หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

voe

(22 entries)
(0.071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voe-, *voe*. Possible hiragana form: う゛ぉえ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless   FR: bénir ; offrir ses voeux
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ความปรารถนา[n.] (khwām prātthanā) EN: wish ; desire   FR: souhait [m] ; voeu [m]
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination   FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
ส่งความสุขปีใหม[v. exp.] (song khwāmsuk pīmai) FR: envoyer des voeux de bonne année

CMU English Pronouncing Dictionary
VOELL    V OW1 L
VOELZ    V OW1 L Z
VOEST    V OW1 S T
VOELTZ    V OW1 L T S
VOEGELE    V OW1 G AH0 L
VOEGELI    V OW1 G AH0 L IY0
VOELKEL    V OW1 L K AH0 L
VOELKER    V OW1 L K ER0
VOELLER    V OW1 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラビン酵素[フラビンこうそ, furabin kouso] (n) flavin enzyme; flavoenzyme [Add to Longdo]
フラボ酵素[フラボこうそ, furabo kouso] (n) (See フラビン酵素) flavoenzyme [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全快[ぜんかい, zenkai] voellige_Genesung [Add to Longdo]
全焼[ぜんしょう, zenshou] voellig_abbrennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Voe \Voe\, n. [Cf. Icel ver sea, v["o]ar a fenced-in landing
     place.]
     An inlet, bay, or creek; -- so called in the Orkney and
     Shetland Islands. --Jamieson.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top