Search result for vas (133 entries) (0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vas-, *vas*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vasoconstriction (n) เส้นเลือดตีบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vas    [N] หลอด, See also: ท่อ, Syn. duct, vessel
vas    [PRF] หลอด, See also: ท่อ, Syn. vaso-
vasa    [N] คำนามพหูพจน์ของ va
vase    [N] แจกัน, See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง, Syn. jar, pottery, urn
vaso    [PRF] หลอด, See also: ท่อ, Syn. vas-, vaso
vast    [ADJ] ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, กว้างใหญ่, Syn. big, boundless, enormous, huge, Ant. little, small, tiny
vassal    [N] เจ้าของที่ดิน (ในระบบศักดินาของยุคกลาง), See also: ขุนนางศักดินา
vassal    [ADJ] เกี่ยวกับศักดินา, See also: เกี่ยวกับการเป็นทาส, Syn. feudal, liege
vastly    [ADV] อย่างกว้างขวางมาก, See also: อย่างใหญ่โต
vastity    [N] ความใหญ่โตมาก, See also: ความกว้างขวางมาก, ความมากมาย, ความมหึมา, ความไพศาล, Syn. gigantism

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
VAS (value added service)วาส (บริการคุณค่าเพิ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vas deferensหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vas; vesselหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasal-หลอด, -หลอดเลือด, -หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasalgiaอาการปวดหลอดเลือด, อาการปวดหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascular cambiumแคมเบียมท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascular cylinder๑. ท่อลำเลียงและเซลล์ร่วมบริเวณแกนกลาง๒. เนื้อเยื่อบริเวณแกนกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vascular forcepsคีมหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vascular patternแบบอย่างหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vas deferensหลอดนำอสุจิ, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vascular bundleมัดท่อลำเลียง, กลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vascular cambiumวาสคิวลาร์แคมเบียม, เนื้อเยื่อในพืชใบเลี้ยงคู่ อยู่ระหว่างโฟลเอ็มกับไซเลม ทำหน้าที่แบ่งตัวสร้างเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vascular diseasesโรคหลอดเลือด [TU Subject Heading]
vascular plantพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียง, พืชที่มีเนื้อเยื่อไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vascular surgical proceduresศัลยกรรมหลอดเลือด [TU Subject Heading]
vascular systemระบบท่อลำเลียง, ระบบที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vascular tissueเนื้อเยื่อลำเลียง, เนื้อเยื่อของพืชที่ประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอ็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vasculitisหลอดเลือดอักเสบ [TU Subject Heading]
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vasThat broken vase is my grandfather's.
vasIt is very hard to date this vase.
vasThis vase is made of iron.
vasPlease take care not to break this vase.
vasThis broken vase can't be repaired.
vasPlease don't place a vase on this stand.
vasI think this suit is vastly superior to that one in quality.
vasThis is a well-formed vase.
vasThese vases must be used carefully.
vasThe Sahara is a vast desert.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vas(o) - abbr. =หลอด,ท่อ
vascular(แวส'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยท่อหรือหลอด (นำส่งของเหลว,โลหิต,น้ำเหลืองหรือน้ำพืช) ., Syn. vasculose,vasculous, See also: vascularityn.
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot,urn
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum
vasi-(o) - abbr. =หลอด,ท่อ
vasodilalatorหลอดเลือดขยายตัว
vasopressinดูที่ antidiuretic hormone
vassal(แวส'เซิล) n. (ระบบศักดินา) ผู้ครอบครองที่ดิน,ขุนนางศักดินา,ผู้รับใช้,ข้าราชบริพาร,ทาส adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว,ซึ่งมีฐานะดังกล่าว., Syn. underling,hireling
vastitude(แวส'ทิทิวดฺ) n. ความใหญ่โตมาก,ความกว้างขวางมาก,ความมากมาย,ความมหึมา,ความไพศาล, Syn. vastness,immensity

English-Thai: Nontri Dictionary
vascular(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือด
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
vassalage(n) ความเป็นบริพาร,ความเป็นทาส
vast(adj) กว้างใหญ่,ไพศาล,มากมาย,กว้างขวาง,มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
canvas(adj) ทำด้วยผ้าใบ
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโหฬาร    [ADJ] vast, See also: grand, spacious, magnificent, enormous, gigantic, great, huge, immense, Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร, Example: คนรวยบางคนมีความทุกข์ในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Thai definition: ที่มีความยิ่งใหญโอ่โถง, ที่กว้างใหญ่ไพศาล
ไพศาล    [ADJ] vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
พืชสีเขียว    [N] vascular plant, See also: tracheophyte, green plant, Count unit: ต้น, ชนิด
วิศาล    [ADJ] broad, See also: vast, spacious, extensive, large, Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, วิสาล, Ant. แคบ, เล็กน้อย, Notes: (สันสกฤต)
วิสาล    [ADJ] broad, See also: vast, spacious, extensive, Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Notes: (บาลี)
เวิ้งว้าง    [ADJ] vast, See also: wide, open, immense, extensive, Example: พื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลายเป็นที่ราบเวิ้งว้างมีดินทรายทับถมอยู่หนา, Thai definition: ที่โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ
เจ้าหลวง    [N] vassal prince, See also: ruler of a colony/protectorate, Example: ผู้ชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหลวงของเมืองทางเหนือ, Thai definition: เจ้าผู้ครองประเทศราช
ระบบลำเลียง    [N] vascular system
แจกัน    [N] vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน
กว้างใหญ่    [ADJ] vast, See also: large, immense, Syn. กว้าง, กว้างขวาง, Ant. คับแคบ, Example: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR:vaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
ฝันกลางวัน[v. exp.] (fan klāngwan) EN: daydream   FR:vasser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VASE    V EY1 S
VAST    V AE1 S T
VASE    V AA1 Z
VASS    V AE1 S
VASES    V EY1 S AH0 Z
VASES    V AA1 Z AH0 Z
VASEY    V AE1 S IY0
VASIL    V AA0 S IY1 L
VASEK    V AA1 S EH0 K
VASKE    V EY1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vase    (n) (v aa1 z)
vast    (j) (v aa1 s t)
vases    (n) (v aa1 z i z)
vassal    (n) (v a1 s @ l)
vastly    (a) (v aa1 s t l ii)
vassals    (n) (v a1 s @ l z)
Vasteras    (n) (v e2 s t @ r oo1 s)
vascular    (j) (v a1 s k y u l @ r)
vaseline    (n) (v a1 s @ l ii n)
vastness    (n) (v aa1 s t n @ s)

French-Thai: Longdo Dictionary
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
キバソフト[, kibasofuto] (n) {comp} KIVASOFT [Add to Longdo]
キャンバス(P);カンバス(P)[, kyanbasu (P); kanbasu (P)] (n) (1) canvas; (2) (キャンバス only) base (in baseball); (P) [Add to Longdo]
キャンバスワーク[, kyanbasuwa-ku] (n) canvas work [Add to Longdo]
クレバス[, kurebasu] (n) crevasse (fre [Add to Longdo]
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, 凡士林] vaseline [Add to Longdo]
宽旷[kuān kuāng, 寬曠] vast; extensive [Add to Longdo]
导管[dǎo guǎn, 導管] vascular (made up of vessels) [Add to Longdo]
导管组织[dǎo guǎn zǔ zhī, 導管組織] vascular tissue [Add to Longdo]
属国[shǔ guó, 屬國] vassal state [Add to Longdo]
广大[guǎng dà, 廣大] vast; extensive [Add to Longdo]
广袤[guǎng mào, 廣袤] vast [Add to Longdo]
形成层[xíng chéng céng, 形成層] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood) [Add to Longdo]
旷阔[kuàng kuò, 曠闊] vast [Add to Longdo]
汪洋[wāng yáng, 汪洋] vast body of water [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript [Add to Longdo]
キバソフト[きばそふと, kibasofuto] KIVASOFT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花瓶[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vas \Vas\, n.; pl. {Vasa}. [L., a vessel. See {Vase}.] (Anat.)
   A vessel; a duct.
   [1913 Webster]
 
   {Vas deferens}; pl. {Vasa deferentia}. [L. vas vessel +
    deferens carrying down.] (Anat.) The excretory duct of a
    testicle; a spermatic duct.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vas
   n 1: a tube in which a body fluid circulates [syn: {vessel},
      {vas}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VAS
     Value Added Services
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 vas
   vase; vessel
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 vas
   barrel
   vase; vessel
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top