Search result for

unhands

(74 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhands-, *unhands*, unhand
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unhands มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unhands*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhand[VT] ปล่อยตัวไป, See also: ปล่อยจากการจับกุม, Syn. let go
unhandy[ADJ] ไม่สะดวก, See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ, Syn. awkward, unskillful, unpractised, graceless, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy, Ant. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhand(อันแฮนดฺ') vt. ปล่อยมือ,เอามือออก
unhandy(อันแฮน'ดี) vt. ไม่สะดวก,ไม่คล่อง,ไม่เหมาะมือ,ใช้ได้ยาก,จัดการได้ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
unhand(vt) ปล่อยมือ,วางมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unhand her!ปล่อยแขนนางซะ Mannequin: On the Move (1991)
Unhand that damsel. I command you to step aside.ปล่อยมือจากสาวน้อยนะ ฉันขอสั่งแก ให้ออกไปห่างๆเลย Mannequin: On the Move (1991)
Unhand him, by order of the princess.ปล่อยเขา ด้วยคำสั่งของเจ้าหญิง เจ้าหญิงจัสมิน Aladdin (1992)
- Unhand that bird!- ปล่อยนกซะ! James and the Giant Peach (1996)
Get out of my way, you fools! Unhand me! Don't you know who I am?ปล่อยนะ ไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร Around the World in 80 Days (2004)
Unhand me!ปล่อยฉันนะ! V for Vendetta (2005)
Hey, unhand me, now.เฮ้ ปล่อยมือฉัน Chuck Versus the Break-Up (2008)
Unhand her or suffer the consequences.ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ หรือเจ้าอยากรับผลอันทุกข์ทรมาน The Lady of the Lake (2009)
Unhand her or suffer the consequences.ปล่อยนางซะไม่งั้นเจ้าเดือดร้อนแน่ Sweet Dreams (2009)
-Unhand her.ปล่อยเธอไป It Hurts Me Too (2010)
Unhand me, you cowards! I demand to talk to Lotso!ปล่อยฉันนะ ฉันจะคุยกับลอตโซ่! Toy Story 3 (2010)
What are ya... Unhand me!ปล่อยมือฉันนะ Toy Story 3 (2010)
Unhand me, Zurg scum!ปล่อยฉัน ไอ้ลูกกระจ๊อกของซอร์จ Toy Story 3 (2010)
- You unhand me, green devil!- ปล่อยฉันนะ เจ้าปีศาจเขียว! Shrek Forever After (2010)
- Unhand the tail.-ปล่อยหาง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Unhand her, you jailers of virtue, or taste the bitter sting of my vengeance!แล้วนางเอื้อมมือไปยังจอกยาพิษ ขณะเดียวกันวายร้ายชั่วก็วางแผนยึดบรรลังค์... Rango (2011)
Prithee, unhand my fair daughter and reach for the... - Line?กรุณา, ลูกสาวแสนสวยของข้าและ.อะไร... Rango (2011)
Do what you will to me. But unhand my love.อยากจะทำอะไรข้าก็ตามใจ แต่ปล่อยนางอันเป็นที่รักของข้าไป Your Highness (2011)
I demand that you unhand it.ผมต้องให้คุณวางมันลง Heroes and Villains (2011)
Unhand me, you buffoons!วางมือฉันคุณเชื้อพระวงศ์! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Unhand her. Hey, leave her alone.เฮ้ปล่อยให้เธออยู่คนเดียว We're the Millers (2013)
Unhand her.ปล่อยเธอซะ And Now His Watch Is Ended (2013)
Unhand my painting this instant.เอามือออกจากภาพของฉัน เดี๋ยวนี้นะ Sin (2013)
You unhand me.ปล่อยนะ The Replacements (2013)
You unhand me, you brute! Come on.ปล่อยฉันนะพวกป่าเถื่อน Mr. Right (2015)
- Unhand me.- ปล่อยฉันน่า London Has Fallen (2016)
Unhand him, you animatronic fiends.ปล่อยเขานะ ไอ้บ้าอนิเมทรอนิค The Lego Batman Movie (2017)
It's rather bulky, you know.Es ist ein eher unhandliches Gepäck. The Thomas Crown Affair (1968)
This might be too big for practical purposes.Ich find´ sie nur etwas unhandlich. Taxi Driver (1976)
You'd expect the bridge layout of this era to be clumsy, awkward.Ich dachte, das damalige Brückendesign wäre plump, unhandlich. Booby Trap (1989)
Most telepathic suppressors are much bulkier.Die meisten Telepathiesuppressoren sind viel unhandlicher. The Jem'Hadar (1994)
Yeah, cash is too bulky for him.Bargeld ist ihm zu unhandlich. Paid in Full (2002)
Phones with cords, awkward manual valves... computers that barely deserve the name.Telefone mit Kabeln, unhandliche manuelle Ventile... Computer, die den Namen nicht wirklich verdienen. Battlestar Galactica (2003)
But what is to keep 13 unwieldy colonies from splitting asunder?Aber was hält 13 unhandliche Kolonien davon ab,... auseinander zu brechen? Independence (2008)
Le I work for,they don't like to deal in greenbacks; it's just too bulky.Die Leute, für die ich arbeite, bezahlen nicht gerne in Scheinen, die sind zu unhandlich. Dirt Nap (2008)
I strongly suggest no one go near it unless they're wearing one of those big... cumbersome stay puft protective suits.Ich schlage dringend vor, dass sich niemand der Leiche nähert, es sei denn er trägt einen dieser großen... unhandlichen Marshmallow-Mann ähnlichen Schutzanzügen. Death Is in the Air (2010)
I thought the lid was hard to handle.Der Deckel war unhandlich. This Means War (2012)
These windows tend to stick, and I've been in a fluster since I heard about Mrs Henderson.Diese Fenster sind so unhandlich, und die Sache mit Mrs. Henderson ist so verwirrend. Murder on the Ballarat Train (2012)
Is this apparatus not too unwieldy to be practical?Ist dieses Ding nicht zu unhandlich, um praktikabel zu sein? 1499 (2014)
Oh, come on!Du unhandliches Biest, du! Mythica: A Quest for Heroes (2014)
This hat serves no purpose. The entire idea of including sunglasses in the actual hat... is ridiculous and unwieldy in execution.Er dient keinem bestimmten Zweck, die Idee mit der Sonnenbrille auf dem Hut ist theoretisch gesehen albern und praktisch unhandlich. Aloha (2015)
Help me with the tofu, it's getting unwieldy!Hilf mir mit dem Tofu! Es ist so unhandlich. Pixies (2015)
For the troops, they seemed too bulky.Für die Truppe schien es zu unhandlich. Look Who's Back (2015)
And given how unwieldy it is to carry a dead body... that's research, not experience... well, then he wouldn't have gone very far before burying it, which means we just have to look for freshly disturbed dirtUnd wenn man bedenkt, wie unhandlich eine Leiche ist... Das ist Forschung, nicht Erfahrung. Dann wäre er nicht sehr weit gegangen, bevor er sie begraben hat. Habeas Corpse (2015)
- I think we need suits. They'll be pretty bulky, but we only need to wear them when the powder's out in the open.Die sind zwar unhandlich, aber wir müssen sie nur tragen, wenn das Pulver freigesetzt ist. Imperium (2016)
Say hello to my... large and somewhat awkward friend.Sagen Sie Hallo zu meiner großen und ziemlich unhandlichen Freundin. Tech We Love to Hate (2016)
Originally, I was to play a different role, but I proved to be a rather bulky bookmark.Eigentlich sollte ich hier eine andere Rolle spielen, aber ich habe mich als ein eher unhandliches Lesezeichen herausgestellt. The Diplomatic Corpse (1957)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhand    (v) (uh1 n h a1 n d)
unhands    (v) (uh1 n h a1 n d z)
unhanded    (v) (uh1 n h a1 n d i d)
unhanding    (v) (uh1 n h a1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unhandlichkeit {f}unhandiness [Add to Longdo]
lässt losunhands [Add to Longdo]
ließ losunhanded [Add to Longdo]
loslassen | loslassendto unhand | unhanding [Add to Longdo]
schwerfällig; unhandlich; sperrig {adj}cumbersome [Add to Longdo]
ungeschickt {adv}unhandily [Add to Longdo]
unhandlich {adj}bulky [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unhandily [Add to Longdo]
unhandlichunhandy [Add to Longdo]
unhandlichunmanageable [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unwieldily [Add to Longdo]
unhandlichunwieldy [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unmanageably [Add to Longdo]
unschönunhandsome [Add to Longdo]
unschön {adv}unhandsomely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top