Search result for

viva

(69 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viva-, *viva*. Possible hiragana form: う゛ぃう゛ぁ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viva    [INT] ขอให้มีอายุยืนนาน
viva    [N] การตะโกนร้องขอให้มีอายุยืนนาน
vivace    [ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. lively, vital, vivacious
vivace    [ADV] มีชีวิตชีวา, See also: ปราดเปรียว, Syn. vivaciously
vivacity    [N] ความมีชีวิตชีวา, See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน, Syn. liviness, spirit, vigor, Ant. spiritlessness, languor
vivarium    [N] สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ
viva voce    [ADV] โดยวาจา
viva voce    [ADJ] โดยวาจา
vivacious    [ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, Syn. lively, vital, vivace
vivaciously    [ADV] อย่างมีชีวิตชีวา, Syn. cheerfully

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viva voce (L.)โดยปากเปล่า, โดยเปล่งเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viva voce voting; voice vote; vote, voice; voting, viva voceการลงมติด้วยวิธีเปล่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
viva voce(ไว'วะ โว'ซี) โดยวาจา,การสอบสัมภาษณ์ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ), See also: viva voce adj., Syn. orally
vivace(วิวา'เช) adj. คล่องแคล่ว,มีชีวิตชีวา,รวดเร็ว,ปราดเปรียว, Syn. lively,vital
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว,สนุกสนาน,มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความสนุกสนาน
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
revivable(รีไว'อะเบิล) adj. ฟื้นฟูได้,ทำให้ฟื้นได้,ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมได้
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู,การคืนชีพ,การทำให้มีพลังอีก,การนำมาใช้อีก- S. renewal
survival(เซอไว'เวิล) n. การอยู่รวด,การรอดตาย,การดำรงอยู่,การเหลืออยู่,สิ่งที่ดำรงอยู่,บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่,สิ่งหรือบุคคลที่เหลืออยู่. adj. เกี่ยวกับเครื่องยังชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacious(adj) ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,สนุกสนาน,เบิกบาน
vivacity(n) ความร่าเริง,ความมีชีวิตชีวา,ความสนุกสนาน,ความเบิกบาน
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี Punchline (1988)
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
- Viva, Proteas, viva!- สู้ๆ ทีมโพรเทียส์! Invictus (2009)
Rebecca Bloomwood was the most vivacious, funny, inspiring woman I have ever met.รีเบคก้า บลูมวู๊ดเป็นคนที่ร่าเริง ตลก มีแรงบันดารใจที่สุดที่เคยพบมา Confessions of a Shopaholic (2009)
The return of the vivacious and elusive Ms. Emily Thorne.การกลับมาของเอมิลี่ ธอร์น Destiny (2012)
You've reached Mason Treadwell, bon vivant and provocateur.บอกเขาไปว่าคุณได้รับคำสั่งห้ามไปทานอาหารกลางวัน คุณได้ครอบงำเมสัน เทรดเวลแล้ว การกินดื่มของดีๆ และการยุยง Penance (2012)
Wow, viva lost love.ว้าว รักที่สาบสูญจงเจริญ Herstory of Dance (2013)
Billionaire, bon vivant, gallivanter, playboy,มหาเศรษฐี รักสนุก ชอบความเพลิดเพลิน เพลย์บอย The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor   FR: survivant [m]
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud   FR: acclamer ; pousser des vivats
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คนร่าเริง[n. exp.] (khon rāroēng) FR: bon vivant [m][
ความว่องไว[n.] (khwām wongwai) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness   FR: agilité [f] ; vivacité [f]
ความอยู่รอด[n.] (khwām yūrøt) EN: survival   
มีชีวิต[adj.] (mī chīwit) EN: alive ; living   FR: vivant ; en vie ; animé

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVA    V IY1 V AH0
VIVAS    V IY1 V AH0 Z
VIVALDI    V IH0 V AA1 L D IY0
VIVACIOUS    V AH0 V EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viva    (n) (v ai1 v @)
vivas    (n) (v ai1 v @ z)
vivace    (a) (v i1 v aa1 ch ei)
vivacity    (n) (v i1 v a1 s i t ii)
viva voce    (n) - (v ai2 v @ - v ou1 s ii)
vivacious    (j) (v i1 v ei1 sh @ s)
viva voces    (n) - (v ai2 v @ - v ou1 s i z)
vivaciously    (a) (v i1 v ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
サバイバル[, sabaibaru] (n) survival; (P) [Add to Longdo]
サバイバルウエア[, sabaibaruuea] (n) survival wear [Add to Longdo]
サバイバルゲーム[, sabaibaruge-mu] (n) survival game [Add to Longdo]
サバイバルフーズ[, sabaibarufu-zu] (n) survival foods [Add to Longdo]
サバイバルマニュアル[, sabaibarumanyuaru] (n) survival manual [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
サバゲ[, sabage] (n) (abbr) survival game [Add to Longdo]
ビーバー(P);ビバ(P);ビーバ[, bi-ba-(P); biba (P); bi-ba] (n) (1) (usu. ビーバー or ビーバ) beaver; (2) (usu. ビバ or ビーバ) viva (ita [Add to Longdo]
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viva \Vi"va\, interj. [It.]
   Lit., (long) live; -- an exclamation expressing good will,
   well wishing, etc. -- n. The word viva, or a shout or sound
   made in uttering it.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      A wilder burst of "vivas".        --R. H. Davis.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viva
   n 1: an examination conducted by spoken communication [syn:
      {oral}, {oral exam}, {oral examination}, {viva voce},
      {viva}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 viva
   primrose
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 viva
   hurray
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top