Search result for

vivid

(55 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivid-, *vivid*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivid    [ADJ] เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid    [ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively
vivid    [ADJ] ที่ชัดแจ้ง, Syn. clear, bright, Ant. unclear
vividly    [ADV] อย่างชัดเจน
vividness    [N] ความชัดเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vividThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.
vividIt is strange how vividly I remember the scene.
vividThe author described the murder case vividly.
vividThe accident is still vivid in his memory.
vividThe event still remains vivid in my memory.
vividMy memory of that is still vivid.
vividThat will give you a vivid impression.
vividThe stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.
vividI remember the event as vividly as if it was just yesterday.
vividThe original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า,สีจ้า,สีแจ๊ด,มีชี-วิตชีวา,เต็มไปด้วยชีวิต,เต็มไปด้วยพลังชีวิต,ร่าเริง,สดใส,เห็นจริงเห็นจัง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking,lively,strong ###A. dispirited,pale

English-Thai: Nontri Dictionary
vivid(adj) ชัดแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,แจ่มใส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว [ADV] dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
โต้งๆ [ADV] clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai definition: อย่างชัดๆ
ก่ำ    [ADV] deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ
ความมีชีวิตชีวา    [N] liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly   FR: distinct ; évident ; manifeste
นกนิลตวาท้องสีส้ม[n. exp.] (nok nintawā thøng sī som) EN: Vivid Niltava   FR: Gobemouche à ventre roux [m] ; Niltava de Swinhoe [m] ; Cyornis à ventre roux [m] ; Niltava à ventre roux [m]
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (pen khung pen khwaē) EN: dramatically ; vividly   
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pen tūa pen ton) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly   
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVID    V IH1 V AH0 D
VIVIDLY    V IH1 V AH0 D L IY0
VIVIDNESS    V IH1 V AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivid    (j) (v i1 v i d)
vividly    (a) (v i1 v i d l ii)
vividness    (n) (v i1 v i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Swinhoeblauschnäpper {m} [ornith.]Vivid Niltava [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ビビッド(P);ヴィヴィッド[, bibiddo (P); vividdo] (adj-na) vivid; (P) [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
生々しい(P);生生しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic [Add to Longdo]
生动[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vivid \viv"id\ (v[i^]v"[i^]d), a. [L. vividus, from vivere to
   life; akin to vivus living. See {Quick}, a., and cf.
   {Revive}, {Viand}, {Victuals}, {Vital}.]
   1. True to the life; exhibiting the appearance of life or
    freshness; animated; spirited; bright; strong; intense;
    as, vivid colors.
    [1913 Webster]
 
       In dazzling streaks the vivid lightnings play.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Arts which present, with all the vivid charms of
       painting, the human face and human form divine.
                          --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming brilliant images, or painting in lively colors;
    lively; sprightly; as, a vivid imagination.
    [1913 Webster]
 
       Body is a fit workhouse for sprightly, vivid
       faculties to exercise . . . themselves in. --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Clear; lucid; bright; strong; striking; lively; quick;
     sprightly; active.
     [1913 Webster] -- {viv"id*ly}, adv. -- {viv"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivid
   adj 1: evoking lifelike images within the mind; "pictorial
       poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a
       lifelike portrait"; "a vivid description" [syn:
       {graphic}, {lifelike}, {pictorial}, {vivid}]
   2: having the clarity and freshness of immediate experience; "a
     vivid recollection"
   3: having striking color; "bright dress"; "brilliant
     tapestries"; "a bird with vivid plumage" [syn: {bright},
     {brilliant}, {vivid}]
   4: (of color) having the highest saturation; "vivid green";
     "intense blue" [syn: {intense}, {vivid}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top