Search result for

viens

(143 entries)
(0.0974 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viens-, *viens*, vien
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา viens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *viens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vienna    [N] เมืองเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าของออสเตรีย
Viennese    [ADJ] เกี่ยวกับกรุงเวียนนา, See also: เกี่ยวกับลักษณะของเวียนนา
Viennese    [N] ชาวเวียนนา
Vientiane    [N] เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
subservient    [ADJ] ยอมรับใช้, See also: เหมือนทาส, เหมือนคนใช้, Syn. servile, submissive, obsequious
subservient    [ADJ] ซึ่งสนับสนุน, See also: ซึ่งส่งเสริม, Syn. auxiliary, subsidiary
subservience    [N] การยอมรับใช้, Syn. dependence, subjection
subserviency    [N] การยอมรับใช้, Syn. dependence, subjection
subserviently    [ADV] อย่างยอมรับใช้, See also: อย่างยอมเป็นทาส, Syn. obsequiously

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
servient propertyภารยทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vienna Covention for the Protection of the Ozone Layer (1985). Protocols, etc. 1987 Sept. 15อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน (ค.ศ.1985). พิธีสาร, ฯลฯ, 15 กันยายน ค.ศ. 1987 [TU Subject Heading]
Congress of Viennaเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญในยุโรป ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน (กันยายน ค.ศ. 1814 ? มิถุนายน ค.ศ. 1815) ประเทศที่ร่วมการประชุมมี ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐสันตะปาปา ปรัสเซีย และรัสเซีย ภาระหน้าที่สำคัญของการประชุม คือ การปักปันเขตแดนกันใหม่ และจัดให้ราชวงศ์เก่าแก่กลับฟื้นคืนมาใหม่ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี สหภาพแห่งนอร์เวย์ และสวีเดน สหภาพแห่งเบลเยี่ยม และฮอลแลนด์ พร้อมทั้งกำหนดให้สวิตเซอร์แลนด์ มีฐานะเป็นประเทศเป็นกลางถ้ามองในแง่การทูต ผลสำเร็จสำคัญที่สุดจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาคือ ข้อมติกำหนดลำดับอาวุโสของคณะผู้แทนทางการทูต โดยถือหลักอาวุโสไม่ว่าในตำแหน่งใด แทนที่จะถือตามสถานภาพและความสำคัญของกษัตริย์อย่างแต่ก่อน รวมทั้งจัดประเภทของนักการทูต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามระเบียบที่วางขึ้นใหม่ต่อมาในการประชุม ณ Aix-la-Chapelle ได้แก่1) เอกอัครราชทูต (Ambassadors) ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal legates) และหัวหน้าคณะทูตของสมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncios)2) ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจพิเศษ (Envoys Extra-ordinary) และเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม (Ministers Plenipotentiary) อินเตอร์นันสิโอของสมเด็จพระสันตะปาปา3) อัครราชทูตผู้มีถิ่นประจำ (Ministers Resident)4) อุปทูต (Chargé d?affaires)คองเกรสแห่งเวียนนายังวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ อาวุโสของบุคคลในคณะทูต ซึ่งชาติต่าง ๆ ได้ลงนามรับรองในสนธิสัญญาพาหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว [การทูต]
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ เป็นแนวปฏิบัติการอาเซียนฉบับที่ 2 ต่อจากแผนปฏิบัติการฮานอย ซึ่งจะช่วยกำหนดกรอบความร่วมมือระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2547 ? 2553) เพื่อการอนุวัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 [การทูต]
Vienna Convention on Consular Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1961 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ตกลงให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม จากประเทศสมาชิก เพื่อทำหน้าที่พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกงสุล และได้ประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา เมื่อต้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 1963 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 92 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ส่วนประเทศโบลิเวีย กัวเตมาลา ปละปารากวัย ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observers)มีข้อน่าสังเกตว่า ในข้อ 73 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอนุสัญญานี้ว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้บังคับระหว่างรัฐภาคีแห่งความตกลงดังกล่าว และไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้ที่จะตัดหนทางของรัฐในการทำความตกลงระหว่าง ประเทศ เพื่อยืนยันหรือเติมต่อหรือยืดขยายบทแห่งอนุสัญญานี้ออกไปอีก [การทูต]
Vienna Convention on Diplomatic Relationsอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต สมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ให้จัดการประชุมระหว่างผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มจากประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดต่อและการคุ้มกันทางการทูต และได้เริ่มต้นประชุมกัน ณ กรุงเวียนนา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1961 มีรัฐบาลของประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมด้วย 81 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1964 [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subservient(ซับเซิร์ฟ'เวียนทฺ) adj. ส่งเสริม,ช่วย,สนับสนุน,รับใช้,ยอมจำนน,อ่อนน้อม, See also: subservience,subserviency n. subserviently adv., Syn. obsequious
vienna(วีเอน'นะ) n. ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของ Austria (capital of Austria)
viennese(วีอะนีซ',-นีส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของกรุงเวียนนา. n. ชาวเวียนนา
vientiane(เวียนจัน') n. เมืองเวียงจันทน์

English-Thai: Nontri Dictionary
subservience(n) การอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การรับใช้
subservient(adj) ยอมจำนน,เป็นผลประโยชน์,รับใช้,อ่อนน้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm leaving for Vienna after that to study music.หลังจากนี้ฉันก็จะไปเรียนดนตรีที่เวียนนา Beethoven Virus (2008)
London, Vienna, Prague...ลอนดอน,เวียนนา,ปราก, The Curious Case of Benjamin Button (2008)
One voice on a world phone out of Vienna sounds a lot like Al-Saleem himself.มีสายหนึ่งแถวๆ เวียนนา คล้ายเสียงของอัล ซาลีมมาก Body of Lies (2008)
Intimacy is like putting your viener on the table and having someone sayความสัมพันธ์ล้ำลึกก็เหมือน เอาแท่งไส้กรอกของคุณวางบนโต๊ะ The Love Guru (2008)
Like the Viennese serve coffee.เหมือนชาวเวียนนาเสิร์ฟกาแฟ Frost/Nixon (2008)
Well, I've never been to Vienna.ออค่ะ ฉันไม่เคยไปเวียนนา Frost/Nixon (2008)
Vienna sausage.ใส้กรอกเวียนนา Nights in Rodanthe (2008)
In the capital city of vientiane,ในเมืองเวียงจันทน์ Safe and Sound (2008)
You're from vienna, virginia.คุณมาจาก เวียนนา, เวอร์จิเนีย Bloodline (2009)
And Nate, the vienna state opera one day,และเนท ดูโอเปร่าที่เวียนนาหนึ่งวัน The Grandfather (2009)
Viennaเวียนนา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Go to Vienna.ไปเวียนนาซะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
We'll go as friends. It won't be romantic. Unless we drink a little too much in Vienna one night.ฉันคิดถึงแบลร์ วอลดอฟ และการทำลายล้างรายวันของเธอ The Goodbye Gossip Girl (2009)
She's studying in Vienna.เธอเรียนอยู่ที่เวียนนาน่ะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Return to Vienna. Don't hesitate.กลับไปเวียนนาเถอะ อย่าลังเล Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Chopin left Vienna for a performance in Warsaw.โชแปงออกจากเวียนนา เพื่อไปเปิดการแสดงที่วอร์ซอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's likely a subservient male.เป็นไปได้ว่าเป็นผู้ชายที่ยอมถูกใช้ Mosley Lane (2010)
[in a subservient voice] right away, miss Katherine.ได้เลยครับ คุณแคทเธอรีน Masquerade (2010)
Then I'll be your Vivien Leigh.ถ้าอย่างนั้น ฉันก็จะเป็น Vivien Leigh Episode #1.13 (2010)
Right, OK, you be Vivien Leigh.ใช่แล้ว! ใช่ Vivien Leigh Episode #1.13 (2010)
Like, uh, Viennese kinda, um chairs and stuff.- ใช่ ค้าขายของเก่า พวกเก้าอี้ อะไรแบบนั้น. Limitless (2011)
Bombings in Strasbourg and Vienna,การระเบิดที่สตราสบูร์ก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
He was wondering if it would be convient for you to come by the college...ผมหวังว่ามันจะเป็นการดีถ้าคุณจะไปที่มหาวิทยาลัยในช่วงบ่าย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
In the South, preadolescent children are forced through a process called cotillion, which indoctrinates them with all the social graces and dance skills needed to function in 18th century Vienna.ในทางใต้ เด็กก่อนวัยรุ่น จะโดนบังคับให้ผ่านกระบวนการเต้นรำโคทิลเลียน ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงมารยาทสง่างามทางสังคม The Agreement Dissection (2011)
I thought the movie was about 18th-century Vienna.ฉันนึกว่าหนังอันนี้มันเกี่ยวกับเวียนนาในศษวรรษที่ 18 เสียอีก The Wildebeest Implementation (2011)
Thank you, Sookie. You're a big person. You want a Vienna sausage?ขอบคุณนะ ซุกกี้ คุณใจกว้างมากเลย คุณต้องการไส้กรอกเวียนนาไหม? If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Yes, bitches! Ugh! My genius hacker bud in Vienna totally came through.ได้แล้วเว้ย เพื่อนแฮ็กเกอร์จากเวียนนา ทำได้แล้ว BrotherFae of the Wolves (2011)
Je reviens tout de suite.แล้วฉันจะกลับมาเป็นคนเดิมทันทีเลย I Am Number Nine (2011)
Vivien, what are you so afraid of?วิเวียน คุณกลัวอะไรนักหนา Pilot (2011)
My name is Vivien Harmon.-ฉันชื่อ วิเวียน ฮาร์มอน ค่ะ Pilot (2011)
Vivien.-วิเวียน Pilot (2011)
Vivien finds that out, your family is over.วิเวียนพบมัน ครอบครัวคุณก็จบ Halloween: Part 1 (2011)
You're hilarious, Vivien.คุณตลกจัง วิวเวียน Halloween: Part 1 (2011)
Vivien, that bat is terrible. Let me finish it.วิเวียน นั่นเป็นค้างคาวที่แย่มาก ให้ผมทำเอง Halloween: Part 1 (2011)
I can't do this. Vivien...ฉันทำไม่ได้\ วิเวียน Halloween: Part 1 (2011)
Did you see her in Boston? Vivien, no.คุณไปเจอเธอที่บอสตันหรือป่าว วิเวียน ไม่นะ Halloween: Part 1 (2011)
They were postmarked Vienna.มันเป็นรูปภาพจากเวียนนา Demons (2011)
So if we check your phone records, we won't find calls to Vienna?งั้นถ้าเราตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์ของคุณ เราก็จะไม่พบการโทร.ไปเวียนนาใช่ไหมครับ? Demons (2011)
We have clients all over Europe, including Vienna.เรามีลูกความอยู่ทั่วไป ยุโรป และรวมไปถึงเวียนนาด้วย Demons (2011)
Vivien.วิเวียน Rubber Man (2011)
This is crazy. Vivien?เฮเดน หยุดนะ นี่มันบ้าชัดๆ Murder House (2011)
Vivien needs to know.วิเวียนจำเป็นต้องรู้ Murder House (2011)
She was going to tell Vivien everything.เธอจะไปบอกวิเวียนทุกอย่าง Murder House (2011)
Then you go back to Saint Vivien, and I go back to Personality Theory and Psychopathology.จากนั้นคุณก็กลับไปหา วิเวียน และฉันก็กลับไปหา N\ทฤษฏีลักษณะส่วนบุคคล และจิตวิทยา Home Invasion (2011)
Who, Vivien?ใคร วิเวียน? Rubber Man (2011)
Vivien...วิเวียน... Smoldering Children (2011)
Vivien...วิเวียน... Smoldering Children (2011)
Vivien.วิเวียน Birth (2011)
How are you, Vivien?เป็นอย่างไรบ้าง วิเวียน Birth (2011)
When were you going to tell me this, Vivien?แล้วเมื่อไร คุณถึงจะบอกผม วิเวียน Birth (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vienI went to Vienna for the first time last year.
vienDon't be subservient to your boss.
vien"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
vien"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
vienVienna is a beautiful city.
vienHow long does it take to get to Vienna on foot?
vienOur music teacher advised me to visit Vienna.
vienHis musical ability was fostered in Vienna.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอวาท [N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koēt kø ja koēt) EN: what will be, will be   FR: advienne que pourra
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
ใหม่[adj.] (mai) EN: new ; novel ; latest ; fresh ; ground-breaking   FR: nouveau ; neuf ; récent ; frais ; fraîche [f] ; dernier ; qui vient de
น่าจะ[aux.] (nā ja) EN: should be ; had better ; should   FR: il devrait ; il faudrait ; il conviendrait
นั่นก็ดี[n. exp.] (nan kø dī) EN: that will do   FR: cela fera l'affaire ; cela convient
นี่ก็ดี[n. exp.] (nī kø dī) EN: this will do   FR: ceci fera l'affaire ; ceci convient
ออสเตรีย เวียนนา[TM] (Østrīa Wīennā) EN: Austria Vienna   FR: Austria Vienne [m]
ไปไหนมา[v. exp.] (pai nai mā) EN: Where have you been ?   FR: d'où venez-vous ? ; d'où viens-tu ?
ราคาทุน[n. exp.] (rākhā thun) EN: cost price   FR: prix de revient [m]
ราปิด เวียนนา[TM] (Rāpit Wīennā) EN: Rapid Vienna   FR: Rapid Vienne [m]
สาระสำคัญ[n. exp.] (sāra samkhan) EN: main point ; essence   FR: le point principal [m] ; l'important [m] ; la chose importante [f] ; l'essentiel [m] ; la leçon [f] ; ce qu'il convient de retenir
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Wīennā) EN: Royal thai Embassy in Vienna   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Vienne [f]
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably   FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
เวียงจันทน์[n. prop.] (Wīengjan) EN: Vientiane ; Wiangchan ; Vientiene   FR: Vientiane
เวียนนา[n. prop.] (Wīennā) EN: Vienna   FR: Vienne

CMU English Pronouncing Dictionary
VIEN    V IY1 N
VIENS    V IY1 N Z
LEVIEN    L EH1 V IY0 AH0 N
VIVIEN    V IH1 V IY0 AH0 N
VIENNA    V IY0 EH1 N AH0
VIENOT    V IY1 N AA0 T
VIENNESE    V IY0 EH1 N IY2 S
VIENNEAU    V AH0 N OW1
VIENNA'S    V IY0 EH1 N AH0 Z
VIVIENNE    V IH1 V IY0 AH0 N
SUBSERVIENT    S AH0 B S ER1 V IY0 AH0 N T
SUBSERVIENCE    S AH0 B S ER1 V IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vienna    (n) (v i1 e1 n @)
Vivien    (n) (v i1 v i@ n)
Vivienne    (n) (v i1 v i@ n)
subservient    (j) (s @1 b s @@1 v i@ n t)
subservience    (n) (s @1 b s @@1 v i@ n s)
subserviently    (a) (s @1 b s @@1 v i@ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstbarkeit {f}; Unterwürfigkeit {f} | Dienstbarkeiten {pl}subserviency | subserviencies [Add to Longdo]
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit [Add to Longdo]
Unterwerfung {f}subservientness [Add to Longdo]
Unterwürfigkeit {f} (gegenüber); Unterworfenheit {f} (unter)subservience (to) [Add to Longdo]
dienstbar {adj}subservient [Add to Longdo]
dienstbar {adv}subserviently [Add to Longdo]
untergeordnet; unterworfen {adj}subservient [Add to Longdo]
untertänig {adj}subservient [Add to Longdo]
unterwürfig {adj} | unterwürfiger | am unterwürfigstensubservient | more subservient | most subservient [Add to Longdo]
Bolivien [geogr.]Bolivia (bo) [Add to Longdo]
Skandinavien {n}Scandinavia [Add to Longdo]
La Paz (Hauptstadt von Bolivien)La Paz (city in Bolivia) [Add to Longdo]
Santa Cruz (Stadt in Bolivien)Santa Cruz (city in Bolivia) [Add to Longdo]
Vientiane (Hauptstadt von Laos)Vientiane (capital of Laos) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィーンアピール[, ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal [Add to Longdo]
ウィーン学団[ウィーンがくだん, ui-n gakudan] (n) Vienna Circle [Add to Longdo]
ウインナ[, uinna] (n) Wiener; Viennese [Add to Longdo]
ウインナーソーセージ;ウインナソーセージ[, uinna-so-se-ji ; uinnaso-se-ji] (n) Vienna sausage [Add to Longdo]
ウインナコーヒー[, uinnako-hi-] (n) Vienna coffee [Add to Longdo]
ウインナワルツ[, uinnawarutsu] (n) Viennese waltz (wasei [Add to Longdo]
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n,vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
事大[じだい, jidai] (n) subserviency to the stronger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永珍[yǒng zhēn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ, ] Vientiane (capital city of Laos) [Add to Longdo]
维也纳[Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ, / ] Vienna (capital of Austria) [Add to Longdo]
万象[Wàn xiàng, ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] Vientiane, capital of Laos [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top