ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

v

V IY1   
227 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -v-, *v*
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vei[ไว] (n ) ถนน, หนทาง (en)

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ventilator (n ) เครื่องช่วยหายใจ
verrucous (adj ) wart-like, ที่มีลักษณะคล้ายหูด

Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vervoermiddel (n ) ยานพาหนะ ทางบก เช่น รถมอเตอร์ไชย์

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
vettingchecking thoroughly to make sure things are unacceptable, those unacceptable are rejected
ViRGE (n ) The S, ㄙˇVirtual Reality Graphics Engine (ViRGE) graphics chipset was one of the first 2D/3D accelerators designed for the mass market. Introduced in 1995 by then graphics powerhouse S3, Inc., the ViRGE was S3's first foray into 3D-graphics. The S3/Virge was the successor to the successful Trio64V+. ViRGE/325 was pin compatible with the Trio64 chip, retaining the DRAM-framebuffer interface (up to 4MB), and clocking both the core and memory up to 80 MHz. In Windows, Virge was benchmarked as the fastest DRAM-based accelerator of the era. The VRAM-based version, ViRGE/VX, was actually slower in lower resolutions, but had a faster RAMDAC to support high-resolution modes not available on the 325.

English-Thai: Longdo Dictionary
vaguely(adv) อย่างไม่ชัดเจน, อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
vest(n) เสื้อเกราะ, เสื้อกั๊ก เช่น The Army immediately began awarding contracts for the bulletproof vest, and soon required that each U.S. soldier stationed in Iraq and Afghanistan be provided with this improved body armor.
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
V[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
v[ABBR] ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
VA[ADJ] เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของผลผลิต (คำย่อ value-added)
VD[ABBR] คำย่อของ venereal disease
VP[ABBR] คำย่อของ Vice President
VP[ABBR] คำย่อของ verb phrase
VR[ABBR] สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์, See also: (คำย่อของ virtual reality)
vs[N] ต่อสู้กับ (คำย่อของ versus), Syn. against, versus
vs[N] เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus), Syn. versus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
v(วี) n. พยัญชนะตัวที่ 22 ของภาษาอังกฤษ
v signn. เครื่องหมายชัยชนะโดยการชู 2นิ้วเป็นรูปตัวV
v-shaped(วี'เ?พทฺ) adj. มีรูปคล้ายตัวV
v.d.abbr. venereal disease
v.h.f.abbr.very high frequency
v.i.p.abbr. very important person
vacancy(เว'เคินซี) n. ความว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ช่องว่าง,การขาดความคิดหรือปัญญา,เวลาว่าง., Syn. void
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty,unrented,abandoned
vacate(เว'เคท) vt.,vi. ทำให้ว่าง,เอาออก,ย้าย,เจียดออก,ทำให้ว่าง,ยกเลิก,เพิกถอน., See also: vacatable adj., Syn. annul
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday

English-Thai: Nontri Dictionary
vacancy(n) ความว่าง,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง,ที่ว่าง
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า
vacate(vt) ทำให้ว่าง,ถอน,สละตำแหน่ง,ย้ายที่
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
vaccination(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว
vacuity(n) ความว่างเปล่า,ความไม่มีสาระ,สูญญากาศ,ช่องว่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
V-engine; V-type engineเครื่องยนต์แบบรูปตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-engine; V-type engineเครื่องยนต์แบบรูปตัววี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
V-gougeสิ่วร่องรูปตัววี (V) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
V-shaped valleyหุบเขารูปตัววี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-trough concentratorตัวรวมรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-type engine; V-engineเครื่องยนต์แบบรูปตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-type engine; V-engineเครื่องยนต์แบบรูปตัววี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
V.O.T. (voice-onset time)วีโอที (ช่วงเวลาเริ่มเสียงก้อง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
VAB (voice answer back)แว็บ (การตอบกลับด้วยเสียงพูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vโวลต์, สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
V - shaped depressionดีเปรสชันรูปตัววี [อุตุนิยมวิทยา]
v-notch weirv-notch weir, ฝายสามเหลี่ยม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]
Vaccinationการฉีดวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vaccinationการให้วัคซีน [TU Subject Heading]
Vaccination of animalsการให้วัคซีนสัตว์ [TU Subject Heading]
vaccineวัคซีน
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
vaccineวัคซีน, สารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaccinesวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
V.C. (n ) เหรียญอิสริยาภรณ์ของกองทัพอังกฤษ
See also: S. Victoria Cross,
vadose[เวย์'โดส] (adj ) ที่พบหรืออยู่เหนือระดับพื้นผิวของน้ำบาดาล
vain (adj) หลงตัวเอง
Vaishnavism (n ) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaishnavism (n ) ไวษณพนิกาย, ลัทธิไวษณพ, นิกายในศาสนาฮินดูที่นับถือพระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด
Vaizerd (n) ผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ต่างๆ และ DotA
validate (n ) ทำให้คนๆ หนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า หรือรู้สึกว่าแนวคิดหรือความเห็นของเขามีคุณค่า
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a '58 Flying V in fire-mist gold.คริส! Rock Star (2001)
Today's Game LG VS KIA (14:00)การแข่งขันวันนี้เป็นคู่ของ ทีมLG กับ ทีม KIA (รอบ 14: 00) Love So Divine (2004)
Reserve Game Newcastle United V Manchester United"แมตช์ทีมสำรอง นิวคาสเซิ่ลพบแมนฯยูไนเต็ด" Goal! The Dream Begins (2005)
Reserve Game Newcastle United V Queens Park Rangers"แมตช์ทีมสำรอง นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ดพบควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์" Goal! The Dream Begins (2005)
Reserve Game Newcastle United V Middlesbrough"แมตช์ทีมสำรอง นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ดพบมิดเติ้ลสโบรซ์" Goal! The Dream Begins (2005)
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ V for Vendetta (2005)
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน. V for Vendetta (2005)
I've been the prisoner of the terrorist V for the past several weeks.ฉันตกเป็นเชลยของผู้ก่อการร้ายที่ชื่อ "วี" ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา V for Vendetta (2005)
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V to the St. Mary's viral attack on London 14 years ago.เจ้าหน้าที่พบหลักฐานใหม่ ที่เชื่อมโยงองค์การก่อการร้าย "วี"... . ...กับเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาด ที่เซนต์แมรี่ ลอนดอนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว V for Vendetta (2005)
At which point, all V needs to do is keep his word.ถึงตอนนั้น, "วี" ก็จะทำตามที่เขาได้พูดไว้ V for Vendetta (2005)
V and B."ว"และ"บ" Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Did someone kidnap your guitar, a $12,0001967 Flying V or something?ขโมยกีต้าร์คุณเหรอ? 12,000 เหรียญ Flying V ปี 1967 หรืออะไรนี่ละ? Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vA bad cold caused the singer to lose his voice.
vA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
vA beautiful object like that never loses its value.
vA beautiful valley lies behind the hill.
vA blind person's hearing is often very acute.
vAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
vAbout this time of the year typhoons visit the island.
vA burglar broke into your house while you were away on vacation.
vA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
vAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
vAccording to their opinions, that boy is very good.
vAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภูเขาไฟ[N] volcano, Example: เกาะชวาเป็นเกาะที่เกิดจากการเรียงตัวของภูเขาไฟมากมายหลายลูก, Count unit: ลูก, Thai definition: ภูเขาที่เกิดขึ้นโดยการปะทุของหินหนืดร้อนแรงดันสูงใต้เปลือกโลก
งานอาสาสมัคร[N] voluntaries, Example: นักเรียนสมัครใจทำงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชน, Thai definition: งานที่รับทำด้วยความเต็มใจ
ดุเด็ดเผ็ดมัน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
บัตรเสีย[N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
ผู้ละเมิด[N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
V    V IY1
VP    V IY2 P IY1
VI    V IY1
VU    V UW1
VI    V AY1
VE    V IY1
VY    V AY1
VO    V OW1
V.    V IY1
VS    V ER1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
V    (n) vˈiː (v ii1)
v    (n) vˈiː (v ii1)
vu    (n) vˈuː (v uu1)
VC    (n) vˌiːsˈiː (v ii2 s ii1)
VD    (n) vˌiːdˈiː (v ii2 d ii1)
VP    (n) vˌiːpˈiː (v ii2 p ii1)
vs    (n) vˈɜːʳsəs (v @@1 s @ s)
V's    (n) vˈiːz (v ii1 z)
VAT    (n) vˌiːˌɛɪtˈiː (v ii2 ei2 t ii1)
VHF    (n) vˌiːˌɛɪtʃˈɛf (v ii2 ei2 ch e1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] variant of 哪; how; which, #71 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, / ] vehicle on land, #195 [Add to Longdo]
[Shuí, ㄕㄨㄟˊ, / ] variant pronunciation of shei2, who; surname Shui, #208 [Add to Longdo]
很多[hěn duō, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ, ] very many; very much; great (quantity), #265 [Add to Longdo]
精神[jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙, ] vigor; vitality; drive; spiritual, #521 [Add to Longdo]
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] value; worth, #664 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen, #861 [Add to Longdo]
[cūn, ㄘㄨㄣ, ] village, #946 [Add to Longdo]
声音[shēng yīn, ㄕㄥ ㄧㄣ, / ] voice; sound, #1,091 [Add to Longdo]
广大[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广 / ] vast; extensive, #1,120 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vakuum(n) |das, pl. Vakua/ Vakuen| สูญญากาศ, ห้องว่างไม่มีอากาศ
Vater(n) |der, pl. Väter| พ่อ
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี
Ventilator[เวนทิล'(ล)า ทัวร์] (n) |der, pl. Ventilatoren| พัดลม, เครื่องเป่าลม , See also: S. Lüfter
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
verbilligt(adj) ถูกกว่าปกติ เช่น ein verbilligter Eintritt ค่าเข้าที่ถูกลง, See also: S. reduziert, ermäßigt,
verbinden(vt) |verband, hat verbunden| ต่อ, เชื่อมต่อ เช่น Diese Straße verbindet München mit Passau. ถนนเส้นนี้เชื่อมเมืองมิวนิคกับพัสเซา, See also: A. trennen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
VCD (n ) วีซีดี
velo (n slang ) จักรยาน(เป็นคำที่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์)
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
verfahrenขับรถหลงทาง
verlaufen (vi ) หลงทาง
verraten und verkauft sein ( ) und se
verscherzen (vt) |verscherzte, hat verscherzt|
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorante [Add to Longdo]
vielmuch [Add to Longdo]
vornfore [Add to Longdo]
vor Anker treibento drag (the anchor) [Add to Longdo]
Verächter {m}despiser [Add to Longdo]
vorübergehende Aufhebung {f}; Hemmung {f}suspension [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschnittenincommunicado [Add to Longdo]
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
Verkaufs...vending [Add to Longdo]
vergrößerter Bildausschnittclose-up [Add to Longdo]
von Bord gehento leave the ship; to disembark [Add to Longdo]
Verhältnis von Gewinn zu Dividendedividend cover [Add to Longdo]
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.] [Add to Longdo]
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vache(n) n.f. วัว เช่น Vache laitière ou vache à lait = วัวนม, Vache à viande = วัวเนื้อ
Image:
vais((présent)) je vais = ฉันไป ( กริยาผันรูปปัจจุบัน ของ aller กับประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์ je = ผม, ฉัน )เช่น je vais partir. = ผมจะไปแล้วหละ
vélo(n) |m| จักรยาน เช่น Depuis le 19 mai 2005, le Grand Lyon met à la disposition des habitants un parc de vélos.
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, See also: A. acheter,
vendredi(n) |m| วันศุกร์
verre(n) |m, pl. -s| แก้ว เช่น un verre d'eau น้ำหนึ่งแก้ว, un verre du vin ไวน์หนึ่งแก้ว, un verre à eau แก้วน้ำ, un verre à vin แก้วไวน์
vert(adj) |f. -e| ที่มีสีเขียว
viande(n) |f| เนื้อสัตว์ เช่น viande hachée เนื้อบด
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
一時的[いちじてき, ichijiteki] voruebergehend [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 V \V\ (v[=e]).
   1. V, the twenty-second letter of the English alphabet, is a
    vocal consonant. V and U are only varieties of the same
    character, U being the cursive form, while V is better
    adapted for engraving, as in stone. The two letters were
    formerly used indiscriminately, and till a comparatively
    recent date words containing them were often classed
    together in dictionaries and other books of reference (see
    {U}). The letter V is from the Latin alphabet, where it
    was used both as a consonant (about like English w) and as
    a vowel. The Latin derives it from a form (V) of the Greek
    vowel [Upsilon] (see {Y}), this Greek letter being either
    from the same Semitic letter as the digamma F (see {F}),
    or else added by the Greeks to the alphabet which they
    took from the Semitic. Etymologically v is most nearly
    related to u, w, f, b, p; as in vine, wine; avoirdupois,
    habit, have; safe, save; trover, troubadour, trope. See U,
    F, etc.
    [1913 Webster] See Guide to Pronunciation, [sect] 265;
    also [sect][sect] 155, 169, 178-179, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. As a numeral, V stands for five, in English and Latin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 v
   adj 1: being one more than four [syn: {five}, {5}, {v}]
   n 1: a unit of potential equal to the potential difference
      between two points on a conductor carrying a current of 1
      ampere when the power dissipated between the two points is
      1 watt; equivalent to the potential difference across a
      resistance of 1 ohm when 1 ampere of current flows through
      it [syn: {volt}, {V}]
   2: a soft silvery white toxic metallic element used in steel
     alloys; it occurs in several complex minerals including
     carnotite and vanadinite [syn: {vanadium}, {V}, {atomic
     number 23}]
   3: the cardinal number that is the sum of four and one [syn:
     {five}, {5}, {V}, {cinque}, {quint}, {quintet}, {fivesome},
     {quintuplet}, {pentad}, {fin}, {Phoebe}, {Little Phoebe}]
   4: the 22nd letter of the Roman alphabet [syn: {V}, {v}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top