Search result for

w

(219 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -w-, *w*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก
will (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) The best way to do this is to have an announcer at hand. But this can cause complications. The problems that come with having an announcer

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Wasser (n ) Water

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
WFP(Abbreviation) World Food Programme. WFP is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP is funded entirely by voluntary donations.
See also: R. WFP.org
WFP (abbrev ) abbr. World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP.org
See also: S. World Food Programme, World Food Program, R. World Food Programme, World Food Pro
World Food Program[WFP.org] World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded.
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo
World Food ProgrammeWorld Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP.org
See also: S. WFP, World Food Program, World Food Programme, R. World Food Programme, World Foo

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไวไว[wai-wai] (adv ) quickly

English-Thai: Longdo Dictionary
W3Cสมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,
wait ages for(vt ) รอ...นานมาก I wait ages for the bus. (ฉันรอรถบัสนานมาก)
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
wall plug(n) พุก
wanna(vt colloq.) ต้องการ (ภาษาพูด) เช่น I don't wanna go to school. ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลย, S. want to
war crimeอาชญากรรมสงคราม
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
watershed(n) ลุ่มน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
w00tว้าว เย้ คำอุทานแสดงความดีใจ หลังได้รับรางวัล ชนะการแข่งขัน ฯลฯ
waive (vt ) ปลดเปลื้อง
waking up[เวกกิ้ง อัพ] (vt) ตื่น, กำลังตื่น
walf (vt ) พัด,กระพือ
walker (n ) ผีดิบ
walkthrough (slang ) เป็นคำที่ใช้ในวงการเกม! โดยสรุปแล้วมันคือคำว่า "บทสรุป" ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
wanitมีความหมายคล้ายคลึงกับคำือื่น See. teeranai
wanton (adj ) 1. ไม่มีความระมัดระวัง, ไม่มีเหตุผล 2. ป่าเถื่อน, โหดร้าย 3. (ต้นไม้) ขึ้นอย่างไม่ยับยั้ง 4. (ผู้หญิง) ทำตัวเสเพล
War Ensignธงชัยสมรภูมิ เป็นธงที่ถูกชักไว้บนเรือรบเพื่อแสดงสัญชาติของเรือรบ อาจมีการชักธงนี้ไว้บนบกในดินแดนที่กองทัพเจ้าของธงยึดครองอยู่ อาทิ เมื่อเยอรมนีเข้ายึดกรุงปารีสในปี ค.ศ. 1940 มีการชักธงชัยสมรภูมิเยอรมันไว้บนยอดหอไอเฟลเพื่อสื่อว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพเยอรมัน
warbler (n ) นกพง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
W    [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
w [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
we    [PRON] เรา, See also: คนเรา, พวกเรา
wo    [INT] คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe, Syn. woe
w/o [ABBR] คำย่อของ without
wad    [SL] เงินจำนวนมาก
wad    [N] สิ่งที่เป็นก้อนกลมเล็กๆ นิ่มๆ ใช้บุหรืออุด, See also: ก้อนนิ่มๆ, Syn. batting, backing, plug, pad
wad    [N] มัด, See also: ห่อ, ปึก, Syn. bunch, bundle, stack
wad    [N] จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. large group
wad    [VI] อัดให้เป็นก้อนเล็ก, Syn. compress, shrink

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wad๑. สนิมแมงกานีส๒. แมงกานีสพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
waddling gait; gait, duckท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
waferแว่นผลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wafer fabricationการผลิตแว่นผลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wage, livingค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage, minimumค่าจ้างขั้นต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage; wagesค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wage; wagesค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wวัตต์, สัญลักษณ์ของหน่วยวัดกำลัง   ดู watt [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wa (Burmese people)ชาวว้า [TU Subject Heading]
Waferเวเฟอร์
แท่งของผลึกเดี่ยวที่นำมาตัดเป็นแผ่นๆ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wageค่าแรงงาน [การบัญชี]
Wageค่าจ้าง [การบัญชี]
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage rate varianceผลต่างอัตราค่าแรง [การบัญชี]
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา [เศรษฐศาสตร์]
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wI had my umbrella taken while I was shopping.
wAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
wA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
wIn proportion as the sales increase, the profit will rise.
wWe worked hard so as to increase our sales.
wDon't worry about making lots of sales.
wThe jury were asked to allow for the age of the accused.
wThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
wWho shall decide when doctors disagree?
wNo one can approach him in wideness of knowledge.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
w(ดับ'เบิลยู) n. พยัญชนะตัวที่ 23 ของภาษาอังกฤษ
w/oabbr. without
wad(วอด) n. vt. (ทำให้เป็น) ก้อนเล็ก ๆ ,ก้อนสำลีเล็ก ๆ ,ม้วนปึก,มัด,ที่อุด,จำนวนค่อยข้างมาก
wadable(วอด'ดะเบิล) adj. ลุยข้ามได้
wadding(วอด'ดิง) n. สิ่งอุดนิ่ม,วัตถุอุดนิ่ม,วัตถุบุรอง
waddle(วอด'เดิล) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด, See also: waddler n. waddlingly adv. waddly adv.
wade(เวด) vi.,n. (การ) ลุย,เดินลุย,ตะลุย,ลุยน้ำ,เล่นน้ำ,ไปอย่างยากลำบาก vt. ผ่านอย่างลำบาก,ลุย -Phr. (wade in (into) เริ่มอย่างกระฉับกระเฉงมโจมตีอย่างรุนแรง), See also: wadable adj. wadeable adj.
wader(เว'ดอะ) n. ผู้ลุย,ผู้เดินลุย,สิ่งที่ลุย,นกขายาวที่เดินลุยหาอาหารในน้ำตื้น, See also: waders n. รองเท้าบู๊ทกันน้ำสำหรับลุยน้ำ
wafer(เว'เฟอะ) n. ขนมปังกรอบบาง,แผ่นกลมบาง,สิ่งที่เป็นแผ่นบาง ๆ vt. ปิดหรือหุ้มด้วยแผ่นดังกล่าว, See also: wafery adj.
waff(แวฟ,วาฟ) n. การพัดของลม,การมองปราด,การมองผาด ๆ ,การชำเลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
wabble(n) การเซ,การส่าย,การโคลงเคลง,อาการโอนเอน
wabble(vi) เซ,โยกเยก,โอนเอน,โคลงเคลง,ส่าย
wad(n) ชิ้นเล็ก,ก้อนสำลี,มวน,ปึก
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ
wafer(n) ขนมปังเวเฟอร์
waffle(n) ขนมชนิดหนึ่ง
waft(n) การพัด,การกระพือ,การสะบัด,การพริ้ว
waft(vt) พัด,กระพือ,สะบัด,พริ้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ภิตติ    [N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำตักเตือน    [N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
จับจ้อง    [V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
ดูโทรทัศน์    [V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ตลาดโลก    [N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
คนเขียน    [N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber

CMU English Pronouncing Dictionary
W    D AH1 B AH0 L Y UW0
Y    W AY1
W.    D AH1 B AH0 L Y UW0
WA    W AA1
WE    W IY1
WM    W IH1 L Y AH0 M
WM    D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M
WO    W OW1
WO    HH W OW1
WS    D AH1 B AH0 L Y UW0 EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
W    (n) (d uh1 b l y uu)
Y    (n) (w ai1)
w    (n) (d uh1 b l y uu)
y    (n) (w ai1)
WC    (n) (d uh2 b l y uu s ii1)
WI    (n) (d uh2 b l y uu ai1)
we    (prp) (w ii)
wk    (n) (w ii1 k)
wo    (uh) (w ou1)
wt    (n) (w ei1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わ, wa] ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า
詫び[わび, wabi] (n) คำขอโทษ, See also: R. 詫び言
和文[わぶん, wabun] (n) เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
和解[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว
ワクチン[わくちん, wakuchin] (n) วัคซีน
惑星[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์
[わに, wani] (n) จระเข้
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
悪い[わるい, warui] (adj) ไม่ดี, เลว, แย่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
わざわざ[wazawaza, wazawaza] ตั้งใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
渡す[わたす, watasu] Thai: ยื่นให้
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
湧く[わく, waku] Thai: เดือด English: to boil
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part

German-Thai: Longdo Dictionary
Waage(n) |die, nur Sg.| ราศีตุลย์, See also: Sternzeichen
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,
wach(adj) รู้สึกตัวตื่น เช่น Ich bleibe gern eine Weile weiter im Bett nachdem ich wach war. ฉันชอบอยู่บนเตียงต่ออีกเดี๋ยวหลังจากที่รู้สึกตัวตื่นแล้ว
wachen(vi) |wachte, hat gewacht, über + A| ไม่นอน, นอนไม่หลับ, คอยเฝ้าระวัง เช่น Er wachte die ganze Nacht am Schreibtisch. เขาอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือไม่ยอมนอนทั้งคืน
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)
Wachstum(n) |das, nur Sg.| การเจริญเติบโต
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wahrnehmung {f} (n) การรับรู้
Walze {f} (n ) ถังใส่ของเหลว
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง
Weihnachten (n ) คริสต์มาส
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum
wohlhabend {adj} (adj ) มั่งคั่ง, ร่ำรวย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
W : WattW : watt(s) [Add to Longdo]
zwinkerndW : wink [Add to Longdo]
W : West(en)W : west [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
下落[xià luò, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ, ] whereabouts [Add to Longdo]
不以规矩,不能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
不分轩轾[bù fēn xuān zhì, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄒㄩㄢ ㄓˋ, / ] well-matched; equally matched [Add to Longdo]
不加思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] without thinking; without hesitation; readily; offhand [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一語一語[いちごいちご, ichigoichigo] Wort_fuer_Wort, woertlich [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labial \La"bi*al\, n.
   1. (Phonetics) A letter or character representing an
    articulation or sound formed or uttered chiefly with the
    lips, as {b}, {p}, {w}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) An organ pipe that is furnished with lips; a flue
    pipe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the scales which border the mouth of a fish
    or reptile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 W \W\ (d[u^]b"'l [=u]),
   the twenty-third letter of the English alphabet, is usually a
   consonant, but sometimes it is a vowel, forming the second
   element of certain diphthongs, as in few, how. It takes its
   written form and its name from the repetition of a V, this
   being the original form of the Roman capital letter which we
   call U. Etymologically it is most related to v and u. See V,
   and U. Some of the uneducated classes in England, especially
   in London, confuse w and v, substituting the one for the
   other, as weal for veal, and veal for weal; wine for vine,
   and vine for wine, etc. See Guide to Pronunciation,
   [sect][sect] 266-268.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 W
   n 1: a heavy grey-white metallic element; the pure form is used
      mainly in electrical applications; it is found in several
      ores including wolframite and scheelite [syn: {tungsten},
      {wolfram}, {W}, {atomic number 74}]
   2: the cardinal compass point that is a 270 degrees [syn:
     {west}, {due west}, {westward}, {W}]
   3: a unit of power equal to 1 joule per second; the power
     dissipated by a current of 1 ampere flowing across a
     resistance of 1 ohm [syn: {watt}, {W}]
   4: the 23rd letter of the Roman alphabet [syn: {W}, {w},
     {double-u}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 W
   W
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 yogh
 
 1. orta ingilizcede y, w, c, gh seslerini belirtmek için kullanılan harf.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top