Search result for

virtuels

(68 entries)
(3.2703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtuels-, *virtuels*, virtuel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา virtuels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *virtuels*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With these codes, we can use the banks' own computers to credit our accounts with money that doesn't exist.Mit diesen Codes können wir über die Computer der Banken virtuelles Geld auf unsere Konten überweisen. Reach for the Sky (1985)
Ritualistic sketches suggest... obsessive component consistent with inadequate personality.Virtuelle Zeichnungen weisen auf eine zwanghafte Komponente hin in Übereinstimmung mit einer defekten Persönlichkeitsstruktur. Bezahlen die wirklich jemanden dafür, so was zu schreiben? Little Miss Dangerous (1986)
I am adding virtual particle trajectories.Ich füge virtuelle Partikelflugbahnen hinzu. The Loss (1990)
And virtual-reality displays show our geneticists the gaps in the DNA sequence.Und virtuelle Bildschirme zeigen unseren Genetikern die Lücken in den DNS-Sequenzen. Jurassic Park (1993)
Hello. Lucas. (man on intercom) The interstellar virtual combat finals... continues tournament play over network access three.- Das Finale im interstellaren virtuellen Kampf wird über Netzwerkzugang Drei fortgesetzt. Photon Bullet (1993)
Put on your virtual reality helmets.Setzt jetzt eure Virtuelle-Realität-Helme auf. Marge vs. the Monorail (1993)
We've also constructed virtual help.Es gibt auch ein virtuelles Hilfeprogramm. Disclosure (1994)
You're in the Corridor, our prototype for a virtual reality database.Dies ist der "Korridor", unser Prototyp einer virtuellen Datenbank. Disclosure (1994)
A virtual reality cybernet.Ein Cybernetz virtueller realität. And the Sky Full of Stars (1994)
Virtual reality.Virtuelle Realität. Hide and Seek (1994)
Virtual cells not included.Ohne virtuelle Zellen. Playtime (1994)
Less virtual.- Weniger virtuell. Playtime (1994)
Maybe this is just virtual reality and I'm a program told to believe I exist, when nothing exists at all.Vielleicht ist es nur eine virtuelle Realität und ich ein Programm, das denken soll es existiert, obwohl nichts existiert. Nein. Sympathy for the Deep (1994)
Virtual reality wouldn't be this wet.Virtuelle Realität wäre nicht so nass. Sympathy for the Deep (1994)
Puts a whole new spin on virtual reality, but at least it begins to explain some things.Gibt der virtuellen Realität eine neue Note. - Erklärt aber einiges. Sleepless (1994)
Her neural-net persona has Swiss citizenship... under the artificial intelligence laws of 2006.Ihre virtuelle Person hat Schweizer Staatsbürgerschaft, dem Gesetz über künstliche Intelligenzen von 2006 nach. Johnny Mnemonic (1995)
Virtual Reality was meant to be safe to train my law enforcement people.Virtuelle Realität sollte die sichere Schulung meiner Leute erlauben. Virtuosity (1995)
It's dangerous.Chef, Sie können die virtuelle Brille nicht einfach so runterziehen. Virtually Destroyed (1995)
Jimmy, if these things are dangerous you shouldn't be wearing them.In einem virtuellen Programm hätte das meinem Hirn schaden können. Jimmy, wenn das gefährlich ist, solltest du sie nicht tragen. Virtually Destroyed (1995)
It's a way of transporting into another world where, in all modesty, I'm good at getting around where other people can't.Oh, das sind virtuelle Brillen. Damit kommt man in eine andere Welt, in der ich in aller Bescheidenheit Virtually Destroyed (1995)
Well, my virtual world is so advanced, that I'd like to say that it's beyond virtual reality.Was macht es so einzigartig? Meine virtuelle Welt ist so fortgeschritten, dass ich sagen kann, dass sie mehr als Virtuelle Realität ist. Virtually Destroyed (1995)
Just separate Kent and Lane in virtual world then kill him if you have to. But I've never killed anybody before.Trenne Kent und Lane einfach in der virtuellen Welt und bring sie um, wenn es sein muss. Virtually Destroyed (1995)
Why don't we wait until we're really alone as opposed to virtually alone. Right.Warum warten wir nicht, bis wir wirklich allein sind und nicht nur virtuell allein sind. Virtually Destroyed (1995)
Well, then how about a virtual walk on a virtual beach?Ok. Wie wäre ein virtueller Spaziergang am virtuellen Strand? Virtually Destroyed (1995)
It would be great if I didn't have to leave virtual world every time I wanna program.(PIEPSEN) Es wäre schön, wenn ich die virtuelle Welt nicht zum Virtually Destroyed (1995)
Jaxon's trapped us in here.Wir sind noch in der virtuellen Welt. Virtually Destroyed (1995)
I wonder what flavor they have in virtual reality?Toll. Was es wohl für Geschmackssorten in der virtuellen Realität gibt? Virtually Destroyed (1995)
She's trapped in my virtual world and I'm the only one that can get her out because I control the escape window.Sie ist in meiner virtuellen Welt gefangen und ich bin der Einzige, der sie rausholen kann, denn ich kontrolliere das Fluchtfenster. Virtually Destroyed (1995)
You can step back into my virtual world, and we can go mano a mano.Oh, Sie haben eine Wahl. Sie können in meine virtuelle Welt zurückkehren und wir regeln es von Mann zu Mann. Virtually Destroyed (1995)
A genius and the pioneer in virtual reality.Ein Genie und Pionier in Sachen virtueller Realität. Virtually Destroyed (1995)
You see, you will be wearing this as you enter a world of virtual reality and based on your answers to our survey we will create your ideal sexual experience.Dieser Anzug wird Sie in eine virtuelle Realität entführen. Auf der Grundlage Ihrer Antworten... kreieren wir für Sie die perfekte sexuelle Fantasie. And Bingo Was Her Game-O (1995)
After her sister committed suicide, Utopia began to withdraw into her virtual reality simulator.Nach dem Selbstmord ihrer Schwester zog Utopia sich in ihren virtuellen Realitätssimulator zurück. Escape from L.A. (1996)
Virtual Reality will rehabilitate your mind your body...Die virtuelle Realität macht Sie wieder gesund. Geistig und vielleicht sogar körperlich. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
It was the most exciting tele- presence I've ever lived.'Alle lebenswichtigen Funktionen stabil.' So einen abgefahrenen Fall von virtueller Präsenz habe ich noch nie erlebt. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Senators, Virtual Light... until now, no one has had he ability to create... an entire computer network based ithin Virtual Reality...- Senator... Virtual Light. Bis zum heutigen Tag war es niemandem möglich, ein vollständiges Netzwerk innerhalb der virtuellen Realität zu installieren. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Virtual Reality has evolved from a simulation to an actual place.Aus der virtuellen Realität ist mittlerweile eine eigenständige Welt geworden. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
The outer circle represents the real world... the inner one, Virtual Reality... the spokes are the different pathways between the two... the Chyron chip will open up these pathways simultaneously... so a network based inside VR can be accessed by everyone.Der äußere Kreis repräsentiert die reale Welt, der innere die virtuelle Realität. Die Speichen stellen die Verbindungswege dar. Der Chyron-Chip wird all diese Wege gleichzeitig öffnen. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
When you hook into the library of my Virtual city... you hook into every library in the world... the chip will bring everything on line for everyone.Wenn man sich in die Bibliothek meiner virtuellen Stadt einklinkt, hat man Zugang zu allen Bibliotheken der Welt. Und irgendwann ist alles für jeden online verfügbar. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
The Chyron chip and designing the Virtual City.Selbstverständlich hat er nicht erwähnt, dass Sie den Chyron-Chip bauen und die virtuelle Stadt entwerfen. Ist mir egal. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
You sure don't look like the ather of Virtual Reality to me.Wie der Vater der virtuellen Realität sehen Sie nicht unbedingt aus. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
So, you are the Einstein of VR?Also Sie sind der Einstein der virtuellen Realität? Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Execute virtual surveillance system loop.Start der virtuellen Überwachungsschleife. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
You can't disconnect him. Virtual Jobe will remain inside.'Den Rechner abzuschalten ist sinnlos, weil der virtuelle Jobe im Netz bleibt. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
Pull the real chip at the exact moment you destroy the Virtual.Wenn du den virtuellen Chip zerstörst, ziehe ich den echten raus. Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
My guess, it's some kind of virtual sensory display.Ich vermute, ein virtuelles sensorisches Display. The Ship (1996)
I programmed my brain algorithms into the batcomputer and created a virtual simulation.Ich gab meine Gehirn-Algorithmen in den Bat-Computer ein und schuf so eine virtuelle Simulation. Batman & Robin (1997)
Virtual environment functioning, identical to Babylon 5 system records from 2262.virtuelle Umgebung erstellt. Identisch mit babylon 5 im Jahr 2262. The Deconstruction of Falling Stars (1997)
The only reality is virtual.Nur die virtuelle Realität zählt. I, Robot... You, Jane (1997)
So far the work's been limited to generating virtual chemicals.Bislang haben wir nur virtuelle Chemikalien erzeugt. Synchrony (1997)
There's one in your room and in case you need instructions, I don't want any problems.Einer ist drin VIRTUELLES VERGNÜGEN und falls Sie Anweisungen brauchen, ich will keine probleme. Babylon 5: The River of Souls (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sameūoen jing ) EN: virtual classroom   FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut sameūoen jing ) EN: virtual library   FR: bibliothèque virtuelle [f]
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløng sameūoen jing ) EN: virtual experiment   FR: expérience virtuelle [f]
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
โลกเสมือนจริง[n. exp.] (lōk sameūoen jing ) EN: virtual world   FR: monde virtuel [m]
ภาพเสมือน [n. exp.] (phāp sameūoen) EN: virtual image   FR: image virtuelle [f]
รายการสินค้าเสมือนจริง[n. exp.] (rāikān sinkhā sameūoen jing ) EN: virtual catalog   FR: catalogue virtuel [m]
เสมือน[X] (sameūoen) EN: likewise ; as if ; similarly ; quasi ; be like ; seem   FR: comme si ; quasi ; virtuellement
เสมือนจริง[adj.] (sameūoen jing ) EN: virtual   FR: virtuel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Speicher {m} [comp.] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
Verrückung {f} | Prinzip der virtuellen Verrückungendisplacement | principle of virtual displacements [Add to Longdo]
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]
VR : Virtuelle RealitätVR : virtual reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無徳[むとく, mutoku] (n,adj-na,adj-no) (1) virtueless; (2) (arch) poor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top