Search result for

vergisst

(52 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vergisst-, *vergisst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vergisst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vergisst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You try to have a good time and forget about those nightmares.Du amüsierst dich und vergisst diese Albträume. The Premonition (1980)
Who's not easy to forgetDie man nicht leicht vergisst The Remembrance (1980)
Are you sure? You don't forget a name like Charlie Umtali.Keiner vergisst einen Namen wie Charlie Umpali. The Official Visit (1980)
To make meat without protein, stockings ...Für Nagellack, proteinhaltige Steaks, Strümpfe... Nein, nein. Du vergisst die Energie. Le guignolo (1980)
You know, here in Jerkville, where these yokels... is busy flicking dandruff off their mail-order suits... they forget awful quick that it was men like you that made it... safe and possible for them to lead out their dull little lives.Wissen Sie, hier in diesem Kaff, wo sich diese Provinzler die Kopfschuppen von ihren Kataloganzügen schnippen, vergisst man verdammt schnell, dass es Männer wie Sie waren, denen sie ihr kleines Spießerleben hier in Sicherheit verdanken. Tom Horn (1980)
Plus the drive.Du vergisst die Fahrt. American Gigolo (1980)
Well, Floyd, I'm gonna make this easy for you so you don't forget.Nun, Floyd, ich werde es dir ganz leicht machen, damit du es auch ja nicht vergisstAmerican Gigolo (1980)
Yeah, but he'll be so worried about his daughter, he'll forget all about the van.Er wird sich solche Sorgen um sie machen, dass er den Van vergisstCheech and Chong's Next Movie (1980)
That goes for you too, Doolittle Lynn, and don't you forget it.Das gilt auch für dich, Doolittle, dass du's nicht vergisstCoal Miner's Daughter (1980)
I wish he´d forget us.Warum vergisst er uns nicht etwas? The Last Metro (1980)
I hope you won´t forget the wallpaper.Ich hoffe, du vergisst die Blümchentapeten für die Wände nicht. The Last Metro (1980)
Oh. You've forgotten your beer.Du vergisst dein Bier! Hopscotch (1980)
You seem to be forgetting things as you go along.Es sieht danach aus, dass du alles gleich wieder vergisstThe Night of the Hunted (1980)
Look at me so you will never forget me.Sieh mich an, damit du mich nie mehr vergisstThe Night of the Hunted (1980)
I'll write down your room number otherwise I'll forget it.Ich schreibe meine Zimmernummer auf. Sonst vergisst du sie. The Night of the Hunted (1980)
she forgets how young she is.Sie vergisst, wie jung sie ist. Out of the Blue (1980)
A little something to remember me by.Etwas, damit du mich nicht vergisstPopeye (1980)
You are keeping in mind that after tonight is all over, everything's gonna be back to normal?Du vergisst doch aber nicht, dass, wenn der Abend gelaufen ist, der Spaß für dich wieder vorbei ist. Prom Night (1980)
She ain't the kinda girl you just fuck and forget about.Sie ist nicht der Typ, den man fickt und dann vergisstRaging Bull (1980)
- All right, she's-- The kinda girl you bang and forget about-- she's not like that.Sie ist nicht der Typ, den man, äh, bumst und dann vergisstRaging Bull (1980)
Tommy ain't gonna forget us. You're gonna get your shot, as long as he don't die. - As long as who don't die?Tommy vergisst dich nicht, solange er lebt. Raging Bull (1980)
Well, you know, people grow up, they become big hotshots, they forget.Na ja, man wird älter, wird erfolgreich und vergisstStardust Memories (1980)
- Aren't you forgetting something?- Vergisst du nichts? Stir Crazy (1980)
You will keep forgetting to lock your door.Du vergisst immer, deine Tür abzuschließen. When Time Ran Out... (1980)
One day she forgets her grammar, another day her notebook, another day she has migraine.An einem Tag vergisst sie ihre Grammatik, am nächsten ihr Heft und dann... hat sie Migräne. The Party (1980)
It doesn't fill your stomach, but it helps you to forget.Man wird nicht satt davon, aber, man vergisstDie Strafe beginnt (1980)
Happy he, who forgets what can only cause regrets"Glücklich ist, wer vergisst ... was doch nicht zu ändern ist ... Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Rose, you're forgetting I know you very well now.Rose, du vergisst, dass ich dich inzwischen sehr gut kenne. The Heartache (1981)
There are events in our lives which would best be forgotten moments out of the past which have a peculiar way of thrusting themselves into the present.JOHN-BOY: Es gibt Ereignisse im Leben, die man am besten vergisst, Momente der Vergangenheit, die sich auf seltsame Weise in die Gegenwart drängen. The Indiscretion (1981)
I don't want him to forget Curt, ever.Ich möchte nicht, dass er Curt jemals vergisstThe Whirlwind (1981)
Why don't you forget the moose for a moment?Warum vergisst du den Elch nicht für einen Moment? Arthur (1981)
You see, you need a little re-education to remind you of the teachings of our masters.Ich werde dich zum Lehrgang schicken. Damit du die Lektionen der Herren und Meister nicht vergisstCondorman (1981)
- I hope he gets her out of his system.- Ich hoffe, er vergisst sie endlich. Endless Love (1981)
A good squire doesn't forget his knight's sword.Ein guter Knappe vergisst nie das Schwert seines Ritters. Excalibur (1981)
The fellowship was a brief beginning a fair time that cannot be forgotten.Unsere Kameradschaft war ein kurzer Anfang, ist eine Zeit, die man nicht vergisstExcalibur (1981)
What's the matter with you all? Have you forgotten everything you've learned?Vergisst ihr etwa alles, was ihr gelernt habt? The Howling (1981)
Pally, that's what he calls you when he can't remember your name.Pally nennt er die Leute, wenn er ihren Namen vergisstMommie Dearest (1981)
I cannot believe how eager you all are to just forget what he has accomplished.Ich finde es unglaublich, wie schnell man seine Leistungen vergisstPrince of the City (1981)
And I'm sure she hasn't either.Und sie auch nicht, sie vergisst nie etwas. The Professional (1981)
- You forget about being her friend.- Du vergisst ihre Freundschaft. Rich and Famous (1981)
How soon we forget.Wie schnell man vergisstThe Beginning (1981)
Or are you so wrapped up in your games that you forgot that's what we come here for!Du bist so in deine Spielchen vertieft dass du vergisst, dass ich deshalb hergekommen bin! Slaves (1982)
You forget, Isaac, I own the land now.- Du vergisst, Isaac dass ich jetzt das Land besitze. Slaves (1982)
I'm gonna teach Herb Bremen a lesson he won't forget.Ich werde Herb Bremen eine Lektion erteilen, die er nie vergisstNot a Drop to Drink (1982)
KITT, you're forgetting one very important element.Du vergisst etwas sehr Wichtiges. Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Don't worry, I knew you'd forget.- Lass nur! Ich wusste, du vergisst es. The Party 2 (1982)
Nobody bets $2000 and forgets, Boogie.Niemand verwettet $2.000 und vergisst es, Boogie. Diner (1982)
The others may follow you, but you forget I knew you when you were a boy.Die anderen haben zu tun, was du sagst, aber du vergisst ich kannte dich schon, als du ein Junge warst. Gandhi (1982)
I wanted to do something, so that they were not simply forgotten.Ich wollte etwas tun, damit man die beiden nicht vergisstLa passante du Sans-Souci (1982)
When Nathan gets involved he forgets all about the time...Wenn Nathan beschäftigt ist, vergisst er völlig die Zeit und ich weiß nicht. Sophie's Choice (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vergessen | vergessend | vergessen | du vergisst (vergißt [alt]) | er/sie vergisst (vergißt [alt]) | ich/er/sie vergaß | er/sie hat/hatte vergessen | ich/er/sie vergäße | vergiss! (vergiß! [alt])to forget {forgot; forgotten} | forgetting | forgotten | you forget | he/she forgets | I/he/she forgot | he/she has/had forgotten | I/he/she would forget | forget! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  vergisst [fɛrgist]
     forgets
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top