ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utterer

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utterer-, *utterer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา utterer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *utterer*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterer[N] การเปล่งเสียง, See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dest Duttererเรื่องจำไม่ชำนาญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn, Garces. We catch one and he turns out to be a stutterer.ไปตายซะ กาเซส พวกเราจับได้คนนึง และเขากลายเป็นคนติดอ่าง Pan's Labyrinth (2006)
The stutterer spoke of an informer. Here... at the mill.เจ้าคนติดอ่างนั่นมันบอกว่า มีสายอยู่ในโรงโม่นี่ Pan's Labyrinth (2006)
No, shutterers all went home ages ago. They're not in till 6:00.ไม่มี shutterers ทั้งหมดกลับบ้านทุกเพศทุกวัยที่ผ่านมา พวกเขาไม่ได้อยู่ในจนถึง 06: Locke (2013)
Whichever way it is, the important thing is to face the situation squarely and recognize that this man you think you're in love with is no more to you than a mother substitute.Ganz egal, wichtig ist, dass man sich der Situation stellt, damit einem klar wird, dass der Mann, den du zu lieben glaubst, nicht mehr ist als ein Mutterersatz. Sex and the Single Girl (1964)
- A mother substitute?- Ein Mutterersatz? Sex and the Single Girl (1964)
Well, at least we have Clarence and Judy, our mother helpers.Na ja, aber wir haben Clarence und Judy als Mutterersatz. Operation Springtime (1967)
My theory is that Sam has gone in search of his mother substitute.Meine Theorie ist, dass Sam weggelaufen ist... um einen Mutterersatz zu finden. Fly Me to the Moon (1967)
And Tony Nelson is Sam's mother substitute.Und Tony Nelson ist Sams Mutterersatz? Fly Me to the Moon (1967)
A stranger in my way day and night !Du bist dir wohl nicht im Klaren darüber, was das bedeutet, wenn man dir einen Mutterersatz vor die Nase setzt. Peccati di gioventù (1975)
Cervical dilation is at 10.2 centimeters.Gebärmuttererweiterung bei 10,2 cm. Deadlock (1996)
Can also happen when your uterus enlarges.Oder eine Gebärmuttererweiterung. 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2002)
- Where's my butter substitute?- Wo ist mein Butterersatz? Cold Cuts (2004)
Because these photographs don't necessarily look like me since you know me as me now, not me as me then.And, according to freud, a lot of people want to have sex with their mother or substitutes for their mother,Weil diese Fotos nicht zwangsläufig nach mir aussehen, wie du mich jetzt kennst, und nicht wie du mich damals kanntest. Freud zufolge ... wollen viele Menschen mit ihren Müttern oder dem Mutterersatz Sex haben ... und im Planungsstadium ist das normal, aber es sollte dort enden. Little Boats (2008)
You should go ahead, fantasize about having great sex with these people, but you should probably avoid the areas which include having great sex with your mother or a substitute for your mother.Du solltest dir weiterhin tollen Sex mit diesen Leuten vorstellen, aber vielleicht die Teile auslassen, bei denen es darum geht tollen Sex mit seiner Mutter oder dem Mutterersatz zu haben. Little Boats (2008)
Because last year I was a grad student who smoked a lot of pot and couldn't keep a goldfish alive.Letztes Jahr war ich noch eine Studentin, die eine Menge gekifft hat und nicht mal einen Goldfisch versorgen konnte, und jetzt bin ich Mutterersatz. The House Guest (2011)
Some of the Anabaptist religious groups that are complete strict pacifists like the Amish, the Mennonites, the Hutterites... among some of these groups, the Hutterites there are no recorded cases of homicide.Manche der religiösen Wiedertäuferguppen sind ganz strikte Pazifisten wie die Amish, Mennoniten, Hutterer,... In manchen dieser Gruppen, z. B. bei den Hutterern, gibt es keine aufgezeichneten Mordfälle. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
To plow our feed crop under?Und unsere Futterernte umpflügen? Midnight Stallion (2013)
Maternal figurehead.Ein Mutterersatz. I Wasn't Ready (2013)
And a his morn too, but I'm sure Luca already told you.Und Mutterersatz, aber das hat Luca sicher erzählt. Human Capital (2013)
The acidity in the red rain must have fried the topsoil.Die Säure im roten Regen muss die Muttererde ausgetrocknet haben. In the Dark (2014)
Or one of those bags of top soil in front of a home improvement center.Oder auch nicht diese kostenlosen Beutel mit Muttererde vor dem Baumarkt. Charlie Does Time with the Hot Warden (2014)
I'm not angry with them, but I accept they have no desire to see their mother replaced.Ich bin nicht wütend auf sie, aber sie möchten keinen Mutterersatz. A Moorland Holiday (2014)
She was like the mother that I didn't have.Sie war wie ein Mutterersatz für mich. Amy (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTTERER    P AH1 T ER0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutterer    (n) mˈʌtərər (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) mˈʌtərəz (m uh1 t @ r @ z)
stutterer    (n) stˈʌtərər (s t uh1 t @ r @ r)
stutterers    (n) stˈʌtərəz (s t uh1 t @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
Verbreiter {m} | Verbreiter {pl}utterer | utterers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterer \Ut"ter*er\, n.
   One who utters. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utterer
   n 1: an organism that can utter vocal sounds; "an utterer of
      foul oaths"; "is the giraffe a vocalizer?" [syn: {utterer},
      {vocalizer}, {vocaliser}]
   2: someone who circulates forged banknotes or counterfeit coins
   3: someone who expresses in language; someone who talks
     (especially someone who delivers a public speech or someone
     especially garrulous); "the speaker at commencement"; "an
     utterer of useful maxims" [syn: {speaker}, {talker},
     {utterer}, {verbalizer}, {verbaliser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top