Search result for

vît

(124 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vît-, *vît*
English-Thai: Longdo Dictionary
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
curvity(adj) ความโค้ง
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vita[N] ชีวประวัติโดยสังเขป, See also: ประวัติย่อ, Syn. vitae, curriculum vitae
vitae[N] ประวัติย่อ, See also: ชีวประวัติโดยสังเขป, Syn. vita
vital[ADJ] เกี่ยวกับชีวิต
vital[ADJ] จำเป็นสำหรับชีวิต, Syn. life-sustaining
vital[ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary
vital[ADJ] ที่ทำให้ถึงตายได้, Syn. fatal, lethal
vital[ADJ] มีชีวิตชีวา, Syn. lively, animated, invigorating
vitals[N] อวัยวะสำคัญ
vitamin[N] วิตามิน, See also: ไวตามิน, Syn. vitamine
vitelli[N] คำนามพหูพจน์ของ vitellus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vita(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vitae(ไว'ทะ,ไว'ที) n. ชีวประวัติโดยสังเขป., Syn. curriculum vitae
vital(ไว'เทิล) adj. เกี่ยวกับชีวิต,จำเป็นสำหรับชีวิต,กระฉับกระเฉง,มีพลังงาน,มีชีวิตชีวา,มีกำลัง,จำเป็น,สำคัญ,ขาดเสียมิได้,ทำลายชีวิต,ทำให้ตายได้,ความเป็นความตาย
vitalise(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitality(ไวแทล'ลิที) n. กำลังกาย,กำลังวังชา,กำลังจิต,ความสามารถในการอยู่รอด,พลังชีวิต,พลังที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินอยู่ได้, Syn. exuberance
vitalize(ไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตแก่,ทำให้มีชีวิต,ให้พลัง,ให้กำลัง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: vitalisation n. vitalization n.
vitals(ไว'เทิลซ) n.,pl. อวัยวะสำคัญของร่างกาย (เช่นสมอง,หัวใจ,ตับ,ปอดและกระเพาะอาหาร) ส่วนที่สำคัญ
vitamin(ไว'ทะมิน) n. วิตามิน,วิตามิน
vitamin an. เป็นterpene-alcoholชนิดหนึ่งได้จาก caroteneพบในผักสีเขียวและเหลืองไข่แดงเป็นต้นเป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการป้องกันเนื้อเยื่อบุผิว
vitamin b complexn. กลุ่มวิตามินกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย vitamin B1,vitamin B2และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
vitamin(n) วิตามิน,ไวตามิน
vitiate(vt) ทำให้ชำรุด,ทำให้เสีย,ทำให้เสื่อมคุณภาพ
vitreous(adj) เหมือนแก้ว,คล้ายแก้ว
vitrify(vt) เปลี่ยนให้เป็นแก้ว,ทำให้เป็นแก้ว
vitriol(n) กรดกำมะถัน
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitagonistสารต้านวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital eventเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital indexดัชนีชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital recordระเบียนชีพ, บันทึกเหตุการณ์สำคัญในชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital registrationทะเบียนชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital revolutionการปฏิวัติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital signชีวสัญญาณ, อาการแสดงชีพ, ชีวนิมิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vital statisticsสถิติชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vital statisticsสถิติชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vital capacityความจุชีพของปอด [TU Subject Heading]
Vital forceพลังชีวิต [TU Subject Heading]
Vital signsสัญญาณชีพ [TU Subject Heading]
Vitalityความมีชีวิต [TU Subject Heading]
Vitamilk (Trademark)ไวตามิ้ลค์ [TU Subject Heading]
vitaminวิตามิน, สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vitamin Aวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin A deficiencyภาวะพร่องวิตามินเอ [TU Subject Heading]
Vitamin B complexวิตามินบีรวม [TU Subject Heading]
Vitamin B12วิตามินบี 12 [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า[N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้
ผรุสวาท[N] curse, See also: vituperation, Syn. คำหยาบ, คำสบถ, คำสาปแช่ง, คำด่า, Example: เขากล่าวผรุสวาทต่อหน้าผม, Thai definition: วาจาหยาบคาย, Notes: (บาลี)
วิตามิน[N] vitamin, Example: ถ้าร่างกายขาดวิตามินจะทำให้เป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย, Thai definition: กลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการแต่เพียงจำนวนน้อยๆ และจะขาดไม่ได้ หากขาดจะทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานผิดปกติและเกิดโรคได้ สารกลุ่มนี้มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เหงือก ผม ตา และช่วยต้านทานโรค
น้ำเลี้ยงตา[N] vitreous body, See also: vitreous humor, Syn. น้ำเลี้ยงลูกตา, น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา, Example: โรคต้อหินเกิดขึ้นเพราะน้ำเลี้ยงตาไหลผ่านตรงบริเวณมุมม่านตาไม่สะดวก
ชู[V] nourish, See also: vitalize, invigorate, refresh, Syn. บำรุง, คงไว้, ทรงไว้, ทำนุบำรุง, Example: ยานี้ช่วยชูกำลังได้เป็นอย่างดี, Thai definition: บำรุงให้ดีขึ้น
ความคึกคะนอง[N] impetuousness, See also: vitality, hastiness, obstinacy, violence, Syn. ความคะนอง, Example: การเสียชีวิตของน้องเกิดจากความคึกคะนองของพี่ชาย, Thai definition: ความลำพองเกินขอบเขต
ความคึกคัก[N] liveliness, See also: vitality, activeness, animation, bustle, briskness, vivacity, Syn. ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, Example: งานคอนเสิร์ตสร้างความคึกคักให้แก่งานมาก
ความมีชีวิต[N] vitality, See also: living, animation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity   
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อัตราเร็ว[n. exp.] (attrā reo) EN: speed   FR: vitesse [f]
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making   
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VITA    V AY1 T AH0
VITT    V IH1 T
VITO    V IY1 T OW0
VITI    V IY1 T IY0
VITAL    V AY1 T AH0 L
VITIA    V IY1 SH AH0
VITAE    V AY1 T AH0
VITEZ    V AY1 T EH0 Z
VITEK    V IH1 T EH0 K
VITRO    V IH1 T R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Vitro    (n) (v ii1 t r ou)
vital    (j) (v ai1 t l)
Vitali    (n) (v i t a1 l ii)
vitals    (n) (v ai1 t l z)
Vitoria    (n) (v i1 t oo1 r i@)
vitally    (a) (v ai1 t @ l ii)
vitamin    (n) (v i1 t @ m i n)
vitiate    (v) (v i1 sh i ei t)
vitrify    (v) (v i1 t r i f ai)
vitriol    (n) (v i1 t r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维生素[wéi shēng sù, ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, / ] vitamin, #4,320 [Add to Longdo]
生命力[shēng mìng lì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] vitality, #10,009 [Add to Longdo]
玻璃体[bō lí tǐ, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] vitreous humor, #20,741 [Add to Longdo]
维他命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin, #22,208 [Add to Longdo]
朝气[zhāo qì, ㄓㄠ ㄑㄧˋ, / ] vitality; dynamism, #23,333 [Add to Longdo]
白癜风[bái diàn fēng, ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄈㄥ, / ] vitiligo, #45,871 [Add to Longdo]
抗坏血酸[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, / ] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy), #64,459 [Add to Longdo]
玻璃化[bō li huà, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄏㄨㄚˋ, ] vitrification, #90,814 [Add to Longdo]
性命攸关[xìng mìng yōu guān, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄧㄡ ㄍㄨㄢ, / ] vitally important; a matter of life and death, #101,419 [Add to Longdo]
维它命[wéi tā mìng, ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ, / ] vitamin; same as 維生素|维生素 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
コネクティビティ[こねくていびてい, konekuteibitei] connectivity [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
活用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] sensitivity [Add to Longdo]
結合性[けつごうせい, ketsugousei] associativity, connectivity [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top