Search result for

tute

(69 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tute-, *tute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tutelar[ADJ] เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง
tutelar[ADJ] มีอำนาจในการคุ้มครอง
tutelar[N] ผู้ที่มีอำนาจคุ้มครอง
tutelage[N] การสั่งสอน, See also: การปกครอง
tutelary[ADJ] เกี่ยวกับผู้คุ้มครอง
tutelary[ADJ] มีอำนาจในการคุ้มครอง
tutelary[N] ผู้ที่มีอำนาจคุ้มครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
institute(อิน'สทิทิวทฺ) n. สถาบัน,องค์การ,วิทยาลัย,สถาบันหนึ่งของมหาวิทยาลัย vt. จัดตั้ง,จัดให้มี,ริเริ่ม,สร้าง,ก่อตั้ง., See also: institutor,instituter n., Syn. establish
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
pasteur instituten. สภาเสาวภา
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,พักฟื้น,ชดใช้,ใช้คืน,ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ,พระราช-บัญญัติ,กฎ,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ลายลักษณ์อักษร
statute bookn. หนังสือกฎหมาย (5280 ฟุต)
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
tutelary(adj) เกี่ยวกับการอนุบาล,เป็นผู้ปกครอง
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น,องค์การ,สถาบัน,หลักฐาน,วิทยาลัย
institute(vt) จัดตั้งขึ้น,ตั้ง,สร้าง,ก่อตั้ง
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tutelage.การสั่งสอนของนายมิลเบิร์ก Chuck Versus the First Kill (2009)
Ooh. And with your tutelage, will, we could take home That blue ribbon like two prize heifers in love.และจากที่นายสอน ฉันว่าเรา ต้องกลับบ้านพร้อมถ้วยรางวัลแน่ๆ Mash-Up (2009)
But unfortunately, I've already scheduled an all-night cram session with my tutees, so...ประชุมทั้งคืนกับเด็กฉัน งั้น... . Dan de Fleurette (2009)
It doesn't humble me too much to say I simply need your tutelage.มาขอความช่วยเหลือจากเธอหรอก Comeback (2011)
So I've invited a representative from the law school to see firsthand how joyful you all are under my tutelage.เพราะงั้นผมเลยได้เชิญตัวแทน\ จากโรงเรียนกฎหมายมา เพื่อให้เห็นกันไปเลย\ ว่าพวกคุณมีความสุขกันขนาดไหน ภายใต้การปกครองของผม Meet the New Boss (2012)
Under my tutelage, you have become a cheerleader, landed a really stunning boyfriend, and been elected to homecoming court.ภายใต้คำแนะนำของฉัน เธอได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ มีแฟนที่หล่อชวนตะลึง และก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนชั้นปี The Second Act (2012)
Be that as it may, you can either welcome my tutelage, or you can crawl back to the D.A.'s office from whence you came.เป็นแบบนั้นอย่างที่ขอ คุณจะยอมต้อนรับการสั่งสอนของผม หรือคุณจะคลานกลับไปสำนักงานอัยการ Zane vs. Zane (2013)
I don't just accept your tutelage.ชั้นไม่ใช่แค่ยอมรับการสั่งสอนจากคุณ Zane vs. Zane (2013)
And under my tutelage, my mentorship, well, you could rise to heights that you dare not even imagine.และภายใต้การสอนของฉัน คำปรึกษาจากฉัน ใช่ เธอสามารถบินไปได้สูงยิ่งกว่า Burn, Witch. Burn! (2013)
My children's horizons keep expanding under her tutelage.My children's horizons keep expanding under her tutelage. Anna and the King (1999)
This guy grew up under the tutelage of a business master and real estate magnate.ผู้ชายคนนี้เติบโตภายใต้การสั่งสอน ให้เป็นเจ้าของธุรกิจ และเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ Ghosts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai thaēn) EN: substitute   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ใช้แทน[v. exp.] (chai thaēn) EN: use as a substitute   
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
หอ[n.] (hø) EN: chamber ; institute   FR: chambre [f] ; institut [m]
อีตัว[n.] (ītūa) EN: female prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUTEN    T Y UW1 T AH0 N
TUTELAGE    T Y UW1 T AH0 L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tutelage    (n) (t y uu1 t i l i jh)
tutelary    (j) (t y uu1 t i l @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuten {n}blast [Add to Longdo]
tuten | tutend | getutetto toot | tooting | tooted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue) [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インスティチュート[, insuteichu-to] (n) institute [Add to Longdo]
ウェストミンスター憲章[ウェストミンスターけんしょう, uesutominsuta-kenshou] (n) Statute of Westminster (1931) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
代理受信者[だいりじゅしんしゃ, dairijushinsha] substitute recipient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top