Search result for

victim

(71 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -victim-, *victim*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
victim    [N] เหยื่อ, See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์, Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
victimize    [VT] ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize    [VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง, Syn. cheat, swindle, trick

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
victimผู้เสียหาย, ผู้ถูกทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Victimsผู้เสียหาย [TU Subject Heading]
Victims of crimesเหยื่ออาชญากรรม [TU Subject Heading]
Victims of dating violenceเหยื่อความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Victims of family violenceเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว [TU Subject Heading]
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
victimDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
victimThis criminal is a victim of heredity.
victimHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
victimThe victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.
victimWho is the victim of the accident?
victimAs a result of the war, a great number of victims remained.
victimThe war ended with many victims.
victimThe tarantula seized its victim very quickly.
victimThe victims of the hurricane have not tasted food for three days.
victimThe volunteer group provides war victims with food and medicine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on

English-Thai: Nontri Dictionary
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเคราะห์    [N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย    [N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
เหยื่อ [N] victim, See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat, Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์, Example: ชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้เหยื่ออีกนิด เพื่อจะได้กระชากสร้อยให้สะดวกมือยิ่งขึ้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim   FR: proie [f]
ผู้บาด[n. exp.] (phū bāt) EN: wounded people ; sufferer ; victim   FR: bléssé [m] ; victime [f]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop phai) EN: victim ; casualty ; sufferer   
ผู้รับเคราะห์[n.] (phūrapkhrǿ) EN: victim ; casualty   FR: victime [f]
ผู้เสียหาย[n. exp.] (phū sīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim   FR: victime [f]
ผู้ถูกกระทำ[n. exp.] (phū thūkkratham) EN: victim   
ผู้ถูกทำร้าย[n. exp.] (phū thūk thamrāi) EN: victim   FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk thamrāi nai khrøpkhrūa) EN: victim of domestic violence   FR: victimesde violences conjugales [f]
รับกรรม[v. exp.] (rap kam) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
VICTIM    V IH1 K T AH0 M
VICTIMS    V IH1 K T AH0 M Z
VICTIMS'    V IH1 K T IH2 M Z
VICTIM'S    V IH1 K T AH0 M Z
VICTIMIZE    V IH1 K T AH0 M AY0 Z
VICTIMHOOD    V IH1 K T AH0 M HH UH2 D
VICTIMLESS    V IH1 K T AH0 M L AH0 S
VICTIMIZED    V IH1 K T AH0 M AY0 Z D
VICTIMIZING    V IH1 K T AH0 M AY0 Z IH0 NG
VICTIMIZATION    V IH2 K T AH0 M AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
victim    (n) (v i1 k t i m)
victims    (n) (v i1 k t i m z)
victimize    (v) (v i1 k t i m ai z)
victimized    (v) (v i1 k t i m ai z d)
victimizes    (v) (v i1 k t i m ai z i z)
victimizing    (v) (v i1 k t i m ai z i ng)
victimization    (n) (v i2 k t i m ai z ei1 sh @ n)
victimizations    (n) (v i2 k t i m ai z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Opfer {n}; Schlachtopfer {n} | Opfer {pl}; Schlachtopfer {pl}victim | victims [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
ビクティム[, bikuteimu] (n) victim [Add to Longdo]
餌食[えじき, ejiki] (n) prey; victim [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
害者[がいしゃ, gaisha] (n) victim of a crime [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P) [Add to Longdo]
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to [Add to Longdo]
犠牲者[ぎせいしゃ, giseisha] (n) victim; (P) [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] victim; casualty; martyr for one's country [Add to Longdo]
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, / ] victim (of a disaster) [Add to Longdo]
被害人[bèi hài rén, ㄅㄟˋ ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, ] victim [Add to Longdo]
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] victim; fatality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Victim \Vic"tim\, n. [L. victima: cf. F. victime.]
   1. A living being sacrificed to some deity, or in the
    performance of a religious rite; a creature immolated, or
    made an offering of.
    [1913 Webster]
 
       Led like a victim, to my death I'll go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A person or thing destroyed or sacrificed in the pursuit
    of an object, or in gratification of a passion; as, a
    victim to jealousy, lust, or ambition.
    [1913 Webster]
 
   3. A person or living creature destroyed by, or suffering
    grievous injury from, another, from fortune or from
    accident; as, the victim of a defaulter; the victim of a
    railroad accident.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, one who is duped, or cheated; a dupe; a gull.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 victim
   n 1: an unfortunate person who suffers from some adverse
      circumstance
   2: a person who is tricked or swindled [syn: {victim}, {dupe}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top