Search result for

versons

(66 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versons-, *versons*, verson
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา versons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *versons*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kevin everson, mike fenner,เควิน อีเวอร์สัน, ไมค์ เฟนเนอร์ Bloodline (2009)
Mark? Mark? Do you know why Gray Leverson's falling?มาร์ค มาร์ค คุณรู้ไหมทำไมเกรย์ เลเวอร์ซันถึงตกลง? Fire: Part 1 (2013)
I know, I know, but now Gray Leverson's falling like shit and I'm supposed to be up there selling.ฉันรู้ ฉันรู้ แต่ตอนนี้เกรย์ เลเวอร์สันกำลังตกเหวแล้ว ฉันควรจะขายมัน Fire: Part 1 (2013)
And, John, Gray Leverson.จอห์น เกรย์ เลเวอร์สัน Fire: Part 1 (2013)
Hi, I'd like to buy 300,000 shares in Gray Leverson, please.ค่ะ, ฉันอยากจะซื้อ 300,000 หุ้นในเกรย์ เลเวอร์สันด้วยค่ะ Fire: Part 1 (2013)
Please explain to me. Gray Leverson's going positive. I don't get it.ช่วยอธิบายผมทีว่าทำไมเกรย์ เลเวอร์สัันถึงขึ้นได้ ผมไม่เข้าใจ Fire: Part 1 (2013)
'The takeover of Gray Leverson by the mega-cap Rubetron Group 'has seen their share prices rise by 15%, 'with further rises predicted before closing today.การเทคโอเวอร์ของเกรย์ เลเวอร์สันโดยรูเบิร์ทโทรน กรุ๊ป ทำให้ราคาหุ้นของพวกเขาขึ้น 15% และจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนปิดตลาดในวันนี้ Fire: Part 1 (2013)
And, Captain, there are absolutely no traces of Iverson's disease.Und keine Spur der Iversonschen Krankheit mehr. Too Short a Season (1988)
This one was about to die, until Mrs. Everson's brooch paid for its preservation.Dieser war schon am Absterben, bis Mrs. Eversons Brosche ihn gerettet hat. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
A friend of mine, Charles Leverson, has invited me to partner him.Ein Freund, Charles Leverson, hat mich als Golfpartner eingeladen. The Underdog (1993)
The uncle of Monsieur Leverson is Sir Rueben Astwell, and we have been invited to dine with him.Monsieur Leversons Onkel ist Sir Reuben Astwell. Wir sind bei ihm zum Essen eingeladen. The Underdog (1993)
- Rarely, Monsieur Leverson.Selten, Monsieur LeversonThe Underdog (1993)
- Tell me, Monsieur Leverson, in order to deserve a knighthood, your uncle must have rendered some service most special, n'est-ce pas?Sagen Sie mir, Monsieur Leverson. Um die Ritterwürde zu erlangen, muss Ihr Onkel eine besondere Tat vollbracht haben, n'est-ce pas? The Underdog (1993)
- If I might ask, sir, in what condition was Mr. Leverson when he left you last night?Darf ich etwas fragen, Sir? In welchem Zustand war Mr. Leverson, als er Sie letzte Nacht verließ? The Underdog (1993)
Parsons, the butler, heard Mr. Leverson having an argument with his uncle.Parsons, der Butler, hörte einen Streit zwischen Mr. Leverson und seinem Onkel. The Underdog (1993)
- You have, of course, questioned Monsieur Leverson himself.Haben Sie Monsieur Leverson befragt? The Underdog (1993)
Mr. Leverson's bedroom door appears to be locked.Mr. Leversons Schlafzimmertür scheint abgeschlossen zu sein. The Underdog (1993)
- And Monsieur Leverson?Und Monsieur LeversonThe Underdog (1993)
I understand that last night you heard Monsieur Leverson having the arguments with Sir Rueben.Letzte Nacht haben Sie Monsieur Leversons Streit mit Sir Reuben gehört? The Underdog (1993)
Then there was a heavy thud. Mr. Leverson shouted, "My God."Dann hörte ich ein dumpfes Geräusch, und Mr. Leverson rief: "Meine Güte!" The Underdog (1993)
I heard Mr. Leverson call out, "No harm done,"Ich hörte Mr. Leverson rufen: "Nichts passiert." The Underdog (1993)
Monsieur Charles Leverson enters the study. - ...Monsieur Charles Leverson betritt das Arbeitszimmer. The Underdog (1993)
Miss Cory Everson!Miss Cory EversonPump You Up (1997)
Mr. Everson, you're looking well.Mr. Everson, Sie sehen gut aus. Objects in Motion (1998)
And it appears true that the distant reverie, eternal anxiety and the sorrow of thousands of years will one day be inherited by Hanele's children.Und es scheint, ferne Versonnenheit, ewige Bangigkeit und Trauer der Jahrtausende werden sein das Erbe von Haneles Kindern. Hanele (1999)
It's Freddy Iverson.Freddy IversonEarshot (1999)
- That Freddy Iverson that does the paper...Kennst du diesen Freddy IversonEarshot (1999)
- Freddy Iverson.- Ja, Freddy IversonEarshot (1999)
Because "Pervie Perverson" here can't stop staring at her.Denn "Pervie Perverson" hier kann nicht aufhören starrte sie an. The One with Ross and Monica's Cousin (2001)
You think you could hook me up like Iverson?- Mach mich wie Iverson zurecht. Barbershop (2002)
You are reassigned with Commander Iverson and Flight Director Stickley to a new mission, effective immediately.Sie werden mit Commander Iverson, und Pilot Stickley einer neuen Mission zugeteilt. The Core (2003)
Commander Iverson, Major Childs, this is your crew...Commander Iverson, Major Childs, das ist Ihre Crew. The Core (2003)
- Bob Iverson.- Bob IversonThe Core (2003)
But... we're living, and he would want to...Commander Iverson ist tot, aber ... wir leben, und er hätte gewollt, dass wir weitermachen. The Core (2003)
- Shuttle Commander Robert Iverson... - This extraordinary craft... - French Scientist, Dr. Serge...Dieses Gefährt, Virgil, wurde von Astronaut Bob Iverson befehligt, The Core (2003)
See? Iverson just missed a lay-up at the buzzer, Sixers lose.Lverson verpasst den Lay-up, die Sixers verlieren. Anger Management (2003)
Wish I could switch. I really don't want to sit with Allen Iverson over there.Schade, dass ich auf meinen Platz muss, ich hab gar keine Lust, neben Allen Iverson zu sitzen. The One After Joey and Rachel Kiss (2003)
-"Cover", yes that's the one.- Der Coversong. - Ja genau, so hieß er. Popular Music (2004)
- After Iverson?- Benannt nach IversonDead Soldiers (2004)
Jim Halverson was aware that he had little to offer a woman.Jim Halverson war sich bewusst, dass er einer Frau wenig zu bieten hatte. We're Gonna Be All Right (2006)
I'm taking point on talverson deal.Ich kümmere mich um den Talverson-Fall. I Remember That (2007)
You forgot to initial some pages on the Halverson contract.Du hast vergessen auf ein paar Seiten vom Halverson Vertrag zu unterschreiben. I Remember That (2007)
I have a lot more work to do on that Halverson deal.Ich hab noch jede Menge zu tun bei der Halverson Geschäftssache. I Remember That (2007)
Yeah, they run a tight ship over there at Cooperative Institutional Health Bastards.- Ja, die sind da ganz schön streng, das paranoide Krankenhaus-Perversonal. Ghost Town (2008)
Are you asking me because you want to know if Iverson was coming to see me about something personal or my job?Fragen Sie mich das, weil Sie wissen wollen, ob mich Iverson wegen einer privaten oder dienstlichen Angelegenheit sehen wollte? Broken Arrow (2010)
Woodrow Wilson Iverson retired from the Navy with the rank of commander 18 years ago to join Royce Global Group, international mining and shipping company.Woodrow Wilson Iverson nahm vor 18 Jahren seinen Abschied von der Navy, im Range eines Commanders, um zur Royce Global Group zu wechseln, eine internationale Bergbau und Schifffahrt Gesellschaft. Broken Arrow (2010)
Iverson left from Geneva International aboard a Royce jet, and passed through Dulles customs at 3:12 a.m. this morning.Iverson verließ den Genfer International Flughafen in einem Royce Jet, und passierte den Zoll in Dulles heute Morgen um 3:12 Uhr. Broken Arrow (2010)
That is Woody Iverson, our victim.Das ist Wood Iverson, unser Opfer. Broken Arrow (2010)
Woody Iverson and I started working for Jonathon Royce about the same time.Woody Iverson und ich begannen zur selben Zeit für Jonathon Royce zu arbeiten. Broken Arrow (2010)
Why was Iverson in Washington,Warum war Iverson in Washington, Broken Arrow (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERSON    EH1 V ER0 S AH0 N
OVERSON    OW1 V ER0 S AH0 N
IVERSON    AY1 V ER0 S AH0 N
ALVERSON    AA0 L V EH1 R S AH0 N
SIVERSON    S IH1 V ER0 S AH0 N
SEVERSON    S EH1 V ER0 S AH0 N
LEVERSON    L EH1 V ER0 S AH0 N
HOVERSON    HH AH1 V ER0 S AH0 N
SYVERSON    S IH1 V ER0 S AH0 N
HOLVERSON    HH AA1 L V ER0 S AH0 N
HALVERSON    HH AE1 L V ER0 S AH0 N
BEAVERSON    B IY1 V ER0 S AH0 N
STEVERSON    S T EH1 V ER0 S AH0 N
STIVERSON    S T IH1 V ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iverson    (n) (ai1 v @@ s @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
versonnen {adj}dreamy; lost in thoughts; wistful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top