Search result for

viced

(712 entries)
(0.2907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viced-, *viced*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา viced มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *viced*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง
convictพิพากษาว่ามีความผิด
customer service (n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service (n ) บริการลูกค้า
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
fashion victim (slang ) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ
male convictนักโทษชาย
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)
pelvic organ prolapse (n medical term ) อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
service loss (n) ความเสียหายเนื่องจากบริการ
service mindedมีจิตใจเต็มใจที่จะช่วย หรือให้บริการ
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice    [PRF] รอง
vice    [N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice    [N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice    [PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice    [N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice    [VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice    [PREP] แทนที่
civic    [ADJ] ที่เกี่ยวกับเมือง, Syn. community, public, civil
evict    [VT] ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: ไล่ออกไป (จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), Syn. eject, expel, remove
vicar    [N] พระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน, Syn. priest
vice-    [PRF] รอง, See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
Vichy    [N] เมืองตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส
advice    [N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice    [N] คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
civics    [N] วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง
device    [N] อุปกรณ์, See also: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก, Syn. expedient, gadget, gismo
novice    [N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte
pelvic    [N] เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
Slavic    [ADJ] เกี่ยวกับชาวสลาฟ
vicked    [SL] ถูกโกง, See also: โดนหลอก
victim    [N] เหยื่อ, See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์, Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
victor    [N] ผู้ชนะ, See also: ผู้รบชนะ, Syn. winner, vanquisher, conqueror, champion
vicuna    [N] สัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวก Vicugna vicugna แถบเทือกเขาแอนดีส, See also: สิ่งทอจากขนของสัตว์จำพวก Vicugna vicugna, Syn. wool
convict    [VI] ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
convict    [N] นักโทษ, See also: ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด, Syn. con, jailbird, inmate
convict    [VT] พิสูจน์ว่ามีความผิด, Syn. find guilty, prove guilty
crevice    [N] รอยแตก, Syn. crack, cranny, fissure
evictee    [N] คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง), See also: คนที่ถูกไล่ที่, Syn. expellee
service    [N] การรับใช้, See also: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, Ant. hindrance
service    [N] การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์
service    [N] การส่งลูก, See also: การเสิร์ฟลูก, Syn. serve
viceroy    [N] อุปราช, See also: ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. governor, ruler, representative
vicinal    [ADJ] ที่ใกล้เคียงกัน, See also: ที่ประชิดกัน, ที่ติดกัน
vicinal    [ADJ] ที่เป็นเพื่อนบ้านกัน
vicious    [ADJ] ที่เลวทราม, See also: ที่เสื่อมทราม, ที่ชั่วช้า, Syn. brutal, assault
vicious    [ADJ] ที่ผิดพลาด, See also: ที่บกพร่อง
vicious    [ADJ] ที่ประสงค์ร้าย, See also: ที่มุ่งร้าย, Syn. severe
vicious    [ADJ] ที่ร้ายแรง
vicious    [ADJ] ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)
victory    [N] ชัยชนะ, Syn. success
victual    [N] เสบียงอาหาร, See also: อาหาร
victual    [VT] จัดเสบียงอาหาร, Syn. feed
victual    [VI] ได้รับอาหาร
victual    [VI] ให้อาหาร
vicarage    [N] ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน, Syn. parsonage
vicarial    [ADJ] เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน, See also: ซึ่งเป็นพระ
vicinage    [N] บริเวณใกล้เคียง, See also: เขตใกล้เคียง, Syn. nearness, neighborhood
vicinity    [N] บริเวณใกล้เคียง, Syn. neighborhood
vicinity    [N] ความใกล้เคียง, Syn. proximity, propinquity
Victoria    [N] สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย, See also: พระราชินีปกครองประเทศอังกฤษในช่วงปีค.ศ 1819-1901 และปกครองอินเดียในช่วงปีค.ศ 1876-1901)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservice training; pre-entry training; pre-entry trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president, vice๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelviperitonitis; peritonitis, pelvicเยื่อบุอุ้งเชิงกรานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic-เชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic abscessฝีอุ้งเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic floorฐานเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic girdleกระดูกโอบเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic inletทางเข้าเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic outletทางออกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic peritonitis; pelviperitonitisเยื่อบุอุ้งเชิงกรานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure relief deviceอุปกรณ์ระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pancreoprivic-ขาดตับอ่อน, ไร้ตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-entry training; preservice training; preservice trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonitis, pelvic; pelviperitonitisเยื่อบุอุ้งเชิงกรานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
previous convictionการเคยต้องโทษมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
POTS (plain old telephone service)พ็อตส์ (บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleura, cervical; cupula pleuraeเยื่อหุ้มปอดส่วนยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, frank breech; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, pelvic; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
private serviceการงานส่วนบุคคล, บริการเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentation, breech; presentation, frank breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preclavicular-หน้ากระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure limiting deviceอุปกรณ์จำกัดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy, cervicalการตั้งครรภ์ในคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
load deviceอุปกรณ์เพิ่มภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
labio-cervical ridgeสันคอฟันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour, prison; labour, convictแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, convict; labour, prisonแรงงานนักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
record, serviceทะเบียนประวัติข้าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocervical-หลังคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, infraclavicularบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, supraclavicularบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Research serviceบริการช่วยการวิจัย

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web servicesเว็บเซอร์วิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet service providerผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicingการชำระดอกเบื้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
Debt servicing capacityวิสัยสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด [เศรษฐศาสตร์]
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Safety deviceเครื่องป้องกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
Employment serviceบริการจัดหางาน [เศรษฐศาสตร์]
Service chargeค่าบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Silvicultureการปลูกบำรุงป่า [เศรษฐศาสตร์]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล [คอมพิวเตอร์]
Technical services (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Science and Technology Knowledge Servicesศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์
โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Community dental serviceทันตกรรมชุมชน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์]
Women service industries workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Women in the civil service สตรีในราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Adult child abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising, Public serviceโฆษณาบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Aids and devicesกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน, เครื่องช่วยและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Air courier serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ [TU Subject Heading]
Air mail serviceไปรษณีย์อากาศ [TU Subject Heading]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Audio-visual library serviceบริการโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Audiotex services industryอุตสาหกรรมบริการโสตสาร [TU Subject Heading]
Bibliographical servicesบริการทางบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vicThere is no bus service after nine thirty.
vicGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
vicThank you for your advice.
vicIt was sensible of you to follow her advice.
vicI hope you won't mind if I give you some advice?
vicI'd like to give you a piece of advice.
vicI wish I had asked you for advice.
vicWithout your advice, I would have failed in the attempt.
vicI cannot do without your advice.
vicYour advice counted for much.
vicYour advice will have no effect on them.
vicI am very thankful to you for your advice.
vicWe do need your advice.
vicI deeply appreciate your advice and kindness.
vicHad it not been for your advice he would have been ruined.
vicIf it had not been for your advice, I could not have succeeded.
vicIf it were not for your advice I would fail.
vicWithout your advice, I would have been at a loss.
vicActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
vicThanks to your advice, I got over the hardship.
vicYour advice will have no effect on them.
vicI daresay your advice will have its effect on them.
vicYour advice will have no effect on them.
vicI wish I had listened to your advice.
vicYou should follow your doctor's advice.
vicYou were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.
vicYou must bear my advice in mind.
vicYou should follow his advice.
vicThey give good service at that restaurant.
vicI'm not satisfied with that company's service.
vicEverybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.
vicIf he had taken my advice then, he would be a rich man now.
vicThat store gives good service.
vicIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
vicThe U.S. is a service economy.
vicAny virtuous idea can be vicious in itself.
vicI would be happy to be of any service to you.
vicI should be glad to be of any service to you.
vicI'm always at your service.
vicEdison invented a device for duplication.
vicEngineering service will be taken up by the Japanese company.
vicThe Oxford crew appeared secure of victory.
vicA cafeteria is a self-service style restaurant.
vicYou had better act upon his advice.
vicDo you have laundry service?
vicDemocracy will be victorious in the long run.
vicThe coach gave me some advice.
vicThe coach's advice saved us.
vicThe coach's advice saved us.
vicThe coach steered his team to victory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
bond serviceการเป็นทาส
cervical(เซอ'วิเคิล) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับปากมดลูก
cervicesn. พหูพจน์ของ cervix
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง
civil servicen. ราชการพลเรือน.
claviclen. กระดูกไหปลาร้า, See also: clavicular adj. ดูclavicle
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
evict(อีวิคทฺ') vt. ขับออก,ไล่ที่,เรียกคืน., See also: evicition n. ดูevict evictor n. ดูevict, Syn. oust
evictee(อีวิค'ที) n. ผู้ถูกขับออก,ผู้ถูกไล่ที่
input deviceอุปกรณ์รับเข้าหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้ทำการประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลหรือโปรแกรมไปยังหน่วยความจำก่อน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ก็จะมีหลายชนิด เป้นต้นว่า หน่วยขับจานบันทึก หน่วยขับแถบบันทึก เครื่องกราดภาพ ฯ ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ก็รวมถึง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ด้วยดู output device เปรียบเทียบ
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
navicular(นะวิค'คิวลาร์) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายเรือกระดูกหรือข้อต่อที่มีรูปคล้ายเรือ
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
pelvic(เพล'วิค) adj. เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
service stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
silvics(ซิล'วิคซฺ) n. การปลูกป่า,วิชาการปลูกป่า
vicar(วิค'เคอะ) n. (ศาสนาคริสต์นิกายโบสถ์อังกฤษ) พระ,พระที่ได้รับเงินเดือนเล็กน้อย,ผู้ช่วยบิชอพ,ตัวแทน,ผู้แทน, See also: vicarly adj. vicarship n.
vicarious(ไวแค'เรียส) adj. เป็นตัวแทน,ทดแทนคนอื่น,แทนคนอื่น,รู้สึกแทนคนอื่น,เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของอีกอวัยวะหนึ่ง, See also: vicariousness n., Syn. sympathetic,surrogate,indirect ###A. direct,persona
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consuln. รองกงสุล., Syn. vice-consul., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n.
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice-Pref. รอง,ตัวแทน,ผู้แทน
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent
vicegerent(ไวสฺเจอ'เรินทฺ) n. ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ผู้มีตำแหน่งรอง
viceroy(ไวสฺ'รอย) n. อุปราช,ผีเสื้ออเมริกันจำพวก Limenitis archippus, See also: viceroyship n.
vicinity(วิซิน'นิที) n. บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง, Syn. proximity

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
convict(n) นักโทษ
convict(vt) ลงโทษ,ตัดสินว่าผิด
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
evict(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ไล่ที่,เรียกคืน
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
noviciate(n) ช่วงที่เป็นสามเณร
pelvic(adj) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
vicar(n) พระคริสต์,ตัวแทน
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy(n) อุปราช
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง
vicious(adj) ชั่วร้าย,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,โหดร้าย
vicissitude(n) ความผันแปร,ความปรวนแปร,การหมุนเวียน
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
victor(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
victorious(adj) มีชัย,เป็นผู้ชนะ
victory(n) ชัยชนะ,ความมีชัย
victual(vt) ให้อาหาร,จัดอาหารให้,จัดเสบียง
victuals(n) อาหาร,เสบียงอาหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย    [N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ค้าเนื้อสด    [V] trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
เณร [N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
เดนนรก [ADJ] bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
ก.ค.    [N] Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.ต.    [N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
ก.พ.    [N] Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พล.ร.ท. [N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
ร. [N] government service, Syn. ราชการ
อีเอ็มเอส    [N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ไอเอสดีเอ็น [N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
เครื่องทุ่นแรง    [N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องมือแพทย์    [N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
ชนะขาดลอย    [V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
บริการตัวเอง    [ADJ] self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
บริการตัวเอง    [ADJ] self-service
สามเณร    [N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
ศุลกากร    [N] Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
ให้บริการ [V] service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
เณร [N] novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
หน้าที่ของพลเมือง    [N] civic duty, Syn. หน้าที่พลเมือง, Example: เด็กๆ ควรจะได้รับการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมืองเป็นอย่างดี
ผู้ต้องโทษ    [N] convict, Example: การส่งลายนิ้วมือไปตรวจที่กองทะเบียนกรมตำรวจ ก็เพื่อดูว่าคนผู้นั้นเคยเป็นผู้ต้องโทษหรือมีคดีอื่นติดตัวหรือไม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา
รองนายกรัฐมนตรี    [N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
สามเณร    [N] novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
อุปกรณ์ไฟฟ้า    [N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นอนมา    [V] have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
รอด    [V] succeed, See also: triumph, be successful, accomplish, be victorious, Syn. พ้น, ผ่านพ้น, สำเร็จ, Example: ถ้าคนไทยร่วมกันทำธุรกิจนั้นจะไปรอดยาก เพราะไม่เข้าใจในการร่วมกันทำงาน, Thai definition: ถึงจุดหมายปลายทาง
ร้ายกาจ    [V] be fierce, See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious, Example: ตอนเด็กๆ ใครๆ ก็ว่าผมร้ายกาจ, Thai definition: ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง
มีชัย    [V] win, See also: be victorious, gain a victory, conquer, triumph over, overcome, beat, defeat, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, แพ้พ่าย, แพ้, Example: ในที่สุด พระมะหะหมัดก็ทรงมีชัย และอภัยโทษแก่เผ่าอุระอิช
รับใช้    [V] serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai definition: ให้บริการ
ราชการ    [N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ราชการทหาร    [N] military service, See also: fighting service, Ant. ราชการพลเรือน, Example: การที่ท่านสมัครเข้ารับราชการทหาร หมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
ราชการพลเรือน [N] civil service, Ant. ราชการทหาร, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นในด้านราชการพลเรือน
ละแวก    [N] vicinity, See also: outskirt, village, neighborhood, compound, Syn. เขต, บริเวณ, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต, Example: เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น
สังกัด    [V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
หิน    [ADJ] cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย [ADV] brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจหิน [V] be cruel, See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: เจ้านี่ช่างใจหินเหลือเกิน ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจหิน [ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร [ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ตัดไฟต้นลม    [V] nip something (calamity/vice) in the bud, Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม, ตัดไฟหัวลม, Example: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย, Thai definition: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
กล่าวเตือน    [V] warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
เข้าประจำการ    [V] serve, See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army, Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ, Example: ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย, Thai definition: เข้าปฏิบัติหน้าที่
ความมีชัย    [N] victory, See also: conquest, win, triumph, success, Syn. ชัยชนะ, ความสำเร็จ, Ant. ความพ่ายแพ้, Example: ความมีชัยของฝ่ายรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ฝ่ายค้านต้องพลาดการเป็นรัฐบาลไปอย่างน่าเสียดาย
รับราชการ    [V] serve under the crown, See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service, Example: ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง, Thai definition: ทำงานเป็นข้าราชการ
ผู้รับเคราะห์    [N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้มีชัย    [N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้ประสบภัย    [N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
เกณฑ์ทหาร    [V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
โขลนทวาร [N] archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อากาศไม่บริสุทธิ์[n. exp.] (ākāt mai børisut) FR: air malsain [m] ; air vicié [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
บรรพชา[n.] (banphachā = bapphachā) EN: tonsure   FR: noviciat [m] ; tonsure [f]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณใกล้เคียง[n. exp.] (børiwēn klaikhīeng) EN: vicinage   FR: voisinage [m]
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[X] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; succès [m]
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
ฉลองชัยชนะ[v. exp.] (chaløng chaichana) EN: celebrate a victory   FR: célébrer la victoire ; fêter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะโดยไม่คาดฝัน[xp] (chana dōi mai khāt fan) EN: upset victory   
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
ชนะอย่างท่วมท้น[X] (chana yāng thūamthon) EN: landslide   FR: victoire écrasante [f]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
ช่วงใช้[v. exp.] (chūangchai) EN: use the services of   FR: utiliser les services de
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้รับคำแนะนำ[v. exp.] (dāirap khamnaenam) EN: get advice   FR: prendre conseil
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
ดุลบริการ[n. exp.] (dun børikān) EN: service account   
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIC    V IH1 K
VICE    V AY1 S
VICK    V IH1 K
VICAR    V IH1 K ER0
VIC'S    V IH1 K S
VICON    V IH1 K AH0 N
VICKS    V IH1 K S
EVICT    IH0 V IH1 K T
VICKY    V IH1 K IY0
VICES    V AY1 S AH0 Z
VICKI    V IH1 K IY0
CIVIC    S IH1 V IH0 K
AVICE    AA1 V AY0 S
VICHY    V IY1 SH IY0
VICTIM    V IH1 K T AH0 M
VICKIE    V IH1 K IY0
VICUNA    V IH0 K Y UW1 N AH0
KOVICH    K AA1 V IH0 CH
LOVICK    L AA1 V IH0 K
VICTOR    V IH1 K T ER0
SAVICH    S AE1 V IH0 CH
NOVICE    N AA1 V AH0 S
LEVICK    L EH1 V IH0 K
NOVICK    N OW1 V IH0 K
POVICH    P OW1 V IH0 CH
VICORP    V AY1 K AO0 R P
NOVICK    N AA1 V IH0 K
PAVICH    P AE1 V IH0 CH
PELVIC    P EH1 L V IH0 K
DEVICE    D IH0 V AY1 S
SEVICK    S EH1 V IH0 K
ADVICE    AH0 D V AY1 S
VICINO    V IY0 CH IY1 N OW0
ADVICE    AE0 D V AY1 S
VICARY    V IH1 K ER0 IY0
CIVICS    S IH1 V IH0 K S
VICARS    V IH1 K ER0 Z
VICARI    V IY0 K AA1 R IY0
VICKER    V IH1 K ER0
VICKEY    V IH1 K IY0
SLAVIC    S L AA1 V IH0 K
STEVICK    S T EH1 V IH0 K
SLAVICK    S L AE1 V IH0 K
SERVICO    S ER1 V AH0 K OW2
VICENTE    V IY0 CH EH1 N T IY0
VICKREY    V IH1 K R IY0
VICTIMS    V IH1 K T AH0 M Z
MCVICAR    M AH0 K V IH1 K ER0
VICENZI    V IH2 S EH1 N Z IY0
VICEROY    V AY1 S R OY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vic    (n) (v i1 k)
vice    (n) (v ai s)
Vicky    (n) (v i1 k ii)
civic    (j) (s i1 v i k)
evict    (v) (i1 v i1 k t)
vicar    (n) (v i1 k @ r)
vice-    (j) - (v ai s -)
vices    (n) (v ai1 s i z)
Victor    (n) (v i1 k t @ r)
advice    (n) (@1 d v ai1 s)
civics    (n) (s i1 v i k s)
device    (n) (d i1 v ai1 s)
evicts    (v) (i1 v i1 k t s)
novice    (n) (n o1 v i s)
pelvic    (j) (p e1 l v i k)
vicars    (n) (v i1 k @ z)
victim    (n) (v i1 k t i m)
victor    (n) (v i1 k t @ r)
Vicenza    (n) (v i1 ch e1 n z @)
advices    (n) (@1 d v ai1 s i z)
convict    (n) (k o1 n v i k t)
convict    (v) (k @1 n v i1 k t)
crevice    (n) (k r e1 v i s)
devices    (n) (d i1 v ai1 s i z)
evicted    (v) (i1 v i1 k t i d)
novices    (n) (n o1 v i s i z)
service    (v) (s @@1 v i s)
viceroy    (n) (v ai1 s r oi)
vicious    (j) (v i1 sh @ s)
victims    (n) (v i1 k t i m z)
victors    (n) (v i1 k t @ z)
victory    (n) (v i1 k t @ r ii)
victual    (v) (v i1 t l)
vicu~na    (n) (v i1 k y uu1 n @)
Victoria    (n) (v i1 k t oo1 r i@)
cervical    (j) (s @@1 v ai1 k l)
cervices    (n) (s @@1 v i s ii z)
clavicle    (n) (k l a1 v i k l)
convicts    (n) (k o1 n v i k t s)
convicts    (v) (k @1 n v i1 k t s)
crevices    (n) (k r e1 v i s i z)
evicting    (v) (i1 v i1 k t i ng)
eviction    (n) (i1 v i1 k sh @ n)
serviced    (v) (s @@1 v i s t)
services    (v) (s @@1 v i s i z)
vicarage    (n) (v i1 k @ r i jh)
viceroys    (n) (v ai1 s r oi z)
vicinity    (n) (v i1 s i1 n i t ii)
victoria    (n) (v i1 k t oo1 r i@)
victuals    (v) (v i1 t l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus dem Verkehr ziehento withdraw from service [Add to Longdo]
für den Verkehr freigebento bring into service [Add to Longdo]
Verkehrsbetrieb {m}transport services {pl} [Add to Longdo]
Vermögensberatung {f}financial advice [Add to Longdo]
Verpflegungs-Service {m}catering service [Add to Longdo]
Verriegelung {f}; Verriegelungsmechanismus {m}; Verriegelungsvorrichtung {f}locking device [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}advice of dispatch [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}; Gutschriftsanzeige {f}advice note [Add to Longdo]
Verurteilte {m,f}; Verurteilter; Zuchthäusler {m}; Sträfling {m}convict [Add to Longdo]
Verurteilung {f}; Schuldspruch {m}conviction [Add to Longdo]
Veteran {m}ex servicemen [Add to Longdo]
Vicomte {f} | Vicomten {pl}viscount | viscounts [Add to Longdo]
Vikar {m}; Kaplan {m} [relig.] | Vikare {pl}; Kaplane {pl}vicar | vicars [Add to Longdo]
Vize {m}vice; number two [Add to Longdo]
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
Vizekönig {m} | Vizekönige {pl}viceroy | viceroys [Add to Longdo]
Vizekonsul {m} | Vizekonsule {pl}vice consul | vice consuls [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}vice president | vice presidents [Add to Longdo]
Vorstrafe {f}previous conviction [Add to Longdo]
Wahlsieg {m} [pol.]election victory [Add to Longdo]
steter Wandel {m}; Unbeständigkeit {f}vicissitude [Add to Longdo]
Wartung {f} | Wartungen {pl} | Wartung {f} nach Aufwand | planmäßige Wartung {f}attention; maintenance; service | maintenances | per-call maintenance | scheduled maintenance [Add to Longdo]
Wartungsanleitung {f}servicing manual [Add to Longdo]
Wartungsdienst {m}maintenance service [Add to Longdo]
Wartungskosten {pl}service costs; maintenance cosrs [Add to Longdo]
Wechselfälle {pl} | die Wechselfälle des Lebensvicissitudes | the vicissitudes of life; the ups and downs of life [Add to Longdo]
Weckdienst {m}alarm call service; wake-up service [Add to Longdo]
Wehrdienst {m}military service [Add to Longdo]
den Wehrdienst ableistento do one's military service [Add to Longdo]
Wehrdienstgesetz {n}National Service Act [Add to Longdo]
Wehrpflicht {f}; Wehrdienst {m}; Einberufung {f}selective service [Am.] [Add to Longdo]
allgemeine Wehrpflicht {f}compulsory military service [Add to Longdo]
Wehrsold {m}service pay [Add to Longdo]
Wehrstammrolle {f}service roll [Add to Longdo]
Wetterdienst {m} | Wetterdienste {pl}weather service | weather services [Add to Longdo]
Deutscher WetterdienstGerman Meteorological Service [Add to Longdo]
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart [Add to Longdo]
Windsicherung {f}wind drift safety device; anti-storm device [Add to Longdo]
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors [Add to Longdo]
Zerspankraftmessgerät {n}cutting force measuring device [Add to Longdo]
Zimmernachweis {m}accommodation service [Add to Longdo]
Zimmerservice {m}room service [Add to Longdo]
Zivildienst {m}community service; alternative service (in lieu of military service) [Add to Longdo]
Zivildienstleistende {m}; Zivildienstleistenderperson doing community service [Add to Longdo]
Zubringerdienst {m}shuttle service [Add to Longdo]
Zugverkehr {m}railway service [Add to Longdo]
Zusatzdienstleistung {f}supplemental service [Add to Longdo]
Zusatzeinrichtung {f}additional device [Add to Longdo]
Zusatzeinrichtung {f}auxiliary device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
V;v[ブイ;ヴィー, bui ; vi-] (n) (1) V; v; (2) (See Vサイン) victory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE [Add to Longdo]
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P) [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device [Add to Longdo]
アフィリエイトサービス;アフィリエートサービス[, afirieitosa-bisu ; afirie-tosa-bisu] (n) {comp} affiliate service [Add to Longdo]
アフター・フォロー;アフターフォロー[, afuta-. foro-; afuta-foro-] (n) follow-up service (wasei [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アプリケーションサービス[, apurike-shonsa-bisu] (n) {comp} application service [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange [Add to Longdo]
インターネットサービス[, inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device [Add to Longdo]
インド総督[インドそうとく, indo soutoku] (n) Viceroy of India [Add to Longdo]
ウェブサービス[, uebusa-bisu] (n) web service; web services [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
不幸受害[bù xìng shòu hài, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] the unfortunate injured (party); a victim [Add to Longdo]
中国新闻社[Zhōng guó Xīn wén shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] China News Service [Add to Longdo]
中国新闻网[Zhōng guó xīn wén wáng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, / ] China News Service (ChinaNews) [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中新社[Zhōng xīn shè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] China News Service (CNS), abbr. for 中國新聞社|中国新闻社 [Add to Longdo]
中新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service) [Add to Longdo]
乘胜[chéng shèng, ㄔㄥˊ ㄕㄥˋ, / ] to follow up a victory; to pursue retreating enemy [Add to Longdo]
乘胜追击[chéng shèng zhuī jī, ㄔㄥˊ ㄕㄥˋ ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, / ] to follow up a victory and press home the attack; to pursue retreating enemy [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story) [Add to Longdo]
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, / ] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician [Add to Longdo]
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, ] firm belief; conviction [Add to Longdo]
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction [Add to Longdo]
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, ] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim) [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another) [Add to Longdo]
停航[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule [Add to Longdo]
传戒[chuán jiè, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] to initiate novice (Buddhist monk) [Add to Longdo]
传输服务[chuán shū fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ˋ, / ] transport service [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam [Add to Longdo]
两着儿[liǎng zhāo r, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄠ ㄖ˙, / ] the same old trick; illegal device [Add to Longdo]
公共设施[gōng gòng shè shī, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] public facilities; services [Add to Longdo]
公孙起[Gōng sūn Qǐ, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄣ ㄑㄧˇ, / ] Gongsun Qi (-258 BC), famous general of Qin 秦國|秦国, the victor at 長平|长平 in 260 BC; same as Bai Qi 白起 [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
兵不血刃[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory [Add to Longdo]
兵役[bīng yì, ㄅㄧㄥ ㄧˋ, ] military service [Add to Longdo]
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, ] manpower resources (for military service); sources of troops [Add to Longdo]
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] army service station; military depot [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ) [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful [Add to Longdo]
出谋划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.) [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, ] a protractor (device to divide angles) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
サービス内容[サービスないよう, sa-bisu naiyou] service content [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食器[しょっき, shokki] Essgeschirr, Geschirr, Besteck, Service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, v. t. [imp. & p. p. {Viced}; p. pr. & vb. n.
   {Vicing}.]
   To hold or squeeze with a vice, or as if with a vice. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The coachman's hand was viced between his upper and
      lower thigh.               --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viced \Viced\, a.
   Vicious; corrupt. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top