Search result for

vaccinate

(32 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaccinate-, *vaccinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaccinate[VT] ฉีดวัคซีน, See also: ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี, Syn. immunize, inoculate, vaccinate
vaccinate with[PHRV] ป้องกันด้วย, See also: ให้วัคซีนป้องกันด้วย, Syn. inoculate with
vaccinate against[PHRV] ใช้วัคซีนป้องกัน, Syn. immunize against, inoculate against

English-Thai: Nontri Dictionary
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaccinateให้วัคซีน (กิน, ฉีด, ขีด) [มีความหมายเหมือนกับ immunise; immunize ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For babies, it's important to make sure they get vaccinated at the right time.สำหรับเด็ก,สิ่งสำคัญคือเรื่องวัคซีน และตอนนี้ Baby and I (2008)
Let's get you vaccinated. Aisha.เดี๋ยวจะฉีดวัคซีนให้ ไอชา Body of Lies (2008)
I wanted to remind you to tell that quinn girl not to vaccinate in the hospital.ฉันต้องเตือนเธอให้บอก ยัยควินน์ อย่าฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล Throwdown (2009)
And until then, we can't vaccinate against it.และจนกว่าจะถึงตอนนั้น เราไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ Contagion (2011)
We're working very hard to find out where this virus came from, treat it and vaccinate against it if we can.พวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อรู้ว่า ไวรัสมาจากไหน และรักษามัน และป้องกันมันถ้าเราทำได้ Contagion (2011)
I thought you said once we could grow it, we could vaccinate against it.ฉันคิดว่าคุณบอกว่าถ้าเรา ทำให้มันโตได้เราก็จะทำวัคซีนจากมันได้ Contagion (2011)
Now you wanna tell people not to get vaccinated when that's the best chance they've got.ตอนนี้คุณอยากจะบอกประชาชนไม่ให้รับวัคซีน... และนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่พวกเขาจะได้ Contagion (2011)
Belly and I worked on a similar technique in the '70s when we were trying to find a way to vaccinate people without their knowledge.ในทศวรรษ 1970 ตอนที่เรากำลังพยายามหาทาง ที่จะให้วัคซีนกับผู้คนโดยที่เขาไม่รู้ตัว Concentrate and Ask Again (2011)
If he was military, he was probably vaccinated for smallpox recently, so how'd he end up like this?ถ้าเคยเป็นทหาร เขาก็น่าจะเคยฉีดวัคซีน ป้องกันไข้ทรพิษมาแปล้ว แล้วเขามาตายแบบนี้ได้ยังไง Pa Make Loa (2012)
Your son probably got vaccinated when he went to college;ลูกชายคุณอาจเคยได้รับวัคซีน เมื่อตอนเขาไปวิทยาลัยเหมือนครอบครัวฉัน Outbreak (2013)
We got vaccinated, remember?เราได้รับวัคซีน จำได้ไหม Outbreak (2013)
There's no evidence he's ever been vaccinated against anything.ไม่มีหลักฐานเลยว่าเขาเคยฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันอะไร John Doe (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaccinateI was vaccinated against the flu.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีดวัคซีน[V] vaccinate, See also: immunize, inoculate, Syn. ฉีดยา, Example: ประเทศไทยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด, Thai definition: ฉีดผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ
ปลูกฝี[V] vaccinate, See also: inoculate, Example: วันนี้ทางสถานีอนามัยจัดให้มีการปลูกฝีป้องกันไขทรพิษขึ้นตามอำเภอต่างๆ ฟรี, Thai definition: นำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตรงที่มีรอยกรีด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ
ฉีดยา[V] inject, See also: vaccinate, inoculate, give an injection, Example: ฤดูร้อนพยาบาลที่สถานีอนามัยก็จะมาฉีดยาป้องกันอหิวาต์และไทฟรอยด์ให้กับคนในหมู่บ้าน, Thai definition: เอายาฉีดเข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate   FR: vacciner ; inoculer
ปลูกฝี[v.] (plūkfī) EN: vaccinate ; get vaccinated ; have a vaccination ; inoculate   FR: vacciner ; être vacciné ; recevoir un vaccin ; administrer un vaccin ; inoculer
ปลูกวัคซีน[v. exp.] (plūk waksīn) EN: vaccinate   FR: vacciner

CMU English Pronouncing Dictionary
VACCINATE    V AE1 K S AH0 N EY0 T
VACCINATED    V AE1 K S AH0 N EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaccinate    (v) (v a1 k s i n ei t)
vaccinated    (v) (v a1 k s i n ei t i d)
vaccinates    (v) (v a1 k s i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接种[jiē zhòng, ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄥˋ, / ] vaccinate; inoculate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaccinate \Vac"ci*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Vaccinated}; p.
   pr. & vb. n. {Vaccinating}.] [See {Vaccine}.]
   To inoculate with the cowpox by means of a virus, called
   vaccine, taken either directly or indirectly from cows; now,
   generally, to administer (by injection or otherwise) any
   vaccine with the objective of rendering the recipient immune
   to an infectious disease. One who has been thus immunized by
   vaccination is said to be
 
   {vaccinated against} a particular disease. One may be thus
    immunized (vaccinated) also by oral ingestion or
    inhalation of a vaccine.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaccinate
   v 1: perform vaccinations or produce immunity in by inoculation;
      "We vaccinate against scarlet fever"; "The nurse vaccinated
      the children in the school" [syn: {immunize}, {immunise},
      {inoculate}, {vaccinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top