ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urinât

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urinât-, *urinât*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urinate[VI] ถ่ายปัสสาวะ, See also: ถ่ายเบา, ปัสสาวะ
urinator[N] ผู้ถ่ายปัสสาวะ
urination[N] การถ่ายปัสสาวะ, See also: การขับปัสสาวะ, Syn. excretion
urinative[ADJ] ซึ่งถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urinate(ยัว'ริเนท) vi. ขับปัสสาวะ,ปัสสาวะ., See also: urination n. urinative adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urinateถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urination; miction; micturition; uresisการถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinative; diuretic; uragogue๑. -ขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๒]๒. ยาขับปัสสาวะ [มีความหมายเหมือนกับ uretic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urinationการถ่ายปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Urination disordersการถ่ายปัสสาวะผิดปกติ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัสสาวะ[V] urinate, See also: pass urine, discharge urine, Syn. ฉี่, เยี่ยว, Example: เด็กบางคนยังปัสสาวะรดที่นอนจนถึงวัยเข้าเรียน, Thai definition: ขับของเสียส่วนที่เป็นของเหลวออกจากกระเพาะปัสสาวะ
ถ่ายปัสสาวะ[V] urinate, See also: make water, go to the toilet, pass urine, wee, piss, Syn. ฉี่, เยี่ยว, เบา, ปัสสาวะ, ชิ้งฉ่อง, ลงพระบังคนเบา, Example: ชายผู้นั้นหันหน้าเข้าหากำแพง ถลกขากางเกงเพื่อถ่ายปัสสาวะ, Thai definition: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เก็บดอกไม้[v. exp.] (kep døkmāi) EN: urinate   FR: uriner
ปัสสาวะ[v.] (patsāwa) EN: urinate   FR: uriner ; pisser (très fam.)
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ปวดปัสสาวะ[v. exp.] (pūat patsāwa) EN: have the urge to urinate   FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดท้องเบา[v. exp.] (pūat thøng bao) EN: have urinate; be impelled to urinate   
ปวดท้องเยี่ยว[v. exp.] (pūat thøng yīo) EN: have urinate ; be impelled to urinate   
ถ่ายปัสสาวะ[v.] (thāipatsāwa) EN: urinate ; make water ; go to the toilet ; pass urine ; wee ; piss   FR: uriner ; pisser (fam.)
ถ่ายทุกข์[v. exp.] (thāithuk) EN: urinate ; pass urine ; void urine   
เยี่ยว[v.] (yīo) EN: pee ; paswater ; urinate ; make water   FR: uriner ; pisser (fam.) ; faire piper (fam. - enf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
URINATE    Y ER1 AH0 N EY2 T
URINATING    Y ER1 AH0 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urinate    (v) jˈuəʴrɪnɛɪt (y u@1 r i n ei t)
urinated    (v) jˈuəʴrɪnɛɪtɪd (y u@1 r i n ei t i d)
urinates    (v) jˈuəʴrɪnɛɪts (y u@1 r i n ei t s)
urinating    (v) jˈuəʴrɪnɛɪtɪŋ (y u@1 r i n ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小便[xiǎo biàn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] urinate; pass water; urine, #17,352 [Add to Longdo]
[niào, ㄋㄧㄠˋ, ] urinate; urine, #26,897 [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] urinate, #64,769 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P) [Add to Longdo]
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate [Add to Longdo]
残尿[ざんにょう, zannyou] (n) urine remaining in the bladder after urination [Add to Longdo]
小水[しょうすい, shousui] (n,vs) urine; urination; small quantity of water [Add to Longdo]
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien [Add to Longdo]
小用[こよう;しょうよう, koyou ; shouyou] (n) (1) (usu. こよう) trifling matter; (2) urination; urine [Add to Longdo]
潜海燕[もぐりうみつばめ;モグリウミツバメ, moguriumitsubame ; moguriumitsubame] (n) (uk) diving petrel (esp. the common diving petrel, Pelecanoides urinatrix) [Add to Longdo]
尿意[にょうい, nyoui] (n) the urge to urinate [Add to Longdo]
尿意を催す[にょういをもよおす, nyouiwomoyoosu] (exp,v5s) to have a desire to urinate [Add to Longdo]
排尿[はいにょう, hainyou] (n,vs) urination; micturition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top