Search result for

vains

(261 entries)
(0.2742 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vains-, *vains*, vain
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vains มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vains*)
English-Thai: Longdo Dictionary
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vain    [ADJ] ซึ่งไร้ประโยชน์, See also: ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. empty, fruitless, Ant. humble, modest
vainly    [ADV] อย่างไร้ประโยชน์
in vain    [IDM] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ประโยชน์
in vain    [ADV] อย่างไร้ความหมาย, See also: อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ, Syn. unsuccessfully
vainness    [N] ความถือตัว, See also: ความไร้ประโยชน์
vainglory    [N] ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise
varicose vain    [N] เส้นเลือดขอด, See also: เส้นเลือดโป่งพอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
De Quervain's Diseaseปวดบริเวณข้อมือด้านนอก,เอ็นอักเสบที่ข้อมือ [การแพทย์]
De Quervain's Thyroiditisต่อมธัยรอยด์อักเสบชนิดรองเฉียบพลัน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vain (adj) หลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her life has not been taken in vain.ชีวิตนางไม่ได้กำหนดไว้ในเส้นทาง Le Morte d'Arthur (2008)
Then don't let him have died in vain. Surrender yourself to the subpoena.ดังนั้นอย่าปล่อยให้เขาตายอย่างไร้ประโยชน์ คุณมอบตัวตามหมายศาล 24: Redemption (2008)
This will have been in vain.มันอยู่ในสายเลือด ในตัวชั้นตลอดมา Quantum of Solace (2008)
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
Your brother's death will not be in vain.น้องแกจะต้องไม่ตายเปล่า Pineapple Express (2008)
And they will not die in vain.และพวกเขาต้องไม่ตายไปอย่างสูญเปล่า Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
So this sacrifice was... will not have been in vain, hallelujah!ถ้าเค้าเสียสละเพื่อเรา... จะได้ไม่เสียเปล่า ฮัลเลลูย่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And he died in vain.และเขาจะตายเปล่า 2012 (2009)
Everybody out there has died in vain if we start our future with an act of cruelty.ทุกคนข้างนอกก็จะตายเปล่า ถ้าเราได้มีชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากความโหดร้ายทารุณ 2012 (2009)
To make sure no one gave their life in vain.ที่จะแน่ใจว่า ไม่มีใคร ต้องสละชีวิต อย่างไร้ประโยชน์เด็ดขาด Air: Part 1 (2009)
* And it was all in vainทั้งหมดมันก็ล้มเหลว Release Me (2009)
* What is done in vain, truth is hard to swallow ** What is done in vain, truth is hard to swallow * Pilot (2009)
vervain in the necklace?เวอร์เวนในสร้อยคอ Friday Night Bites (2009)
Vervain in the necklace.ระยะหนึ่งแล้วสิน่ะที่มีคนต้านพลังของฉันได้ Family Ties (2009)
- The vervain keeps me out of her head.ไม่ให้สัมผัสหัวเธอ Family Ties (2009)
Vervain could weaken him if he ingested it.ดอกเวอร์เวนสามารถทำให้ เขาอ่อนแอได้ ถ้าเขาได้กลืนกินลงไป มันอาจช่วยนายได้ ให้มีแต้ืมต่อกว่า Family Ties (2009)
Vervain hasn't grown here since 1865.เดม่อนเห็นประเด็นนี้ Family Ties (2009)
Pouring yourself a drink then spiking the bottle with vervain.ฉันไม่เมาคออ่อนหรอก Family Ties (2009)
Zach: the vervain could weaken himแซค: เวอร์เวนจะทำให้เขาอ่อนแอลง You're Undead to Me (2009)
I've injected you with enough vervain to keep you weak.ฉันฉีดเวอร์เวนให้นายมากพอที่จะทำให้นายอ่อนแอ You're Undead to Me (2009)
But you're not sntronger than the vervain.แต่นายไม่แข็งแรงไปกว่าเวอร์เวนได้หรอก You're Undead to Me (2009)
I'm full of vervain.ตัวผมเต็มไปด้วยเวอร์เวน You're Undead to Me (2009)
So it was your vervain. good for you.ถ้างั้นเวอร์เวนก็เป็นของนายงั้นสิ ดีสำหรับนายนะ You're Undead to Me (2009)
And now that the vervain has passed out of your system,ในตอนนี้ดอกเวอเวน จะทำให้คุณเป็นลม You're Undead to Me (2009)
Who helped me understand that... my husband did not die in vain,เขายังช่วยให้ฉันได้เข้าใจ ในสิ่งที่... สามีของฉัน ไม่ได้ตายเปล่า A Bright New Day (2009)
It contains an herb called vervain.มันบรรจุสมุนไพร ที่เรียกว่าเวอร์เวน Lost Girls (2009)
That necklace contains an herb called vervain.สร้อยคอใส่สมุนไพรชื่อเวอร์เวน Haunted (2009)
But if it's about the vervain...แต่ถ้ามันเป็นเรื่องเวอร์เวน... Haunted (2009)
You know about the vervain?คุณรู้เรื่องเวอร์เวนด้วยหรอ? Haunted (2009)
So you need vervain?งั้นคุณต้องการเวอร์เวน? Haunted (2009)
Vervain.เวอร์เวน 162 Candles (2009)
Thank you for the vervain. Now if you'll excuse me.ขอบคุณสำหรับเวอร์เวน ทีนี้ขอตัวก่อน 162 Candles (2009)
- hey, i'm top of the class. - gah! - he's also very vain.เฮ้ ผมได้ท๊อปห้องด้วยล่ะ เขายังเป็นคนชอบทะนงตัวด้วย Debate 109 (2009)
You give your life in vain.You give your life in vainWatchmen (2009)
You're like the shadow, you know it is in vain.เธอพายัยนั่นไปซ่อน เธอก็รู้ว่าซ่อนไม่ได้ตลอด Push (2009)
We are not gonna let Insecto die in vainเราจะไม่ปล่อยให้\ อินเซคโต้ตายอย่างไร้ประโยชน์ Monsters vs. Aliens (2009)
Then help us make sure he didn't die in vain.งั้นคุณยิ่งต้องช่วยเรา เขาจะได้ไม่ตายเปล่า The International (2009)
My son's death will not have been in vain.การตายของลูกผมคงจะไม่มีประโยชน์ Surrogates (2009)
Look, I don't wanna believe that Conner died in vain any more that you do but I can't ignore the facts.นี่ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะ ว่าคอนเนอร์ตายเปล่าโดยนายมัวไปทำอะไรก็ตาม ..แต่ฉันก็ละเลยความจริงไม่ได้ Shanghai (2010)
- Well at least he didn't die in vain. - Why?อย่างน้อยเค้าก็ไม่ได้ตายเปล่า\ทำไม Predators (2010)
That old song "you're so vain,"เพลงเก่า ชื่อเพลง "you're so vainIn This Home on Ice (2010)
Don't let it be in vain.อย่าทำให้มันสูญเปล่า Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
But it has been... in vain.But it has been... in vainThe King's Speech (2010)
And one of our best didn't die in vain.และหนึ่งในมือดีของเรา จะต้องไม่ตายเปล่า Chuck Versus First Class (2010)
Do I waste my life in vain expectation?ฉันกำลังทิ้งชีวิตทั้งชีวิตกับความหวังที่ว่างเปล่าใช่มั๊ย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Was not in vain. Let us commit Our military might to defendingให้เรามอบหมายกองทัพของเรา ไปปกป้องชาวแมนดาลอเรี่ยน Duchess of Mandalore (2010)
That neckless contains an herb calledervain.ในสร้อยนั่นมีสมุนไพร ที่เรียกว่าเวอร์เวน Bloodlines (2010)
I'm full of vervain.ตัวฉันเต็มไปด้วยเวอร์เวน Bloodlines (2010)
I brought some vervainผมเอาเวอร์เวนมาด้วย Unpleasantville (2010)
Vervain.-เวอร์เวน Children of the Damned (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vainAll our efforts were in vain.
vainThe autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.
vainIt is vain to argue with him.
vainI made every effort to realize the plan but after all it turned out to be in vain.
vainI tried to talk him out of the project, but in vain.
vainHe tried to open the box in vain.
vainAll my pains were in vain.
vainWe protested, but it was in vain.
vainI tried to persuade her in vain.
vainHe tried to give up smoking but in vain.
vainHe tried hard in vain.
vainHe tired to give up smoking last year, but it was in vain.
vainI tried to persuade him, but in vain.
vainShe is vain about her slender figure.
vainIt goes without saying but the search ended in vain.
vainWe pushed the rock hard in vain.
vainHe tried in vain to open the locked door.
vainShe tried to smile in vain.
vainHis vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.
vainHe tried in vain to solve the problem.
vainHe tried in vain to pull the wool over my eyes.
vainShe tried in vain not to cry.
vainThe boy made vain efforts to reach the shore.
vainDick tried to solve the problem in vain.
vainI tried in vain to catch him out.
vainShe is vain of her beauty.
vainThat girl is vain of her beauty.
vainThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
vainWe knocked at the door for five minutes, but in vain.
vainHe endeavored to make his wife happy, but in vain.
vainHe tried to convince them of his innocence in vain.
vainI think John is quite selfish, and a little bit vain. He isn't easy to get on with.
vainHe tried it again, but in vain.
vainWe tried in vain to talk him out of smoking.
vainAs long as you won't face the truth, you will cry in vain.
vainI tried in vain to open it.
vainShe tried hard in vain to make both ends meet on a small salary.
vainAll my haste was in vain.
vainAll our attempts were in vain.
vainHe tried to borrow a large sum of money from them in vain.
vainIt is vain to argue with then about the problem.
vainAll their efforts were in vain.
vainHe has apple-polished in vain.
vainI tried to make myself understood, but in vain.
vainHe tried to give up smoking last year, but it was in vain.
vainHe tried in vain to convince them of his innocence.
vainI tried in vain to seduce her.
vainThe old lady will often wait for her son in vain at the station.
vainI tried in vain to explain the reason.
vainHe tried in vain to lift up the stone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า [V] waste, See also: lose in vain, simply waste, Example: การแต่งงานอย่าลงทุนทำแบบ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เพราะจะเสียเปล่า มีแต่สร้างรายจ่ายให้เรา
เปล่าประโยชน์ [ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าๆ [ADV] in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
ไร้ผล [V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
เก้อ    [ADV] wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ป่วยการ    [V] be unavailing, See also: be ineffectual, be futile, be for nothing, be in vain, Example: มันสมองอันปราดเปรื่องของเขาก็มีไว้เพื่อล้างผลาญโลกและมนุษย์เท่านั้น ป่วยการที่จะส่งเสริมให้เก่งกล้าสามารถเฉลียวฉลาดต่อไป, Thai definition: ไม่มีประโยชน์ที่จะทำ
ฝันหวาน    [V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
เสียหลาย [V] be used up in vain, Syn. เสียเปล่า, Example: หากเราจะลองมีเพื่อนทาง Icq บ้างก็คงไม่เสียหลาย, Thai definition: หมดสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์
โมฆียะ [V] void, See also: become vain, Example: พินัยกรรมฉบับก่อนเป็นโมฆียะ, Thai definition: ที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)
รอเก้อ    [V] wait in vain, See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail, Syn. คอยเก้อ, Example: วันนี้ผมรอเก้อเพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของวิทยาลัย, Thai definition: ผิดคาดที่มารอ
อวดดี    [ADJ] overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี
อวดดี    [V] be conceited, See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident, Syn. ถือดี, ผยอง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ
รอเก้อ    [V] wait in vain, See also: wait for nothing, wait for no purpose, wait to be at no avail, Syn. คอยเก้อ, Example: วันนี้ผมรอเก้อเพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของวิทยาลัย, Thai definition: ผิดคาดที่มารอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
โดยเปล่าประโยชน์[adv.] (dōi plao prayōt) FR: en vain
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
เจ็ง[X] (jeng) FR: vaincu ; fini
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain   
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish   FR: vaincre sans difficulté
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince   FR: persuader ; convaincre
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī prayōt) EN: useless   FR: inutile ; sans intérêt ; vain
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;   FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced   FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé
แน่ใจ[adj.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced   FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
นักเขียน[n.] (nakkhīen) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist   FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]
นักประพันธ์[n.] (nak praphan) EN: writer ; author ; novelist   FR: écrivain [m] ; nouvelliste [m]
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape   FR: tenter en vain de s'échapper
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāilēn nām jeūt) EN: Wood Sandpiper   FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat   FR: perdre ; être battu ; être vaincu
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; fail   FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout   FR: être vaincu ; succomber
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome   FR: vaincre ; surmonter
ผู้ชนะ[n.] (phūchana) EN: winner ; victor   FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kān prakūat) EN: contest winner   FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ผู้เขียน[n.] (phūkhīen) EN: author ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
ผู้แพ้[n.] (phūphaē) EN: loser ; defeated ; defeated person   FR: perdant [m] ; perdante [f] ; battu [m] ; vaincu [m]
ผู้แต่ง[n.] (phūtaeng) EN: author ; authoress ; writer   FR: auteur [m] ; écrivain [m]
เปล่า ๆ[adv.] (plāo-plāo) EN: in vain   
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain
ประพันธการินี[n.] (praphan thakārinī) EN: authoress   FR: auteur (f.) [m] ; écrivain (f.) [m]
ป่วยการ[X] (pūaykān) FR: en vain ; c'est une perte de temps ; c'est inutile ; en pure perte ; ce n'est pas la peine
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain
เสียทัพ[v. exp.] (sīa thap) EN: be defeated   FR: être vaincu
ทำให้เชื่อ[v. exp.] (thamhai cheūa) EN: convince   FR: convaincre
ทำให้เชื่อมั่น[v. exp.] (thamhai cheūaman) FR: convaincre
ทำให้โอนเอียง[v. exp.] (thamhai ōn-īeng) EN: sway   FR: persuader ; influencer ; convaincre
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
เวอร์บีน่า [n.] (wøebīnā) EN: Common garden verbena ; Florist's verbena ; Vervain   
ยังไม่แพ้[adj.] (yang mai phaē) FR: invaincu
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain   FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
VAIN    V EY1 N
VAINLY    V EY1 N L IY0
SYLVAIN    S IH2 L V EY1 N
GAUVAIN    G OW0 V AE1 N
MCILVAIN    M AH0 K IH1 L V EY2 N
MCILVAIN    M AE1 K IH2 L V EY2 N
MCELVAIN    M AE1 K AH0 L V EY2 N
MCILVAINE    M AH0 K IH1 L V EY2 N
MCELVAINE    M AE1 K AH0 L V EY2 N
MCILVAINE    M AE1 K IH2 L V EY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vain    (j) (v ei1 n)
vainer    (j) (v ei1 n @ r)
vainly    (a) (v ei1 n l ii)
vainest    (j) (v ei1 n i s t)
vainglory    (n) (v ei1 n g l oo1 r ii)
vainglorious    (j) (v ei1 n g l oo1 r i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prahlerei {f} | Prahlereien {pl}vainglory | vainglories [Add to Longdo]
Vergeblichkeit {f}vainness [Add to Longdo]
in den Wind reden [übtr.]to talk in vain [Add to Longdo]
eingebildet {adv}vainly [Add to Longdo]
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth. [Add to Longdo]
eitel {adv}vainly [Add to Longdo]
über jdn. lästernto take someone's name in vain [Add to Longdo]
prahlerischvainglorious [Add to Longdo]
prahlerisch {adv}vaingloriously [Add to Longdo]
(alles) vergebens; vergeblich(all) in vain [Add to Longdo]
vergeblich {adj} | vergeblicher | am vergeblichstenvain | vainer | vainest [Add to Longdo]
vergeblich; vergebens {adv}vainly [Add to Longdo]
Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.With stupidity the gods themselves struggle in vain. [Add to Longdo]
Zwergelfe {f} [ornith.]Vervain Hummingbird [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly [Add to Longdo]
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain [Add to Longdo]
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope [Add to Longdo]
熊葛[くまつづら;クマツヅラ, kumatsudura ; kumatsudura] (n) (uk) common vervain (Verbena officinalis); common verbena [Add to Longdo]
健闘むなしく;健闘空しく;健闘虚しく[けんとうむなしく, kentoumunashiku] (exp) fighting in vain [Add to Longdo]
犬死に[いぬじに, inujini] (n,vs) (sens) die in vain [Add to Longdo]
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off [Add to Longdo]
見栄坊[みえぼう, miebou] (adj-na,n) fop; swell; dude; coxcomb; vain person [Add to Longdo]
甲斐がない;甲斐が無い[かいがない, kaiganai] (exp,adj-i) useless; in vain [Add to Longdo]
骨折り損[ほねおりぞん, honeorizon] (n) waste of labor or energy; waste of labour; vain effort [Add to Longdo]
骨折り損の草臥れ儲け[ほねおりぞんのくたびれもうけ, honeorizonnokutabiremouke] (exp) (id) Great pains but all in vain [Add to Longdo]
駄目[だめ(P);ダメ, dame (P); dame] (adj-na,n) (1) (uk) no good; not serving its purpose; useless; broken; (2) (uk) hopeless; wasted; in vain; purposeless; (3) (uk) cannot; must not; not allowed; (P) [Add to Longdo]
待ち惚け;待ちぼうけ[まちぼうけ, machibouke] (n) waiting in vain [Add to Longdo]
待ち惚ける[まちぼうける;まちぼける, machiboukeru ; machibokeru] (v1) to wait in vain [Add to Longdo]
大風呂敷[おおぶろしき, ooburoshiki] (n) (1) large furoshiki; (2) big talk; vain boasting or bluster; blowing one's own trumpet; rodomontade [Add to Longdo]
天狗になる[てんぐになる, tenguninaru] (exp,v5r) (See 天狗・てんぐ・2) to get conceited; to become vain; to get stuck up; to get a swollen head [Add to Longdo]
[と, to] (adj-na,n) vain; futile; transient; frivolous [Add to Longdo]
徒に;徒らに[いたずらに, itazurani] (adv) (uk) in vain; uselessly; aimlessly; idly [Add to Longdo]
徒死[とし, toshi] (n,vs) dying in vain [Add to Longdo]
徒労に終わる[とろうにおわる, torouniowaru] (exp,v5r) to end in vain; to be wasted effort [Add to Longdo]
努力も虚しく;努力も空しく[どりょくもむなしく, doryokumomunashiku] (n) after efforts in vain [Add to Longdo]
独尊[どくそん, dokuson] (n) (abbr) (See 唯我独尊) self-conceit; vainglory [Add to Longdo]
百年河清[ひゃくねんかせい, hyakunenkasei] (exp) waiting for one hundred years for the waters of the Yellow River to clear; waiting in vain for an unlikely event; waiting for pigs to fly; When the sky falls, we shall catch larks [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
無益[むえき, mueki] (adj-na,n,adj-no) useless; futile; vain; (P) [Add to Longdo]
無駄骨;むだ骨[むだぼね, mudabone] (n) useless; waste of time and effort; pointless; vain efforts [Add to Longdo]
無駄骨折り[むだぼねおり, mudaboneori] (n,vs) laboring in vain or for no result; labouring in vain [Add to Longdo]
無駄死に[むだじに, mudajini] (n,vs) (sens) dying in vain [Add to Longdo]
唯我独尊[ゆいがどくそん, yuigadokuson] (n) self-conceit; self-centeredness; vainglory [Add to Longdo]
儚い(P);果敢無い;果敢ない;果無い;果ない;果敢い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不虚此行[bù xū cǐ xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄘˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] the trip has not been made in vain; the trip has been well worthwhile; it's been a worthwhile trip [Add to Longdo]
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation [Add to Longdo]
梦想[mèng xiǎng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to dream of; to hope in vain [Add to Longdo]
妄图[wàng tú, ㄨㄤˋ ㄊㄨˊ, / ] to try in vain; futile attempt [Add to Longdo]
妄想[wàng xiǎng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to attempt vainly; a vain attempt [Add to Longdo]
徒然[tú rán, ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ, ] in vain [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] in the wrong; in vain [Add to Longdo]
无效[wú xiào, ˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] not valid; ineffective; in vain [Add to Longdo]
[bái, ㄅㄞˊ, ] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B [Add to Longdo]
白白[bái bái, ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ, ] in vain; to no purpose; for nothing [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] air; sky; empty; free time; in vain [Add to Longdo]
空空[kōng kōng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, ] empty; nothing; for nothing; all in vain [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] devoid of content; void; false; empty; vain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top