Search result for

vase

(89 entries)
(0.3872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vase-, *vase*
Possible hiragana form: う゛ぁせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vase[N] แจกัน, See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง, Syn. jar, pottery, urn
Vaseline[N] ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน
vasectomy[N] การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomize[VT] ตัดและผูกท่อนำอสุจิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum

English-Thai: Nontri Dictionary
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vasectomised; vasectomized-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomized; vasectomised-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]
Vasectomyการตัดหลอดอสุจิ [TU Subject Heading]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น The House Bunny (2008)
Do we have a plan for the Emperor? We're gonna hit him high, hard and fast and smash him like a Ming vase.มีแผนรับมือกับฮ่องเต้หรือยัง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That faux-Lalique vase I picked up at the Super-Swap.จากเฟคลาลิคเวส ที่ฉันรับมาจากซุปเปอร์สวอพ Pilot (2008)
I'm sad you're going and all that, Dad, but it's only Vaseline.หนูเศร้าที่พ่อจะไปต่างหาก พ่อคะ นี่มันแค่วาสลีน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I have a broken vase.ฉันมีแจกันแตกอยู่ใบนึง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I need my vase fixed.ฉันอยากซ่อมแจกันจริงๆ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
They're supposed to be making clay vases.พวกเขาควรจะ กำลังปั้นแจกันดินเหนียวกันอยู่นี่ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Grab some clay. We're making vases.หยิบดินเหนียวมา เราจะปั้นแจกันกันจ๊ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
And your 19th century french crystal vase as an ashtray.แล้วใช้แจกันคริสตัลจากฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นที่เขี่ยบุหรี่ Marry Me a Little (2009)
Oh, but you can spend millions of dollars on a stupid vase?โอ้ แต่เม่สามารถใช้เงินหลายล้านเหรียญเพื่อซื้อแจกันน่าเกลียดเหรอตะ Marry Me a Little (2009)
That vase is not stupid.แจกันนั่นไม่ได้น่าเกลียดนะ Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaseIf the vase is not found, John may be accused of stealing it.
vaseShe filled the vase with water.
vaseMother placed a large vase on the shelf.
vaseThe vase fell to the floor and shattered.
vaseHe broke the vase on purpose to bother me.
vasePut some water into the vase.
vaseHow many flowers are there in the vase?
vaseI filled a vase with water.
vasePlease take care not to break this vase.
vaseThe vase crashed to pieces.
vaseShe picked up one of the glass vases.
vaseIn other words, he's saying to use the flower vase in place of the urine bottle?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกัน[N] vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกัน[n.] (jaēkan) EN: vase   FR: vase [m] ; potiche [f]
แจกันดอกไม้[X] (jaēkan døkmai) EN: vase   FR: vase à fleurs [m]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse   FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ถ่าย[v.] (thāi) EN: transfer ; change ; replace   FR: transférer ; transvaser

CMU English Pronouncing Dictionary
VASE    V EY1 S
VASE    V AA1 Z
VASES    V AA1 Z AH0 Z
VASES    V EY1 S AH0 Z
VASEK    V AA1 S EH0 K
VASEY    V AE1 S IY0
VASELINE    V AE1 S AH0 L IY2 N
VASECTOMY    V AE0 Z EH1 K T AH0 M IY0
VASECTOMY    V AE0 S EH1 K T AH0 M IY0
VASECTOMIES    V AE0 S EH1 K T AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vase    (n) (v aa1 z)
vases    (n) (v aa1 z i z)
vaseline    (n) (v a1 s @ l ii n)
vasectomy    (n) (v @1 s e1 k t @ m ii)
vasectomies    (n) (v @1 s e1 k t @ m i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vase {f} | Vasen {pl}vase | vases [Add to Longdo]
Vaselin {n}vaseline [Add to Longdo]
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]
Vasektomie {f} [med.] | Vasektomien {pl}vasectomy | vasectomies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer [Add to Longdo]
パイプカット[, paipukatto] (n) vasectomy (wasei [Add to Longdo]
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]
一輪挿;一輪挿し[いちりんざし, ichirinzashi] (n) vase for one flower [Add to Longdo]
花器[かき, kaki] (n) flower vase [Add to Longdo]
花生け[はないけ, hanaike] (n) vase [Add to Longdo]
花台[かだい, kadai] (n) stand for flower vase [Add to Longdo]
花入れ;花入[はないれ, hanaire] (n) vase [Add to Longdo]
花瓶(P);花びん[かびん(P);はながめ(花瓶);かへい(花瓶), kabin (P); hanagame ( kabin ); kahei ( kabin )] (n) (flower) vase; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] vase with a small mouth [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] vase; jar [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] vase; bottle; pitcher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花瓶[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F.
   r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr.
   recipere to receive. See {Receive}.]
   1. That which serves, or is used, for receiving and
    containing something, as for examople, a {basket}, a
    {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}.
    [1913 Webster]
 
       O sacred receptacle of my joys!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of
      the flower grow, or into which they are inserted. See
      Illust. of {Flower}, and {Ovary}.
    (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common
      support to a head of flowers.
    (c) An intercellular cavity containing oil or resin or
      other matters.
    (d) A special branch which bears the fructification in
      many cryptogamous plants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vase \Vase\ (v[=a]s or v[aum]z; 277), n. [F. vase; cf. Sp. & It.
   vaso; fr. L. vas, vasum. Cf. {Vascular}, {Vessel}.]
   1. A vessel adapted for various domestic purposes, and
    anciently for sacrificial uses; especially, a vessel of
    antique or elegant pattern used for ornament; as, a
    porcelain vase; a gold vase; a Grecian vase. See Illust.
    of {Portland vase}, under {Portland}.
    [1913 Webster]
 
       No chargers then were wrought in burnished gold,
       Nor silver vases took the forming mold. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) A vessel similar to that described in the first
      definition above, or the representation of one in a
      solid block of stone, or the like, used for an
      ornament, as on a terrace or in a garden. See Illust.
      of {Niche}.
    (b) The body, or naked ground, of the Corinthian and
      Composite capital; -- called also {tambour}, and
      {drum}.
      [1913 Webster]
 
   Note: Until the time of Walker (1791), vase was made to rhyme
      with base, case, etc., and it is still commonly so
      pronounced in the United States. Walker made it to
      rhyme with phrase, maze, etc. Of modern English
      practice, Mr. A. J. Ellis (1874) says: "Vase has four
      pronunciations in English: v[add]z, which I most
      commonly say, is going out of use, v[aum]z I hear most
      frequently, v[=a]z very rarely, and v[=a]s I only know
      from Cull's marking. On the analogy of case, however,
      it should be the regular sound."
      The Merriam-Webster's 10th Colletgiate Dictionary says:
      "U. S. oftenest v[=a]s; Canada usu. and U. S. also
      v[=a]z; Canada also & U. S. sometimes v[aum]z."
      One wit has noted that "a v[aum]z is a v[=a]z that
      costs more than $100.", suggesting that the former is
      considered a higher-class pronunciation.
      [1913 Webster + PJC]
 
   3. (Bot.) The calyx of a plant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vase
   n 1: an open jar of glass or porcelain used as an ornament or to
      hold flowers

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 vase
   vase; vessel
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vase [vaz]
   mud
   vase; vessel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vase [vaːzə] (n) , s.(f )
   vase
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top