Search result for

und

(190 entries)
(0.088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -und-, *und*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
underuse (vt ) To use to a lesser degree than is normal or desirable

English-Thai: Longdo Dictionary
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
year round(n) ตลอดทั้งปี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
undeductible expense (n) ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
undegradableไม่สามารถย่อยสลายได้
under siege[อันเดอะซิจ] ภายใต้วงล้อม
under someone's wing (phrase ) ภายใต้การปกป้องของ..., ภายใต้การดูแลของ...
under the impressionด้วยความรู้สึกว่า
under-commit and over-deliver (phrase ) ทำงานให้เหนือความคาดหมาย, ให้คำมั่นไว้น้อยๆ แต่ส่งมอบให้ได้มากกว่าที่คาดหวัง (เป็นวิธีบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า)
See also: S. under promise, over deliver ,
underpinningสนับสนุน
underpriviledged children (n ) เด็กด้อยโอกาส
underprivilegedด้อยโอกาส
underside (n) ด้านใต้, ด้านล่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undo    [VI] เปิด, See also: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo    [VT] เปิด, See also: แก้, คลาย, แกะออก, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo    [VT] ยกเลิก, See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว, Syn. reverse, cancel, Ant. unchanged
undo    [VT] ทำลาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. destroy, Ant. create
under    [PRF] ภายใต้
under    [PREP] ใต้, See also: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง, Syn. below, beneath, underneath, Ant. over
under    [PREP] รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่), See also: ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า, Syn. below, beneath, underneath, Ant. over, above
under    [ADV] ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว
undid    [VT] กริยาช่องที่ 2 ของ undo
undue    [ADJ] ไม่เหมาะสม, See also: เกินไป, เลยเถิด, เกินควร, Syn. excessive, immoderate, overdone

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undateมิได้ลงวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undecagon; hendecagonรูปสิบเอ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
undeclared warสงครามที่ไม่ประกาศ (เป็นทางการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
undeclared warสงครามที่ไม่ประกาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undefined termคำอนิยาม, อนิยตศัพท์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
undenary scaleมาตราฐานสิบเอ็ด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
under different titlesโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
under protestโดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Under Secretary of Stateปลัดกระทรวง (อังกฤษ) [ดู Permanent Secretary] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
under the influence of intoxicating liquorอยู่ในสภาพมึน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
undeleteเลิกลบ
นำแฟ้มหรือข้อความที่ถูกลบทิ้งกลับคืนมาใหม่ โปรแกรมหลายโปรแกรมเก็บรายการที่เราเพิ่งลบทิ้งไปเอาไว้ก่อน ถ้าหากเราลบแฟ้มหรือข้อความไปโดยบังเอิญ เราก็อาจนำแฟ้มหรือข้อความนั้นกลับมาใหม่ได้โดยการใช้คำสั่ง undelete แต่อย่างไรก็ตาม เราจะต้องรีบเลิกลบทันทีที่เพิ่งลบไป มิฉะนั้นอาจจะนำกลับคืนมาไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Underachieversนักเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Undercover operationsการปฏิบัติการลับ [TU Subject Heading]
Undercureสภาวะของยางที่เกิดปฏิกิริยาวัลคาไนเซชันต่ำกว่าสภาวะที่เหมาะสม (ยางไม่สุก) อาจเกิดจาการใช้เวลาที่สั้นเกินไปและ/หรืออุณหภูมิที่ต่ำเกินไปในการวัลคาไน ซ์ และ/หรือสารทำให้ยางคงรูปมีไม่เพียงพอ ซึ่งยางที่ได้มักจะมีสมบัติทางฟิสิกส์ที่ไม่ดี [เทคโนโลยียาง]
Underemployment การทำงานไม่เต็มที่ การทำงานต่ำระดับ
การทำงานน้อยกว่าความสามารถที่ตนเองทำได้หรือ เต็มใจที่จะทำ [สิ่งแวดล้อม]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
underground damunderground dam, เขื่อนใต้ดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Underground economyเศรษฐกิจใต้ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Underground Mining การทำเหมืองใต้ดิน
เป็นการทำเหมืองที่ทำการเจาะช่องทางขนาดไม่ ใหญ่โตนัก เข้าหาบริเวณแร่เพื่อขุดสินแร่ที่อยู่ใต้ดิน จึงมีส่วนที่เป็นเปลือกดินอยู่เหนือบริเวณหน้าเหมือง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
und"Road under Repair."
und"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.
undChildren of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.
undPeople under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.
undChildren under 18 are not admitted.
undThe two countries were united under one government.
undThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
undThere is no admission fee for children under five.
undWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
undWe understand that the Woody Panel retails for $80.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.
undecided(อันดิไซ'ดิด) adj. ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: undecidedly adv.
under(อันเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต้,ใต้,ข้างล่าง,ล่าง,ต่ำกว่า,น้อยกว่า,รอง,ในสังกัด,ตามที่,ในระหว่างที่. -Phr . (go under ยอมแพ้ ตกต่ำ), Syn. beneath,below
under-Pref. 'ข้างล่าง','ใต้','ไม่ถึง'
under-the-counter(อัน'เดอะเธอ'เคาเทอะ) adj. ขายลับ ๆ ,ขายใต้โต๊ะ,ผิดกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต, Syn. illegal,unauthorized
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ
underbid(อันเดอะบิด') vt.,vi. ประมูลต่ำกว่า,เสนอราคาที่ต่ำกว่า,เรียกไพ่ต่ำเกินไป., See also: underbidder n.
underbred(อันเดอะเบรด') adj. ได้รับการอบรมมาไม่ดี,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่ใช่พันธุ์แท้., See also: underbreeding n.
underbuy(อันเดอะไบ') vt.,vi. ซื้อได้ถูกกว่า,ซื้อได้ไม่เพียงพอ

English-Thai: Nontri Dictionary
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน
undecided(adj) ยังไม่ตกลงใจ,ลังเล,ไม่แน่นอน
undefiled(adj) บริสุทธิ์,ไม่ด่างพร้อย,แท้
under(pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน
underbrush(n) พุ่มไม้
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา
underfoot(adv) ใต้เท้า,ข้างใต้,บนพื้น
undergo(vt) ได้รับ,ทน,ประสบ,ผ่าน
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใต้    [ADV] beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai definition: ด้านใน, ข้างใน
หยั่งถึง    [V] fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
เข้าใจง่าย    [V] easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai definition: รับรู้ได้ง่าย
รับหน้าที่    [V] undertake, See also: take charge of, Ant. มอบหน้าที่, มอบหมายหน้าที่, Example: คุณพ่อรับหน้าที่เรื่องดูแลการบ้านและเรื่องเรียนของคุณลูก, Thai definition: นำสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อปฏิบัติตาม
ไม่เป็นธรรม [V] under the belt, Syn. ไม่ยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: ที่ผ่านมาบริษัทไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างในเรื่องการปรับค่าจ้าง, Thai definition: ไม่ชอบด้วยเหตุผล
ไกลปืนเที่ยง [ADJ] underdeveloped, See also: far and underdeveloped, Example: ผมเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงมา กว่า 10 ปีก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร, Thai definition: ไม่รู้เรื่องราวอะไรเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (สำนวน)
ภายใต้การควบคุม    [ADV] under control, Syn. ภายใต้อำนาจบังคับ, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ
ไม่ย่อท้อ [ADV] undiscouragedly, See also: resistibly, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายที่รุมเร้าอย่างไม่ย่อท้อ, Thai definition: ูอย่างมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
ไม่ต้องสงสัย [ADV] undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
รู้ใจ    [V] know one's mind, See also: understand one's intention, Syn. รู้อกรู้ใจ, Example: ผมกับเขารู้จักกันมานานมาก หัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน รู้ใจกันเป็นอย่างดี, Thai definition: รู้นิสัยใจคอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer

CMU English Pronouncing Dictionary
UND    AH1 N D
UNDO    AH0 N D UW1
UNDER    AH1 N D ER0
UNDUE    AH0 N D UW1
UNDID    AH0 N D IH1 D
UNDOCK    AH0 N D AA1 K
UNDINE    AH1 N D IY2 N
UNDONE    AH0 N D AH1 N
UNDULY    AH0 N D UW1 L IY0
UNDYING    AH0 N D AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undo    (v) (uh1 n d uu1)
under    (a) (uh1 n d @ r)
undid    (v) (uh1 n d i1 d)
undue    (j) (uh2 n d y uu1)
under-    (j) - (uh1 n d @ r -)
undies    (n) (uh1 n d i z)
undock    (v) (uh1 n d o1 k)
undoes    (v) (uh1 n d uh1 z)
undone    (v) (uh1 n d uh1 n)
unduly    (a) (uh2 n d y uu1 l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

German-Thai: Longdo Dictionary
undและ
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
Kunde(n) |der, pl. Kunden| ลูกค้า, See also: die Kundin
Kunden(n) |pl.|, See also: der Kunde
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
gefunden, See also: finden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Und ob!And how! [Add to Longdo]
Und ich?What about me? [Add to Longdo]
Und nun?Well then? [Add to Longdo]
und andereet al; and others [Add to Longdo]
und so weiterand so on [Add to Longdo]
Und siehe da!Lo and behold! [Add to Longdo]
und alle anderenand all the rest of them [Add to Longdo]
Und ob ich es weiß!Don't I know it! [Add to Longdo]
und was geschieht, wennwhat if [Add to Longdo]
und jetzt zu etwas anderemOAUS : on an unrelated subject [Add to Longdo]
Und was wünschen Sie noch?And what more do you want? [Add to Longdo]
Und ich mache das trotzdem!I'll do it all the same! [Add to Longdo]
Und nun etwas ganz anderes ...And now, by way of contrast [Add to Longdo]
und jetzt zu etwas ganz anderemANFSCD : and now for something completely different [Add to Longdo]
und jetzt zu etwas ganz anderemOATUS : on a totally unrelated subject [Add to Longdo]
und das mit Recht; und das zu Rechtand justifiably so [Add to Longdo]
Und wenn du dich auf den Kopf stellt.No matter what you say. [Add to Longdo]
und nun eine Nachricht von unserem SponsorANFAWFOS : and now for a word from our sponsor [Add to Longdo]
Und wenn Du mich schlägst, ich weiß (kann) es nicht!BTSOOM : It beats the shit out of me! [Add to Longdo]
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lundi(n) |m| วันจันทร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] underlayer; lower class; lower strata; substrate [Add to Longdo]
下画线[xià huà xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline [Add to Longdo]
下边[xià bian, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] under; the underside; below [Add to Longdo]
不周延[bù zhōu yán, ㄅㄨˋ ㄓㄡ ㄧㄢˊ, ] undistributed [Add to Longdo]
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] under; beneath; less than [Add to Longdo]
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
井下[jǐng xià, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ, ] underground in mine [Add to Longdo]
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, ] underestimate; underrate [Add to Longdo]
内衣[nèi yī, ㄋㄟˋ ㄧ, / ] undergarment; underwear [Add to Longdo]
内衣裤[nèi yī kù, ㄋㄟˋ ㄧ ㄎㄨˋ, / ] underwear [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
並びに[ならびに, narabini] und [Add to Longdo]
忘恩[ぼうおん, bouon] Undank, Undankbarkeit [Add to Longdo]
恩知らず[おんしらず, onshirazu] Undankbarkeit, undankbarer_Mensch [Add to Longdo]
運動[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]
雲泥の差[うんでいのさ, undeinosa] himmelweiter_Unterschied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  und [unt]
     and
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top