Search result for

visaed

(257 entries)
(0.5107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -visaed-, *visaed*, visa, visae
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา visaed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *visaed*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visage[N] ใบหน้า, Syn. face
visage[N] สิ่งที่ปรากฎให้เห็น, See also: ลักษณะ, Syn. appearance
envisage[VT] คาดการณ์, Syn. foresee
envisage[VT] จินตนาการ, Syn. imagine
envisage[VT] พิจารณา, Syn. consider, contemplate
advisable[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งมีค่าพอ, เหมาะ, Syn. fitting, prudent
inadvisable[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, prudent, Ant. advisable, expedient
improvisation[N] การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. improvising, extemporization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
devisable(ดิไว'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้,เคลื่อนย้ายได้
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
envisage(เอนวิซ'ซิจฺ) vt. คิด,มองเห็น,เผชิญหน้า,จ้องหน้า., See also: envisagement n. ดูenvisage, Syn. conceive
improvisation(อิมพรอฟวิเซ' เชิน) n. การแสดงหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน, การว่ากลอนสด, สิ่งที่กระทำหรือ ประพันธ์ขึ้นอย่างทันทีทันควัน. -al adj.
inadvisable(อินดัดไว' ซะเบิล) adj. ไม่ฉลาด, ไม่สมควร, ไม่บังควร., See also: inadvisability, inadvisableness n. inadvisably adv., Syn. unwise, improper
revisal(รีไว'เซิล) n. การแก้ไขใหม่,การปรับปรุงใหม่,การชำระ,การเปลี่ยนแปลง,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
inadvisable(adj) ไม่ฉลาด,ไม่สมควร,
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvisacrumเชิงกรานร่วมกระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exit visaการตรวจลงตราอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชา [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]
validity of visaอายุการตรวจลงตรา [การทูต]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Visa Waiver Agreementความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# lmprovisation without a script, no one's written itการแสดงที่ไม่มีบท ไม่มีใครเขียน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Visa card application? Says you get a Seahawks helmet on the card.ใบสมัครบัตรวีซ่า บอกว่าเธอมีหมวกทรงเยี่ยวบนบัตร Dead Like Me: Life After Death (2009)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Visa. Dress:วีซ่า ชุดกระโปรง: Confessions of a Shopaholic (2009)
Visa, dead dog.วีซ่า \ หมาตาย Confessions of a Shopaholic (2009)
Like, what would The Girl in the Green Scarf say about hiding Visa bills under your bed?อย่างเช่น,ที่หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียส พูดเกี่ยวกับการซ่อนบิลวีซ่า ไว้ใต้เตียง Confessions of a Shopaholic (2009)
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้ The Rapture (2009)
What visage are you in now, huh?แล้วหน้าที่เห็นอยู่ตอนนี้ล่ะ The Rapture (2009)
After that, we can discuss Visa or MasterCard, but definitely not American Express, so don't even ask.หลังจากนั้น เราจะใช้บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็ได้ แต่แน่นอนห้ามใช้บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส งั้นไม่ต้องถามล่ะ Better Call Saul (2009)
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว Bargaining (2009)
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว Marry Me a Little (2009)
New level of security. Customs flagged his passport and visa as bogus.ศุลกากรเป็นคนจับกุม ว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าของเขาปลอม Fa Guan (2009)
Will be able to apply for visas.ฉันอยากจะขอบคุณ FBI ทั้งหมด V (2009)
Here on an expired visa.วีซ่า หมดอายุ Slack Tide (2009)
But nick here is just an improvisation.แต่นิคที่อยู่ตรงนี้เป็นแค่ร่างที่ไม่เตรียมการมาก่อน Free to Be You and Me (2009)
State didn't authorize a diplomatic visa.ทางรัฐไม่ได้อนุมัติวีซ่าผ่านเข้าเมือง The Bond in the Boot (2009)
I'm Canadian. My work visa expired a week ago.ผมเป็นแคนาเดียนนะ วีซ่าผมหมดอายุเมื่ออาทิตย์ก่อน The Dwarf in the Dirt (2009)
As a first step, a limited number of visitors will be able to apply for visas that will allow them to travel freely within our borders.เป็นก้าวแรก ที่จะกำหนดสัดส่วนผู้มาเยือน ที่สามารถสมัครขอวีซ่า ในการอนุญาตให้พวกเขา ท่องไปได้อย่างอิสระภายใน พรมแดนประเทศของเรา There Is No Normal Anymore (2009)
Protesting the decision to grant visas the the visitors.เพื่อประท้วงถึงการตัดสินใจ ริเริ่มทำวีซ่าให้กับผู้มาเยือน A Bright New Day (2009)
With the v's being granted those visas, It's only gonna get worse.ตั้งแต่พวก V ได้รับวีซ่า เรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่ A Bright New Day (2009)
we're still trying to get word on whether the shooting was directly connected to the visitors receiving their visas today.เรายังรอคอยได้คำอธิบาย ว่าจริงหรือไม่ที่มีชายถือปืน พยายามเข้าไปโดยตรง มุ่งไปผู้มาเยือนที่เข้าไป ขอรับวีซ่าในวันนี้ A Bright New Day (2009)
Got your visa today, huh?- ได้วีซ่าแล้วรึวันนี้? A Bright New Day (2009)
So? So, my visa's only goodแล้วไง วีซ่าฉันขึ้นอยู่กับระยะเวลา The Pirate Solution (2009)
Came in a month ago on a diplomatic visa.เมื่อเดือนก่อนโดยวีซ่านักการฑูต Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
She merely wanted to borrow the visage of Diana.หล่อนเพียงต้องการยืมหน้ากากไดอาน่า Whore (2010)
For future reference, Coot, I'm not a fan of improvisation.บอกไว้สำหรับอนาคต ฉันไม่ใช่พวกหลงตัวเองด้วย. Beautifully Broken (2010)
American travel visa.วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา So (2010)
That's what's advisable for optimal survival.นั่นคือวิธีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
You don't know much English, so I know you don't have a work visa.คุณไม่รู้ภาษา อังกฤษมากนักนิ แล้วผมก็รู้ว่าคุณ ไม่วีซ่าทำงาน Queen Sacrifice (2010)
Oh, damn, they canceled my Visa.บ้าจริง บัตรวิซ่าของฉันโดนยกเลิก The Spaghetti Catalyst (2010)
I'm here on an H-1B visa, which means I can't be associated in any way with crime or criminal activity.ผมมีวิซ่าสำหรับลูกจ้างนะครับ ซึ่งหมายความว่าผมไม่เกี่ยวทุกกรณีนะครับ เรื่องอาชญากรรม หรือก่ออาชญากรรม The Apology Insufficiency (2010)
Exit visas are scarce in China.วีซ่าขาออกมันหายากมากในประเทศจีน The Blind Banker (2010)
Government issued I.D., work papers, student visa.บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้ งานเอกสาร วีซ่านักเรียน The Recruit (2010)
Your I.D.S and your work visas are inside.บัตรประจำตัวกับวีซ่าของคุณอยู่ในนี้แล้วค่ะ The San Lorenzo Job (2010)
Opening the portal to save you from the plane was basically an improvisation.การเปิดประตูมิติเพื่อช่วยแม่ จากเครื่องบิน เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า Everything Will Change (2010)
Well, the time for improvisation is over.จบสิ้นการดิ้นรนด้นสดแล้ว The Sorcerer's Apprentice (2010)
Yeah, we got new hats. Where I come from, we call this improvisation.ที่จริงแกและนายอำเภอก็ไม่ต่างกัน ,ก็แค่ตำนานที่ตกรุ่น Rango (2011)
I take Visa. I prefer MasterCard.ฉันใช้เวลาขอวีซ่า ฉันชอบ MasterCard We Bought a Zoo (2011)
Well, she can't work. She's on a tourist visa.แต่ เธอทำงานไม่ได้ เธอยังใช้วีซ่าท่องเที่ยว Bridesmaids (2011)
Anyway, I'm doing an improvisation night at the moment. Mr. Giggles. Not his real name.ผมจะไปแสดงสด ที่ร้านมิสเตอร์กิ๊กเกิ้ลส์ เป็นนามแฝงน่ะ One Day (2011)
These aren't brainwashed radicalized kids on a student visa.พวกนี้ไม่ใช่เด็กหัวรุนแรงที่ถูกล้างสมอง เข้าประเทศมาได้โดยใช้วีซ่านักเรียน Countdown (2011)
I'm going to beg them to revoke my visa and deport me back home.ฉันจะไปขอยกเลิกวีซ่าและ กลับไปที่ฟิลิปปินส์ New York (2011)
So why don't we try some improvisation?ดังนั้นทำไมเราไม่ลองใช้พวกสำนวนดูสักหน่อยล่ะ? The Thespian Catalyst (2011)
I mean, records show that you immigrated to Mexico in 1986, and then, a couple of years later, you were granted an entry visa to the United States.ผมหมายถึง ที่ลงบันทึกในประวัติ ที่คุณอพยพมาอยู่ประเทศเม็กซิโก ในปี 1986 และหลังจากนั้นไม่กี่ปี Hermanos (2011)
It was an ambush... too well planned to be an improvisation.มันเป็นการซุ่มโจมตี วางแผนอย่างดีจนไม่น่าใช่โจมตีกะทันหัน Turnabout (2011)
Revisalo.ตรวจดูสิ Pilot (2011)
There's a U.S. military base and an embassy with a record of our visas and a direct flight home.มีฐานทัพอเมริกันอยู่ที่นั่น และสถานฑูตก็มีประวัติเราอยู่ด้วย เราบินกลับบ้านได้โดยตรงเลย The Outsiders (2011)
Do you have to seduce junior high to get a visa these days?ไม่,ไม่,นั่งลงก่อนสิ Little Black Dress (2011)
I mean, we are playing it very safe by not granting our hands visas to travel south of the equator.แบบว่า พวกเราระวังตัวกันตลอด ไม่พยายามไปถึงอีกขั้ว หนึ่งของโลกซะที The First Time (2011)
All four came through LAX on tourist visas and counterfeit passports.ทั้ง 4 คน มาแอเอเอ็กซ์ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และหนังสือเดินทางปลอม Deadline (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visaI had a valid visa, so I was allowed to enter the country.
visaCan I pay with my VISA?
visaI have a tourist visa.
visaDo you accept VISA?
visaYou may advisable keep silent.
visaHow long is this visa valid?
visaIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
visaIt's often cold, so overcoats are advisable.
visaThis school was recommended to me by someone I asked to help me with the visa application process.
visaCan you envisage Tom's working in a garage?
visaCan I switch over from a sightseeing visa to a business one?
visaI'd like to pay for this with my Visa card.
visaIt is advisable for him to go.
visaIt'll be impossible to get a visa at short notice.
visaDo you accept Visa card?
visaWhat is the procedure for getting a visa?
visaShe applied for a visa.
visaI have a student visa.
visaIt is advisable for you to take the medicine.
visaI want to get a sightseeing visa.
visaIt is advisable for a man or woman to acquire an accomplishment.
visaHow long is this visa good for?
visaIt is advisable to go by train.
visaCould you please issue me a visa again?
visaI am going to apply for a visa today.
visaI have a business visa.
visaPlease extend this visa.
visaI applied for a visa.
visaThere are several restrictions on working to support yourself abroad on a student visa.
visaI got this visa at the American Consulate in Kobe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
รูปร่างหน้าตา[N] countenance, See also: appearance, expression, looks, visage, face, Example: หุ่นยนต์เหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคน
วาดภาพ[V] imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
สีหน้า[N] countenance, See also: expression, face, visage, Syn. สีหน้าท่าทาง, Example: ถ้าสังเกตเห็นสีหน้าของเธอจะรู้ว่ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอพูด, Thai definition: อารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้า
ปฏิภาณโวหาร[N] impromptu rhetoric, See also: improvisation (rhetoric), extemporization, Syn. เล่นสำนวน, ชั้นเชิงโวหาร, Example: เขามีปฏิภาณโวหาร, Thai definition: การกล่าวเหมาะด้วยเหตุผลในทันที
หน้าตา[N] face, See also: countenance, feature, mug, visage, appearance, Syn. เค้าหน้า, ใบหน้า, หน้า, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR:visager
คำร้องขอวีซ่า[n. exp.] (khamrøngkhø wīsā) EN: application for a visa   FR: demande de visa [f]
คาดคิด[v.] (khātkhit) EN: expect ; anticipate ; hope   FR: envisager ; projeter
ล้างหน้า[v. exp.] (lāng nā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage ; se débarbouiller ; faire sa toilette
ล้างหน้าล้างตา[xp] (lāng nā lāng tā) EN: wash one's face   FR: se laver le visage
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame   FR: tourner le visage ; détourner la tête
มุข[n.] (muk) EN: face ; visage   FR: face [f] ; visage [m]
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug   FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale   FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าตา[n.] (nātā) EN: face; countenance ; feature ; mug ; visage ; expression   FR: apparence [f] ; expression [f] ; physionomie [f] ; contenance [f] ; mine [f]
พักตร์[n.] (phak) EN: face ; visage   FR: visage [m]
เปลี่ยนโฉม [v. exp.] (plīen chōm) FR: changer de visage
รูปร่างหน้าตา[n. exp.] (rūprāng nātā) EN: countenance ; appearance ; expression ; looks ; visage ; face   FR: apparence [f] ; expression [f]
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ทำคำร้องขอวีซ่า[v. exp.] (tham khamrøngkhø wīsā) EN: file an application for a visa   FR: introduire une demande de visa
ทาแป้ง[v. exp.] (thā paēng) EN: powder one's face ; put on powder   FR: poudrer le visage
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ตรวจลงตราเลขที่ ...[n. exp.] (trūat long trā lēk thī ...) EN: visa number ...   FR: numéro de visa ...
วันวิสาขบูชา[X] (wan Wisākha Būchā) EN: Visakha Bucha Day ; Visakha Puja Day ; Day of Vesak ; Vesak Day   FR: jour du Vesak [m]
วาดภาพ[v.] (wātphāp) EN: imagine ; fancy ; visualize ; envisage   FR: représenter ; figurer
วีซ่า[n.] (wīsā) EN: visa   FR: visa [m]
วิสาขบูชา[n. prop.] (Wisākha Būchā) EN: Vesak ; Visakha ; Visakha Bucha ; Visakha Puja ; Buddha Jayanti   FR: Vesak = Waisak [m] ; jour du Vesak [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISA    V IY1 Z AH0
VISAS    V IY1 Z AH0 Z
VISAGE    V IH1 Z AH0 JH
VISA'S    V IY1 Z AH0 Z
UNIVISA    Y UW2 N IH0 V IY1 S AH0
TELEVISA    T EH1 L AH0 V IY1 Z AH0
ENVISAGE    EH0 N V IH1 Z IH0 JH
YLVISAKER    Y IH2 L V AH0 S AA1 K ER0
ENVISAGES    EH0 N V IH1 Z IH0 JH AH0 Z
ENVISAGED    EH0 N V IH1 Z IH0 JH D
ADVISABLE    AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
TRAVISANO    T R AE2 V IH2 S AA1 N OW0
TELEVISA'S    T EH2 L AH0 V IY1 Z AH0 Z
INADVISABLE    IH2 N AE0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
INADVISABLE    IH2 N AH0 D V AY1 Z AH0 B AH0 L
ADVISABILITY    AE2 D V AY2 Z AH0 B IH1 L AH0 T IY0
IMPROVISATION    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N
IMPROVISATIONS    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N Z
IMPROVISATIONAL    IH2 M P R AA0 V AH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa    (v) (v ii1 z @)
visas    (v) (v ii1 z @ z)
visaed    (v) (v ii1 z @ d)
visage    (n) (v i1 z i jh)
visaged    (j) (v i1 z i jh d)
visages    (n) (v i1 z i jh i z)
visaing    (v) (v ii1 z @ r i ng)
envisage    (v) (i1 n v i1 z i jh)
advisable    (j) (@1 d v ai1 z @ b l)
envisaged    (v) (i1 n v i1 z i jh d)
envisages    (v) (i1 n v i1 z i jh i z)
envisaging    (v) (i1 n v i1 z i jh i ng)
inadvisable    (j) (i2 n @ d v ai1 z @ b l)
inadvisably    (a) (i2 n @ d v ai1 z @ b l ii)
advisability    (n) (@1 d v ai2 z @ b i1 l i t ii)
improvisation    (n) (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n)
improvisations    (n) (i2 m p r @ v ai z ei1 sh @ n z)
inadvisability    (n) (i2 n @ d v ai2 z @ b i1 l i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
(improvisierte) Begleitung {f}; Improvisation {f} [mus.]vamp [Add to Longdo]
Einreisevisum {n}entrance visa [Add to Longdo]
Improvisation {f}improvisation [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Improvisator {m}extemporizer [Add to Longdo]
Improvisator {m} | Improvisatoren {pl}improviser | improvisers [Add to Longdo]
Ratsamkeit {f}advisability [Add to Longdo]
Revision {f}; Überprüfung {f}; Nachprüfung {f}revisal [Add to Longdo]
Sichtvermerk {m} | Sichtvermerke {pl} | mit Sichtvermerk versehenvisa | visas | visaed [Add to Longdo]
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]
angebracht; ratsam; empfehlenswert {adj}advisable [Add to Longdo]
nicht zu empfehlen; unratsaminadvisable [Add to Longdo]
erdenkbardevisable [Add to Longdo]
improvisatorisch {adj}improvisatory [Add to Longdo]
improvisiertimprovisational [Add to Longdo]
ratsam {adv}advisably [Add to Longdo]
unratsam {adj}unadvisable [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]
(Euphyllia divisa) [zool.]frogspawn coral [Add to Longdo]
Vishakhpatnam; Visakhpatnam (Stadt in Indien)Vishakhpatnam; Visakhpatnam (city in India) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
インプロ[, inpuro] (n) (1) (abbr) (See インプロビゼーション) improvisation; (2) improvisational theatre [Add to Longdo]
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization [Add to Longdo]
ビザ(P);ビザー;ビーザ[, biza (P); biza-; bi-za] (n) visa; (P) [Add to Longdo]
音容[おんよう, onyou] (n) visage; voice and countenance [Add to Longdo]
可否[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) propriety; right and wrong; advisability; (2) pro and con; ayes and noes; (P) [Add to Longdo]
観光ビザ[かんこうビザ, kankou biza] (n) tourist visa [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]
顔ばせ[かおばせ, kaobase] (n) (arch) countenance; visage [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) [Add to Longdo]
査証[さしょう, sashou] (n,vs) visa; (P) [Add to Longdo]
査証申請人[さしょうしんせいじん, sashoushinseijin] (n) visa applicant [Add to Longdo]
在留期間更新許可[ざいりゅうきかんこうしんきょか, zairyuukikankoushinkyoka] (n) extension of visa permit [Add to Longdo]
在留資格[ざいりゅうしかく, zairyuushikaku] (n) status of residence (in Japan); visa status; residence qualification [Add to Longdo]
就労ビザ[しゅうろうビザ, shuurou biza] (n) work visa; working visa [Add to Longdo]
出国査証[しゅっこくさしょう, shukkokusashou] (n) departure permit; exit visa [Add to Longdo]
招へい理由書;招聘理由書[しょうへいりゆうしょ, shouheiriyuusho] (n) invitation letter (e.g. document in support of a visa to enter Japan) [Add to Longdo]
心に描く[こころにえがく, kokoroniegaku] (exp,v5k) to imagine; to envisage [Add to Longdo]
人文知識;人文知職(iK)[にんぶんちしょく, ninbunchishoku] (n) specialist in humanities (Japanese visa category) [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] (n,adj-no) improvisation; impromptu; off the cuff; without a score; (P) [Add to Longdo]
即吟[そくぎん, sokugin] (n,vs) improvisation (of a poem); improvization [Add to Longdo]
即題[そくだい, sokudai] (n) subjects for improvisation; subjects for improvization [Add to Longdo]
入国査証[にゅうこくさしょう, nyuukokusashou] (n) entrance visa [Add to Longdo]
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
方がよろしい;方が宜しい[ほうがよろしい, hougayoroshii] (exp) (See 方がよい) had better; is advisable [Add to Longdo]
旅券査証[りょけんさしょう, ryokensashou] (n) visa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不宜[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate [Add to Longdo]
入境签证[rù jìng qiān zhèng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] entry visa [Add to Longdo]
即兴[jí xìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] improvisation (in the arts); impromptu; extemporaneous [Add to Longdo]
威士[Wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, ] VISA (credit card) [Add to Longdo]
怪相[guài xiàng, ㄍㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] grotesque visage; grimace [Add to Longdo]
机变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] improvisation; flexible; adaptable; pragmatic [Add to Longdo]
申领[shēn lǐng, ㄕㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to apply (for license, visa etc) [Add to Longdo]
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify [Add to Longdo]
维士卡[wéi shì kǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] Visa Card [Add to Longdo]
设想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to imagine; to assume; to envisage; tentative plan; to have consideration for [Add to Longdo]
过境签证[guò jìng qiān zhèng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] transit visa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Visa \Vi"sa\, v. t. [imp. & p. p. {Visaed}; p. pr. & vb. n.
     {Visaing}.]
     To indorse, after examination, with the word vis['e], as a
     passport; to vis['e].
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top