Search result for

vit

(160 entries)
(0.0763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vit-, *vit*.
English-Thai: Longdo Dictionary
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
curvity(adj) ความโค้ง
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vita    [N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
vitae    [N] ประวัติย่อ, See also: ชีวประวัติโดยสังเขป, Syn. vita
vital    [ADJ] เกี่ยวกับชีวิต
vital    [ADJ] จำเป็นสำหรับชีวิต, Syn. life-sustaining
vital    [ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary
vital    [ADJ] ที่ทำให้ถึงตายได้, Syn. fatal, lethal
vital    [ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively, animated, invigorating
vitals    [N] อวัยวะสำคัญ
vitamin    [N] วิตามิน, See also: ไวตามิน, Syn. vitamine
vitelli    [N] คำนามพหูพจน์ของ vitellus

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitagonistสารต้านวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital indexดัชนีชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital recordระเบียนชีพ, บันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital registrationทะเบียนชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital revolutionการปฏิวัติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital signชีวสัญญาณ, อาการแสดงชีพ, ชีวนิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Vital forceพลังชีวิต [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]
Vitamilk (Trademark)ไวตามิ้ลค์ [TU Subject Heading]
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vitamin Aวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin A deficiencyภาวะพร่องวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin B complexวิตามินบีรวม [TU Subject Heading]
Vitamin B12วิตามินบี 12 [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vita(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vitae(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitals(ไว'เทิลซ) n.,pl. อวัยวะสำคัญของร่างกาย (เช่นสมอง,หัวใจ,ตับ,ปอดและกระเพาะอาหาร) ส่วนที่สำคัญ
vitamin(ไว'ทะมิน) n. วิตามิน,วิตามิน
vitamin an. เป็นterpene-alcoholชนิดหนึ่งได้จาก caroteneพบในผักสีเขียวและเหลืองไข่แดงเป็นต้นเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการป้องกันเนื้อเยื่อบุผิว
vitamin b complexn. กลุ่มวิตามินกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย vitamin B1,vitamin B2และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
vitamin(n) วิตามิน,ไวตามิน
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ
vitreous(adj) เหมือนแก้ว,คล้ายแก้ว
vitrify(vt) เปลี่ยนให้เป็นแก้ว,ทำให้เป็นแก้ว
vitriol(n) กรดกำมะถัน
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vitThere's a vital link between the two.
vitYou had better supplement your diet with vitamins.
vitOranges are rich in vitamin c.
vitOranges have a high vitamin content.
vitThe vitamin pill contains abundant nutrition.
vitHer help is vital to the success of this plan.
vitThis diet is full of vitamins.
vitIn sport, team harmony is vital to success.
vitI ate a fresh lemon for the vitamin C.
vitYou should eat some vegetables rich in vitamins.
vitWhere's the aisle for vitamins?
vitExercise is vital for a dog.
vitGood nutrition is vital for an infant's growth.
vitYour help is vital to the success of our plan.
vitYour help is vital to the success of our plan.
vitYour dog has worms. Give him vitamins.
vitInternational trade is vital for healthy economies.
vitLater, in high school, I would take chemistry the way I took vitamin pills.
vitIn fact sleep is vital to us.
vitGood nutrition is vital for an infant's growth.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Good vittles, love and kissin'อาหารที่ดีความรักและรอยจูบ The Blues Brothers (1980)
Pure protein minerals, vitamins.โปรตีนล้วน ...แร่ธาตุและวิตามิน คนเราต้องดูแลตัวเอง The Road Warrior (1981)
Perhaps there's some vital evidence eluding us.บางที่มันอาจจะมีหลักฐานที่มีชีวิต หลบลีกเราอยู่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ Clue (1985)
Now, I've severed all the vital organs in this one.ผมลองเอาอวัยวะสำคัญๆออกมาหมด Day of the Dead (1985)
I need to give you a shot of vitamins first.ฉันจะฉีดวิตามินให้เธอก่อน The Lawnmower Man (1992)
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด Cool Runnings (1993)
Her vital signs are stable.อาการคงที่ Heat (1995)
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย Event Horizon (1997)
Check his vitals every 15.ตรวจชีพจรเขาทุก 15 นาที City of Angels (1998)
Blume's got a bit more spark and vitality than you expected, doesn't he?บลูมมีไฟและหัวใจมากกว่าที่คุณคิด ว่ามั้ย Rushmore (1998)
"Longovital. Herb and vitamin tablets". Drop it, Elin...Longovital.สมุนไพรน่ะ \ แล้วก็วิตามิน เก็บเหอะ Elin Show Me Love (1998)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)
I do admire a man with your... vitality.ฉันนิยมผู้ชาย... ...ที่แข็งขัน The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า [N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้
ผรุสวาท    [N] curse, See also: vituperation, Syn. คำหยาบ, คำสบถ, คำสาปแช่ง, คำด่า, Example: เขากล่าวผรุสวาทต่อหน้าผม, Thai definition: วาจาหยาบคาย, Notes: (บาลี)
วิตามิน    [N] vitamin, Example: ถ้าร่างกายขาดวิตามินจะทำให้เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย, Thai definition: กลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่เพียงจำนวนน้อยๆ และจะขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดปกติและเกิดโรคได้ สารกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เหงือก ผม ตา และช่วยต้านทานโรค
น้ำเลี้ยงตา    [N] vitreous body, See also: vitreous humor, Syn. น้ำเลี้ยงลูกตา, น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา, Example: โรคต้อหินเกิดขึ้นเพราะน้ำเลี้ยงตาไหลผ่านตรงบริเวณมุมม่านตาไม่สะดวก
ชู    [V] nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai definition: บำรุงให้ดีขึ้น
ความคึกคะนอง    [N] impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก    [N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต    [N] vitality, See also: living, animation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity   
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อัตราเร็ว[n. exp.] (attrā reo) EN: speed   FR: vitesse [f]
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VITA    V AY1 T AH0
VITT    V IH1 T
VITO    V IY1 T OW0
VITI    V IY1 T IY0
VITAL    V AY1 T AH0 L
VITIA    V IY1 SH AH0
VITAE    V AY1 T AH0
VITEZ    V AY1 T EH0 Z
VITEK    V IH1 T EH0 K
VITRO    V IH1 T R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vitro    (n) (v ii1 t r ou)
vital    (j) (v ai1 t l)
Vitali    (n) (v i t a1 l ii)
vitals    (n) (v ai1 t l z)
Vitoria    (n) (v i1 t oo1 r i@)
vitally    (a) (v ai1 t @ l ii)
vitamin    (n) (v i1 t @ m i n)
vitiate    (v) (v i1 sh i ei t)
vitrify    (v) (v i1 t r i f ai)
vitriol    (n) (v i1 t r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, / ] vitally important; a matter of life and death [Add to Longdo]
抗坏血酸[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, / ] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy) [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism [Add to Longdo]
玻璃化[bō li huà, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄏㄨㄚˋ, ] vitrification [Add to Longdo]
玻璃体[bō lí tǐ, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] vitreous humor [Add to Longdo]
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] vitality [Add to Longdo]
白癜风[bái diàn fēng, ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄥ, / ] vitiligo [Add to Longdo]
维他命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin [Add to Longdo]
维它命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin; same as 維生素|维生素 [Add to Longdo]
维生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
活用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
結合性[けつごうせい, ketsugousei] associativity, connectivity [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  vit
     white
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top