Search result for

ut

(212 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ut-, *ut*
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Utah[N] รัฐยูท่าห์ของสหรัฐอเมริกา
uteri[N] มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
utter[VT] พูด, See also: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า, Syn. talk, speak
utter[VT] เปล่งเสียง, See also: ออกเสียง, Syn. pronounce
utter[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. tell, express
utter[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์, Syn. total, complete
uterus[N] มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. womb
utmost[ADJ] สุดขีด, See also: อย่างมาก, Syn. ultimate
utmost[N] ระดับสูงสุด, Syn. highest, Ant. lowest
Utopia[N] ดินแดนในอุดมคติ, See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ, Syn. Shangri-la

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ut dictabbr. latin ut dictum (ตามที่สั่ง)
ut supra(อูทชู'พรา) Latin ดังข้างต้น,ดังที่ได้แสดงมาแล้ว
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel
uteritis(ยูเทอไร'ทิส) n. โรคมดลูกอักเส
uterus(ยู'เทอเริส) n. มดลูก,ครรภ์ pl. uteri
utile(ยู'ทีล) adj. มีประโยชน์
utilise(ยู'ทะไลซ) vt. ใช้เป็นประโยชน์,ทำให้เป็นประโยชน์, See also: utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser adj. utilizer n., Syn. use
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์,ผลประโยชน์,การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง,รถไฟ,โทรศัพท์,ไฟฟ้า) ,ปัจจัยที่เป็นประโยชน์,หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้
uterus(n) มดลูก
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ
utility(n) อัตถประโยชน์,ประโยชน์,ผลประโยชน์
utilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์
utilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uteralgia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uterodyniaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine-มดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine neck; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine tube; oviduct; salpinx uterina; tube, fallopianท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterocervical-มดลูกและคอมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterodynia; hysteralgia; hysterodynia; metralgia; metrodynia; uteralgiaอาการปวดมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterogenic-เกิดในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uterine cervical neoplasmsเนื้องอกคอมดลูก [TU Subject Heading]
Uterine neoplasmsเนื้องอกมดลูก [TU Subject Heading]
uterusมดลูก, อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Utilities (Computer programs)ยูทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
utilities programโปรแกรมอรรถประโยชน์, ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดูแลรักษา ความปลอดภัยและเสถียรภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Utilityสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความเหมาะสมพึงพอใจแบบใช้ได้จริง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Utility สาธารณูปโภค
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ สูบส้วม [สิ่งแวดล้อม]
utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยจัดการแฟ้มข้อมูล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Utilizationการใช้ประโยชน์ [TU Subject Heading]
Utopiasยูโทเปีย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterine lining (n ) เยื่อบุมดลูก
uterus (n) womb
See also: S. womb,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
There's a utility lift ahead.ข้างหน้ามีลิฟท์ขนของ Dead Space: Downfall (2008)
How am I supposed to know how best to utilizeผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของลูกน้อง Adverse Events (2008)
Fetuses have been transplanted before. Whole uteruses too.ตัวอ่อนถูกปลูกถ่ายก่อนมดลูกทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
More than ever, I want Uther dead.ยิ่งไปกว่านั้น ข้าต้องการให้อูเธอร์ตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
Only if Uther dies will you be free, Merlin.เมื่ออูเธอร์ตายเจ้าจะได้รับอิสรภาพ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
If you had the power of life and death over Uther, would you kill him?ถ้าหากเจ้ามีอำนาจเหนืออูเธอร์ เจ้าจะฆ่าเขาหรือไม่? The Labyrinth of Gedref (2008)
UTHER:เหล่าอัศวินแห่งอาณาจักร Valiant (2008)
Look, Uther really wouldn't listen to you or me.ฟังนะ, อูเธอร์น่ะไม่รับฟังคำพูดของเธอหรือลุงหรอกนะ Valiant (2008)
We must tell Uther.เราต้องแจ้งอูเธอร์ The Mark of Nimueh (2008)
Telling Uther wouldn't save Gwen, he'd just blame her for conjuring it.-อูเธอร์จะโทษว่า กเวน ว่าเธอเป็นคนเสกมันขึ้นมา The Mark of Nimueh (2008)
Then the plague will stop and Uther may see sense.แล้วโรคระบาดก็จะหยุดและอูเธอร์ก็จะเข้าใจเอง The Mark of Nimueh (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utHe is utterly impossible.
utSo great was his emotion that he could not utter a word.
utAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
utI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utHe treated it with utmost care.
utGuys, I'll do my utmost to back you up. We'll make this event a success no matter what!
utShe uttered a scream of terror.
utIt is utterly impossible to finish the work within a month.
utThe report is utterly false.
utYou have to pay for utilities.
utHe was an utter stranger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด[ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
เอ่ย[V] utter, See also: pronounce, say, speak, mention, express, articulate, Syn. เอื้อนเอ่ย, Example: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก, Thai definition: เปล่งเสียงพูด, เริ่มพูด
ยิบตา[ADV] to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เอื้อน[V] express, See also: utter, say, Example: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ, Thai definition: กล่าวถ้อยคำ
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องบริขาร[N] utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เปล่ง[V] utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
ผอก[N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
ลั่นคำ[V] give one's word, See also: utter a promise, make a statement, Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา, Example: โคชลั่นคำจะพาทีมไปให้ถึงฝันให้ได้, Thai definition: พูดเป็นเชิงให้สัญญา, ให้คำมั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UTT    AH1 T
UTZ    AH1 T S
UTAH    Y UW1 T AO2
UTHE    AH1 TH
UTHE    AH1 DH
UTKE    AH1 T K IY0
UTICA    Y UW1 T AH0 K AH0
UTECH    Y UW1 T EH2 K
UTHER    Y UW1 TH ER0
UTHER    AH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Utah    (n) (y uu1 t oo)
utter    (v) (uh1 t @ r)
Utsumi    (n) (uu t s uu1 m ii)
Utopia    (n) (y uu1 t ou1 p i@)
uterus    (n) (y uu1 t @ r @ s)
utmost    (n) (uh1 t m ou s t)
utters    (v) (uh1 t @ z)
Utopian    (j) (y uu1 t ou1 p i@ n)
Utopias    (n) (y uu1 t ou1 p i@ z)
Utrecht    (n) (y uu1 t r e k t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
映る[うつる, utsuru] Thai: สะท้อนให้เห็น English: to be reflected
映る[うつる, utsuru] Thai: เข้ากันดีกับ English: to harmonize with
映る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: ฟ้องร้อง English: to sue (a person)
訴える[うったえる, uttaeru] Thai: เรียกความสนใจ(โดยวิธีการ) English: to appeal to
映す[うつす, utsusu] Thai: ฉายให้ปรากฏ
疑う[うたがう, utagau] Thai: สงสัย English: to doubt
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect
唄う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing

German-Thai: Longdo Dictionary
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utensil {n} | Utensilien {pl}; Ausrüstung {f}utensil; piece of equipment | equipment; paraphernelia [Add to Longdo]
Utilitarismus {m} [phil.]utilitarianism [Add to Longdo]
Utopia {n}Utopia [Add to Longdo]
Utopie {f}Utopia [Add to Longdo]
Utopist {m}; Utopistin {f}Utopian [Add to Longdo]
utilitaristischutilitarian [Add to Longdo]
utopisch {adj}Utopian [Add to Longdo]
utopisch {adj}utopistic [Add to Longdo]
Utah (US-Bundesstaat)Utah (UT) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
couteau(n) |m, pl. -x| มีด
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
couteau de poche(n) |m| มีดพก, See also: Related: couteau

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鵟(oK)[のすり;ノスリ, nosuri ; nosuri] (n) (uk) common buzzard (Buteo buteo) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] utility [Add to Longdo]
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] utilitarianism [Add to Longdo]
北方邦[Běi fāng bāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄅㄤ, ] Uttar Pradesh (state in India) [Add to Longdo]
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, / ] utterly fearless [Add to Longdo]
子宫[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, / ] uterus; womb [Add to Longdo]
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, / ] utter sad calls; lament [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] utterly defeated [Add to Longdo]
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, / ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army) [Add to Longdo]
乌德勒支[wū dé lè zhī, ㄉㄜˊ ㄌㄜˋ ㄓ, / ] Utrecht [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写る[うつる, utsuru] aufgenommen_werden [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
宇都宮[うつのみや, utsunomiya] (Hauptstadt der Praefektur Tochigi) [Add to Longdo]
打つ[うつ, utsu] schlagen, hauen [Add to Longdo]
撃つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen, abfeuern, schiessen [Add to Longdo]
映す[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
映る[うつる, utsuru] (sich) spiegeln, projizieren [Add to Longdo]
[うた, uta] Gedicht, Lied [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]
歌姫[うたひめ, utahime] (gute) Saengerin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ut \Ut\, n. (Min.)
   The first note in Guido's musical scale, now usually
   superseded by do. See {Solmization}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 UT
   n 1: the local time at the 0 meridian passing through Greenwich,
      England; it is the same everywhere [syn: {Greenwich Mean
      Time}, {Greenwich Time}, {GMT}, {universal time}, {UT},
      {UT1}]
   2: a state in the western United States; settled in 1847 by
     Mormons led by Brigham Young [syn: {Utah}, {Beehive State},
     {Mormon State}, {UT}]
   3: the syllable naming the first (tonic) note of any major scale
     in solmization [syn: {do}, {doh}, {ut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UT
     Universal Time [+0000] (TZ, GMT)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UT
     Upper Tester
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ut
   from; out of
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top