Search result for

vu

(121 entries)
(0.0671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vu-, *vu*. Possible hiragana form: う゛
English-Thai: Longdo Dictionary
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย
déjà vu(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| ภาพหรือเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเคยเห็นหรือประสบมาก่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vulnerable group (n ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vug    [N] โพรงเล็กๆ ในหิน
vuggy    [ADJ] ซึ่งเป็นโพรงเล็กๆ ในหิน
vulva    [N] ปากช่องคลอด
Vulcan    [N] เทพเจ้าแห่งไฟและการหลอมโลหะ (นิยายโรมัน)
vulgar    [ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, obscene
vulgar    [ADJ] ที่ขาดความประณีต, See also: ที่ขาดความละเอียด, Syn. gross, coarse
vulgar    [ADJ] ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป, Syn. ordinary, common, familiar
vulgar    [ADJ] ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar    [N] คนสามัญ
vulval    [ADJ] เกี่ยวกับแคมช่องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vugวัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vulnerability๑. ความไวติดเชื้อ๒. ความบาดเจ็บง่าย๓. ภาวะเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerable groupกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerant๑. การทำให้บาดเจ็บ๒. สิ่งทำให้บาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerary๑. -บาดแผล๒. -รักษาบาดแผล๓. สิ่งรักษาบาดแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerateทำให้บาดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulvectomyศัลยกรรมตัดโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulvitisโยนีอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vulcanisation or Vulcanizationวัลคาไนเซชัน คือ กระบวนการทางเคมีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ทำให้ยางคงรูปและมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถผันกลับได้ (irreversible process) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ยางไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ [เทคโนโลยียาง]
Vulcanised latexน้ำยางวัลคาไนซ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vulcanizationการเกิดยางสุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vulcanizationการเกิดยางสุก [TU Subject Heading]
vulcanized rubberยางวัลกาไนส์, ยางดิบที่ผสมกับผงกำมะถันโดยการนวดและใช้ความร้อน ยางนี้มีสมบัติดีกว่ายางดิบ  ไม่เสียรูปที่อุณหภูมิสูงและไม่เปราะหักง่ายที่อุณหภูมิต่ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vulcanizing agentสารเคมีสำหรับผสมในยางเพื่อทำให้ยางเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล เกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายสามมิติ (โครงสร้างร่างแห) ขึ้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบที่ใช้กำมะถัน ระบบที่ใช้เพอร์ออกไซด์ และระบบที่ใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น โลหะออกไซด์ [เทคโนโลยียาง]
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vunsen (Noodles)วุ้นเส้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vuThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
vuMr Smith is vulnerable to this kind of criticism.
vuShort-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.
vuReject all its lies and vulgarity.
vuHe's misunderstood because of his vulgar language.
vuShe is extremely vulgar in her speech.
vuI am fed up with his vulgar jokes.
vuSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
vuA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulcan(วัล'เคิน) n. เทพเจ้าไฟและการหลอมโลหะ
vulcanite(วัล'คะไนทฺ) n. วัตถุที่ใช้เป็นฐานในการทำเฝือก หรือทางทันตกรรม
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulnerable(วัล'เนอระเบิล) adj. บาดเจ็บได้,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกตำหนิได้ง่าย,ไม่มั่นคง,เปราะ,อ่อนแอ., See also: vulnerability n. vulnerableness n. vulnerably adv.
vulnerary(วัล'เนอระรี) adj. ซึ่งรักษาบาดแผล. n. ยารักษาบาดแผล

English-Thai: Nontri Dictionary
vulcanize(vt) หลอมโลหะ
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ
vulture(n) อีแร้ง
convulse(vt) สั่น,ทำให้ชัก,สั่นสะเทือน
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
divulge(vt) เปิดเผย,บอก(ความลับ),ประกาศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร้ง [N] vulture, Syn. นกแร้ง, อีแร้ง, Count unit: ตัว
คำหยาบ    [N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
หยาบช้า    [ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กักขฬะ    [ADJ] rough, See also: vulgar, rude, Syn. ชั่ว, Ant. ดี, Example: ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ, Notes: บาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa phēt) EN: sexual organ ; vulva   FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
บ้า ๆ บอ ๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; loco (vulg.)   FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show   FR: révéler ; divulguer
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
ชักกระตุก[v.] (chakkratuk) EN: convulse   
ชักหงับ ๆ[adv.] (chak ngap-ngap) EN: convulsively   
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai mī ngā) EN: tuskless elephant   FR: éléphant sans défense [m]; éléphant dépourvu de défense [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VU    V UW1
VU    V IY1 Y UW1
VUE    V Y UW1
VUOLO    V UW0 OW1 L OW0
VULLO    V UW1 L OW0
VUONG    V UW0 AO1 NG
VULGAR    V AH1 L G ER0
VULCAN    V AH1 L K AH0 N
VUKOVAR    V UW1 K AH0 V AA2 R
VULTURE    V AH1 L CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vu    (n) (v uu1)
vulva    (n) (v uh1 l v @)
vulgar    (j) (v uh1 l g @ r)
vulvas    (n) (v uh1 l v @ z)
Vulgate    (n) (v uh1 l g ei t)
vulpine    (j) (v uh1 l p ai n)
vulture    (n) (v uh1 l ch @ r)
Vulgates    (n) (v uh1 l g ei t s)
vulgarly    (a) (v uh1 l g @ l ii)
vultures    (n) (v uh1 l ch @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヴィザード[う゛ぃざーど, vizado] พ่อมด

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
くたばっちまえ[, kutabacchimae] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
くたばれ[, kutabare] (exp) (X) (vulg) (ktb [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, ] vulgar; poor taste [Add to Longdo]
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, / ] vulgar style (used of items to be censored) [Add to Longdo]
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
女阴[nǚ yīn, ㄋㄩˇ , / ] vulva; pudenda [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] vulva [Add to Longdo]
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
易受攻击[yì shòu gōng jī, ㄧˋ ㄕㄡˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] vulnerable [Add to Longdo]
狐狸座[hú li zuò, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄗㄨㄛˋ, ] Vulpecula (constellation) [Add to Longdo]
硫化[liú huà, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulcanization (curing rubber using sulfur and heat) [Add to Longdo]
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, ] vulgar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑語[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]
噴火[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
火山[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
火山灰[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
火成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  VU
         Virtual User
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top