ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vital

V AY1 T AH0 L   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vital-, *vital*
English-Thai: Longdo Dictionary
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vital[ADJ] เกี่ยวกับชีวิต
vital[ADJ] จำเป็นสำหรับชีวิต, Syn. life-sustaining
vital[ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary
vital[ADJ] ที่ทำให้ถึงตายได้, Syn. fatal, lethal
vital[ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively, animated, invigorating
vitals[N] อวัยวะสำคัญ
vitality[N] กำลังกาย, See also: กำลังใจ, ความสามารถในการอยู่รอด, Syn. liveliness;spirit, Ant. lethargy, languor, spiritlessness
vitalize[VT] ทำให้มีชีวิต, See also: ให้พลัง, Syn. invigorate, Ant. let down, deaden, kill
vitalizer[N] สิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา
vitalness[N] ความมีชีวิตชีวา, See also: ความกระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitals(ไว'เทิลซ) n.,pl. อวัยวะสำคัญของร่างกาย (เช่นสมอง,หัวใจ,ตับ,ปอดและกระเพาะอาหาร) ส่วนที่สำคัญ
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive

English-Thai: Nontri Dictionary
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital indexดัชนีชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital recordระเบียนชีพ, บันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital registrationทะเบียนชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital revolutionการปฏิวัติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital signชีวสัญญาณ, อาการแสดงชีพ, ชีวนิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vital statistics methodวิธีสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Vital forceพลังชีวิต [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ Clue (1985)
Now, I've severed all the vital organs in this one.ผมลองเอาอวัยวะสำคัญๆออกมาหมด Day of the Dead (1985)
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
Vitals?(เสียงพูด) ชีพจร ? Squeeze (1993)
Her vital signs are stable.อาการคงที่ Heat (1995)
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย Event Horizon (1997)
Vital signs are good.สัญญาณชีวิตปกติ The Truman Show (1998)
Check his vitals every 15.ตรวจชีพจรเขาทุก 15 นาที City of Angels (1998)
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย Rushmore (1998)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vitalExercise is vital for a dog.
vitalGood nutrition is vital for an infant's growth.
vitalHer help is vital to the success of this plan.
vitalI'm allowing all attacks except on vital organs.
vitalIn fact sleep is vital to us.
vitalIn sport, team harmony is vital to success.
vitalInternational trade is vital for healthy economies.
vitalIt's also vital that I make people want to understand the real me! My forward behaviour is one way I try to do this!
vitalOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
vitalProducts made from petroleum are vital to modern societies.
vitalPublic opinion plays a vital in the political realm.
vitalThat red cloth is a "fukusa" it is a vital tool used to cleanse the tea equipment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชู[V] nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai definition: บำรุงให้ดีขึ้น
ความคึกคะนอง[N] impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก[N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต[N] vitality, See also: living, animation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour   FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaeng-raēng) FR: vitalité [f]
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial
สำคัญยิ่ง[adj.] (samkhan ying) FR: vital ; capital
สถิติคนเกิดคนตาย[n. exp.] (sathiti khon koēt khon tāi) EN: vital statistics   FR: statistiques de natalité et de mortalité [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VITAL    V AY1 T AH0 L
VITALE    V AH0 T AE1 L IY0
VITALE    V AY2 T AE1 L
VITALI    V IY0 T AA1 L IY0
VITALY    V AH0 T AE1 L IY0
VITALY    V IY0 T AA1 L IY0
VITALLY    V AY1 T AH0 L IY0
VITALINK    V AY1 T AH0 L IH2 NG K
VITALITY    V AY0 T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vital    (j) vˈaɪtl (v ai1 t l)
Vitali    (n) vɪtˈæliː (v i t a1 l ii)
vitals    (n) vˈaɪtlz (v ai1 t l z)
vitally    (a) vˈaɪtəliː (v ai1 t @ l ii)
vitalism    (n) vˈaɪtəlɪzəm (v ai1 t @ l i z @ m)
vitalist    (n) vˈaɪtəlɪst (v ai1 t @ l i s t)
vitality    (n) vˈaɪtˈælɪtiː (v ai1 t a1 l i t ii)
vitalize    (v) vˈaɪtəlaɪz (v ai1 t @ l ai z)
vitalists    (n) vˈaɪtəlɪsts (v ai1 t @ l i s t s)
vitalized    (v) vˈaɪtəlaɪzd (v ai1 t @ l ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] vitality, #10,009 [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism, #23,333 [Add to Longdo]
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, / ] vitally important; a matter of life and death, #101,419 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksalsfrage {f} | Schicksalsfragen {pl}vital question | vital questions [Add to Longdo]
Vitalfunktionen {pl}vital functions [Add to Longdo]
Vitalität {f} | Vitalitäten {pl}vitality | vitalities [Add to Longdo]
entscheidend; wesentlich; grundlegend {adj} | es ist von entscheidender Bedeutungvital | it is of vital importance [Add to Longdo]
lebenswichtig {adj} | lebenswichtiger | am lebenswichtigsten | lebenswichtige Organevital | more vital | most vital | vital organs [Add to Longdo]
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
バイタリズム[, baitarizumu] (n) vitalism [Add to Longdo]
バイタリティー(P);バイタリティ[, baitaritei-(P); baitaritei] (n) vitality; (P) [Add to Longdo]
バイタル[, baitaru] (n) vital [Add to Longdo]
バイタルサイン[, baitarusain] (n) vital signs [Add to Longdo]
ヴァイタリティ[, vaitaritei] (n) vitality [Add to Longdo]
旭日昇天[きょくじつしょうてん, kyokujitsushouten] (n) full of vigor and vitality (like the rising sun) (vigour); being in the ascendant [Add to Longdo]
活気横溢[かっきおういつ, kakkiouitsu] (n) being full of vitality (energy); in exuberant spirits; effervescent; ebullient [Add to Longdo]
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration [Add to Longdo]
活動力[かつどうりょく, katsudouryoku] (n) energy; vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vital \Vi"tal\, a. [F., fr. L. vitalis, fr. vita life; akin to
   vivere to live. See {Vivid}.]
   1. Belonging or relating to life, either animal or vegetable;
    as, vital energies; vital functions; vital actions.
    [1913 Webster]
 
   2. Contributing to life; necessary to, or supporting, life;
    as, vital blood.
    [1913 Webster]
 
       Do the heavens afford him vital food? --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       And vital virtue infused, and vital warmth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Containing life; living. "Spirits that live throughout,
    vital in every part." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Being the seat of life; being that on which life depends;
    mortal.
    [1913 Webster]
 
       The dart flew on, and pierced a vital part. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Very necessary; highly important; essential.
    [1913 Webster]
 
       A competence is vital to content.   --Young.
    [1913 Webster]
 
   6. Capable of living; in a state to live; viable. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Pythagoras and Hippocrates . . . affirm the birth of
       the seventh month to be vital.    --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   {Vital air}, oxygen gas; -- so called because essential to
    animal life. [Obs.]
 
   {Vital capacity} (Physiol.), the breathing capacity of the
    lungs; -- expressed by the number of cubic inches of air
    which can be forcibly exhaled after a full inspiration.
 
   {Vital force}. (Biol.) See under {Force}. The vital forces,
    according to Cope, are nerve force (neurism), growth force
    (bathmism), and thought force (phrenism), all under the
    direction and control of the vital principle. Apart from
    the phenomena of consciousness, vital actions no longer
    need to be considered as of a mysterious and unfathomable
    character, nor vital force as anything other than a form
    of physical energy derived from, and convertible into,
    other well-known forces of nature.
 
   {Vital functions} (Physiol.), those functions or actions of
    the body on which life is directly dependent, as the
    circulation of the blood, digestion, etc.
 
   {Vital principle}, an immaterial force, to which the
    functions peculiar to living beings are ascribed.
 
   {Vital statistics}, statistics respecting the duration of
    life, and the circumstances affecting its duration.
 
   {Vital tripod}. (Physiol.) See under {Tripod}.
 
   {Vital vessels} (Bot.), a name for latex tubes, now disused.
    See {Latex}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vital \Vi"tal\, n.
   A vital part; one of the vitals. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vital
   adj 1: urgently needed; absolutely necessary; "a critical
       element of the plan"; "critical medical supplies"; "vital
       for a healthy society"; "of vital interest" [syn:
       {critical}, {vital}]
   2: performing an essential function in the living body; "vital
     organs"; "blood and other vital fluids"; "the loss of vital
     heat in shock"; "a vital spot"; "life-giving love and praise"
     [syn: {vital}, {life-sustaining}]
   3: full of spirit; "a dynamic full of life woman"; "a vital and
     charismatic leader"; "this whole lively world" [syn: {full of
     life}, {lively}, {vital}]
   4: manifesting or characteristic of life; "a vital, living
     organism"; "vital signs"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VITAL
     VHDL Initiative Toward ASIC Libraries (ASIC, VHDL)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top