Search result for

vice

(151 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vice-, *vice*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice[PRF] รอง
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice[N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice[PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice[VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice[PREP] แทนที่
vice-[PRF] รอง, See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
viceroy[N] อุปราช, See also: ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. governor, ruler, representative
vicennial[ADJ] ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consuln. รองกงสุล., Syn. vice-consul., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n.
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice-Pref. รอง,ตัวแทน,ผู้แทน
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy(n) อุปราช
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice consulรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice crimesความผิดที่ชั่วร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice president๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice, inherentการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice-versa (L.)ในทางกลับกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viceroyอุปราช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viceการทำชั่ว [TU Subject Heading]
Vice controlการควบคุมการทำชั่ว [TU Subject Heading]
Viceroysอุปราช [TU Subject Heading]
Vicesความชั่ว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
Our vice directress.รองผู้อำนวยการของเรา. Suspiria (1977)
All right, I'll go and write my report to the viceroy.ก็ได้ ผมจะไปเขียนรายงาน ให้ท่านไวซ์รอย Gandhi (1982)
I understand one of them even went to the viceroy.ได้ยินว่าฉบับหนึ่ง ส่งถึงท่านไวซ์รอยด้วย Gandhi (1982)
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง Gandhi (1982)
Then to prove to the new viceroy that the king's writ no longer runs in India.แล้วจะทำให้ไวซ์รอยคนใหม่เห็นว่า อังกฤษไม่มีอำนาจในอินเดียอีกแล้ว Gandhi (1982)
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้ Gandhi (1982)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
Mr. Vice-President, circumstances...นายรองประธานสถานการณ์... Idemo dalje (1982)
He just has a bad case of Miami Vice.แกน่ะเป็นตัวอย่างเลวๆ อย่างดีของตำรวจไมอามี่เลยฮ่ะ Mannequin (1987)
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี Mannequin (1987)
You can work as long as you want here, I'm a vice president now.คุณจะทำงานที่นี่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ... ผมได้เป็นรองประธานแล้ว Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viceHe led a life of vice.
viceThe vice-president attended the ceremony on behalf of the president.
viceThe Vice-President talked at the meeting in place of the President.
viceThe president did not come, but sent the vice-president in his stead.
viceLooks, brains, reflexes, rich family and, for good measure, vice president of the student committee - in other words he's 'perfect'.
viceAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
viceData can be transmitted from the main computer to yours, and vice versa.
viceThe journalist was too upset to distinguish vice from virtue.
viceI can tell virtue and vice apart.
viceWhy do men behave like Apes, and vice versa?
viceIt was your cousin. Second year, current member of student council, club activity is basketball, working as vice captain.
viceHypocrisy is the homage that vice pays to virtue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.ร.ท.[N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
รองนายกรัฐมนตรี[N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
พลเรือโท[N] Vice Admiral, Example: เขาพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง พร้อมกับการได้เลื่อนยศเป็นพลเรือโท, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศทหารเรือที่สูงกว่าพลเรือตรี แต่ต่ำกว่าพลเรือเอก
อุป[FIXP] vice-, Syn. รอง, Thai definition: คำประกอบหน้าศัพท์ที่มาจากบาลีและสันสกฤต แปลว่า รอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปนายก[N] vice president, See also: vice chairman, Example: เขาเคยเป็นอุปนายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย, Count unit: คน
บาป[N] sin, See also: vice, Syn. บาปกรรม, Ant. บุญ, Example: คนไทยมีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปตามคำสอนทางศาสนา, Thai definition: การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
รองประธาน[N] vice chairman, Thai definition: เป็นตำแหน่งที่สองรองจากตำแหน่งประธาน
รองประธานกรรมการ[N] vice-president, Example: ท่านคงจะต้องปรึกษากับรองประธานกรรมการอีกทีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VICE    V AY1 S
VICES    V AY1 S AH0 Z
VICENTE    V IY0 CH EH1 N T IY0
VICENZI    V IH2 S EH1 N Z IY0
VICEROY    V AY1 S R OY0
VICENCIO    V IH2 S EH1 N S IY0 OW0
VICE-PRESIDENT    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T
VICE-PRESIDENTS    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T S
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vice    (n) (v ai s)
vice-    (j) - (v ai s -)
vices    (n) (v ai1 s i z)
Vicenza    (n) (v i1 ch e1 n z @)
viceroy    (n) (v ai1 s r oi)
viceroys    (n) (v ai1 s r oi z)
viceregal    (j) (v ai1 s r ii1 g @ l)
vicereine    (n) (v ai1 s r ei1 n)
vice versa    (a) - (v ai2 s i - v @@1 s @)
vicereines    (n) (v ai1 s r ei1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenpolizei {f}vice squad [Add to Longdo]
Vizekanzler {m}vice chancellor [Add to Longdo]
Vizeadmiral {m} | Vizeadmirale {pl}vice admiral | vice admirals [Add to Longdo]
Vizekonsul {m} | Vizekonsule {pl}vice consul | vice consuls [Add to Longdo]
Vizepräsident {m} | Vizepräsidenten {pl}vice president | vice presidents [Add to Longdo]
stellvertretender Vorsitzendervice chairman [Add to Longdo]
umgekehrtvice versa [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副主席[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] vice-chairperson, #4,551 [Add to Longdo]
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] vice-chairman; deputy director (of a company etc), #6,852 [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister, #7,825 [Add to Longdo]
副秘书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary, #11,267 [Add to Longdo]
副总统[fù zǒng tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] vice-president, #15,249 [Add to Longdo]
副校长[fù xiào zhǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-principal, #17,116 [Add to Longdo]
淫乐[yín lè, ˊ ㄌㄜˋ, / ] vice; degenerate pleasures, #93,232 [Add to Longdo]
副议长[fù yì zhǎng, ㄈㄨˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-chairman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, n. [See {Vise}.]
   1. (Mech.) A kind of instrument for holding work, as in
    filing. Same as {Vise}.
    [1913 Webster]
 
   2. A tool for drawing lead into cames, or flat grooved rods,
    for casements. [Written also {vise}.]
    [1913 Webster]
 
   3. A gripe or grasp. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, v. t. [imp. & p. p. {Viced}; p. pr. & vb. n.
   {Vicing}.]
   To hold or squeeze with a vice, or as if with a vice. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The coachman's hand was viced between his upper and
      lower thigh.               --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vi"ce\, prep. [L., abl. of vicis change, turn. See
   {Vicarious}.]
   In the place of; in the stead; as, A. B. was appointed
   postmaster vice C. D. resigned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\ (v[imac]s), n. [F., from L. vitium.]
   1. A defect; a fault; an error; a blemish; an imperfection;
    as, the vices of a political constitution; the vices of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
       Withouten vice of syllable or letter. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Mark the vice of the procedure.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A moral fault or failing; especially, immoral conduct or
    habit, as in the indulgence of degrading appetites;
    customary deviation in a single respect, or in general,
    from a right standard, implying a defect of natural
    character, or the result of training and habits; a harmful
    custom; immorality; depravity; wickedness; as, a life of
    vice; the vice of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       I do confess the vices of my blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ungoverned appetite . . . a brutish vice. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When vice prevails, and impious men bear sway,
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The buffoon of the old English moralities, or moral
    dramas, having the name sometimes of one vice, sometimes
    of another, or of Vice itself; -- called also {Iniquity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This character was grotesquely dressed in a cap with
      ass's ears, and was armed with a dagger of lath: one of
      his chief employments was to make sport with the Devil,
      leaping on his back, and belaboring him with the dagger
      of lath till he made him roar. The Devil, however,
      always carried him off in the end. --Nares.
      [1913 Webster]
 
         How like you the Vice in the play?
         . . . I would not give a rush for a Vice that has
         not a wooden dagger to snap at everybody. --B.
                          Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Crime; sin; iniquity; fault. See {Crime}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, a. [Cf. F. vice-. See {Vice}, prep.]
   Denoting one who in certain cases may assume the office or
   duties of a superior; designating an officer or an office
   that is second in rank or authority; as, vice president; vice
   agent; vice consul, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Vice admiral}. [Cf. F. vice-amiral.]
   (a) An officer holding rank next below an admiral. By the
     existing laws, the rank of admiral and vice admiral in
     the United States Navy will cease at the death of the
     present incumbents.
   (b) A civil officer, in Great Britain, appointed by the lords
     commissioners of the admiralty for exercising admiralty
     jurisdiction within their respective districts.
 
   {Vice admiralty}, the office of a vice admiral.
 
   {Vice-admiralty court}, a court with admiralty jurisdiction,
    established by authority of Parliament in British
    possessions beyond the seas. --Abbott.
 
   {Vice chamberlain}, an officer in court next in rank to the
    lord chamberlain. [Eng.]
 
   {Vice chancellor}.
   (a) (Law) An officer next in rank to a chancellor.
   (b) An officer in a university, chosen to perform certain
     duties, as the conferring of degrees, in the absence of
     the chancellor.
   (c) (R. C. Ch.) The cardinal at the head of the Roman
     Chancery.
 
   {Vice consul} [cf. F. vice-consul], a subordinate officer,
    authorized to exercise consular functions in some
    particular part of a district controlled by a consul.
 
   {Vice king}, one who acts in the place of a king; a viceroy.
    
 
   {Vice legate} [cf. F. vice-l['e]gat], a legate second in rank
    to, or acting in place of, another legate.
 
   {Vice presidency}, the office of vice president.
 
   {Vice president} [cf. F. vice-pr['e]sident], an officer next
    in rank below a president.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vise \Vise\, n. [F. vis a screw, winding stairs, OF. vis, viz,
   fr. L. vitis a vine; probably akin to E. withy.]
   An instrument consisting of two jaws, closing by a screw,
   lever, cam, or the like, for holding work, as in filing.
   [Written also {vice}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vice
   n 1: moral weakness [syn: {frailty}, {vice}]
   2: a specific form of evildoing; "vice offends the moral
     standards of the community"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VICE
     VersatIle Commodore Emulator
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vice /vis/ 
  damage; vice; absence; lack; shortage; shortcoming

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top