Search result for

valses

(792 entries)
(0.1942 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valses-, *valses*, valse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา valses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *valses*)
Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
la vida no vale nada (phrase ) ชีวิตที่ไม่มีค่าอะไร

English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oval    [ADJ] ูซึ่งเป็นรูปไข่, See also: รี, กลมรี, Syn. egg-shaped, ovoid
oval    [N] รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี
vale    [N] หุบเขา, Syn. dale, valley
naval    [ADJ] เกี่ยวกับเรือ, See also: ทางเรือ, Syn. nautical, marine, aquatic
naval    [ADJ] เกี่ยวกับกองทัพเรือ, See also: ทางนาวิกโยธิน, แห่งนาวิกโยธิน
rival    [N] คู่แข่ง, See also: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ, Syn. competitor, contestant
rival    [N] ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน, See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival    [VT] มีความสามารถทัดเทียมกัน, Syn. equal, match
rival    [VI] แข่งขัน, Syn. compete
rival    [VT] แข่งขัน, Syn. compete
rival    [ADJ] ที่เป็นคู่แข่งกัน, See also: ที่เป็นคู่แข่งขัน, Syn. competing, opposing
valet    [N] คนรับใช้ชายของนายผู้ชาย, Syn. footman, flunky, lackey, manservant, servant
valet    [VI] ทำหน้าที่เป็นคนใช้ชายของนายผู้ชาย
valid    [ADJ] ซึ่งมีเหตุผล, See also: ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้, Syn. good, sound, Ant. spurious
valid    [ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย, Syn. official, lawful, legal, Ant. erroneous, fallacious, invalid
valor    [N] ความกล้าหาญ, See also: ความองอาจ, ความทรนง, Syn. boldnes, bravery, gallantry, Ant. cowardance
value    [N] มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value    [N] คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value    [VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value    [VT] ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect
valve    [N] ลิ้นปิดเปิด (เครื่องยนต์, เครื่องดนตรีใช้เป่า, หัวใจ, หลอดเลือด), See also: ลิ้นเครื่องยนต์, ลิ้นลูกสูบ, วาล์ว, Syn. flap, lid, plug
valve    [N] หลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. electron tube, vacuum tube
coeval    [ADJ] ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน, Syn. comtemporary
valent    [SUF] มีคุณค่า, See also: มีค่า
valise    [N] กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก, Syn. portmanteau, trunk
Valium    [N] ยานอนหลับ, See also: แวเลี่ยม
valley    [N] หุบเขา, See also: ห้วย, หุบลำธาร, Syn. dale, vale
valued    [ADJ] ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer    [N] ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
vulval    [ADJ] เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
arrival    [N] การมาถึง, Syn. entrance, advent, coming, Ant. leaving, leavetaking
arrival    [N] ผู้ที่มาใหม่, See also: ผู้ที่มาถึง, Syn. passenger, visitor
bivalve    [N] สัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกันได้
cavalry    [N] ทหารม้า, Syn. cavalryman
devalue    [VT] ลดค่าเงิน, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
devalue    [VI] ลดค่าเงิน, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
devalue    [VT] ลดคุณค่า, See also: ลดความสำคัญ, Syn. devaluate, derogate, Ant. appreciate
invalid    [N] คนไข้, See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย, Syn. patient, valetudinarian
invalid    [VT] ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid    [ADJ] ที่ทุพพลภาพ, See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง, Syn. disabled, infirm, sick, Ant. robust, healthy, valid
invalid    [ADJ] ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid    [ADJ] เป็นโมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้, Syn. null and void, void, inoperative, Ant. valid
removal    [N] การเคลื่อนย้ายได้, See also: การถอนออก, การย้ายออก, Syn. dismissal, discharge, extraction
revalue    [VT] ประเมินค่าใหม่, See also: ตีราคาอีก
revival    [N] การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revival    [N] การทำให้ฟื้นคืนชีพ, See also: การทำให้มีพลังใหม่, Syn. rebirth, resurrection
rivalry    [N] การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention
valance    [N] ผ้าหุ้มเก้าอี้ โต๊ะหรือเตียง, See also: ปลอกผ้าหุ้มที่มีระบาย; ผ้าคลุมโต๊ะ เตียงหรือเก้าอี้, Syn. pelmet
valence    [N] จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valency
valency    [N] จำนวนอะตอมของธาตุธาตุหนึ่ง, See also: ที่สามารถลดลง รวม หรือแทนกับจำนวนอะตอมของธาตุอื่น, Syn. valence

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PCV valveลิ้นพีซีวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probability of survivalโอกาสที่จะรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapse of the mitral valveลิ้นไมทรัลปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policy valueมีความหมายเหมือนกับ reserve ความหมายที่ ๒ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up valueมูลค่าใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
print contrast signal value; PCS valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papilla, interproximal; papilla, gingival; papilla, interdentalเหงือก(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
poppet valveลิ้นดอกเห็ด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy intervalช่วงห่างการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
present valueมูลค่าปัจจุบัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure valveลิ้นความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proportioning valveลิ้นแบ่งความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla, gingival; papilla, interdental; papilla, interproximalเหงือก(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
papilla, interdental; papilla, gingival; papilla, interproximalเหงือก(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
project evaluationการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peak value clauseข้อกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-differential valveลิ้นเตือนความดันตก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-limiting valve; limiting valveลิ้นจำกัดความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pilot valveลิ้นนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
packless valveวาล์วไร้วัสดุอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pentavalent; quinquevalent-เวเลนซีห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
place valueค่าประจำหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
path of removalวิถีการถอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure-relief valve; relief valveลิ้นระบายความดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pressure-relief valve; relief valveลิ้นระบายความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
programme evaluation and review technique (PERT)เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predictive valueค่าทำนาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
purge valveวาล์วไล่แก๊ส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
purge valveลิ้นรุทิ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure change of expansion valveการเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
paraglacial; cryergic; cryonival; periglacial; subnivalรอบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
purchaser for valueผู้ซื้อซึ่งได้ชำระราคาของแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
polyvalent serum; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure reducing valveวาล์วลดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyloric valveลิ้นปลายกระเพาะ, ลิ้นกระเพาะส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevalenceความชุกของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prevalence of diseaseความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prevalence rateอัตราความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
loan valueมูลค่าเงินกู้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life table survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพจากตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
less valuableเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Collection evaluationการประเมินคุณค่าทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information retrievalการค้นข้อสนเทศ

การค้นข้อสนเทศ หรือ การค้นคืนสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นคืนเอกสารทั้งหมดในทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าเรื่องกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ออกมา โดยมีเอกสารที่ไม่เข้าเรื่องปะปนออกมาให้น้อยที่สุด การค้นคืนสารสนเทศมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. การจัดทำตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การจับคู่เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแทนทั้งสองนี้ (ตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้)

ระบบค้นคืนสารสนเทศ จำแนกประเภทได้หลายวิธี ที่สำคัญคือการจำแนกประเภทของระบบตามประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและค้นคืนได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลตัวเลข ฐานข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

กระบวนการค้นหาสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

1. การทำความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม

3. การกำหนดความต้องการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคำค้น

4. การกำหนดกลยุทธ์การค้น

5. การดำเนินการค้นและทบทวนผลการค้น

ปัจจัยสนับสนุนในการค้นหาสารสนเทศ ได้แก่

1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนการค้นหา เช่น ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะการนำสารสนเทศไปใช้ ระดับความลุ่มลึก และปริมาณของสารสนเทศที่ต้องการ

2. เกณฑ์การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศ เช่น ขอบเขต ความทันสมัย ระยะเวลา เนื้อหาสาระ ค่าใช้จ่าย

3. เทคนิคสำคัญในการค้นหาสารสนเทศ เช่น การกำหนดคำค้นด้วยศัพท์ควบคุม (Control vocabulary) และศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrol vocabulary) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นด้วยตรรกะบูเลียน เทคนิคการตัดคำ และเทคนิคการระบุเขตข้อมูล

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Calorific Valueค่าความร้อนของสสาร [ปิโตรเลี่ยม]
Heating Valueค่าความร้อน
ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเผาเชื้อเพลิงจนสมบูรณ์ ภายใต้สภาวะมาตรฐาน คือ ที่อุณหภูมิ 60 F และความดัน 1 บรรยากาศ [ปิโตรเลี่ยม]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Export valueมูลค่าส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Devaluationการลดค่าเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Asset revaluationการตีราคาทรัพย์สินใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Economic evaluationการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Subgingival curettageการขูดเหงือกช่วงล่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge value chainห่วงโซ่ความรู้ [การจัดการความรู้]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Equivalent tonตันสมมูล, หน่วยหรือมาตราที่ใช้ระบุแรงระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบต่อหน่วยน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที 1 ตัน ที่ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน (ดู TNT equivalent ประกอบ) [นิวเคลียร์]
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]
Tenth value layer ความหนาลดรังสีลงเหลือหนึ่งในสิบ, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านให้เหลือ 1 ใน 10 ของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Roentgen equivalent manหน่วยเดิมที่ใช้วัดปริมาณรังสีสมมูล, เป็นผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็นแร็ด กับค่าปรับเทียบที่แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี (อาร์บีอี) สำหรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา ค่าปรับเทียบมีค่าใกล้เคียงกับ 1 (ในทางปฏิบัติใช้ค่า 1) นั่นคือ เมื่อรังสีก่อไอออนชนิดใดก็ตามที่ก่อให้เกิดผลทางชีวภาพต่อเซลล์ที่มีชีวิตเทียบเท่ากับการรับรังสีเอกซ์หรือแกมมา 1 แร็ด เรียกว่าได้รับปริมาณรังสีสมมูล 1 เรม ปัจจุบันหน่วยเรมนี้ใช้หน่วยซีเวิร์ตแทน โดย 1 ซีเวิร์ตเท่ากับ 100 เรม (ดู equivalent dose, H$_T$ และ sievert, Sv ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Systems Performanace Evaluation Cooperativeผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้ผลอตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นานาชาติที่มาร่วมกันสรุปผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมมาตราฐานที่ทำงานภายใต้เงื่อไขที่กำหนด การวัดสมรรถนะนี้เรียกว่า SPECmark [คอมพิวเตอร์]
Equivalentเอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน / มีค่าเท่ากัน , เอกสารสิทธิบัตรที่เหมือนกัน /มีค่าเท่ากัน ในระบบฐานข้อมูล Derwent ซึ่งสัมพันธ์กันแบบเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันที่มีการยื่นจดที่สำนักงานสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
Gingival fluidน้ำเหลืองเหงือก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Half value layerความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Equivalent dose, $ H_T $ปริมาณรังสีสมมูล [นิวเคลียร์]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
นิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Book valueมูลค่าตามบัญชี
เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ได้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ต่อหุ้นตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้นซึ่งหมายความว่าหากบริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้ตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลนั้นแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น
มูลค่าตามบัญชี =$ \frac{สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม}{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว} $
[ตลาดทุน]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ [ตลาดทุน]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Price/book value ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้นโดยคำนวณขึ้น
จากสูตร P/BV =$ \frac{ราคาตลาดของหุ้น}{มูลค่าตามบัญชีของหุ้น}$

ค่าอัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าในทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว หากมีค่าสูง เป็นการแสดงว่าผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย
[ตลาดทุน]
Work capacity evaluation การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Equivalent Sound Pressure Level ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย
ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริงตลอดช่วงเวลานั้น และเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของพลังงานเสียง ในช่วงเวลาต่างๆ จึงต้องระบุช่วงเวลาตรวจวัดด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Population equivalentสมมูลประชากร
การประเมินปริมาณของสารมลพิษที่ระบายทิ้งจากแหล่งหนึ่งๆ โดยเทียบส่วนเป็นจำนวนประชากรที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ (เช่น บีโอดี) ในปริมาณที่เท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Architecture, Medievalสถาปัตยกรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Archival materialsวัสดุจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Archival resourcesทรัพยากรจดหมายเหตุ [TU Subject Heading]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]
Art objects, Medievalศิลปวัตถุสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Art, Medievalศิลปะสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Arts, Medievalศิลปกรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Avalokitesvara (Buddhist deity)อวโลกิเตศวร [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
ad val.abbr. ad valorem
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
adjectival(แอคจิคไท' เวิล) adj. เกี่ยวกับหรือใช้เป็นคุณศัพท์ (of an adjective)
aestival(เอส' ทิเวิล) adj. แห่งฤดูร้อน., Syn. estival
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
aortic valvesลิ้นหัวใจทั้งสามที่ห้องล่างซ้ายของหัวใจ (a semilunar valve)
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
arrival(อะไร'เวิล) n. การมาถึง,ผู้ที่มาถึง,สิ่งที่ปรากฎ,การได้บรรลุถึง, Syn. attainment, entrance ,entrant ###A. departure,parting)
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
bivalve(ไบ'แวลว) adj. มีสองกลีบ,มีสองลิ้น,มีสองเปลือกนอก n. หอยสองเปลือก
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
cavalcade(แคฟวะเคด') n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนคนขี่ม้า, Syn. parade
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
cavalryman(แคฟ'วาลรีเมิน) n. ทหารม้า -pl. cavalrymen
chevalier(เชฟ'วะเลีย) n. ทหารม้า,อัศวิน
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry
coeval(โคอี'เวิล) adj. ยุคเดียวกัน, See also: coevality n. ดูcoeval
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
crevalle(คระแวล'ลี) n. ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
data retrievalการค้นคืนข้อมูลหมายถึง กระบวนการในการเรียกหา หรือนำข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลหรือสื่อเก็บข้อมูล กลับมาแสดงบนจอภาพหรือเครื่องปลายทาง (terminal)
deprival(ดีไพร'เวิล) n. ดูdeprivation
devaluate(ดีแวล'ลิวเอท) vt. ลดค่าเงินตรา
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
linus torvald(ลีนุส ทรอวัลด์) ลีนุส ทรอวัลด์ ชาวฟินแลนด์ เป็นผู้เขียนแก่นของระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และดูแลระบบปฏิบัติการลินุกซ์อยู่ในปัจจุบัน
mediaeval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง., See also: mediaevalism n. mediaevalist n.
medieval(มีดิอี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเก่า,ล้าสมัย
naval(เน'เวิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรือรบ,เรือ,กองทัพเรือ, Syn. nautical
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjectival(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
arrival(n) การมาถึง,ผู้มาถึง
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
bivalve(adj) มีสองลิ้น,มีสองเปลือก
bivalve(n) หอยสองเปลือก
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
cavalry(n) กองทหารม้า
cavalryman(n) พลทหารม้า
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
invaluable(adj) ราคาสูง,ล้ำค่า
larval(adj) เกี่ยวกับหนอนแมลง,เกี่ยวกับตัวอ่อน
mediaeval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
medieval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
naval(adj) เกี่ยวกับกองทัพเรือ,เกี่ยวกับเรือ
oval(adj) เป็นรูปไข่,เป็นรูปรี
oval(n) รูปไข่,รูปรี
prevalence(n) ความแพร่หลาย
prevalent(adj) เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดกดื่น,มีมากกว่า
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
rival(n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
unrivaled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
unrivalled(adj) หาคู่แข่งไม่ได้,หาที่เปรียบไม่ได้
upheaval(n) การยกสูงขึ้น,กลียุค,การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
valance(n) ม่านแขวน
vale(n) หุบเขา
valency(n) วาเลนซี,ความจุ
valet(n) คนรับใช้(ชาย)
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
valid(adj) ถูกต้อง,มีเหตุผล,ใช้ได้,สมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ambivalent (adj ) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ
archival copy สำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,
CORE Valueเพื่อความเสมอภาคแห่งชนชาติ
golden trevally (n ) ชื่อปลาชนิดหนึ่ง (Gnathanodon speciosus) ที่พบในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
hexavalent chromium (n ) สารเฮกซาวาเลนต์ โครเมียม
See also: S. Cr vl,
interval (n ) ความห่างของเสียงเป็นคู่ (คำศัพท์ทางดนตรี)
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
prevalenceความชุก
Revalorization (n ) การปรับค่า
Rocket Festival (uniq ) ประเพณีบุญบั้งไฟ
Snow Festival @ Subporo ( ) เทศกาลหิมะที่ซับโปโร ของญี่ปุ่น
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด
validate (n ) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was the Third Cavalry's.เคยเป็นของกองทหารม้าที่สาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Barracks for the invalids.เพิงอาศัยสำหรับผู้พิการ Night and Fog (1956)
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่ Night and Fog (1956)
Its second is made on arrival in the night and fog.และไปพบกันอีกที ก็ที่ปลายทาง แห่งความมืด และเมฆหมอก Night and Fog (1956)
Inside, what looked like a shower room welcomed the new arrivals.ข้างในมันดูเหมือนห้องอาบน้ำ เอาไว้ต้อนรับผู้มาใหม่ Night and Fog (1956)
Third Cavalry General Sibley.กองทหารม้าที่สามของนายพลซิบลีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)
A little mediaeval entertainment in the ghetto!ไปสนุกกันให้เต็มที่ ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
The seacocks are the valves to drain out the boat.ถังอับเฉาคือประตูเปิดปิดเพื่อไล่น้ำออกจากเรือ Rebecca (1940)
Your valet has unpacked for you, I suppose?ฉันว่าเด็กรับใช้ของคุณคงยังไม่ได้ เเกะสัมภาระให้คุณเลยสิท่า Rebecca (1940)
And that's something that's very valuable in our system.And that's something that's very valuable in our system. 12 Angry Men (1957)
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก The Little Prince (1974)
Will you still be sending me a valentineคุณจะยังคงได้รับการส่งฉันวาเลน ไทน์ Yellow Submarine (1968)
Cavalry horses love the stir and the din, even the danger, of battle.ม้าทหารม้าที่รักคนและดิน, แม้อันตรายของการต่อสู้ ทหารม้าอังกฤษรักม้าของเขา How I Won the War (1967)
The British cavalryman regards his horse as his friend.เขานับถือม้าของเขาเป็นเพื่อน ของเขา บรรดาผู้ที่มีม้า How I Won the War (1967)
-It is our only reason for survival.เป็นทางเดียวที่เราจะอยู่รอด Beneath the Planet of the Apes (1970)
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย The Little Prince (1974)
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สากล The Godfather (1972)
-Thank you, Luca. Most valued friend.- ขอขอบคุณ Luca เพื่อนมีมูลค่ามากที่สุด The Godfather (1972)
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง. Suspiria (1977)
I left a Lily in the valleyฉันทิ้งดอกลิลลี่ไว้ในหุบเขา The Little Prince (1974)
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I value my neck a lot more than $3,000, Chief.ผมตั้งราคาชีวิตผมไว้ สูงกว่า 3,000 ดอลลาร์นะ สารวัตร Jaws (1975)
and talked but nothing could stem the avalanche....แต่ไม่ช่วยอะไรได้ The Road Warrior (1981)
This is the Valley of Death.มันคือแอ่งเขามรณะ The Road Warrior (1981)
Hurry up! Orval, listen to me, now listen!รีบขึ้น โอวัล ฟังผมตอนนี้ ฟัง First Blood (1982)
This girl has certain value where we're headed. She'll bring a good price.ผู้หญิงคนนี้ถึงมีค่าในที่ที่เราจะไป เธอจะใด้ราคาที่ดี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Let them dogs loose, Orval!ปล่อยให้สุนัขหลวม โอวัล First Blood (1982)
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Get those hounds away from me, Orval! I don't trust those bastards!ไห้สุนัขออกไปจากผม โอวัล ผมไม่ไว้วางใจเหล่านั้น First Blood (1982)
Mitch, get Orval on the radio.มิทช์ ได้รับ โอวัล กับวิทยุ First Blood (1982)
Because whatever killed Orval's dog was no bullet, that's how!เพราะว่าสิ่งที่ฆ่าสุนัข โอวัล ไม่ใช่กระสุน First Blood (1982)
The value of goat's milk in daily diet.คุณค่าของนมแพะในโภชนาการ Gandhi (1982)
No marriage other than a Christian marriage is considered valid.การแต่งงานไม่มีผล หากไม่ใช่แบบคริสเตียน Gandhi (1982)
But because everyone in Quan Zhen Sect is valiant.แต่เพราะทุกคนในช้วนจินกล้าหาญ. Return of the Condor Heroes (1983)
You can learn many valuable skills there.เจ้าสามารถเรียนอะไรหลายๆอย่างจากที่นั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
Everyone in Quan Zhen Sect are valiant heroes.คนในสำนักช้วนจินล้วนเป็นผู้กล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
She stole my ruby key, my powder of life and valuable antiques which she made into a flying sofa, and she's headed this way.เธอขโมยกุญแจทับทีม และผงสร้างชีวิตของข้าไป และก็ทำให้โซฟาบินได้ แล้วเธอก็ตรงมาที่นี่ Return to Oz (1985)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
What other value it has, I don't know.สิ่งที่มีค่าอื่น ๆ ก็มีฉันไม่ทราบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร Day of the Dead (1985)
I have always valued my lifelessness.ฉันพอใจ ในการไม่มีชีวิตของฉัน Return to Oz (1985)
They came from palace... and took Sivalinga... from our village.พวกเขามาจากพระราชวัง ... และเอา Sivalinga ... จากหมู่บ้านของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
they confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18: Spies Like Us (1985)
I'll spin you Valentine eveningsฉันจะเสกยามเย็นดั่งวาเลนไทน์ Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valPlease check your valuables at the front desk.
valThe university was alive with a festival.
valThe trees are planted at intervals of thirty meters.
valA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
valEach year Hammamatsu has a kite festival.
valWoman's intuition is clearly a valuable trait.
valIf Jane's mother were in Japan, I could invite her to the Doll's Festival.
valOffer value for money.
valOur team competed with a powerful rival.
valOlder carpets are more valuable than newer carpets.
valThis experience will be invaluable as a way of improving the way I study English.
valThe valley echoes the sound of the waterfall.
valCould you give me back my valuables?
valThe Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.
valHe watches for an opportunity to intrigue against his rival.
valHe has quite a few valuable paintings.
valThis passport is valid for five years.
valIts value had trebled.
valAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
valI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.
valIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
valIt is believed that the festival comes from the South Pacific islands.
valGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
valHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
valMany children dressed up for the Shichigosan Festival.
valFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
valThe newspaper is of great value in the world today.
valWe went down to the valley where the village is.
valBob will play the leading role for the first time in the next school festival.
valOur arrival at Narita was delayed by an hour.
valThe students were busy preparing for the school festival.
valI'll come in for a nice profit if land values continue to rise.
valIf you have a good garden it will enhance the value of your house.
valThe value of the yen has risen greatly.
valThe storm-clouds brooded over the valley.
valThe dam gave way and sent a great flush of water down the valley.
valI visited him at intervals during my stay in Paris.
valOn his arrival in London, he sent me a telegram.
valWe make it a rule to get together at regular intervals.
valHe showed his disapproval by raising an eyebrow.
valShe would value the opportunity to exchange views on the strength of guard-rails.
valThe value of the yen has soared.
valThe valuables are in the safekeeping of the bank.
valThe ticket is valid to April 29.
valHis theory is widely accepted as valid.
val"Val!" he shouted when he recognized her.
valHe looked down at the valley below.
valThere were many late arrivals at concert.
valSo valuable were the books that they were handled with the greatest care.
valIt's difficult to evaluate his ability.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    [N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ด้อยค่า    [V] devalue, See also: devaluate, Ant. มีค่า, Example: สิ่งที่ทำให้งานเขียนของเธอด้อยค่าลงนั้นเป็นเรื่องการใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่ใช่ภาษาเฉพาะแบบในงานกวี, Thai definition: ไม่มีค่า
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ถือตน    [V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ทรงคุณค่า    [V] be valuable, Example: พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานศิลปวัตถุที่ทรงคุณค่าเพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้างานศิลปกรรมและวัฒนธรรม, Thai definition: มีคุณค่า
ระยะห่าง    [N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
คู่กัด    [N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
ภ.พ. [N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต [N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานที่พักฟื้น    [N] sanatorium, See also: convalescent hospital
สิ่งไร้ค่า    [N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
งานเทศกาล    [N] carnival, Syn. เทศกาล
การประเมินผล    [N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ค่าเงิน    [N] value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
จัดอันดับ    [V] rank, See also: evaluate, judge, Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด, Example: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง, Thai definition: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ประมวลผลข้อมูล    [V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประเมินราคา    [V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ผลบังคับ    [N] be valid, See also: be effective, come to force, Example: การให้ความช่วยเหลือด้านเงินกองทุนแก่สถาบันการเงินจะมีผลบังคับเฉพาะธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น, Thai definition: ผลที่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
แพร่ระบาด [V] spread out, See also: be prevalent, be dispersed, be disseminated, Example: ถ้าปลูกพืชซ้ำๆ กันในที่เดิมตลอดทั้งปี จะทำให้โรคแมลงแพร่ระบาดได้ง่าย เนื่องจากมีการสะสมของโรคโดยไม่ขาดตอน, Thai definition: กระจายออกไปได้โดยเร็ว
ไร้คุณค่า [ADJ] useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai definition: ไม่มีประโยชน์
ประเมินคุณค่า    [V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
หอย    [N] shell, See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve, Example: ปลากระเบนชอบกินหอยเป็นอาหารโดยใช้ฟันขบเปลือกหอยให้แตกแล้วจึงกินเนื้อ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Mollusca มีเปลือกหุ้มตัว แบ่งออกได้เป็น 2 จำพวกคือ จำพวกกาบเดี่ยว เช่น หอยขม และจำพวกกาบคู่ เช่น หอยนางรม
มูลค่าเพิ่ม    [N] value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
สมัยดึกดำบรรพ์    [N] primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai definition: เวลานานมาแล้ว
คู่รักคู่แค้น    [N] adversary, See also: opponent, rival, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
กลียุค    [N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ครั้งคราว    [ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
คู่บ้านคู่เมือง    [ADJ] respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
เทพี [N] queen of the sowing festival, Syn. นางเทพี, Example: เธอได้รับเลือกเป็นเทพีในพิธีแรกนาในครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่โปรยพืชพรรณธัญญาหารในพิธีแรกนา
เทศกาล [N] festival, See also: festival season, feast, celebration, season, Example: ในการละเล่นตามเทศกาลงานบุญตามหมู่บ้าน ผู้หญิงมักเป็นกลุ่มผู้นำในการเล่น, Thai definition: คราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่น, Notes: (สันสกฤต)
มูลค่า    [N] price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
โมฆะ [ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ไม่มีค่า [V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
ยุทธการ    [N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
รี    [ADJ] oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
รูปไข่    [ADJ] oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่
ลอยกระทง    [N] Loy Kratong Festival, See also: River Goddess worship ceremony, annual festival held in Thailand on a full moon day in Nov, Syn. ประเพณีลอยกระทง, Example: ประเพณีลอยกระทงนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงมีธูปเทียนจุดไฟลอยในน้ำ ทำกลางเดือน 12
เว้ย [INT] particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi, Syn. โว้ย, Example: เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
ศารท    [N] annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month, Syn. สารท, วันศารท, เทศกาลศารท, Example: ในพิธีต่างๆ เช่นแต่งงานหรือศารทต่างๆ มักจะมีการปั้นขนมอี๋ ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียว, Thai definition: เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน 10, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศารทจีน    [N] Chinese autumn festival, Syn. วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
สงกรานต์    [N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
สารท    [N] festival, See also: religious festival at the tenth lunar month, Example: วัดยังมีความสำคัญเป็นสถานที่สำหรับชุมชนกันในวันเทศกาลตรุษสารท, Thai definition: เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10
เสื่อมค่า [V] devalue, See also: depreciate, Syn. ลดค่า, เสื่อมราคา, Example: เงินกู้ต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามค่าเงินบาทที่เสื่อมค่าลง
หมดค่า    [V] be worthless, See also: be valueless, Syn. ไม่มีค่า, Ant. มีค่า, Example: ผู้หญิงจะหมดค่าถ้าวิ่งไล่จับผู้ชาย
หุบ    [N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา    [N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ล้ำเลิศ    [ADJ] superior, See also: greater, higher, surpassing, grander, better, unrivalled, Syn. ดียิ่ง, ประเสริฐ, เลิศล้ำ, Example: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก
วรรค    [N] space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai definition: ช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง
สมดุล    [N] balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
ห้วง    [N] period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk chan poēt) EN: open-ended class interval   
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
บาเลนเซีย[TM] (Bālēnsīa) EN: Valencia   FR: FC Valence [m]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot   
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: (immigration) arrival card   FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ชวลิต ยงใจยุทธ[n. prop.] (Chawalit Yongjaiyut) EN: Gen Chavalit Yongchaiyudh ; Gen Chavalit ; Chavalit   FR: Chavalit Yongchaiyudh
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp rī) EN: fenestra oval   
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงคะแนน[n. exp.] (chūang khanaēn) EN: interval   
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch   FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāirap khwām henchøp) EN: meet with approval ; get approval   
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān khao meūang Thai) EN: Thai immigration arrival card   FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
VAL    V AE1 L
VALA    V AA1 L AH0
VALU    V AE1 L Y UW0
VALK    V AO1 K
OVAL    OW1 V AH0 L
VALE    V EY1 L
VALEO    V AE1 L IY0 OW0
ORVAL    AO1 R V AH0 L
VALES    V EY1 L Z
VALIN    V AE1 L IH2 N
VALHI    V AE1 L HH IY0
DUVAL    D UW0 V AE1 L
VALLO    V AE1 L OW0
YUVAL    Y UW1 V AH0 L
COVAL    K OW0 V EY0 AE1 L
DEVAL    D IH0 V AA1 L
VALKO    V AE1 L K OW0
VALLE    V EY1 L
KVALE    K AH0 V EY1 L
EVALD    EH1 V AH0 L D
VALEK    V AA1 L EH0 K
VALDA    V AA1 L D AH0
VALLS    V AO1 L Z
NAVAL    N EY1 V AH0 L
ARVAL    AA1 R V AH0 L
VALIA    V AE1 L Y AH0
LEVAL    L AH0 V AA1 L
VALID    V AE1 L AH0 D
VALVE    V AE1 L V
VALLI    V AE1 L IY0
RIVAL    R AY1 V AH0 L
VALLA    V AE1 L AH0
LAVAL    L AH0 V AA1 L
VALET    V AE0 L EY1
HUVAL    HH UW0 V AE1 L
EVALD    IY1 V AA2 L D
VALUE    V AE1 L Y UW0
KOVAL    K OW1 V AH0 L
VALOR    V AE1 L ER0
VALVO    V AA1 L V OW0
VALIS    V AE1 L IH2 S
VALERO    V AH0 L EH1 R OW0
ZAVALA    Z AA0 V AA1 L AH0
VALENS    V AE1 L AH0 N Z
MALVAL    M AA1 L V AA0 L
VALERY    V AE1 L ER0 IY0
VALERI    V AA0 L EH1 R IY0
VALERA    V AH0 L EH1 R AH0
OVALLE    AA1 V EY0 L
NEVALA    N EY0 V AA1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oval    (n) (ou1 v @ l)
vale    (n) (v ei1 l)
naval    (j) (n ei1 v @ l)
ovals    (n) (ou1 v @ l z)
rival    (v) (r ai1 v @ l)
vales    (n) (v ei1 l z)
valet    (v) (v a1 l ei)
valid    (j) (v a1 l i d)
value    (v) (v a1 l y uu)
valve    (n) (v a1 l v)
Valdez    (n) (v a1 l d e z)
Valeri    (n) (v a1 l @ r ii)
coeval    (n) (k ou2 ii1 v @ l)
larval    (j) (l aa1 v @ l)
rivals    (v) (r ai1 v @ l z)
valets    (v) (v a1 l ei z)
valise    (n) (v @1 l ii1 z)
valley    (n) (v a1 l ii)
valour    (n) (v a1 l @ r)
valued    (v) (v a1 l y uu d)
valuer    (n) (v a1 l y uu @ r)
values    (v) (v a1 l y uu z)
valves    (n) (v a1 l v z)
Stovall    (n) (s t o1 v a l)
Valerie    (n) (v a1 l @ r ii)
rivaled    (n) (r ai1 v @ l d)
arrival    (n) (@1 r ai1 v @ l)
bivalve    (n) (b ai1 v a l v)
cavalry    (n) (k a1 v @ l r ii)
coevals    (n) (k ou2 ii1 v @ l z)
devalue    (v) (d ii2 v a1 l y uu)
invalid    (v) (i1 n v @ l i d)
invalid    (j) (i1 n v a1 l i d)
removal    (n) (r i1 m uu1 v @ l)
revalue    (v) (r ii1 v a1 l y uu)
revival    (n) (r i1 v ai1 v @ l)
rivalry    (n) (r ai1 v @ l r ii)
valance    (n) (v a1 l @ n s)
valence    (n) (v a1 l @ n s)
valence    (n) (v ei1 l @ n s)
valency    (n) (v ei1 l @ n s ii)
valeted    (v) (v a1 l ei d)
valiant    (j) (v a1 l i@ n t)
validly    (a) (v a1 l i d l ii)
valises    (n) (v @1 l ii1 z i z)
valleys    (n) (v a1 l i z)
valuers    (n) (v a1 l y uu @ z)
valuing    (v) (v a1 l y uu i ng)
Duvalier    (n) (d u v a1 l i ei)
Valencia    (n) (v @1 l e1 n s i@)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal
学園際[がくえんさい, gakuensai] Thai: งานฉลองประจำปีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมักจัดในช่วงวันวัฒนธรรมปลายเดือนพฤศจิกายน English: school festival

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.
Festival(n) |das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลิมฉลอง, See also: S. Fest,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pretuval (n) วิตามิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ritter {m}chevalier [Add to Longdo]
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve [Add to Longdo]
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "") [Add to Longdo]
Abfangventil {n}intercept valve [Add to Longdo]
Abfragen {n}; Abrufen {n} | Abrufen von Systemmeldungenretrieval | system message retrieval [Add to Longdo]
Abfragesprache {f}query language; retrieval language [Add to Longdo]
Abfragestation {f}retrieval terminal [Add to Longdo]
Abfragesystem {n}retrieval system [Add to Longdo]
Abfuhr {f}; Behebung {f}; Beseitigung {f}; Entfernung {f}; Umzug {m}removal [Add to Longdo]
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Ablassventil {n}release valve [Add to Longdo]
Ablaufregelventil {n}discharge control valve [Add to Longdo]
Ablösung {f}removal; detachment [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Abschied {m}; Abschiedsakt {m}; Abschiednehmen {n} | Abschiede {pl}valediction | valedictions [Add to Longdo]
Abschiedsgruß {m}; Abschiedsrede {f}valediction [Add to Longdo]
Abschiedsrede {f} | Abschiedsreden {pl}valedictory | valedictories [Add to Longdo]
Abschiedsredner {m} | Abschiedsredner {pl}valedictorian | valedictorians [Add to Longdo]
Abschreibungswert {m}amortization value [Add to Longdo]
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value [Add to Longdo]
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absperrhahn {m}gate valve [Add to Longdo]
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve [Add to Longdo]
Absperrschieber {m}; Schieber {m}gate valve; stop valve [Add to Longdo]
Absperrventil {n}stop valve; shut-off valve; cut-off valve; check valve [Add to Longdo]
Absperrventil {n}isolating valve [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Absteuerbeschleuniger {m}dump valve [Add to Longdo]
Abwerten {n}devaluate [Add to Longdo]
Abwertung {f} | Abwertungen {pl}devaluation | devaluations [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Äquivalenz {f}equivalence [Add to Longdo]
Äquivalenz {f} [math.]equivalence [Add to Longdo]
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class [Add to Longdo]
Äquivalenzrelation {f} [math.]equivalence relation [Add to Longdo]
Alarmventil {n}alarm valve [Add to Longdo]
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn [Add to Longdo]
Altstadtfest {n}festival in the old town [Add to Longdo]
Anfangswert {m}initial value [Add to Longdo]
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval [Add to Longdo]
Ankunft {f}arrival [Add to Longdo]
Ankunft {f}; Eintreffen {n}; Ankömmling {m}; Erscheinen {n}arrival [Add to Longdo]
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule [Add to Longdo]
Ankunftsort {m}place of arrival [Add to Longdo]
Ankunftstafel {f}arrival board [Add to Longdo]
Ankunftstag {m}day of arrival; arrival day [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
おわら風の盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]
ねぶた祭り[ねぶたまつり, nebutamatsuri] (n) nighttime festival in Aomori [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ぷよぷよすくい[, puyopuyosukui] (n) (See 金魚掬い,ぷよぷよ) jelly ball scooping (festival game) [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アテンションバリュー[, atenshonbaryu-] (n) attention value [Add to Longdo]
アバランシュ[, abaranshu] (n) (See 雪崩) avalanche (fre [Add to Longdo]
アプルーバル[, apuru-baru] (n) approval [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アライバル[, araibaru] (n) arrival [Add to Longdo]
アンビバレンス;アンビヴァレンス[, anbibarensu ; anbivarensu] (n,adj-no) ambivalence [Add to Longdo]
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イオマンテ;イヨマンテ[, iomante ; iyomante] (n) Ainu bear festival (ain [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
イヤバルブ[, iyabarubu] (n) ear valve [Add to Longdo]
インターバル;インタバル[, inta-baru ; intabaru] (n) interval [Add to Longdo]
インターバルタイマ[, inta-barutaima] (n) {comp} interval timer [Add to Longdo]
インターバルトレーニング[, inta-barutore-ningu] (n) interval training [Add to Longdo]
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
インバリッド[, inbariddo] (n) invalid [Add to Longdo]
インフォメーションリトリーバル[, infome-shonritori-baru] (n) information retrieval [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, / ] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] trivalent [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, ㄙㄢ ㄆㄨˇ· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三音[sān yīn, ㄙㄢ , ] third (musical interval, e.g. do-mi) [Add to Longdo]
上坟[shàng fén, ㄕㄤˋ ㄈㄣˊ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
不值钱[bù zhí qián, ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] of little value [Add to Longdo]
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]
不等价交换[bù děng jià jiāo huàn, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, / ] exchange of unequal values [Add to Longdo]
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
两全其美[liǎng quán qí měi, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧˊ ㄇㄟˇ, ] to satisfy rival demands; to have one's cake and eat it [Add to Longdo]
中世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages [Add to Longdo]
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] mean value theorem (in calculus) [Add to Longdo]
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
中意[zhòng yì, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ, ] to take sb's fancy; to win approval [Add to Longdo]
中秋[zhōng qiū, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ, ] the Mid-autumn festival, the traditional moon-viewing festival on 15th of 8th lunar month [Add to Longdo]
中秋节[zhōng qiū jié, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] the Mid-Autumn Festival on 15th of 8th lunar month [Add to Longdo]
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [Add to Longdo]
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] diode; valve (elec.); vacuum tube [Add to Longdo]
五度[wǔ dù, ˇ ㄉㄨˋ, ] five degrees; fifth (basic musical interval, doh to soh) [Add to Longdo]
五月节[wǔ yuè jié, ˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month) [Add to Longdo]
交换价值[jiāo huàn jià zhí, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] exchange value [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
代利斯[Dài lì sī, ㄉㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, ] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]
代客泊车[dài kè bó chē, ㄉㄞˋ ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, / ] valet parking [Add to Longdo]
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] chivalrous; helping the weak for the sake of justice [Add to Longdo]
休养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] to recuperate; to recover; to convalesce [Add to Longdo]
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation [Add to Longdo]
估定[gū dìng, ㄍㄨ ㄉㄧㄥˋ, ] to assess; to estimate the value [Add to Longdo]
估产[gū chǎn, ㄍㄨ ㄔㄢˇ, / ] to assess; to estimate (value of property, yield of harvest etc) [Add to Longdo]
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation [Add to Longdo]
伺候[cì hòu, ㄘˋ ㄏㄡˋ, ] to serve; to act as a valet [Add to Longdo]
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
作废[zuò fèi, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄟˋ, / ] to become invalid; to cancel; to delete; to nullify [Add to Longdo]
作数[zuò shù, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, / ] valid; counting (as valid) [Add to Longdo]
作准[zuò zhǔn, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] to recognize; to acknowledge (as valid) [Add to Longdo]
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使 / 使] usable value [Add to Longdo]
保留[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance) [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic [Add to Longdo]
侠客[xiá kè, ㄒㄧㄚˊ ㄎㄜˋ, / ] chivalrous person; knight-errant [Add to Longdo]
侠气[xiá qì, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄧˋ, / ] chivalry [Add to Longdo]
侠义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] chivalrous; chivalry; knight-errantry [Add to Longdo]
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, / ] two (equivalent to 两个); both (of us); some [Add to Longdo]
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
セル間の到着時間[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バリュエータ[ばりゅえーた, baryue-ta] valuator [Add to Longdo]
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV) [Add to Longdo]
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value [Add to Longdo]
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
観測値[かんそくち, kansokuchi] observed value [Add to Longdo]
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC [Add to Longdo]
間隔計時機構[かんかくけいじきこう, kankakukeijikikou] interval timer [Add to Longdo]
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value [Add to Longdo]
基本値[きほんち, kihonchi] basic value [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
型パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] type parameter value [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
検索ポート[けんさくポート, kensaku po-to] retrieval port [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
現在値[げんざいち, genzaichi] current value [Add to Longdo]
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate [Add to Longdo]
最終値[さいしゅうち, saishuuchi] final value [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
最初の値[さいしょのあたい, saishonoatai] initial value [Add to Longdo]
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min [Add to Longdo]
最大値[さいだいち, saidaichi] maximum value, max [Add to Longdo]
参照検索[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
参照事項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
識別子参照値[しきべつしさんしょうち, shikibetsushisanshouchi] identifier reference value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両雄[りょうゆう, ryouyuu] zwei_grosse_Maenner (Rivalen) [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[らんけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] "gentlemen's agreement", Kavaliersabkommen [Add to Longdo]
音程[おんてい, ontei] (Ton) Intervall, Tonstufe [Add to Longdo]
騎兵[きへい, kihei] Kavallerie, Kavallerist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top