Search result for

uh

(79 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uh-, *uh*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uh    [INT] คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ
uh    [INT] คำอุทานแสดงความลังเล
UHF    [ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency
uhf [ABBR] คำย่อของ ultrahigh frequency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
UHF (ultra high frequency)ยูเอชเอฟ (ความถี่สูงยิ่ง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buhl(บูล) n. เครื่องเลื่อยตกแต่ง
buhr(เบอร์) n. ก้อนหินแข็งในหินที่อ่อน,ดูburstone
fuhrer(ฟู'เรอะ) n. ผู้นำ,ฮิตเลอร์., Syn. Fuehrer
muhammad(มูแฮม'เมิด) n. ศาสดาของศาสนาอิสลาม, Syn. Mohammed,Mahomet
muhammadan(มูแฮม'มิเดิน) adj.,n. มุสลิม,อิสลาม., Syn. Muhammedan

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมยูเอชที    [N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
นมกล่อง    [N] UHT milk, Example: คนนิยมกินนมกล่องเพราะหาซื้อได้สะดวกสบาย, Count unit: กล่อง, Thai definition: อาหารจำพวกนมบรรจุกล่อง
อู้ฮู    [INT] uhu, Example: อู้ฮู! ทำไมตัวมันถึงใหญ่ขนาดนี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความตื่นเต้น
ยูเอชที    [N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
เอ๊ะ[interj.] (e) EN: eh!   FR: euh ! ; eh bien !
ฮะ[interj.] (ha ) EN: huh !   
แฮะ[X] (hae) EN: eeh ! (uncertainty)   FR: euh ! (incertitude)
ขอให้[v. exp.] (khø hai) EN: request ; beg ; ask   FR: souhaiter
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความปรารถนา[n.] (khwām prātthanā) EN: wish ; desire   FR: souhait [m] ; voeu [m]
มะหะหมัด[n. prop.] (Mahamat) EN: Mohammed ; Muhammad   FR: Mahomet ; Muhammad ; Mohammed
มอ[interj.] (mø) EN: moo ; mooing   FR: meuh (beuglement)
มูฮัมหมัด อาลี[n. prop.] (Mūhammat Āli) EN: Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UR    UH1 R
UH    AH1
UHH    AH1
UHL    AH1 L
UHR    UH1 R
UHLS    UW1 L Z
UHER    UW1 ER0
UHDE    UW1 D AH0
UHDE    AH1 D
UHLE    UW1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
up    (v) (uh p)
us    (prp) (uh z)
un-    (j) - (uh n -)
up-    (j) - (uh p -)
ups    (v) (uh1 p s)
oven    (n) (uh1 v n)
ugly    (j) (uh1 g l ii)
ulna    (n) (uh1 l n @)
unco    (j) (uh1 ng k ou)
undo    (v) (uh1 n d uu1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Uhr(n) |die, pl. Uhren| นาฬิกา , See also: die Armbanduhr, die Wanduhr
Uhr(n) นาฬิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
Bühne(n) |die, pl. Bühnen| เวที
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
früher(adj adv) ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้ เช่น Er ist viel dünner als früher. เขาผอมลงกว่าเมื่อก่อนมาก, See also: A. später
geführt, See also: führen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Uhr {f} | Uhren {pl} (n) นาฬิกา
Uhrengeschäft (n ) ร้านขายนาฬิกา

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
UHF[ユーエッチエフ, yu-ecchiefu] (n) ultrahigh frequency; UHF [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
うむ[, umu] (int) (arch) (See うん) yea; uh huh [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
クロック周波数[クロックしゅうはすう, kurokku shuuhasuu] clock frequency [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
右方[うほう, uhou] die_rechte_Seite [Add to Longdo]
右派[うは, uha] die_Rechten, die_Rechte [Add to Longdo]
時計[とけい, tokei] Uhr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top