Search result for

wach

(70 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wach-, *wach*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rutledge said the bug wachecked out in youname.รัดเลดจ์บอกว่า ถูกเบิกออกมาด้วยชื่อของคุณ The Bond in the Boot (2009)
Wachusett's got night skiing.Wachusett's got night skiing. Frozen (2010)
Daniel Wachsberger?แดเนียล วาชเบอร์เกอร์ใช่ไหม Say My Name (2012)
Dan Wachsberger.แดน วาชเบอร์เกอร์ Say My Name (2012)
And even fucking Wachoviaสายของเรา และแม้กระทั่งการ วาโคเวีย The Big Short (2015)
Nik Wachsman and Thomas, uh...Nik Wachsman และโทมัส, UH Denial (2016)
You dare bring that wachook into my warband?กล้าดียังไงถึงพานางท้องโตนั่นมากับกองทัพข้า Warcraft (2016)
The Wachati are a peaceful tribe.เผ่าวาชาติเป็นเผ่าที่รักสงบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
So, the daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.. ดังนั้น บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...จึงต้องวิวาห์กับบุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati.แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...ต้องวิวาห์กับ... ...บุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
WACH    W AO1 CH
WACHA    W AA1 CH AH0
WACHS    W AO1 K S
WACHO    W AA1 CH OW0
WACHOB    W AO1 K AH0 B
WACHNER    W AE1 K N ER0
WACHTEL    W AO1 CH AH0 L
WACHTER    W AO1 K T ER0
WACHOVIA    W AA0 CH OW1 V IY0 AH0
WACHTLER    W AE1 K T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wachter    (n) (w o1 ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Wächter(n) |der, pl. Wächter| ยาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, See also: S. Wärter,
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wacholderwein {m}juniper wine [Add to Longdo]
Wachposten {m}sentry [Add to Longdo]
Wachdienst {m}; Wache {f} [mil.] | Wachdienst haben; Wache haben; Wache halten [mil.] | Wache stehenguard duty; sentry duty | to be on guard duty; to be on sentry duty | to stand on guard [Add to Longdo]
Wachdienst {m}; Wache {f} (Schiff)watch; watch duty [Add to Longdo]
Wache {f} | Wache {f} des Präsidentenguard | presidential guard [Add to Longdo]
Wache {f}sentry [Add to Longdo]
Wachhaus {n}guardhouse; guard house [Add to Longdo]
Wachhund {m} | Wachhunde {pl}watchdog; guard dog | watchdogs; guard dogs [Add to Longdo]
Wachmann {m}; Wächter {m} | Wachleute {pl}; Wächter {pl} | Nachtwächter {m}watchman | watchmen | night watchman [Add to Longdo]
Wachlokal {n}guardroom; guard room [Add to Longdo]
Wachmannschaft {f}guard detail [Add to Longdo]
Wacholder {m} [bot.]juniper [Add to Longdo]
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren {pl}juniper berry | juniper berries [Add to Longdo]
Wacholdersirup {m}juniper syrup [Add to Longdo]
Wacholderstrauch {m} [bot.]juniper tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics) [Add to Longdo]
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
五畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi) [Add to Longdo]
四畿内[しきない, shikinai] (n) (arch) (See 五畿内) the Four Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, and Kawachi); obsolete in 757 when Izumi was established as a separate province from Kawachi [Add to Longdo]
上調子[うわちょうし, uwachoushi] (adj-na,n) high pitch; higher tone [Add to Longdo]
職業別電話帳[しょくぎょうべつでんわちょう, shokugyoubetsudenwachou] (n) classified telephone directory [Add to Longdo]
川千鳥[かわちどり, kawachidori] (n) plover on the riverside; plovers near a river [Add to Longdo]
戦えば乃ち勝つ[たたかえばすなわちかつ, tatakaebasunawachikatsu] (v5t) to win every battle (that is fought) [Add to Longdo]
即ち(P);則ち;乃ち;輒[すなわち, sunawachi] (adv,conj) (uk) that is; namely; i.e.; (P) [Add to Longdo]
沢地[さわち, sawachi] (n) marshy land [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
成長[せいちょう, seichou] Wachstum [Add to Longdo]
成長率[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
揺すり起こす[ゆすりおこす, yusuriokosu] wachruetteln [Add to Longdo]
揺り起こす[ゆりおこす, yuriokosu] wachruetteln [Add to Longdo]
生う[おう, ou] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
生える[はえる, haeru] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
生やす[はやす, hayasu] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
生育[せいいく, seiiku] Wachstum, Entwicklung [Add to Longdo]
[ばん, ban] WACHE, AUFSICHT, DIENST, REIHE, NUMMER [Add to Longdo]
[ばん, ban] Wache, Aufsicht, Dienst, Reihe, Nummer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wach [vax]
     awake
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top