Search result for

vagued

(176 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagued-, *vagued*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vagued มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vagued*)
English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vague    [ADJ] คลุมเครือ, See also: ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง, Ant. absolute, certain, specific, unquestionable
vagueness    [N] ความคลุมเครือ, See also: ความไม่แน่นอน, ความไม่ชัดเจน, Syn. ambiguity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagueเลื่อนลอย, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagueness doctrineหลักว่าด้วยกฎหมายที่เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagus; nerve, vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagus nerve; vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nouvelle vagueคลื่นลูกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nerve, vagus; vagusประสาทเวกัส, ประสาทสมองเส้นที่ ๑๐ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flashes, Vagueแสงสว่างจ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaguI've had a vague uneasiness.
vaguThis paragraph is vague.
vaguThe vague rumor proved to be false.
vaguIt is often pointed out that a vague smile is typical of the Japanese.
vaguI have a very vague idea of what you are talking about.
vaguThis meeting is a waste of time. Everybody is just talking in vague theoretical terms.
vaguI deal in facts and figures, not vague impressions.
vaguI vaguely remember meeting him.
vaguQuestioned about his policies, the candidate gave only vague answer.
vaguHe put me off with a vague answer.
vaguHe gave a vague answer.
vaguHe is always vague about his intentions.
vaguHe seemed vague about what he wanted to do.
vaguHe gave me a vague answer.
vaguHe holds only vague opinions about politics.
vaguShe had a vague feeling of guilt.
vaguShe gave a vague answer.
vaguShe made a few vague comments about the matter.
vaguShe gave us a vague answer.
vaguShe couldn't help but be a little vague.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
vagus nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 10 ประกอบรวมด้วยเส้นประสาทหลายเส้นไปรวมสู่อวัยวะต่าง ๆ เช่น หูด้านนอก ฟาริงค์ ลาริงค์ trachear ปอด esophagus กระเพาะ ลำไส้เล็ก ถุงน้ำดี ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัติโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชัด [ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
แว่ว [V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
ไม่ชัด [V] be not clear, See also: be indistinct, be vague, be ambiguous, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: โทรทัศน์ไม่ชัดเลย เป็นที่เสาอากาศแน่ๆ, Thai definition: มีภาพไม่แจ่มแจ้งเพราะมีสิ่งรบกวน, ไม่ปรากฏชัด
เคลือบคลุม    [V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
ปวดร้าว    [V] have a vague feeling of pain, See also: suffer a splitting pain, Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม, Example: ลุงนอนพักได้สักครู่ใหญ่ๆ ก็ยิ่งปวดร้าวไปทั่วร่างกายเพราะพิษบาดแผล, Thai definition: เจ็บปวดไปทั่วร่างกาย
ฝ้า    [ADJ] dim, See also: hazy, misty, foggy, vague, indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: นางมองดูลูกเดินจากไปด้วยดวงตาที่ฝ้าฟางเพราะหยาดน้ำตา, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้า    [V] be vague, See also: be indistinct, Syn. ขุ่นมัว, ฝ้าฟาง, Example: บัดนี้ตาของชายชราฝ้าเสียแล้ว, Thai definition: ขุ่นมัวไม่ผ่องใส
ฝ้าฟาง    [ADJ] dim, See also: misty, hazy, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: เขากอดคอไอ้ดาวไว้แน่น ดวงตาฝ้าฟางของมันหม่นหมอง น้ำลายแตกฟองฟูมปาก
ฝ้ามัว    [ADJ] hazy, See also: dim, misty, vague, indistinct, Syn. พร่ามัว, Example: ดวงตาอันฝ้ามัวของปู่ มองลอดแว่นทองเหลืองรูปวงกลม เพ่งผ่านแสงสลัวของโคมไฟ
มุบมิบ    [ADV] in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผาด    [ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
เลาๆ [ADV] roughly, See also: vaguely, approximately, in outline, Syn. โดยสังเขป, Example: ผมนึกได้เลาๆ ว่าผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน, Thai definition: พอเป็นรูปเค้า
เลือนลาง [ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
ตะคุ่ม    [ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ    [ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
รางๆ    [ADJ] dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai definition: ไม่กระจ่าง
รางๆ    [ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง    [ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
กำกวม    [ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม    [V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
คลับคล้าย    [V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา    [V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลุม    [ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ    [V] be ambiguous, See also: be vague, be obscure, be indistinct, Example: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่, Thai definition: ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ
คลุมเครือ    [ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
คลุมเครือ    [ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้
ความขมุกขมัว    [N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ
ความกำกวม    [N] ambiguity, See also: vagueness, obscurity, Syn. ความคลุมเครือ, ความน่าสงสัย, ความไม่ชัดแจ้ง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, Example: ประโยค โคลงเรือ นี้มีความกำกวมในเรื่องการตีความประโยค
ความเลื่อนลอย    [N] uncertainty, See also: shiftlessness, vagueness, Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน, Ant. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน, Example: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก
ความคลุมเครือ    [N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง
เลือนราง [ADJ] dim, See also: vague, indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง
เลือนราง [V] be dim, See also: be vague, be indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว
เลือนราง [ADV] dimly, See also: vaguely, indistinctly, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy   FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl   FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwāmrøn) EN: heat wave   FR: vague de chaleur [f]
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave   FR: flot [m] ; grosse vague [f]
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure   FR: vague ; obscur
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลื่อนลอย[adj.] (leūoenløi) FR: vague ; imprécis
ลอน[n.] (løn) EN: wave ; curl ; undulation ; ridge   FR: vague [f] ; ondulation [f]
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain   FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūprāng) EN: intangible ; inform ; formless ; vague   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain   
ระลอก[n.] (raløk) EN: wash of a power-boat ; ripples ; surges ; small wave   FR: vague [f] ; onde [f] ; ride [f]
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGUE    V EY1 G
VAGUER    V EY1 G ER0
VAGUELY    V EY1 G L IY0
VAGUEST    V EY1 G IH2 S T
VAGUINE    V AH0 G W IY1 N
VAGUENESS    V EY1 G N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vague    (j) (v ei1 g)
vaguer    (j) (v ei1 g @ r)
vaguely    (a) (v ei1 g l ii)
vaguest    (j) (v ei1 g i s t)
vagueness    (n) (v ei1 g n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwommenheit {f}vagueness [Add to Longdo]
diffus (Gedanken) {adj}vague; hazy; foggy [Add to Longdo]
undeutlich {adj} | undeutlicher | am undeutlichstenvague | vaguer | vaguest [Add to Longdo]
undeutlich {adv}vaguely [Add to Longdo]
ungefähr; in etwa {adv}vaguely [Add to Longdo]
unklar {adj}vague [Add to Longdo]
unklar {adv}vaguely [Add to Longdo]
vage {adj}vague [Add to Longdo]
vage; unbestimmt; dunkel {adv}vaguely [Add to Longdo]
nicht die leiseste Ahnung haben vonnot to have the vaguest notion of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやふや[, ayafuya] (adj-na,n) (on-mim) uncertain; vague; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
となく[, tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
のらくら[, norakura] (adv,adv-to) (on-mim) (See のらりくらり) vaguely; idly; lazily; aimlessly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
何々;何何[なになに, naninani] (pn,adj-no) (1) such and such (when being vague, placeholder, etc.); this and that; (int) (2) What?; What is the matter?; What are the items? [Add to Longdo]
何処ぞ[どこぞ, dokozo] (n) (uk) (See 何処か) somewhere (very vague); someplace (very vague) [Add to Longdo]
何処と無く;何処となく[どことなく, dokotonaku] (adv) (uk) somehow; for some reason; vaguely [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
空恐ろしい[そらおそろしい, soraosoroshii] (adj-i) having vague fears [Add to Longdo]
空空漠漠;空々漠々[くうくうばくばく(uK), kuukuubakubaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) vast; boundless; empty; vague [Add to Longdo]
空漠[くうばく, kuubaku] (adj-na,n) vast; vague [Add to Longdo]
空漠たる考え[くうばくたるかんがえ, kuubakutarukangae] (n) idle thoughts; vague (loose) ideas [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
煮え切らない[にえきらない, niekiranai] (exp,adj-i) half-cooked; vague; halfhearted; indecisive [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
生煮え[なまにえ, namanie] (adj-na,n) (1) half-cooked; rare; (2) ambiguous; vague; (3) immature [Add to Longdo]
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer [Add to Longdo]
濁った頭[にごったあたま, nigottaatama] (n,adj-no) light head; vague head [Add to Longdo]
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little [Add to Longdo]
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P) [Add to Longdo]
漠漠[ばくばく, bakubaku] (adj-na,n) vast; vague; obscure [Add to Longdo]
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na,n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point [Add to Longdo]
不分明[ふぶんめい, fubunmei] (adj-na) obscure; vague [Add to Longdo]
物新しい[ものあたらしい, monoatarashii] (adj-i) feeling vaguely new [Add to Longdo]
漫ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely [Add to Longdo]
漫ろ言[そぞろごと, sozorogoto] (n) rambling talk; vague remarks [Add to Longdo]
迷走神経[めいそうしんけい, meisoushinkei] (n) vagus nerve [Add to Longdo]
模糊[もこ, moko] (adj-na,n) dimness; vagueness [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
頼りない(P);頼り無い[たよりない, tayorinai] (adj-i) unreliable; undependable; flaky; vague; helpless; forlorn; (P) [Add to Longdo]
埒もない[らちもない, rachimonai] (adj-i) incoherent; vague; silly; foolish [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖昧模糊[あいまいもこ(uK), aimaimoko (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) obscure; vague; ambiguous [Add to Longdo]
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure [Add to Longdo]
朧気;朧げ[おぼろげ, oboroge] (adj-na) vague; faint; dim; indistinct [Add to Longdo]
濛々;濛濛;朦朦;朦々[もうもう, moumou] (adj-t,adv-to) (1) dense (e.g. fog, dust, etc.); thick; (2) vague (as in being unable to think clearly); dim [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (adv-to,adj-t) (1) (arch) extensive; spacious; (n) (2) (arch) vague; hazy [Add to Longdo]
茫漠[ぼうばく, boubaku] (adj-t,adv-to) boundless; vast; vague; obscure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊[hán hú, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ, ] obscurity; vague [Add to Longdo]
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, ] vague; indistinct; fuzzy [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] float; general; vague [Add to Longdo]
浅淡[qiǎn dàn, ㄑㄧㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] light (color); pale; vague (feeling) [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] vague; remote [Add to Longdo]
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, ] uncertain; remote; distant and indistinct; vague [Add to Longdo]
浑茫[hún máng, ㄏㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, / ] the dark ages before civilization; limitless reaches; vague and confused [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze [Add to Longdo]
糢糊[mó hú, ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ, ] foggy; murky; vague [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] hemp; vague; mysterious [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vague; vast [Add to Longdo]
虚无缥缈[xū wú piǎo miǎo, ㄒㄩ ˊ ㄆㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, / ] unreal; illusory; imaginary; vague and with nothing in it [Add to Longdo]
迷走神经[mí zǒu shén jīng, ㄇㄧˊ ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] vagus nerve [Add to Longdo]
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, / ] vague; faint; indistinct [Add to Longdo]
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocal speech; to use vague or ambiguous language [Add to Longdo]
马马虎虎[mǎ ma hū hu, ㄇㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄏㄨ ㄏㄨ˙, / ] careless; casual; vague; not so bad; so-so; tolerable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top