Search result for

von

(83 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -von-, *von*
Possible hiragana form: う゛ぉん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
von[PREP] จาก, See also: ของ, มาจาก, ที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
von(วอน,ฟอน) prep. จาก,ของ,มาจาก,ที่
pavonineadj. เกี่ยวกับนกยูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
von Neumann architectureสถาปัตยกรรมฟอนนอยมันน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
von Recklinghausen's disease; neurofibromatosis; neuroma, multiple; neuromatosisโรคเนื้องอกเส้นประสาททั่วกาย, โรคท้าวแสนปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
von Willebrand factorวอน วิลลีแบรนด์ แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Von Hayes and my two friends here go, and the money's all yours.วอน เฮย์ และเพื่อนฉันสองคนนี้ไป และเงินทั้งหมด เป็ฯของคุณ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Von Hayes, we've been looking for you.. วอน เฮย์ เรากำลังตามหานายอยู่ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Von Hayes...วอน เฮย์... Chuck Versus the Break-Up (2008)
Von Hayes is on the move.วอน เฮย์หนีไปแล้ว Chuck Versus the Break-Up (2008)
It is on Von Hayes' keychain.มันต้องใช้กุญแจของวอน เฮย์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
And get close to Von Hayes.เข้าไปให้ใกล้ วอน เฮย์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Von Hayes is at table eight.วอน เฮย์ อยู่โต๊ะเบอร์8 ไปเสริฟ Chuck Versus the Break-Up (2008)
All right, the microchip is stored inside a vault in Von Hayes' mansion.เอาละ ไมโครชิพ ถูกเก็บไว้ในห้องลับ ในที่พักของ วอน เฮย์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
Agent Larkin has learned that Fulcrum hired Von Hayes, a wealthy software magnet, to decrypt the chip and deliver the encoded information back to them.เอเจนท์ ลาร์กิน รู้มาว่า ฟัลครั่ม ได้ว่าจ้าง วอน เฮย์ เจ้าพ่อซอฟท์แวร์ เพื่อถอดรหัส ชิป และดึงข้อมูลให้พวกเค้า Chuck Versus the Break-Up (2008)
Kitty Von Squeeze, bald-headed kid. It's a no-brainer.ไร้สาระแล้ว Harold (2008)
Kitty Von Squeeze, bald-headed kid,แผนก่อการร้าย โรลกับคูมาร์เหรอ Harold (2008)
Oh, you're gonna miss Kitty Von Squeeze.ตอนนี้ก็บอกเราถึงสิ่งที่พวกคุณรู้ เกี่ยวกับแผนก่อการร้ายของพวกนั้น Harold (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังที่ทราบกัน[xp] (dangthī sap kan) FR: comme nous le savons ; comme chacun sait
ฟลาโวนอยด์[n.] (flāwōnøit) EN: flavonoid   
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten   FR: laver ; savonner
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
...เป็นอย่างไรบ้าง[xp] (… pen yāngrai bāng) EN: how is … ; how are …   FR: comment va … ; comment vont …
สบู่[n.] (sabū) EN: soap   FR: savon [m]
สบู่โกนหนวด[n. exp.] (sabū kōn nūat) FR: savon à barbe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VON    V AO1 N
VONK    V AA1 NG K
VONA    V OW1 N AH0
VONG    V AO1 NG
VONS    V AA1 N Z
VONNY    V AA1 N IY0
VONNIE    V AA1 N IY0
VONARX    V AH0 N AA1 R K S
VONADA    V OW0 N AA1 D AH0
VONDER    V AA1 N D ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
vonของ, จาก (คล้าย from ของอังกฤษ)
von(prep) |+ D| (เป็นบุพบทแปลได้หลายความหมาย) ของ เช่น Freiburg liegt südlich von Stuttgart. เมืองไฟร์บวร์กอยู่ทางใต้ของเมืองชตุ้ทการ์ท
von(prep) |+ D| โดย, ด้วย เช่น Was sind Sie von Beruf? แปลตรงๆ คือ คุณเป็นอะไรโดยอาชีพ = คุณทำงานอะไร
von(prep) |+D เสมอ| จาก (สถานที่) เช่น Wir fahren von Bangkok ab. เราขับรถออกจากกรุงเทพกัน
von(prep) |+D บ่งเวลาหรือวันที่| ของ(วันนี้), จาก(วันนี้) เช่น Das Essen ist von heute. อาหารนี่เป็นของวันนี้, von heute bis morgen จากวันนี้ถึงพรุ่งนี้, vom 27. Oktober bis heute จากวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันนี้
von etwas ausgehen(phrase) เชื่อมันหรือแน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Ich gehe davon aus, dass Peter nicht mit uns mitkommt. ฉันแน่ใจว่าปีเตอร์จะไม่ไปกับเราด้วย
von Zeit zu Zeit(phrase) เป็นบางครั้งบางคราว
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
von Bord gehento leave the ship; to disembark [Add to Longdo]
von etw. Gebrauch machento avail oneself of sth. [Add to Longdo]
von grossem Interesseissue at stake [Add to Longdo]
von den Lippen ablesento speech-read [Add to Longdo]
von etw. Nutzen habento gain by sth.; to profit by sth. [Add to Longdo]
von Pontius zu Pilatus laufento run from pilar to post [Add to Longdo]
von der Stange | von der Stange kaufenoff the peg; off-the-peg; off-the-rack; off the rack | to buy off the peg [Add to Longdo]
von der Stange; serienmäßig produziertoff-the-shelf; off the shelf [Add to Longdo]
Von-unten-nach-oben-Methode {f}bottom-up method [Add to Longdo]
von der Tagesordnung absetzento take off the agenda [Add to Longdo]
von etw./jdn. angetan seinto be taken with sth./sb. [Add to Longdo]
von neuem anklagen; wieder angreifento recharge [Add to Longdo]
von außenextraneous [Add to Longdo]
von Männern beherrscht {adj}male-dominated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソフラボン[, isofurabon] (n) isoflavone [Add to Longdo]
デボン紀[デボンき, debon ki] (n) Devonian period; (P) [Add to Longdo]
ノイマン形コンピュータ[ノイマンがたコンピューター, noiman gata konpyu-ta-] (n) {comp} von Neumann-type computer [Add to Longdo]
フラボノイド[, furabonoido] (n) flavonoid [Add to Longdo]
フラボン[, furabon] (n) flavone [Add to Longdo]
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita [Add to Longdo]
非ノイマン型コンピュータ[ひノイマンがたコンピュータ, hi noiman gata konpyu-ta] (n) {comp} non-Von Neumann-type computer [Add to Longdo]
姫沙魚[ひめはぜ;ヒメハゼ, himehaze ; himehaze] (n) (uk) sharp-nosed sand goby (Favonigobius gymnauchen) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
今後[こんご, kongo] von_jetzt_an, kuenftig [Add to Longdo]
以後[いご, igo] von_nun_an, seitdem, danach [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりえ, migikarahidarie] von_rechts_nach_links, sogleich [Add to Longdo]
天孫[てんそん, tenson] von_goettlicher_Abstammung [Add to Longdo]
日系[にっけい, nikkei] von_japanischer_Abstammung [Add to Longdo]
[さら, sara] von_neuem, noch_einmal, wieder [Add to Longdo]
親譲り[おやゆずり, oyayuzuri] von_den_Eltern_ererbt;geerbt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VON
     Voice On the Net [coalition] (USA, Internet)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 v
 
 1. (kıs.) verb, versus, vide, volt, volume, von.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 von [fɔn]
   by; from; of; off
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 von) [fɔn]
   spoken} (about); to persuade (of; to speak {spoke; to)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top