ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turtle

T ER1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turtle-, *turtle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turtle(n) เต่า
turtle(n) นกเขาขนาดเล็ก
turtledove(n) นกเขาจำพวก Streptopelia turtur
turtleneck(n) คอเสื้อแบบคอเต่า, Syn. jersey, undershirt
turtles head(sl) ปวดอึอย่างมาก, Syn. have a turtle's head, Tortoise head

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turtle(เทอ'เทิล) n. เต่า

English-Thai: Nontri Dictionary
turtle(n) เต่า, กระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turtleเต่าทะเล, Example: เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Turtle cultureการเลี้ยงเต่า [TU Subject Heading]
Turtlesเต่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the old days, he had sung at night when he was alone... ... steering on his watch on the turtle boats.ในสมัยก่อนเขาได้ร้องในเวลา กลางคืน บางครั้งเมื่อเขาเป็นคนเดียว พวงมาลัยบนนาฬิกาข้อมือของ เขาบนเรือเต่า The Old Man and the Sea (1958)
Looked like sort of a big turtle in a trench coat.ดูเหมือนการเรียงลำดับของเต่าขนาดใหญ่ในเสื้อฝน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The turtles are four once again and yet, still not whole.เต่าสี่อีกครั้ง ... ... และยังคงไม่ได้ทั้ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Why do the turtles trouble you, master?ทำไมเต่าปัญหาคุณนาย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Before me, there was no snap in his turtle for two years.ก่อนเจอฉันเขาไม่ได้ใช่นกเขามาตั้ง 2 ปี The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- Depends on the turtle dove.- ขึ้นกับพิราบเต่า The Education of Little Tree (1997)
- Wasn't no turtle dove that called me.- ไม่เห็นจะมีพิราบเต่าเรียกฉันเลย The Education of Little Tree (1997)
Lung problems because he smoked too much turtle weed which is bad for you.ปอดมันไม่ดีหน่ะ พี้กัญชาสำหรับเต่ามากเกินไป ซึ่งนั่นไม่ดีกับตัวเราด้วย จริงมั้ยอูลา 50 First Dates (2004)
- We're not all that turtle you know! - I'm not give turtle right off, pal!พวกเราไม่ใช่เต่าหดหัว นายเข้าใจไหม ฉันก้อไม่ชชอบเต่าเหมือนกัน เพื่อน Madagascar (2005)
All I've got at home is one pony and two dogs and four cats and six bunny rabbits and two parakeets and three canaries and a green parrot and a turtle and a silly old hamster.ที่บ้านก็มี ลูกม้าหนึ่งตัว สุนัขสองตัว แมวสี่ตัว และก็กระต่ายหกตัว นกแก้วเล็กสองตัว นกคานารี่สามตัว แล้วก็นกแก้วเขียว และก็เต่าอีกหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
It's a turtle of gold.นี่คือ เต่าทองคำ! The King and the Clown (2005)
This turtle cannot live without its mateเต่านี่ อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคู่ Ing (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turtleOne day he helped a weak turtle.
turtleTurtles live to a great age.
turtleWe went to see turtles on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต่า(n) turtle, See also: tortoise, terrapin, Example: ฉันเห็นเต่าตัวเบ้อเร้อเดินเชื่องช้าอยูกลางถนน กลัวว่ารถจะชนมัน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Chelonia ตัวมีกระดองหุ้ม มีหลายชนิดและหลายวงศ์
กูรมะ(n) turtle, See also: tortoise, Syn. เต่า, Notes: (สันสกฤต)
กริว(n) turtle, Syn. จริว, ตริว, Example: กริวมีรูปร่างคล้ายตะพาบน้ำ, Count Unit: ตัว
หลังเต่า(n) turtle's back, See also: back of a turtle, Syn. กระดองเต่า, Example: ศิลาทุกแท่งมีรูปสลักมังกรอยู่ข้างบน และตั้งอยู่บนหลังเต่าตัวโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[khao] (n) EN: dove ; turtledove  FR: colombe [ f ]
กระ[kra] (n) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell
กระดอง[kradøng] (n) EN: shell (of lobster, turtle ...)  FR: carapace [ f ]
นกเขาไฟ[nok khao fai] (n, exp) EN: Red Collared Dove ; Red Turtle Dove  FR: Tourterelle à tête grise [ f ] ; Tourterelle naine (de l'Inde) [ f ]
นกเขาพม่า[nok khao Phamā] (n, exp) EN: Oriental Turtle Dove  FR: Tourterelle orientale [ f ]
เต่า[tao] (n) EN: turtle  FR: tortue [ f ]
เต่าทะเล[tao thalē] (n, exp) EN: sea-turtle  FR: tortue marine [ f ]
ตะพาบน้ำ[taphāp nām] (n, exp) EN: snapping turtle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TURTLE T ER1 T AH0 L
TURTLES T ER1 T AH0 L Z
TURTLE'S T ER1 T AH0 L Z
TURTLENECK T ER1 T AH0 L N EH2 K
TURTLENECKS T ER1 T AH0 L N EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turtle (n) tˈɜːʳtl (t @@1 t l)
turtles (n) tˈɜːʳtlz (t @@1 t l z)
turtledove (n) tˈɜːʳtldʌv (t @@1 t l d uh v)
turtleneck (j) tˈɜːʳtlnɛk (t @@1 t l n e k)
turtledoves (n) tˈɜːʳtldʌvz (t @@1 t l d uh v z)
turtlenecked (j) tˈɜːʳtlnɛkt (t @@1 t l n e k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese), #20,145 [Add to Longdo]
[biē, ㄅㄧㄝ, / ] turtle, #20,921 [Add to Longdo]
甲鱼[jiǎ yú, ㄐㄧㄚˇ ㄩˊ, / ] turtle; terrapin, #26,854 [Add to Longdo]
海龟[hǎi guī, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄟ, / ] turtle, #30,938 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, ] turtle-dove, #658,730 [Add to Longdo]
鳖甲[biē jiǎ, ㄅㄧㄝ ㄐㄧㄚˇ, / ] turtle shell [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schildkröte { f } | Schildkröten { pl }turtle | turtles [Add to Longdo]
Schildkrötensuppe { f }turtle soup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフタートル[ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
タートル[ta-toru] (n) { comp } turtle [Add to Longdo]
タートルネック[ta-torunekku] (n, adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater [Add to Longdo]
フレンチタートル[furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei [Add to Longdo]
隠亀[かくれがめ;カクレガメ, kakuregame ; kakuregame] (n) (uk) Mary River turtle (Elusor macrurus) [Add to Longdo]
海がめ;海亀;海ガメ[うみがめ(海がめ;海亀);うみガメ(海ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle [Add to Longdo]
海坊主[うみぼうず, umibouzu] (n) sea monster; green turtle [Add to Longdo]
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
[かめ, kame] (n) tortoise; turtle; (P) [Add to Longdo]
亀すくい;亀掬い[かめすくい;カメすくい, kamesukui ; kame sukui] (n) (See 金魚掬い) turtle scooping (festival game) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turtle \Tur"tle\ (t[^u]r"t'l), n. [AS. turtle, L. turtur;
   probably of imitative origin. Cf. {Turtle} the sea tortoise.]
   (Zool.)
   The turtledove.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turtle \Tur"tle\, n. [Probably the same word as the word
   preceding, and substituted (probably by sailors) for the
   Spanish or Portuguese name; cf. Sp. tortuga tortoise, turtle,
   Pg. tartaruga, also F. tortue, and E. tortoise.]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of the numerous species of Testudinata,
    especially a sea turtle, or chelonian.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States the land and fresh-water tortoises
      are also called turtles.
      [1913 Webster]
 
   2. (Printing) The curved plate in which the form is held in a
    type-revolving cylinder press.
    [1913 Webster]
 
   {Alligator turtle}, {Box turtle}, etc. See under {Alligator},
    {Box}, etc.
 
   {green turtle} (Zool.), a marine turtle of the genus
    {Chelonia}, having usually a smooth greenish or
    olive-colored shell. It is highly valued for the delicacy
    of its flesh, which is used especially for turtle soup.
    Two distinct species or varieties are known; one of which
    ({Chelonia Midas}) inhabits the warm part of the Atlantic
    Ocean, and sometimes weighs eight hundred pounds or more;
    the other ({Chelonia virgata}) inhabits the Pacific Ocean.
    Both species are similar in habits and feed principally on
    seaweed and other marine plants, especially the turtle
    grass.
 
   {Turtle cowrie} (Zool.), a large, handsome cowrie ({Cypraea
    testudinaria}); the turtle-shell; so called because of its
    fancied resemblance to a tortoise in color and form.
 
   {Turtle grass} (Bot.), a marine plant ({Thalassia
    testudinum}) with grasslike leaves, common about the West
    Indies.
 
   {Turtle shell}, tortoise shell. See under {Tortoise}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turtle
   n 1: a sweater or jersey with a high close-fitting collar [syn:
      {turtleneck}, {turtle}, {polo-neck}]
   2: any of various aquatic and land reptiles having a bony shell
     and flipper-like limbs for swimming
   v 1: overturn accidentally; "Don't rock the boat or it will
      capsize!" [syn: {capsize}, {turtle}, {turn turtle}]
   2: hunt for turtles, especially as an occupation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top