Search result for

vises

(985 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vises-, *vises*, vise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vises*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
longevity (n ) Langlebigkeit {f}; langes Leben {n} [med.]

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)
ม่อนวิวงาม[mon-view-ngarm] (n ) A resort on high hill in Chiang Mai, north of Thailand.

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ViRGE (n ) The S, ㄙˇVirtual Reality Graphics Engine (ViRGE) graphics chipset was one of the first 2D/3D accelerators designed for the mass market. Introduced in 1995 by then graphics powerhouse S3, Inc., the ViRGE was S3's first foray into 3D-graphics. The S3/Virge was the successor to the successful Trio64V+. ViRGE/325 was pin compatible with the Trio64 chip, retaining the DRAM-framebuffer interface (up to 4MB), and clocking both the core and memory up to 80 MHz. In Windows, Virge was benchmarked as the fastest DRAM-based accelerator of the era. The VRAM-based version, ViRGE/VX, was actually slower in lower resolutions, but had a faster RAMDAC to support high-resolution modes not available on the 325.

English-Thai: Longdo Dictionary
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง
environment(n) สิ่งแวดล้อม
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
evidence(n) หลักฐาน
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
curvity(adj) ความโค้ง
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
via[PREP] โดยทาง, See also: โดยเส้นทาง, ทาง, Syn. by way of, through
via[PREP] ด้วยวิธีการ, Syn. by means of
vie[VI] แข่งขัน, Syn. compete, rival, strive, compete
vie[VT] นำเข้าแข่งขัน
vim[N] ความกระฉับกระเฉง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความร่าเริง, ความแข็งขัน, Syn. exuberance, energy, vigor
vin[N] น้ำส้มสายชู, See also: (คำย่อของ vinegar), Syn. vinegar
vin[PRF] องุ่นหรือเหล้าองุ่น
VIP[SL] คนสำคัญ (มาจาก very important person)
avid[ADJ] ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy
evil[ADJ] ชั่วร้าย, See also: เลว, อุบาทว์, โฉด, ร้าย, ไม่ดี, Syn. immoral, sinful, wicked
evil[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, อมนุษย์
evil[N] สิ่งที่ชั่วร้าย, See also: สิ่งไม่ดี, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. wickedness
Ovid[N] กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
vial[N] ขวดแก้วขนาดเล็กซึ่งใช้บรรจุของเหลว, Syn. flask, phial
vial[VT] บรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็ก
vibe[SL] สถานการณ์, See also: บรรยากาศของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
vibe[N] อารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อคน สิ่งของ สถานที่หรือเหตุการณ์, See also: (คำไม่เป็นทางการ)
vice[PRF] รอง
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice[N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice[PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice[VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice[PREP] แทนที่
vide[VT] เห็น, See also: มอง
vier[N] ผู้เข้าแข่งขัน
view[N] การมอง, Syn. look, glimpse
view[N] ระยะที่มองเห็น
view[N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
view[N] มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view[N] ความคิดเห็น, See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, Syn. belief, viewpoint, opinion
view[N] การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view[VT] พิจารณา, See also: เพ่งพินิจ, Syn. observe, inspect
view[VT] มีความคิดเห็น
view[VT] ดูโทรทัศน์, Syn. see
vile[ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile[ADJ] ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
vina[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vine[N] ต้นองุ่น, See also: พืชองุ่น, Syn. creeper
vini[PRF] เหล้าองุ่น
vino[SL] ไวน์คุณภาพต่ำ
viny[ADJ] เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น, See also: เต็มไปด้วยต้นองุ่น, ซึ่งปลูกองุ่น
viol[N] ซอชนิดหนึ่งมีหกสาย, See also: ไวเอิลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
Vis.[ABBR] คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vise[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise[VI] หนีบจับ
vita[N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
viva[INT] ขอให้มีอายุยืนนาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
acclivity(อะคลิฟ' วิที) n. ที่ชันขึ้น,ทางขึ้น.
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
alluvium(อะลู' เวียม) n. (pl. -viums, -via) ชั้นของดิน โคลนและอื่น ๆ ที่น้ำพัดพามา, สิ่งต่าง ๆ ที่นอนก้นทับถมอยู่เมื่อไม่นานมา.
antediluvian(แอนทีดิล' ลุเวียน) adj. ก่อนสมัยน้ำท่วมโลก (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) , โบราณ.
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
aquavit(อา'คะวิท) n. akvavit
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
arborvitae(อาร์บอไว'ที) n. ต้นไม้จำพวก Thuja ในอเมริกา (pinaceous trees)
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
atavistic(แอททะวิส 'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ atavism
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
avi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'นก'
avian(เอ'เวียน) adj. เกี่ยวกับนกหรือตาข่ายนก
aviary(เอ'วีเออรี) n. สถานที่เลี้ยงนก
aviate(เอ'เวียท) vi. ขับเครื่องบิน,ออกบิน (เครื่องบิน) (fly in an aeroplane)
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
aviator(เอ'วิเอเทอะ,แอฟ'-) n. ผู้ขับเครื่องบิน,นักบิน, Syn. flier,pilot,aeronaut,airman)
aviatrix(เอวีเอ'ทริคซฺ) n., (pl. -atrices) นักขับเครื่องบินหญิง, นักบินหญิง (female pilot)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
aviary(n) กรงนกใหญ่
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า
bovine(adj) คล้ายวัว,อดทน,ดื้อ,เชื่องช้า
breviary(n) คัมภีร์พระคริสต์
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
cheviot(n) ผ้าสักหลาด,ผ้าขนสัตว์
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,ในฐานะพลเมือง,ของพลเมือง,สุภาพ
civilian(n) พลเรือน
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
conductivity(n) สภาพนำ,กำลังนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
persons not living in householdsบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
perspectivity, axialภาวะมีแกนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perspectivity, centralภาวะมีศูนย์กลางร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probable evidenceพยานหลักฐานที่น่ารับฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
postmortem lividityรอยเขียวช้ำหลังตาย [มีความหมายเหมือนกับ suggillation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Provincial Organizationองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a debtการพิสูจน์หนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proving a will; probateการพิสูจน์พินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionบท, บทบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulp cavityโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivia๑. ภาวะถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. ภาวะขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservice training; pre-entry training; pre-entry trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president, vice๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
per autre vie (L., Fr.)ชั่วชีวิตของอีกคนหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivismปฏิฐานนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivist lawกฎหมายปฏิฐานนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyel(o)-; pelvis renalis; pelvis, renalกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelolithotomy; pelviolithotomyการผ่านิ่วกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimeterมาตรเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetryการวัดเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, combinedการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvimetry, instrumentalการวัดเชิงกรานด้วยมาตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Video cassetteวีดิทัศน์

<b>Vi</b>deo cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Research serviceบริการช่วยการวิจัย

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for bookการจัดชั้นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ditidal video diskแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล, แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
White spot syndrome virusไวรัสตัวแดงดวงขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taura syndrome virusไวรัสทอร่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Yellow-head virusไวรัสหัวเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avian Influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Web servicesเว็บเซอร์วิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human immunodefficiency virusเชื้อไวรัสเอชไอวี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial sensitivity testsการทดสอบความไวของจุลชีพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,
alluvion (n ) ที่งอกริมตลิ่ง (ศัพท์ที่ดิน)
american civil liberties union (n ) สหภาพสิทธิเสรีภาพพลเรือนอเมริกัน
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
art vietcong (n ) ศิลปะเวียดกง
asTalking via the phone (pron. )
audio visual experienceโสตสัมผัส
bougainvilleaเฟื่องฟ้า
casivify[เเคซิฝิไฟ] (vt ) กําหนดจังหวะ
casivity[เเคซิฝิดิ] (n ) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
cell divisionกระบวนการแบ่งเซลล์
Civil Aviation Training Center (name org ) สถาบันการบินพลเรือน
See also: R. CATC
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง
constructivisimconstruction of social reality
convictพิพากษาว่ามีความผิด
COVIDเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus) โดย CO ย่อมากจาก Corona (ชื่อของเชื้อไวรัส), VI ย่อมาจาก Virus, และ D ย่อมาจาก disease แปลว่า โรคหรือเชื้อโรค ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ เป็นที่เรียกกันในช่วงแรกว่า 2019 novel coronavirus (แปลว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019) หรือ 2019-nCoV ต่อมาเป็นที่นิยมเรียกในชื่อ COVID-19 โดยตัวเลข 19 มาจากปี ค.ศ. 2019 ที่ไวรัสเริ่มมีการระบาดนั่นเอง
customer service (n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service (n ) บริการลูกค้า
D-Arvit (n ) ตายละวา
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
deceivingly[yaang lawk-luang] (adv ) อย่างหลอกลวง
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
devide[ดี ไวด.] (vi ) แนวทาง
devitrification[しっとう] กระบวนการเปลี่ยนแก้วเป็นคริสตัล
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu
elvish[-เอลฝิฌ] (n adj ) ภาษาเอลฟ์ ของเอลฟ์ เกี่ยวกับเอลฟ์
See also: S. elven, R. elf
employee provident fundกสจ.
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
environmental (adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
environmental science (n ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
exclusivity (n ) การผูกขาด
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
Experience compared individual subjectรายวิชาที่เทียบประสบการณ์
fashion victim (slang ) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
freedivingการดำน้ำตัวเปล่า
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
groovier[กรู-วิ-เออร์] (adj ) ซึ่งดึงดูดกว่า, ซึ่งกระตุ้นแรงกว่า (V.2 ของ Groovy)
grooviest[(กรูฟ-วิ-เอสท์)] (adj ) ซึ่งดึงดูดที่สุด, ซึ่งกระตุ้นอย่างแรงที่สุด (V.3 ของ Groovy)
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
high visibility (adj ) เรืองแสง
hyperactivity (n ) ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
Hypersensitivitiesความไวผิดปกติกับสารที่ไม่มักจะมีผลกระทบต่อร่างกาย (เช่นยา)
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She may not want us to help her. She does.- Vielleicht will sie keine Hilfe. Consequences (1999)
You're not much more than a child.Du bist nicht viel mehr als ein Kind. Consequences (1999)
You and me, Faith, we're a lot alike.Wir beide, Faith. Wir haben sehr vieles gemein. Consequences (1999)
I hate to say it, but maybe she belongs behind bars.Vielleicht gehört sie ja hinter Gitter. Consequences (1999)
Nothing seems to be able to motivate him.Nichts scheint ihn zu motivieren. Doppelgangland (1999)
- Well, I have a lot of work of my own.Ich muss selbst viel arbeiten. Doppelgangland (1999)
Good luck.Viel Glück! Doppelgangland (1999)
- Maybe I would have liked to go.- Vielleicht wäre ich gern mitgekommen. Doppelgangland (1999)
- I can't. I have too much homework.- Ich habe zu viel Hausaufgaben auf. Doppelgangland (1999)
If you get done early?Vielleicht, wenn du früh fertig bist? Doppelgangland (1999)
Old Reliable. - Thanks.- Na, vielen Dank auch. Doppelgangland (1999)
Well, maybe I don't wanna be reliable all the time.Vielleicht will ich nicht nur zuverlässig sein. Doppelgangland (1999)
Maybe I'll change my look. Or cut class. You don't know.- Vielleicht ändere ich mein Aussehen... ..oder schwänze, man weiß nie. Doppelgangland (1999)
- It's nothing big. - Just a little spell I'm working on.Nicht viel, ich arbeite an einem Zauberspruch. Doppelgangland (1999)
- Maybe we can get something to eat.- (Mann) Vielleicht sollten wir was essen. Doppelgangland (1999)
Will, this is verging on naughty touching here.Will, das hier ist viel mehr als nur freundliche Berührung. Doppelgangland (1999)
Way better than me.Viel besser als ich. Doppelgangland (1999)
Much, much better.Viel, viel besser. Doppelgangland (1999)
We'll have fun.Wir werden viel Spaß miteinander haben. Doppelgangland (1999)
How many were there? - Eight or ten.- Wie viele sind es? Doppelgangland (1999)
I don't want her in combat yet. Not around civilians.- Nein, nicht, wo Zivilisten da sind. Doppelgangland (1999)
Good luck.Viel Glück. Doppelgangland (1999)
Paul AllenVisiontext Doppelgangland (1999)
Or maybe it wasn't. Maybe he wasn't even tempted.Vielleicht hat er nur so getan. Earshot (1999)
There could be any number of explanations.Für den Juckreiz kann es viele Erklärungen geben. Earshot (1999)
Well, I thought I saw a four-legged demon.Ich dachte, ich sah einen vierbeinigen Dämon. Earshot (1999)
Because it is way better than a tail.Das ist viel besser als ein Schwanz. Earshot (1999)
- Oh, way better than that!Ich weiß was viel Besseres. Earshot (1999)
I've been with dozens of girls like her.Ich war mit vielen solcher Mädchen zusammen. Earshot (1999)
Four times five is thirty,Vier mal fünf ist dreißig. Earshot (1999)
She knows so much, She knows what Oz is thinking,Wir denken, also ist sie. Sie weiß so viel. Sie weiß, was Oz denkt. Earshot (1999)
- You should go home.- Oder nicht so viel? Earshot (1999)
See if maybe we can rule some people out.Vielleicht hilft uns das weiter. Earshot (1999)
Maybe.- Vielleicht. Earshot (1999)
That's unnecessary stress.- Du machst dir zu viele Sorgen. Enemies (1999)
There's a reference here to the journal of Desmond Kane, pastor of a town called Sharpsville.Hier steht etwas von einem Desmond Kane. Pastor einer Stadt namens Sharpsville. Enemies (1999)
Of Sharpsville.Von Sharpsville. Enemies (1999)
Why don't we try to find this demon sooner rather than later, perhaps persuade him to lend us the books free of charge?Wir sollten diesen Dämon so bald wie möglich finden. Vielleicht leiht er uns ja die Bücher umsonst. Enemies (1999)
OK, it's a little worn on one spine, some slight foxing, but otherwise perfect.Gut, vielleicht ein bisschen zerlesen, aber ansonsten... perfekt. Enemies (1999)
Maybe it's too late for me.Vielleicht ist es zu spät für mich. Enemies (1999)
Maybe I did... but I wouldn't press it.Oder vielleicht doch. Aber ich halte mich zurück. Enemies (1999)
It should be I that...Vielmehr sollte ich... Enemies (1999)
- How much?- Wie viel? Enemies (1999)
Maybe the guy put up a fight.Vielleicht hat er sich zur Wehr gesetzt. Enemies (1999)
Angel and Faith have a lot in common.Angel und Faith haben viel gemein. Enemies (1999)
And there's so much he doesn't tell me.Er erzählt mir außerdem vieles nicht. Enemies (1999)
And there just may be a future for you here in Sunnydale.Deine Zukunft liegt vielleicht in Sunnydale. Enemies (1999)
- And I think five's a crowd.- Und fünf Leute sind zu viele. Enemies (1999)
Well, actually, I'm thinking more along the lines of you calling me "Master".Ich hatte gehofft, Sie würden vielleicht "Meister" zu mir sagen. Ah. Enemies (1999)
Not that I read much poetry.Nicht, dass ich viel Lyrik lese. Enemies (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
viA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
viA baby does not know good or evil.
viA baby has no knowledge of good and evil.
viAbide by the inevitable.
viA bird can glide through the air without moving its wings.
viA bookstore in that location wouldn't make enough money to survive.
viAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
viAbout this time of the year typhoons visit the island.
viA boy was driving a flock of sheep.
viA boy was giving out newspapers in the rain.
viA cafeteria is a self-service style restaurant.
viAccidents are inevitable.
viAcclimate a plant to a new environment.
viAccording to his advice, I decided it.
viAccording to the newspaper, the cost of living in Tokyo is the highest in the world.
viAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
viA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
viA child will depend on the television.
viA commercial airplane allegedly violated military airspace.
viA company of tourists visited our town.
viA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
viA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
viA convict has escaped from prison.
viA cowboy is driving cattle to the pasture.
viA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
viActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
viActivists are stepping up their protest drive.
viActivity keeps the mind from rusting.
vi"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
viActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
viA curtain of mist blocked our view.
viA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
viA declaration of political views.
viA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
viA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
viAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
viAdolescence is viewed as time of transition.
viAdults and children alike would like to see the movie.
viAdvice is like salt.
viAdvice isn't much good to me. I need money.
viA father provides for his family.
viA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
viA favorable review of your play will appear in the next issue.
viA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
viA fine view burst upon our sight.
viA fish swims by moving its tail.
viAfter a short visit he suddenly got up and took his leave.
viAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
viAfter decades of civil war, order was restored.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายบุคคล[ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ชักจูงใจ[V] persuade, See also: induce, convince, influence, Syn. ชักจูง, ชักนำ, Example: การได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้มาจากความสำเร็จของหัวคะแนนที่ชักจูงใจให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
ดูโทรทัศน์[V] watch television, See also: watch TV, Syn. ดูทีวี, Example: เด็กๆ ยังทำการบ้านกันไม่เสร็จจึงอดดูโทรทัศน์
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
บัตรแข็ง[N] privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ปูพื้น[V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผู้รอดชีวิต[N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
ผู้ละเมิด[N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[N] controlee, See also: one who is controlled/supervised, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, Ant. ผู้บังคับบัญชา, Example: ในการทำงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่หวังความก้าวหน้า จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้บังคับบัญชา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ตำแหน่งต่ำกว่าและมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงาน
ผู้ประกอบอาชีพ[N] one who earns his/her living, See also: one who supports himself/herself, Example: การทำโครงการของเรานั้น เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบอาชีพนั้นด้วยตนเอง, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้ที่ทำงานหารายได้เลี้ยงชีพ
พุทธมณฑล[N] Buddhist diocese, See also: Buddhist province, Thai definition: เขตแดนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ
มีระดับ[V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาพยนตร์โทรทัศน์[N] TV movie, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ ซึ่งสามารถเรียกน้ำตาและความประทับใจคนดูมาแล้วทั่วโลก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์
ระวังตัว[V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
รับเชิญ[V] be invited, See also: be requested, be asked, Ant. เชิญ, Example: หมอเทพชัยได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 2 ปี, Thai definition: ตกลงจะไปตามคำเชิญ
ละเมิดสิทธิ์[V] violate copyright, Syn. ล่วงละเมิดสิทธิ์, Ant. เคารพสิทธิ์, Example: เขาได้ละเมิดสิทธิ์หนังสือพจนานุกรมที่แปลโดยอาจารย์ของจุฬาฯ จัดทำเป็นเครื่องพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, Thai definition: ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น
ลับหูลับตา[ADJ] out of sight, See also: out of range, invisible, Syn. ไกลหูไกลตา, ลับตา, Ant. เปิดเผย, Example: เขาเก็บของสำคัญไว้ในที่ลับหูลับตาคนเป็นอย่างดี, Thai definition: ที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้
หล่อเลี้ยง[V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
คอหนัง[N] movie fan, Example: หนังเรื่องนี้ใครที่เป็นคอหนังไม่ควรพลาด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดูภาพยนตร์, Notes: (ปาก)
ค้าเนื้อสด[V] trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
คืนจอ[V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ใจสัตว์[ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
เณร[N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
เดนนรก[ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ตะบึงตะบอน[ADJ] peevish, See also: petulant, irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: หญิงสาวทำท่าทำทางตะบึงตะบอนใส่แฟนหนุ่ม
ตะบึงตะบอน[V] be peevish, See also: be petulant, be irritable, Syn. เจ้าแง่แสนงอน, แสนงอน, กระเง้ากระงอด, Example: เมื่อไม่พอใจขึ้นมาเธอก็จะตะบึงตะบอนใส่พ่อทันทีตามประสาคนเอาแต่ใจ
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ทาบรัศมี[V] scramble for superiority, See also: vie for superiority, Example: ผู้สมัครส.ส.ฉายแววว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มีสิทธิ์จะทาบรัศมีเจ้าของพื้นที่เดิม, Thai definition: ยกตัวขึ้นเทียบ, Notes: (ปาก)
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
ภาวะจำยอม[N] servitude, Example: การขึ้นราคาค่ารถโดยสารประจำทางทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมเพราะประชาชนไม่มีทางเลือก, Thai definition: หมดทางเลือก, ไม่มีอำนาจต่อรอง
เรื่องขี้ผง[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
หนักอึ้ง[ADV] heavily, Syn. หนัก, Ant. เบาหวิว, Example: เขาสลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น, Thai definition: มากจนเกือบจะแบกรับไม่ไหว
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūarāi) EN: evil power   
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อำเภอเมือง...[n. exp.] (amphoē meūang ...) EN: town of ...   FR: ville de ... [f]
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อ่างล้างชาม[n. exp.] (āng lāng chām) EN: sink   FR: évier [m]
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai …) EN: lay claim to ; vindicate for   
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham lao) EN: wine grapes   FR: vigne [f]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique

CMU English Pronouncing Dictionary
VI    V AY1
VI    V IY1
VI    V IY1 AY1
VIA    V AY1 AH0
VIE    V AY1
VIC    V IH1 K
VIN    V IH1 N
VIG    V IH1 G
VIK    V IH1 K
VIA    V IY1 AH0
AVI    EY1 V IY0
VIM    V IH1 M
AVI    AA1 V IY0
VIV    V IH1 V
VIS    V IH1 S
VIAG    V AY1 AE0 G
AVIS    EY1 V IH2 S
VIAR    V AY1 ER0
VILA    V IY1 L AH0
VICE    V AY1 S
VIED    V AY1 D
VIAN    V IY1 AH0 N
VIES    V AY1 Z
AVIA    AA1 V IY0 AH0
DAVI    D AA1 V IY0
VIBE    V AY1 B
VICK    V IH1 K
NOVI    N OW1 V IY0
VILE    V AY1 L
VINA    V IY1 N AH0
EVIL    IY1 V AH0 L
VIDE    V AY1 D
VIEW    V Y UW1
LEVI    L IY1 V AY0
NOVI    N OW1 V AY0
VIEL    V IY1 L
VIEN    V IY1 N
AVIV    AA0 V IY1 V
VIAU    V IY0 OW1
AVID    AE1 V AH0 D
VIAL    V AY1 AH0 L
EVIN    EH1 V IH2 N
VINE    V AY1 N
VIET    V IY0 EH1 T
DIVI    D IY1 V IY0
VIDA    V AY1 D AH0
VIGO    V IY1 G OW0
JOVI    JH OW1 V IY0
LAVI    L EY1 V IY0
RAVI    R AA2 V IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
VIP    (n) (v ii2 ai2 p ii1)
Vic    (n) (v i1 k)
Viv    (n) (v i1 v)
via    (in) (v ai1 @)
vie    (v) (v ai1)
vim    (n) (v i1 m)
viz    (n) (v i1 z)
Avis    (n) (ei1 v i s)
Viet    (n) (v i e1 t)
Aviv    (n) (@ v ii1 v)
Levi    (n) (l ii1 v ai)
VIPs    (n) (v ii2 ai2 p ii1 z)
Vigo    (n) (v ii1 g ou)
avid    (j) (a1 v i d)
evil    (n) (ii1 v @ l)
vial    (n) (v ai1 @ l)
vice    (n) (v ai s)
vide    (nil) (v ai1 d ii)
vied    (v) (v ai1 d)
vies    (v) (v ai1 z)
view    (v) (v y uu1)
vile    (j) (v ai1 l)
vine    (n) (v ai1 n)
vino    (n) (v ii1 n ou)
viol    (n) (v ai1 @ l)
visa    (v) (v ii1 z @)
viva    (n) (v ai1 v @)
Davis    (n) (d ei1 v i s)
Vitro    (n) (v ii1 t r ou)
viral    (n) (v ai1 r @ l)
David    (n) (d ei1 v i d)
Gavin    (n) (g a1 v i n)
Kevin    (n) (k e1 v i n)
Mavis    (n) (m ei1 v i s)
Vicky    (n) (v i1 k ii)
Vince    (n) (v i1 n s)
Viola    (n) (v ai1 @ l @)
Virgo    (n) (v @@1 g ou)
anvil    (n) (a1 n v i l)
cavil    (v) (k a1 v @ l)
civic    (j) (s i1 v i k)
civil    (j) (s i1 v @ l)
davit    (n) (d a1 v i t)
devil    (v) (d e1 v @ l)
evict    (v) (i1 v i1 k t)
evils    (n) (ii1 v @ l z)
ivied    (j) (ai1 v i d)
ivies    (n) (ai1 v i z)
levis    (n) (l ii1 v ai z)
livid    (j) (l i1 v i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ヴィザード[う゛ぃざーど, vizado] พ่อมด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
外れる[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
個人[こじん, kojin] Thai: เป็นการส่วนตัว English: individual
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
視点[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: กิจการคึกคัก English: to do thriving business
呼ぶ[よぶ, yobu] Thai: เชิญ English: to invite
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite
固まる[かたまる, katamaru] Thai: แข็งขึ้น English: (vi) to harden
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
引越[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence
分ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
割る[わる, waru] Thai: แบ่ง English: to divide
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
別れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
止む[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
訪ねる[たずねる, tazuneru] Thai: เยี่ยม English: to visit
破る[やぶる, yaburu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
生活[せいかつ, seikatsu] Thai: การดำเนินชีวิต English: living (vs)
深まる[ふかまる, fukamaru] Thai: ลึกซึ้งขึ้น English: to deepen (vi)
掛かる[かかる, kakaru] Thai: แขวนติดอยู่ English: to hang (vi)
個体[こたい, kotai] Thai: สสารที่อยู่โดด ๆ English: an individual
舞う[まう, mau] Thai: ร่ายรำ English: to dance (vi)
張る[はる, haru] Thai: แพง English: to be expensive (vi)
勧める[すすめる, susumeru] Thai: ชี้แนะ English: to advise
寄る[よる, yoru] Thai: แวะมาเยี่ยม English: to visit
変わる[かわる, kawaru] Thai: เปลี่ยนไป English: to change (vi)
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
増える[ふえる, fueru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase (vi)
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers
改める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise
町村[ちょうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าน และ อำเภอ English: towns and villages
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence

German-Thai: Longdo Dictionary
vielมาก
vieleหลายๆ
vielen, See also: viele
vielleichtบางที, อาจจะ
vierสี่
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
vierzehn(adj) สิบสี่
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
violett(adj) ที่มีสีม่วง
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้
viel(adj adv) |mehr, am meisten| มาก, See also: A. wenig,
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
fluvial (adj) ของแม่น้ำ, ที่พบในแม่น้ำ
Klavier (n ) เปียโน
Little Devil (n) ปีศาจ
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abenteuerfilm {m}; Abenteurerfilm {m}adventure movie [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abhang {m} | Abhänge {pl}declivity | declivities [Add to Longdo]
Abhebesicherung {f}; Absturzsicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Abholservice {m}pick-up service [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Wanze {f}bugging device [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abkürzer {m}abbreviator [Add to Longdo]
Abkürzung {f} | Abkürzungen {pl}abbreviation | abbreviations [Add to Longdo]
Abkürzungszeichen {n}abbreviation [Add to Longdo]
Ablenkung {f}; Abtrieb {m}; Abweichung {f} (Schifffahrt; Luftfahrt)deviation [Add to Longdo]
Ablenkempfindlichkeit {f}deflection sensitivity [Add to Longdo]
Ablenkung {f} [phys.]deviation [Add to Longdo]
Abschätzung {f}; Bewertung {f} | Abschätzung der noch ausstehenden Aktivitäten im Projektestimation | estimate to complete [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl}deactivation | deactivations [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abschirmeinrichtung {f}shielding device [Add to Longdo]
Abschleppdienst {m} | Abschleppdienste {pl}wrecking service; towing service | wrecking services [Add to Longdo]
Abschlussprovision {f}acquisition commission [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
Abschwächung {f}; Erleichterung {f}; Verminderung {f}alleviation [Add to Longdo]
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absperrvorrichtung {f}barrier; shutoff device [Add to Longdo]
geheime Absprachen {pl}collusive behaviour [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Division {f}division [Add to Longdo]
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Abteilung {f} (eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)subdivision [Add to Longdo]
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Abwegigkeit {f}deviousness [Add to Longdo]
Abweichung {f} | Abweichungen {pl}deviant | deviants [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) | Abweichungen {pl} | geringfügige Abweichung {f} | mittlere Abweichung {f}deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichung {f}deviance [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Abziehvorrichtung {f} [techn.]extractor; extractor device; extruder [Add to Longdo]
Additivität {f} [math.]additivity [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Änderung {f}; Durchsicht {f}; Redigieren {n}; Revision {f}revision [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}change service [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
vingt( numéro) ยี่สิบ, 20
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,
vingt et un(numéro) ยี่สิบเอ็ด, 21
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง
vin(n) |m| ไวน์
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา , See also: S. transfer,
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
RNAウイルス[アールエヌエーウイルス, a-ruenue-uirusu] (n) RNA virus [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] to supply; provide, #51 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia, #92 [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] next in sequence; second; the second (day, time etc); secondary; vice-; sub-; infra-; inferior quality; substandard; order; sequence; hypo- (chem., meaning extra oxygen atom); classifier for enumerated events: time, #96 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior, #140 [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute, #141 [Add to Longdo]
管理[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] to supervise; to manage; to administer; management; administration, #143 [Add to Longdo]
通过[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
[zǒu, ㄗㄡˇ, ] to walk; to go; to run; to move (of vehicle); to visit; to leave; to go away; to die (euph.); from; through; away (in compound verbs, such as 撤走); to change (shape, form, meaning), #154 [Add to Longdo]
生活[shēng huó, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ, ] life; activity; to live, #164 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle, #227 [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, / ] to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin, #236 [Add to Longdo]
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
服务[fú wù, ㄈㄨˊ ˋ, / ] to serve; service, #250 [Add to Longdo]
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic), #251 [Add to Longdo]
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, / ] to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request, #291 [Add to Longdo]
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
[shěng, ㄕㄥˇ, ] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province, #305 [Add to Longdo]
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
作用[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] to observe; to divine, #380 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do, #381 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] behavior; conduct, #381 [Add to Longdo]
环境[huán jìng, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] environment; circumstances; surroundings, #382 [Add to Longdo]
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] strong; powerful; better; slightly more than; vigorous; violent; surname Qiang, #391 [Add to Longdo]
个人[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself, #406 [Add to Longdo]
[piàn, ㄆㄧㄢˋ, ] a slice; piece; flake; thin; slice; classifier for movies, DVDs etc, #430 [Add to Longdo]
过去[guò qu, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙, / ] (in the) past; former; previous; to go over; to pass by, #438 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南, #440 [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause), #450 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
明显[míng xiǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] clear; distinct; obvious, #484 [Add to Longdo]
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces), #497 [Add to Longdo]
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, ] vigor; vitality; drive; spiritual, #521 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピューティング環境[コンピューティングかんきょう, konpyu-teingu kankyou] computing environment [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
会見[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
個人[こじん, kojin] Individuum, Privatperson [Add to Longdo]
個体[こたい, kotai] Individuum [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] Individualitaet [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
勢い[いきおい, ikioi] Kraft, Macht, Energie, Vitalitaet, Trend [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
[はく, haku] AUSGEDEHNT, WEIT, BREIT, VIEL [Add to Longdo]
即席[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
受身[うけみ, ukemi] Passivitaet, Passiv [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] Kommission, Provision, Prozente [Add to Longdo]
名人[めいじん, meijin] Meister, Virtuose [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
四季[しき, shiki] die_vier_Jahreszeiten [Add to Longdo]
四隅[よすみ, yosumi] die_vier_Ecken [Add to Longdo]
土佐[とさ, tosa] (Stadt und Provinz auf Shikoku) [Add to Longdo]
地方[ちほう, chihou] Gegend, Region, Provinz [Add to Longdo]
培う[つちかう, tsuchikau] -ziehen, -bauen, anbauen, kultivieren [Add to Longdo]
[こん, kon] LANDGEWINNUNG, KULTIVIERUNG [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
多辺形[たへんけい, tahenkei] Vieleck [Add to Longdo]
夢幻[むげん, mugen] Traeume, Visionen [Add to Longdo]
大いに[おおいに, ooini] sehr, viel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top