Search result for

two

(154 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-, *two*.
English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
two-story (adj ) สองชั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
two    [N] จำนวนสอง
two    [N] กลุ่มที่มีจำนวนสอง
two    [ADJ] สอง
two    [PRON] สอง
twonk    [SL] คนโง่
two-bit    [SL] ถูก
two-bit    [ADJ] ซึ่งเป็นมูลค่าขั้นต่ำ
two-ply    [ADJ] ที่ประกอบด้วยสองชิ้น
two-way    [ADJ] ที่เคลื่อนที่ได้ทั้งสองทาง
two-way    [ADJ] ซึ่งแยกเป็นสองทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
two address-สองเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
two address instructionคำสั่งสองเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
two cycle engine; two-stroke cycle engine; two-stroke engineเครื่องยนต์สองจังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two plane warrantyคำรับรองเครื่องบิน ๒ ลำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two position controlการควบคุมแบบสองตำแหน่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
two rig warrantyคำรับรองแท่นเจาะ ๒ แท่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two risks warrantyคำรับรองภัย ๒ ราย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two vessel warrantyคำรับรองเรือ ๒ ลำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
two's complementส่วนเติมเต็มสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
two-branch graphกราฟสองกิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
two-dimensional collisionsการชนในสองมิติ, การชนของวัตถุสองชิ้น โดยแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งก่อนการชนและหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-dimensional sketchภาพร่าง 2 มิติ, ภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Two-phase flowการไฟลแบบสองเฟส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Two-roll millเครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้งเป็นเครื่องผสมยางระบบเปิดที่ประกอบด้วย ลูกกลิ้ง 2 ลูก หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วต่างกัน ทำให้เกิดแรงเฉือนที่จำเป็นต่อการบดผสมยางกับสารเคมียาง ในการผสมยางกับสารเคมียางจะใส่ยางลงช่องระหว่างลูกกลิ้ง ยางจะถูกรีดออกมาเป็นแผ่นรอบลูกกลิ้งด้านหน้า จากนั้นจึงเติมสารเคมียาง โดยผู้ผสมต้องทำการกรีดยางแผ่นและพับไปมาในขณะที่เติมสารเคมีลงไปในยาง ซึ่งยางที่ถูกตัดพับจะถูกใส่กลับไปช่องระหว่างลูกกลิ้ง แรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สารเคมีต่างๆ กระจายตัวเข้ากับเนื้อยางได้ดี เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้งใช้ผสมยางในปริมาณไม่มาก เนื่องจากต้องใช้ความชำนาญและกำลังคนในการผสม [เทคโนโลยียาง]
Two-story housesบ้านสองชั้น [TU Subject Heading]
Two-stroke cycle engines ; Motors (Two-stroke cycle)เครื่องยนต์สองจังหวะ [TU Subject Heading]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twoHow about two weeks from Thursday?
twoWe'll sing that song, omitting the last two verses.
twoMy last period was two months ago.
twoThe final score was two to nothing.
twoMy wife went two day trip.
twoThe judge called for a recess of two hours.
twoI had a very productive day of cooking yesterday; I made soup, biscuits, and two pies.
twoI was on the air for two hours yesterday.
twoLast year he failed two of his final examinations.
twoI spent two hours (in) reading a book last night.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
two(ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง
two-way(ทู'เว) adj. สองทาง,สองฝ่าย,สองด้าน,รับผิดชอบทั้งสองฝ่าย,รับภาระทั้งสองฝ่าย
twopence(ทัพ'เพินซฺ) n. จำนวนสองเพนนี,เรื่องเล็กน้อย,เหรียญ2เพนนี., Syn. tuppence
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap
artwork(อาร์ท'เวิร์ด) n. งานด้านศิลปะ
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
two(adj) สอง
TWO-two-faced(adj) โกง,จอมปลอม,ตีสองหน้า,หลอกลวง
twofold(adj,adv) สองเท่า,สองหน,สองต่อ,ทวีคูณ
basketwork(n) เครื่องจักสาน
breastwork(n) กำแพงเตี้ยใช้ต่อสู้กับข้าศึก
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
outwork(n) ด่านชั้นนอก
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะเรื่อง    [N] two days after tomorrow, See also: three days from today, Example: พ่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะเรื่องนี้, Thai definition: วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง
ฟันหนู    [N] two strokes placed on the vowel sign ( ), Example: ข้อความที่อยู่ในฟันหนูให้ใช้ตัวเอนแทนตัวธรรมดา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเครื่องหมาย 2 ขีดดังนี้ สำหรับเขียนบนสระ ิ ให้เป็น สระ ื
มุทิงค์    [N] tabour, See also: two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, ตะโพน, Example: เสียงมุทิงค์และเสียงฉาบเร่งรัวขึ้น หลังจากที่เงียบเสียงไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, Count unit: ใบ, ลูก
ตานกแก้ว    [N] two prominences of wrist bones, Syn. ปุ่มข้อมือ, Example: บริเวณตานกแก้วของเขามีลัษณะปูดโปนผิดปกติ, Count unit: ปุ่ม, Thai definition: อวัยวะส่วนที่เป็นปุ่มกลมที่ข้อมือทั้ง 2 ข้าง
ตะโพน    [N] two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, Example: พ่อจับลูกหัดตีตะโพนตั้งแต่เล็ก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ขึงด้วยหนังทั้ง 2 หน้า มีขารอง ตีด้วยฝ่ามือ
ตีสอง    [N] two o'clock in the morning, See also: 2 a.m., Syn. สองนาฬิกา, Example: คนมารับเขาต้องอดนอนคอยรับพวกเราถึงตีสอง, Notes: (ปาก)
ทวิภาค    [N] two portions, See also: two parts, two sections, Syn. สองภาค, สองส่วน, Example: สถาบันการศึกษาแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนแบบทวิภาค, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบาท    [N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิบท    [N] biped, See also: two-footed animal, bipedal, Syn. สัตว์สองเท้า, ทวิบาท, Notes: (สันสกฤต)
ทวิ    [N] two, Syn. คู่, สอง, ยี่, แฝด, Example: ชาตินี้พ่อมีเอ็งเป็นลมหายใจของพ่อ ไม่ต้องภพหน้า ชาติหน้าหรือทวิภพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søngmeū ) EN: two meals   FR: deux repas [mpl]
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
ดาบสองคม[n. exp.] (dāp søng khom) EN: two-edged sword   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
หั่นครึ่ง [v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves   FR: couper en deux
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøng tūa søng thī) EN: book two tickets   

CMU English Pronouncing Dictionary
TWO    T UW1
TWOS    T UW1 Z
TWO'S    T UW1 Z
TWOHIG    T W OW1 HH IH0 G
TWOMEY    T W AA1 M IY0
TWOREK    T W ER1 IH0 K
TWOFOLD    T UW1 F OW1 L D
TWOMBLY    T W UW1 M B L IY0
TWOSOME    T UW1 S AH0 M
TWONSHEIN    T W AA1 N SH AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
two    (n) (t uu1)
twos    (n) (t uu1 z)
two-ply    (j) - (t uu1 - p l ai)
two-way    (j) - (t uu1 - w ei)
twofold    (j) (t uu1 f ou l d)
two-step    (n) - (t uu1 - s t e p)
twopence    (n) (t uh1 p @ n s)
twopenny    (j) (t uh1 p @ n ii)
two-edged    (j) - (t uu1 - e1 jh d)
two-faced    (j) - (t uu1 - f ei1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Mittwoch(n) |der| วันพุธ
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง
antworten(vi) |antwortete, hat geantwortet, jmdm./auf etw.(A)| ตอบกลับ, ตอบ เช่น auf eine Frage antworten, See also: S. erwidern,entgegnen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweifarbigtwo coloured [Add to Longdo]
Zweiweg...two way ... [Add to Longdo]
zweiarmig {adj}two armed [Add to Longdo]
zweihändig {adj}two handed [Add to Longdo]
zweijährig {adj}two years old [Add to Longdo]
Die beiden VeroneserTwo Gentlemen of Verona [Add to Longdo]
Zweistichprobentest {m}two sample test [Add to Longdo]
Zweidrittelmehrheit {f}two third majority [Add to Longdo]
zwei Tage hintereinandertwo days running [Add to Longdo]
Zweimaster {m} | Zweimaster {pl}two master | two masters [Add to Longdo]
Doppelstecker {m} | Doppelstecker {pl}two way adapter | two way adapters [Add to Longdo]
Sportflugzeug {n} | Sportflugzeuge {pl}two seater | two seaters [Add to Longdo]
Zweitaktmotor {m} | Zweitaktmotoren {pl}two stroke engine | two stroke engines [Add to Longdo]
Zweivierteltakt {m} | Zweivierteltakte {pl}two four time | two four times [Add to Longdo]
Zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig.Two wrongs do not make a right. [Add to Longdo]
Zweipol {m} | aktiver Zweipol | passiver Zweipoltwo terminal network | active two terminal network | passive two terminal network [Add to Longdo]
Zweiparteiensystem {n} | Zweiparteiensysteme {pl}two party system | two party systems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] two; 2 [Add to Longdo]
二侧[èr cè, ㄦˋ ㄘㄜˋ, / ] two sides [Add to Longdo]
二元[èr yuán, ㄦˋ ㄩㄢˊ, ] two yuan; two dollars; binary [Add to Longdo]
二十亿[èr shí yì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] two billion [Add to Longdo]
二维[èr wéi, ㄦˋ ㄨㄟˊ, / ] two-dimensional [Add to Longdo]
二部制[èr bù zhì, ㄦˋ ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] two shift system (in schools) [Add to Longdo]
二项式[èr xiàng shì, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] two items; binomial (math.) [Add to Longdo]
互译[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, / ] two-way translation [Add to Longdo]
[liǎ, ㄌㄧㄚˇ, / ] two (equivalent to 两个); both (of us); some [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network [Add to Longdo]
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network [Add to Longdo]
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network [Add to Longdo]
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork [Add to Longdo]
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\, n.
   1. The sum of one and one; the number next greater than one,
    and next less than three; two units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing two units, as 2, II., or ii.
    [1913 Webster]
 
   {In two}, asunder; into two parts; in halves; in twain; as,
    cut in two.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Two \Two\ (t[=oo]), a. [OE. two, twa, properly fem. & neut.,
   twei, twein, tweien, properly masc. (whence E. twain), AS.
   tw[=a], fem. & neut., tw[=e]gen, masc., t[=u], neut.; akin to
   OFries. tw[=e]ne, masc., tw[=a], fem. & neut., OS. tw[=e]ne,
   masc., tw[=a], fem., tw[=e], neut., D. twee, OHG. zw[=e]ne,
   zw[=o], zwei, G. zwei, Icel. tveir, tv[ae]r, tvau, Sw.
   tv[*a], Dan. to, Goth. twai, tw[=o]s, twa; Lith. du, Russ.
   dva, Ir. & Gael. da, W. dau, dwy, L. duo, Gr. dy`o, Skr. dva.
   [root]300. Cf. {Balance}, {Barouche}, {Between}, {Bi-},
   {Combine}, {Deuce} two in cards, {Double}, {Doubt}, {Dozen},
   {Dual}, {Duet}, {Dyad}, {Twain}, {Twelve}, {Twenty}, {Twice},
   {Twilight}, {Twig}, {Twine}, n., {Twist}.]
   One and one; twice one. "Two great lights." --Gen. i. 16.
   "Two black clouds." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Two is often joined with other words, forming compounds
      signifying divided into, consisting of, or having, two
      parts, divisions, organs, or the like; as two-bladed,
      two-celled, two-eared, two-flowered, twohand,
      two-headed, two-horse, two-leafed or two-leaved,
      two-legged, two-lobed, two-masted, two-named, two-part,
      two-petaled, two-pronged, two-seeded, two-sided,
      two-story, two-stringed, two-toothed, two-valved,
      two-winged, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {One or two}, a phrase often used indefinitely for a small
    number.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two
   adj 1: being one more than one; "he received two messages" [syn:
       {two}, {2}, {ii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one or a
      numeral representing this number [syn: {two}, {2}, {II},
      {deuce}]
   2: one of the four playing cards in a deck that have two spots
     [syn: {deuce}, {two}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top