Search result for

village

(77 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -village-, *village*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
village    [SL] ไร้ประโยชน์, See also: ไม่มีค่า
village    [N] หมู่บ้าน, See also: ชุมชน, นิคม, Syn. hamlet, settlement, community
villager    [N] ชาวบ้าน, See also: ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน, Syn. inhabitant, civilian

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villageหมู่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
villageหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
village greenพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้าน, ที่พักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Village communitiesชุมชนหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Villagesหมู่บ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
villageThe storm laid the village flat.
villageThere lived an old man in a village.
villageOne day the men got to his village.
villageIn Italy, each village holds a festival once a year.
villageOnce there was a poor farmer in the village.
villageA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
villageThere is a village about three kilometers up the river from here.
villageThis is the village where I was born.
villageIf you take this bus, you will get to the village.
villageThis bus will take you to the village.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
village(วิล'ลิจฺ) n. หมู่บ้าน,คนในหมู่บ้าน,ชาวชนบท,กลุ่มที่อยู่ของสัตว์. adj. เกี่ยวกับหมู่บ้าน, Syn. municipality,suburb
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
village(n) หมู่บ้าน
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผญ. [N] village headman, Syn. ผู้ใหญ่บ้าน, Thai definition: ตําแหน่งผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน
บาง    [N] village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
หมู่บ้าน    [N] village, Example: ทุกหมู่บ้านในชนบทมักมีวัด หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน, Thai definition: เขตปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านเรือน ราษฎรจำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน
โภคิน [N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี [N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกบ้าน    [N] villager, Ant. นายบ้าน, Example: ผู้ใหญ่พาลูกบ้านเข้าแถวรอรับคนมาสร้างฝายที่ทางเข้าโรงเรียน, Thai definition: ชาวบ้านที่อยู่ในปกครองของนายบ้านซึ่งในปัจจุบันได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี
ตาสีตาสา    [N] rural people, See also: villagers, local people, Syn. ตามีตามา, คนบ้านนอก, Example: คำพูดอย่างนี้อย่าว่าแต่ตาสีตาสาเลย คนอื่นๆ ก็ยังฟังไม่เข้าใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุที่ได้รับการศึกษาน้อย
ชาวบ้าน    [N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน, ราษฎร, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำการเกษตร, Count unit: คน
กำนัน    [N] village headman, See also: village leader, village elder, village chief, head of a group of villages, Example: เขาเป็นกำนันคนแรกของตำบลที่ได้รับเหรียญตรา, Thai definition: ตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตตำบล, Notes: (กฎหมาย)
คนเดินดิน    [N] villager, See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours, Syn. คนธรรมดา, Ant. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง, Example: ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บาง [n.] (bāng) EN: village   FR: village [m]
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours   
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thammadā) EN: villager   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
ลูกบ้าน[n.] (lūk bān) EN: villager ; local people   FR: villageois [m] ; villageoise [f] ; enfant du pays [m,f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLAGE    V IH1 L IH0 JH
VILLAGER    V IH1 L IH0 JH ER0
VILLAGES    V IH1 L IH0 JH AH0 Z
VILLAGE'S    V IH1 L IH0 JH AH0 Z
VILLAGERS    V IH1 L IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
village    (n) (v i1 l i jh)
villager    (n) (v i1 l i jh @ r)
villages    (n) (v i1 l i jh i z)
villagers    (n) (v i1 l i jh @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorfweber {m} [ornith.]Village Weaver [Add to Longdo]
Dorf {n} | Dörfer {pl}village | villages [Add to Longdo]
Rotfuß-Atlaswitwe {f} [ornith.]Village Indigobird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンビレッジ[, a-banbirejji] (n) urban village [Add to Longdo]
オリンピック村[オリンピックむら, orinpikku mura] (n) Olympic Village [Add to Longdo]
グローバルビレッジ[, guro-barubirejji] (n) global village [Add to Longdo]
ゴミ集積場[ゴミしゅうせきじょう, gomi shuusekijou] (n) village garbage collection point [Add to Longdo]
ビレッジ(P);ヴィレッジ[, birejji (P); virejji] (n) village; (P) [Add to Longdo]
一村[いっそん, isson] (n) village; whole village [Add to Longdo]
隠れ里[かくれざと, kakurezato] (n) isolated village [Add to Longdo]
浦里[うらざと, urazato] (n) village by the sea [Add to Longdo]
遠山里[とおやまざと, tooyamazato] (n) remote mountain village [Add to Longdo]
温泉郷[おんせんきょう, onsenkyou] (n) hot-spring village; spa [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杏花村[xìng huā cūn, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄣ, ] village in Shaanxi province, famous among poets for its wine [Add to Longdo]
[cūn, ㄘㄨㄣ, ] village [Add to Longdo]
村子[cūn zi, ㄘㄨㄣ ㄗ˙, ] village [Add to Longdo]
村民[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, ] villager [Add to Longdo]
村庄[cūn zhuāng, ㄘㄨㄣ ㄓㄨㄤ, / ] village; hamlet [Add to Longdo]
村落[cūn luò, ㄘㄨㄣ ㄌㄨㄛˋ, ] village [Add to Longdo]
村长[cūn zhǎng, ㄘㄨㄣ ㄓㄤˇ, / ] village chief; village head [Add to Longdo]
乡民[xiāng mín, ㄒㄧㄤ ㄇㄧㄣˊ, / ] village people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Village \Vil"lage\ (?; 48), n. [F., fr. L. villaticus belonging
   to a country house or villa. See {Villa}, and cf.
   {Villatic}.]
   A small assemblage of houses in the country, less than a town
   or city.
   [1913 Webster]
 
   {Village cart}, a kind of two-wheeled pleasure carriage
    without a top.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Village}, {Hamlet}, {Town}, {City}.
 
   Usage: In England, a hamlet denotes a collection of houses,
      too small to have a parish church. A village has a
      church, but no market. A town has both a market and a
      church or churches. A city is, in the legal sense, an
      incorporated borough town, which is, or has been, the
      place of a bishop's see. In the United States these
      distinctions do not hold.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 village
   n 1: a community of people smaller than a town [syn: {village},
      {small town}, {settlement}]
   2: a settlement smaller than a town [syn: {village}, {hamlet}]
   3: a mainly residential district of Manhattan; `the Village'
     became a home for many writers and artists in the 20th
     century [syn: {Greenwich Village}, {Village}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 village [vilaʒ]
   village
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top