Search result for

wagt

(65 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wagt-, *wagt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wagt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wagt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a hide, that fits over the top of the scooter so I can sneak up silently without frightening birds, like the pied wagtail and the...มันคือลายพราง ติดตั้งอยู่ด้านบนสกูตเตอร์ ผมเลยแอบดูได้เงียบเชียบ โดยไม่ให้นกตกใจกลัว จำพวก Episode #18.4 (2012)
With me here, nobody would dare to bully you.Mit mir in deiner Nähe wagt keiner, dich zu betrügen, siehst du? Knockabout (1979)
Do not you dare laugh at me.Wagt es ja nicht, über mich zu lachen. Don't Go in the House (1979)
Nobody dared to put obstacles in my way ever since.Seitdem hat es keiner mehr gewagt, mir Steine in den Weg zu legen. Terror Express (1980)
Do you dare to hide the miscreant from me?Wagt ihr, die Böse vor mir zu bergen? Die Walküre (1980)
Should any of you dare to linger with her and sustain the stricken one despite me, that fool shall share her fate.Wer von euch wagte, bei ihr zu weilen wer mir zum Trotz zu der Traurigen hielt' die Törin teilte ihr Los: Die Walküre (1980)
You knew that this was so, and yet dared to defend him?Du wusstest es so und wagtest dennoch den Schutz? Die Walküre (1980)
Let their tongues lick, their teeth devour any coward who rashly venturesDen Felsen umglühe lodernde Glut Es leck' ihre Zung', es fresse ihr Zahn den Zagen, der frech sich wagte, dem freislichen Felsen zu nahn! Die Walküre (1980)
How dare you come into my life with...Wie wagt ihr es, in mein Leben zu kommen... Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Which one is it?Wer wagt es? Space Croppers (1980)
We didn't dare risk taking the time to bring the other children.Wir haben es nicht gewagt, die übrigen Kinder auch herzubringen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Your generous courage in risking your own life to save mine from the fury of the waves.an die Großmut, mit der Ihr Euer Leben wagtet, um das meinige den Wellen zu entreißen; The Miser (1980)
I beg your pardon, sir, if I carry it too far, and take upon myself to speak to her as I do.Entschuldigt, dass ich wagte, so resolut mit ihr zu sprechen. The Miser (1980)
And you dare, after that, to show yourself to the world?Ihr wagt noch, Euch der Welt zu zeigen? The Miser (1980)
You risk more than you think.Ihr wagt hier mehr, als Ihr Euch vorstellt. The Miser (1980)
You dare to call yourself the son of Don Thomas d'Alburci?Ihr wagt, Euch für den Sohn des Don Thomas d'Alburci auszugeben? The Miser (1980)
I'm quieter than the others and so she... Where's my hat?Olga Sergejewna wagt keinen anderen anzuschauen, ich bin der schüchternste, und sie... Oblomov (1980)
But how could he insult her by thinking that he could lead Olga to the altar... could hold her fingers in his senile hand!Aber wie wagte er nur, sie mit dem Gedanken zu kränken, dass er sie zum Traualtar führt... dass er ihre Finger in seiner alten Hand halten wird! Oblomov (1980)
Then he has the nerve to hit on my sister.Und dann hat er es gewagt, meine Schwester anzumachen. American Gigolo (1980)
The sparrows, frightened to settle, eventually fell dead out of the sky.Die Spatzen, die sich nicht zu setzen wagten, fielen tot vom Himmel. The Falls (1980)
Hasp made the difficult language conversion from Entrée to U-thalian as his interests were mechanical and technological and Entrée had lacked even a word for "wheel".Hasp hatte den schwierigen Übergang vom Entree ins U-talianische gewagt, weil seine Interessen mechanischer Art waren und Entree nicht einmal ein Wort für "Rad" bot. The Falls (1980)
In the evening, when the light was not too bright, he ventured out and sat in this promenade kiosk, sometimes with his wife, sometimes alone.Abends, wenn es kaum mehr Licht gab, wagte er sich hinaus und setzte sich auf eine Bank, manchmal mit seiner Frau, manchmal allein. The Falls (1980)
Do you think they'd have tried what they did if it wasn't? If somethin' bigger wasn't comin'?Glaubst du, die hätten das gewagt,... ..wenn nicht was Größeres bevorstünde? Heaven's Gate (1980)
I'm afraid, Miss Gregg, that it would seem that our committee have always felt that your films are a little, how shall I say, risqué for our monthly soirée in the village hall.Miss Gregg, ich befürchte, dass unser Komitee der Meinung ist... Ihre Filme seien etwas gewagt für unsere Gesellschaftsabende. The Mirror Crack'd (1980)
I'm the only one with nerve to tell the truth.Außer mir wagt das keiner zu sagen. Popeye (1980)
How dare you slash at the God of War!Ihr wagt es, Buddha zu köpfen? The Young Master (1980)
No risk, no gain.Nur wer wagt, gewinnt. ffolkes (1980)
When she ventured out with her silk net on the end of a russ, chasing a wild, free hummingbird... send me one and I, in return, will wreath a garland of violets, mint, and geraniums.'...wenn sie sich mit ihrem seidenen Netz an der Spitze eines Stöckchens hinauswagte, um den wilden Kolibri zu jagen... Zum Lohn werde ich ihm eine Girlande aus Veilchen, Minzen und Geranien winden. Permanent Vacation (1980)
She dares to serve something like that!Da wagt sie, sowas auf den Tisch zu stellen! Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
You're making a very provocative allegation, Dr. Ruth.Das ist eine sehr gewagte Behauptung, Dr. Ruth. Scanners (1981)
If you didn't, I wouldn't have come within a mile ofyou.Wäre das nicht so, hätte ich mich nicht in deine Nähe gewagtChariots of Fire (1981)
You dare accuse the Queen, Gawain?Ihr wagt es, die Königin anzuklagen? Excalibur (1981)
i never dared to hope, all these years, that it was in your keeping.Ich wagte nie zu hoffen, dass es in deiner Obhut war. Excalibur (1981)
Who will dare to face the challenge of the Fun House?Wer von euch wagt sich in das grauenvolle Kabinett des Schreckens? The Funhouse (1981)
How dare you?Wer wagt es? History of the World: Part I (1981)
She didn't dar e phone you.Sie wagte nicht anzurufen. Mephisto (1981)
Nothing ventured.Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Rich and Famous (1981)
He who dared make such an accusation against herDer sie so schwer zu zeihen wagte, Lohengrin (1982)
Who of you dares fight against my honour?Wer wagt von euch, zu streiten wider meiner Ehre Preis! Lohengrin (1982)
Friedrich Telramund has been outlawed for daring to enter the trial by combat untrue.ln Bann und Acht ist Friedrich Telramund, weil untreu er den Gotteskampf gewagtLohengrin (1982)
Who dares disturb this procession to the church?Wer wagt es hier, den Kirchengang zu stören? Lohengrin (1982)
I don't think that person will ever attempt to approach me again.Ich denke nicht, dass der Kerl je wieder wagt, sich mir zu nähern. Not a Drop to Drink (1982)
[Laura] It seems very adventurous... building an automobile... the way the industry is these days.- Ich finde es sehr gewagt, bei der heutigen Branchenlage ein Auto zu bauen. License to Steele (1982)
- Bullshit! He won't try it.- Das wagt er nicht. 48 Hrs. (1982)
I've been down in the street half the night wanting to come up, but not daring to.Ich war die halbe Nacht unten auf der Straße wollte hinaufkommen, aber wagte mich nicht. Ich fühle mich schuldig. Annie (1982)
Who's driving off with my car?Jawohl, mein Führer! - Wer wagt es, meinen Wagen zu nehmen? Ace of Aces (1982)
- Big spender.- GewagtDiner (1982)
And nobody has made it upstream?Und niemand hat es je durch den Fluss gewagtFitzcarraldo (1982)
There were risks, but I could rely on them.Ein gewagtes Experiment, aber ich wusste, ich kann mich auf meine Leute verlassen, um unser gestecktes Ziel zu erreichen. The Troops & Troop-ettes (1982)
- You made that jump?- Du hast diesen Sprung gewagtGrease 2 (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bachstelze {f} | Bachstelzen {pl}wagtail | wagtails [Add to Longdo]
Kühnheit {f}; Gewagte {n}; Gewagtesadventurousness [Add to Longdo]
abenteuerlich; abenteuerlustig; gewagt {adj}adventurous [Add to Longdo]
gewagt {adj} | gewagter | am gewagtestenventured | more ventured | most ventured [Add to Longdo]
herausgewagtventured out [Add to Longdo]
hergewagtventured to come near [Add to Longdo]
riskant; gefährlich; gewagt {adj}hazardous [Add to Longdo]
riskant; gewagt {adj}bold [Add to Longdo]
rücksichtslos; gefährlich; gewagt {adj}reckless [Add to Longdo]
(sich) wagen | wagend | gewagt | wagt | wagteto risk | risking | risked | risks | risked [Add to Longdo]
wagen; sich wagen an; riskieren | wagend | gewagt | wagtto dare {dared; durst; dared} | daring | dared | dares [Add to Longdo]
Frisch gewagt ist halb gewonnen.Well begun is half done. [Add to Longdo]
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. [Sprw.]Nothing ventured, nothing gained. [prov.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wagt [vaːkt]
     dares; risks
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top