life.Möge das Gesetz walten im Tode, wie auch im Leben. The Wildcats (1985)
Why don't you release those two brave soldiers?Lass Gnade walten für diese zwei mutigen Sklaven. Asterix and Caesar (1985)
Granville Baxter would administrate the estate in some charitable fashion,... ..for a considerable fee, I'm sure.Dann würden Granville Baxter das Erbe für wohltätige Zwecke verwalten, natürlich für ein beträchtliches Honorar. Brewster's Millions (1985)
Administering four billion dollars...Vier Milliarden Dollar zu verwalten... The Holcroft Covenant (1985)
Keep track of your wardrobe?Verwalten Sie damit Ihre Garderobe? Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
If, in the fearful violence of my torment, longing urges me towards redemption,Wenn aus der Qualen Schreckgewalten die Sehnsucht nach dem Heil mich treibt, Der fliegende Holländer (1986)
I thank the force of the storm for driving me on to this strand!Gepriesen seid, des Sturmes Gewalten, die ihr an diesen Strand mich triebt! Der fliegende Holländer (1986)
Now, considering Max didn't sign those papers... can just you and I award the grants?Da Max die Papiere nicht unterzeichnete, können jetzt Sie und ich das Geld verwalten. Ich dachte, Sie wären darüber aufgeklärt, dass die Vollmacht auf die noch lebenden Treuhänder übergeht. Deadly Knightshade (1986)
They can't get ahold of Switek or Zito! You can see the terminal from that garage. He's gonna take the Concorde out while it's still on the ground.Wenn die Concorde abgeschossen wird, glaubt Mr Cross, schalten und walten zu können, wie er will. When Irish Eyes Are Crying (1986)
Therefore, impervious to...Also den Naturgewalten trotzend, völlig witterungsunempfindlich... Short Circuit (1986)
Now, we're the custodians of this land and all that's on it.Wir verwalten das Land mit allem, was sich darauf befindet. A Dream of Wild Horses (1987)
Now, we're the custodians of this land and everything that's on it.Wir verwalten das Land mit allem, was sich darauf befindet. A Dream of Wild Horses (1987)
I'm setting up a foundation to oversee what material wealth I have and I want you to be the head of that foundation.Ich richte eine Stiftung ein, um mein Sachvermögen zu verwalten und ich möchte, dass du die Stiftung leitest. The Gift of Life (1987)
You don't manage this place all by yourself, do you?Sie verwalten das hier nicht ganz allein, oder? Aloha (1988)
The boss decided to instal computers to keep track of all the assignments.Der Boss lässt Computer einrichten, um die Aufträge zu verwaltenHeaven Nose, Mister Smith (1988)
I wish you'd give me your paycheck. and let me manage the money.Lass mich doch dein Geld verwaltenFather Lode (1988)
Maybe Morrison didn't exercise as much caution as he could have.Morrison hat vielleicht nicht die nötige Sorgfalt walten lassen. Renegade (1989)
Dr Weitzman, I think it's best that I hold the money.Ich finde, ich sollte das Geld verwaltenThe Dream Team (1989)
I said "God, Son, Devil, whoever you are up there, please have pity on me."Ich sagte: "Gott, Jesus, Teufel, wer auch immer du bist, bitte lass Gnade walten." Drugstore Cowboy (1989)
This is really new territory for us but we're dealing with primal forces of nature.Das ist wirklich Neuland für uns, aber wir haben es mit festen Naturgewalten zu tun. Field of Dreams (1989)
When primal forces of nature tell you to do something...Wenn feste Naturgewalten dir befehlen, etwas zu tun, Field of Dreams (1989)
Oh, let us yet be merciful.Oh, lasst uns dennoch Gnade waltenHenry V (1989)
I'll help you carry on for i know that it won't be long till i'm gonna need somebody to lean on you just call on me, brother call me if you feel you need a hand 'cause we all needWarum beteiligt ihr euch nicht so im Unterricht? Das ist sehr nett von euch, aber ich wünsche mir, dass ihr nach Hause geht und unsere Gesetze walten lasst. Lean on Me (1989)
You deserve a disciplinary dismissal. But I'll do my best to make it amicable.Sie haben eine Strafe verdient aber ich werde Milde walten lassen. Violent Cop (1989)
Afterwards, we can move into a manageable position. Which would just the same as being named as heirs.Dadurch kämen wir in die Lage, sein Vermögen zu verwalten, was gleichbedeutend wäre mit einer Erbschaft. The Rainbow Thief (1990)
The bank owns it now and they made me caretaker until it's resold.Das Land gehört jetzt der Bank. Und ich soll es so lange verwaltenThe Visitor (1990)
Nietzsche says that at the same time... the Huns in Germany are gearing up, perverting what he says.Nietzsche sagt, dass zur gleichen Zeit die Hunnen in Deutschland walten, das verdreht wird, was er sagt. Henry & June (1990)
Hey, Inspector Rimgale, she's all yours.Hey, Inspektor Ringale! Walten Sie Ihres Amtes! Backdraft (1991)
I say let justice be done, though the heavens fall!Lasst Gerechtigkeit walten, selbst wenn die Welt einstürzt. JFK (1991)
"Let justice be done, though the heavens fall. ""Lasst Gerechtigkeit walten, selbst wenn die Erde einstürzt." JFK (1991)
The dark deep underword arise...Geister der Naturgewalten, tut euer Werk. A Chinese Ghost Story III (1991)
And they're specifically set up by the C.I. A... to handle large sums of money being funneled into this project.Im Auftrag der C.I.A. verwalten die riesige Geldsummen, die in das Projekt fliessen. Slacker (1990)
You and your brother are landlords of over 50 buildings which you allow to deteriorate into hellholes while you guys get rich charging ridiculous rents!Sie und Ihr Bruder verwalten über 50 Gebäude in dieser Stadt. Sie lassen sie verfallen zu von Ratten verseuchten Drecklöchern. Aber Sie verlangen astronomische Mieten. The People Under the Stairs (1991)
You're letting him play with a process that could turn New York State into one big hole in the ground.Ihr lasst ihn mit Gewalten spielen, die New York wegpusten könnte. Time and Time Again (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalten {pl}mights [Add to Longdo]
Gewaltenteilung {f}; Gewaltentrennung {f}separation of powers [Add to Longdo]
Gnade walten lassento spare [Add to Longdo]
handhaben; leiten; verwalten | handhabend; leitend; verwaltend | gehandhabt; geleitet; verwaltetto manage | managing | managed [Add to Longdo]
frei schalten und waltento do what one wants [Add to Longdo]
schlecht verwalten | schlecht verwaltend | schlecht verwaltet | er/sie verwaltet schlecht | ich/er/sie verwaltete schlecht | er/sie hat/hatte schlecht verwaltetto mismanage | mismanaging | mismanaged | he/she mismanages | I/he/she mismanaged | he/she has/had mismanaged [Add to Longdo]
selbstverwaltet; sich selbst verwaltendself-governed; self-governing [Add to Longdo]
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust [Add to Longdo]
überwachend; verwaltendadministrative [Add to Longdo]
verwalten; administrieren; führen | verwaltend | verwaltet | er/sie verwaltet | ich/er/sie verwaltete | er/sie hat/hatte verwaltetto administer; to administrate | administering; administrating | administered; administrated | he/she administers; he/she administrates | I/he/she administered; I/he/she administrated | he/she has/had administered; he/she has/had administrated [Add to Longdo]
verwaltend {adv}administratively [Add to Longdo]
verwalten; bestimmento govern [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
[さい, sai] VERWALTEN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
[しょう, shou] HANDFLAECHE, VERWALTEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top