Search result for

turnes

(717 entries)
(9.3218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnes-, *turnes*, turne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา turnes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *turnes*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor

English-Thai: Longdo Dictionary
turn in(vi slang) เข้านอน
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn[VI] เปลี่ยน, See also: แปลง
turn[VT] เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง
turn[VT] ย้อนกลับ, See also: หัน, ย้อน, ถอยหลัง
turn[VT] เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน
turn[VT] เปลี่ยน (ความคิด), See also: ทำให้เชื่อ, ยุยง
turn[VT] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น
turn[VT] ผลัด (ใบ)
turn[VI] บูด, See also: เสีย
turn[VT] ปล่อย, See also: เปลี่ยนถ่าย
turn[N] การเปลี่ยน, See also: การสลับ
turn[N] โอกาส, See also: โอกาสดี
turn[N] คราว, See also: เวร, รอบ, ตา, ที
turn[N] วงเลี้ยว
turn[N] การเลี้ยว, See also: การหัน
turn[N] การหมุน, See also: การหมุนรอบ
turn[N] เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง, See also: การพลิกผัน (เหตุการณ์)
turn[N] การเดินเล่น
turn[N] โค้ง
turn[N] หน้าที่, See also: งานประจำ
return[VI] กลับคืน, See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, Syn. come back, go back
return[VT] ตอบ, See also: โต้ตอบ, Syn. answer, reply, retort
return[VT] ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. pay back, reimburse
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
return[VT] เลือกกลับเข้าไปอีก, Syn. elect, choose, vote in
return[VT] เตะลูกกลับ, See also: เตะกลับ
return[N] การกลับคืน, See also: การกลับมา, Syn. arrival, going back
return[N] ผลตอบแทน, Syn. reply, response
return[N] ผลกำไร, Syn. gain, income, profit
return[N] ลูกตีกลับ
return[ADJ] เกี่ยวกับการกลับมา
Saturn[N] ดาวเสาร์
turner[N] ผู้หมุน
turnip[N] ต้นหัวผักกาด
turnip[N] หัวผักกาด
turnup[N] ส่วนที่พับขึ้นของขากางเกง
turnup[N] สิ่งที่พับกลับ
turnup[N] การเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
turnup[ADJ] ที่พับขึ้น
upturn[VT] หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn[VI] หันขึ้น, See also: พลิกขึ้น, แหงน, Syn. turn over
upturn[N] การปรับตัวดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ, Syn. improvement
in turn[ADV] เป็นลำดับ, See also: ตามลำดับ, Syn. alternately, by turns
returns[N] ผลการเลือกตั้ง, Syn. election results
turn on[PHRV] เปิด, Syn. put on
turn on[PHRV] เริ่มแสดงสีหน้าหรือท่าทาง, Syn. turn off
turn on[PHRV] ทำให้น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ตื่นเต้น, ทำให้ตกใจ, Syn. switch on, trip out
turn on[PHRV] หันไปทาง, See also: หัน(บางสิ่ง)ไปทาง
turn on[PHRV] จู่โจม, See also: กระโจนใส่, Syn. turn against
turn on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on
turn to[PHRV] หันกลับไป (ทำงานหนัก) เพื่อช่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น TURN> หรือ
nocturnal(นอคเทอร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางคืน, See also: nocturnality n.
overturn(โอ'เวอะเทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) ล้มล้าง,คว่ำ,พลิกตัว
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
returnee(รีเทอร์'นี) n. ผู้กลับประเทศ,ทหารที่กลับประเทศ,นักเรียนที่กลับบ้าน
saturn(แซท'เทิร์น) n. ดาวพระเสาร์,ดาวเสาร์,เทพเจ้าแห่งการเกษตร,ตะกั่ว
saturnine(แซท'เทอนิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับตะกั่วหรืออาการพิษตะกั่ว,มีอาการเซื่องซึม
saturnism(แซท'เทอนิสซึม) n. โรคพิษตะกั่ว
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
turnabout(เทิร์น'อะเบาทฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น,การโต้ตอบ,เสียงสะท้อนกลับ,การหันกลับ, Syn. reversal
turnaround(เทิร์น'อะเราดฺ) n. การหมุนรอบ,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยวรถ,ที่กลับรถ, Syn. turnabout
turndown(เทิร์น'เดาน์) adj. พับได้,เอาลงได้
turner(เทิร์น'เนอะ) n. ผู้หมุน,ช้อนใหญ่สำ-หรับพลิก,ช่างกลึง,เครื่องหมุน,เครื่องคลุก,สมาชิกสโมสรนักกีฬา,นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
turnip(เทอ'นิพ) n. หัวผักกาด,พืชดังกล่าว
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม,มวลชนที่มาชุมนุมกัน,การออกปฎิบัติการ,การหยุดงาน,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,เครื่องมือ,การทำความสะอาด,ทางแยก,รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output,outfit
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) ,ด่านเก็บเงินบำรุงถนน,คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน
turnstile(เทิร์น'สไทลฺ) n. คอกหมุนทางเข้าที่เป็นโครงท่อนเหล็ก4ท่อนที่หมุนได้ตามแนวนอน,คอกหมุน,ประตูหมุน
turnup(เทิร์น'อัพ) n. สิ่งที่หันขึ้น,สิ่งที่คุ้ยดินขึ้น,สิ่งที่ม้วนขึ้น,ไพ่ที่หงายขึ้น,ขากางเกงที่พับขึ้น. adj. หันขึ้น,หงายขึ้น,พับขึ้น,ม้วนขึ้น
u-turn(ยู'เทิร์น) n. การเลี้ยวหรือทางเลี้ยวเป็นรูปตัว "U"
upturn(อัพ'เทิร์น) vt.,vi. หันขึ้น,พลิกขึ้น,หงาย,แหงน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เพิ่มขึ้น n. ความยุ่งเหยิง,การหันขึ้น,การพลิกขึ้น,การกลับกัน
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant
wood turningn. การแปรไม้ให้เป็นรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องกลึง, See also: wood turner n. wood turning n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน
outturn(n) ผลลัพธ์,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ
overturn(vi,vt) กลับตัว,ทำลายล้าง,พลิกตัว,ล้มคว่ำ
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ
return(vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน
return(vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ
Saturn(n) ดาวพระเสาร์
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ
turn(n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง
turn(vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ
turn(vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว
turner(n) ช่างกลึง,เครื่องหมุน,นักกายกรรม
turnip(n) หัวผักกาด
turnkey(n) พัศดี
turnover(n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน
turnstile(n) ทางเข้าเป็นเหล็กหมุนได้
upturn(n) การหกกลับ,การหงาย,การแหงน,การพลิกขึ้น,ความยุ่งเหยิง
upturn(vi) หกกลับ,หงาย,พลิกขึ้น,หันหัวขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
portfolio returnการคืนยอดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour turn-overการเข้า-ออกงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay-up returnเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนระหว่างหยุดใช้งาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return migrantผู้ย้ายถิ่นกลับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
return migrationการย้ายถิ่นกลับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
return premiumเบี้ยประกันภัยจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return, jointการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
returns๑. รายงานผลการเลือกตั้ง๒. รายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return๑. รายงานผล๒. ผลได้ตอบแทน๓. กลับมา, ส่งคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return addressเลขที่อยู่กลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
return airลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return commissionค่าบำเหน็จจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return gasแก๊สไหลกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return grilleช่องลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return instructionคำสั่งกลับคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale or returnขายโดยยอมให้คืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death); SUDS (syndrome, sudden unexplained death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard turnoverยอดขายมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft returnขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
saturnine๑. -ตะกั่ว๒. -เหตุตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturnism; plumbism; poisoning, leadภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained death (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outturnสินค้าขนถ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overfold; overturned foldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic carriage returnการขึ้นบรรทัดใหม่อัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint returnการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malturned-บิดผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
migration turnoverการย้ายถิ่นเข้าออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carriage-return line feed (CRLF)อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่ (ซีอาร์แอลเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
check valve; non-return valveลิ้นกันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
CRLF (carriage-return line feed)ซีอาร์แอลเอฟ (อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancelling returns onlyเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อยกเลิกเท่านั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
directional signal; turn signalสัญญาณไฟเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment returnผลตอบแทนการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
return keyแป้นขึ้นบรรทัด
แป้นที่ทำหน้าที่ระบุว่าได้สิ้นสุดการป้อนข้อมูลแต่ละบรรทัดแล้ว มีหน้าที่เหมือนแป้น enter [คอมพิวเตอร์]
Date of return from other countryวันที่ได้รับรายงานการตรวจค้นจากต่างประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Turnoverปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ อาจรายงานปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนหุ้นหรือเป็นจำนวนเงินก็ได้ [ตลาดทุน]
Return on investment ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]
Turnover ratioอัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เป็นอัตราส่วนที่ใช้สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายหุ้นกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (มีหน่วยเป็นเท่า)
มีสูตรคำนวณดังนี้ อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย = $ \frac{ปริมาณการซื้อขาย x 100}{ปริมาณหุ้นจดทะเบียน}$
[ตลาดทุน]
Corporate turnaroundsการฟื้นตัวบริษัท [TU Subject Heading]
Labor turnoverการหมุนเวียนแรงงาน [TU Subject Heading]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [TU Subject Heading]
Return migrationการย้ายกลับถิ่นเดิม [TU Subject Heading]
Saturn (Planet)ดาวเสาร์ [TU Subject Heading]
Turningการกลึง [TU Subject Heading]
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ
ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
Returned Sludge สลัดจ์สูบกลับ
สลัดจ์ที่สูบกลับมาเข้าถังเติมอากาศ 1) สลัดจ์ไวงานที่ถูกสูบกลับเข้ามาผสมกับน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนในขั้นปฐม ภูมิแล้ว 2) สลัดจ์ที่ถูกสูบกลับเข้ามาในถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Internal Rate of Return (IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน
อัตราดอกเบี้ยที่ทำให้มูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงินที่ได้รับทั้งหมด จากการลงทุนเท่ากับ จำนวนเงินลงทุนของโครงการ วิธีการหาอัตราผลตอบแทนภายใน ทำได้โดยการหาอัตราดอกเบี้ยอัตราหนึ่งที่ทำให้มูลค่า ปัจจุบันสุทธิของเงินที่ใช้ในการลงทุน (ต้นทุนการผลิต) และเงินได้จากการลงทุนตลอดอายุดครงการหักลบกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ หากโครงการลงทุนได้มีค่าของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการแล้ว ถือว่าโครงการลงทุนนั้นเป็นที่ยอมรับได้ [สิ่งแวดล้อม]
Account receivable turnoverอัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า [การบัญชี]
Asset turnoverอัตราการหมุนของสินทรัพย์ [การบัญชี]
Inventory turnoverอัตราการหมุนของสินค้า [การบัญชี]
Purchases returnสินค้าส่งคืน [การบัญชี]
Purchases return bookสมุดบันทึกรายวันส่งคืน [การบัญชี]
Rate of returnอัตราผลตอบแทน [การบัญชี]
Return on common equityอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ [การบัญชี]
Sales returnสินค้ารับคืน [การบัญชี]
Bluer in Hue, Turn Muchสีน้ำเงินเข้มขึ้น [การแพทย์]
Bone Turnoverการหมุนเวียนของกระดูก [การแพทย์]
Circular Turnการพันรอบ [การแพทย์]
Cochlea, Basal Turn of theบริเวณก้นหอยส่วนกลาง [การแพทย์]
Diarrhea, Nocturnalท้องเดินเวลากลางคืน [การแพทย์]
Dyspnea, Nocturnalหายใจลำบากเกิดในเวลากลางคืน [การแพทย์]
Enuresis, Nocturnalปัสสาวะรดที่นอนในเวลากลางคืน [การแพทย์]
Enzyme Turnoverการผันเวียนของเอนไซม์ [การแพทย์]
Fertility Rate Return, Normalอัตราการมีบุตรได้อีก [การแพทย์]
Fertility, Delayed Return ofไม่ตั้งครรภ์อีกเป็นเวลานานหลังคลอดบุตรแล้ว [การแพทย์]
farm turnoutfarm turnout, ท่อส่งน้ำเข้านา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
return flowreturn flow, น้ำกลับมาใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
irrigation return flowirrigation return flow, น้ำชลประทานเหลือใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
return periodreturn period, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
internal rate of returninternal rate of return, อัตราผลตอบแทน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnout, อาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch turnoutditch turnout, อาคารปากคูซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Greener in Hue, Turn Muchสีเขียวเข้มขึ้น [การแพทย์]
Iron Turn Over, Dailyเหล็กเข้าและออกจากพลาสม่าในวันหนึ่ง [การแพทย์]
Migrants, Returnผู้ย้ายถิ่นกลับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
by turns (n ) เป็นผลัด, เป็นเที่ยว We are going for lunch by turn
downturn (n ) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ
inturn (n ) แพทย์ฝึกหัด ,พนักงานใหม่ ,คนที่เข้ามาใหม่ ,พนักงานฝึกหัด
See also: S. trinee,
Leave no stone unturned (IDIOMS ) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
return policy (n phrase ) นโยบายการคืนสินค้า
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead
turn down (vi ) ปฏิเสธ
turn in[เทิร์น อิน] (phrase ) เข้านอน,มอบตัว(turn [N.] in)
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์
turning effect of a force (n ) ผลของแรงรอบจุดหมุน
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
turnkey project (n ) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ
turntable (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เทิร์นเทเบิ้ล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Turns out she's been dead all along.กลับกลายเป็นว่าเธอตาย มาตั้งนานแล้ว Let the Right One In (2010)
She's the reason you wanted to turn.เธอคือเหตุผล ที่ทำให้คุณต้องการจะเปลี่ยน Let the Right One In (2010)
Well, if you'll turn your attention to thisถ้าคิดจะสนใจ Miss Mystic Falls (2010)
You haven't returned any of my calls.คุณไม่โทรกลับมาหาฉันเลย Miss Mystic Falls (2010)
He was friendly with a woman Who turned out to be a vampire.เขาสนิทชิดใกล้กับผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอกลายเ็ป็นแวมไพร์ Miss Mystic Falls (2010)
You're basically using me to turn you into a vampireคุณอยากเสียเหลือเกินที่จะใช้่ฉัน เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นแวมไพร์ Miss Mystic Falls (2010)
That's what it turned out to be, yes.นั่นแหละ หน้าตามันดูแบบนั้น Miss Mystic Falls (2010)
Could you turn it up a little bit?ช่วยลดเสียงลงหน่อยได้มั้ยเนี่ย? Under Control (2010)
So if you were planning on some clever high-speed, snatch-ring, vampire kill move, know that if I die everything I know goes to the council, including the fascinating little tale of the original Salvatore brothers and their present-day return to Mystic Falls.เผื่อคุณกำลังวางแผนทำบางอย่าง อย่างชาญฉลาดอย่างเร็วๆ แหวนคืนชีพ แวมไพร์นักฆ่า คงรู้ว่า ถ้าเกิดผมตาย ทุกอย่างที่ผมรู้ ก็จะส่งต่อไปที่สภา Under Control (2010)
this may turn out to be the first time I actually beat you. Got to go. 'Emergency, which service?นี่กลายเป็นครั้งแรก ที่ผมเอาชนะคุณได้จริงๆ จะต้องไปแล้ว Episode #1.1 (2010)
Let me turn this on.ผมขอเปิดการบันทึกเทปนะครับ Episode #1.1 (2010)
Why did your wife turn her face from you, John?ทำไมเมียของคุณถึงหันหน้าหนี ไปจากคุณ จอห์น Episode #1.1 (2010)
Don't turn your back on me!อย่าเดินหันหลังให้ฉันนะ Episode #1.1 (2010)
He had just turned 4.ตอนนั้นเขาเพิ่งจะ4ขวบ Epiphany (2010)
And she helped him in return.แล้วเธอก็ช่วยเขาเป็นการตอบแทน Epiphany (2010)
Sadly, Danielle doesn't return his feelings.แต่น่าเศร้าที่แดเนียลไม่ได้สนใจเขาเลย Epiphany (2010)
I made a few calls. Turns out the golden childผมโทรไปเช็คอะไรนิดหน่อย กลับกลายเป็นว่านร.ดีเด่น A Little Night Music (2010)
The woman wanted to turn herself in, but she was pregnant.หญิงสาวตั้งใจจะเข้ามอบตัว แต่ว่าเธอตั้งท้อง A Little Night Music (2010)
- Oh, that's okay. It's Porter's turn. - I can't, mom.ไม่เป็นไรๆ ตาพอตเตอร์แล้ว / ไม่ได้ฮะแม่ ผมสายแล้ว A Little Night Music (2010)
And this is my turn to flaunt, and I can't flaunt with a free piano.คราวนี้ถึงทีชั้นบ้างล่ะ แต่ฉันคงอวดด้วยเปียโนฟรีไม่ได้ A Little Night Music (2010)
I didn't, but, Ange, I'm telling you, this guy... he drives past me, he turns around and swerves right into me.ผมไม่เห็น แต่แองจี้ ผมกำลังจะบอกคุณว่า มันขับรถผ่านผมไป แล้วก็หักรถกลับมา ขับเสยผมเลย A Little Night Music (2010)
Things finally turned around.เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้่ว A Little Night Music (2010)
Yeah. It's only a matter of time before she turns up.ครับ ไม่ช้าก็เร็ว แม่ต้องกลับ The Ballad of Booth (2010)
Sam Allen, I would like you to meet Detective Turner and sergeant Clemente.แซม อัลเลน นี่คือนักสืบเทอร์เนอร์ กับจ่า่คลีเมนเต้ The Ballad of Booth (2010)
I would've turned out so different if you were my mom.ผมคงจะเปลี่ยนไป ถ้าคุณเป็นแม่ผม The Ballad of Booth (2010)
She's turning blue.เด็กเริ่มตัวซีดแล้ว I Guess This Is Goodbye (2010)
You insisted I turn myself in.คุณยืนกรานให้ผมมอบตัว I Guess This Is Goodbye (2010)
That day you left my house, you told me your life would have turned out different if I had been your mom.ตั้งแต่วันที่เธอออกจากบ้านฉันไป เธอบอกฉันว่าชีวิตเธอคงต่างออกไป ถ้าได้ฉันเป็มแม่ I Guess This Is Goodbye (2010)
You have turned into one hell of a man.จะต้องเติบโตกลายเป็นลูกผู้ชายเต็มตัว I Guess This Is Goodbye (2010)
Also 46 Commando. Returned from Afghanistan last year.ยังเป็นหน่วยคอมมานโดรุ่นที่ 46 กลับมาจากอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้ว Episode #1.2 (2010)
He turned the corner into the street down here.เขาเดินเลี้ยวตรงหัวมุม ลงไปยังถนนเส้นข้างล่างนี้ Episode #1.2 (2010)
I can't believe you let this man turn you into such an arsehole.ผมไม่้อยากจะเชื่อเลยว่าคุณ จะปล่อยให้หมอนี่จูงจมูกคุณแบบนี้ได้ Episode #1.2 (2010)
Two schoolgirls are coming home from Sunday school one day and one turns to the other and says, "Do you believe in the devil?"วันหนึ่งมีเด็กนักเรียนผู้หญิง 2 คน กลับมาบ้านหลังเลิกเรียน และเด็กคนหนึ่งก็หันหน้ามาพูดกับอีกคนว่า "เธอชื่อในปีศาจร้ายไหม Episode #1.2 (2010)
Well, we do know that on his return from Afghanistan, Owen developed severe sexual difficulties and despite his claims on a so called mission, it's quite likely that these murders are a sexual release, a way of dealing with his sexual and personal impotence.- อ้อ เท่าที่เราทราบ สาเหตุที่เขากลับมาจากอัฟกานิสถาน โอเว่นมีปัญหาทางเพศอย่างรุนแรง ยากที่จะถูกเรียกตัวกลับเข้าไปรับตำแหน่งเดิม มันค่อนข้างเหมือนการฆาตกรรมเหล่านี้ Episode #1.2 (2010)
Turns out, no-one's seen Winingham for three of four days.ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นหน้าวินนิงแฮม มา 3-4 วันแล้ว Episode #1.5 (2010)
Then, just as they're leaving, Sugarman comes back. He turns on Meyer.จากนั้น ในขณะที่พวกเขากำลังจะหนีไป ชูการ์แมนก็กลับมาพอดี เขาทำร้ายเมเยอร์ Episode #1.5 (2010)
So here I am, all right, returning the favour.ทุกๆครั้งเลย ดังนั้นผมอยู่ที่นี่แล้ว ตกลงนะ ถึงตาผมได้ตอบแทนคืนบ้าง Episode #1.5 (2010)
If that turns out to be the case, you must never blame yourself.ถ้าเรื่องนั้นกลายมาเป็นคดี คุณจะตำหนิตัวเองไม่ได้ Episode #1.6 (2010)
It turns out, people lie to themselves about three things.ผลปรากฎว่า คนเราจะหลอกลวงตัวเองอยู่ 3 เรื่อง Episode #1.6 (2010)
You need to be there at 9am. They'll be leaving, they'll ask you to wait until they return.คุณจะต้องไปที่นั่นตอน 9 โมงเช้า พวกเขาจะออกไป พวกเขาจะต้องขอให้คุณรอจนกว่าพวกเขาจะกลับมา Episode #1.6 (2010)
Nonsense. I'll keep you company until the others return.ไร้สาระสิ้นดีน่า ผมจะนั่งคุยเป็นเพื่อนคุณ จนกว่าพวกเขาจะกลับมา Episode #1.6 (2010)
You turn everything to shit.นายกลับให้ทุกอย่างมันฉิบหายบรรลัย Episode #1.6 (2010)
He returned a couple of weeks ago after his dad died.เขากลับมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อน หลังจากพ่อเขาตาย Exit Wounds (2010)
The murders began when you returned to town.การฆ่าเริ่มตอนที่คุณกลับมาที่เมืองนี้ Exit Wounds (2010)
Joshua's return probably derailed Owen's mental stability.การกลับมาของโจชัวคงทำให้ ความมั่นคงทางจิตใจของโอเว่นถดถอย Exit Wounds (2010)
Turn that off.ปิดนั่นซะ Exit Wounds (2010)
And if they find him, they're not gonna turn him over.และถ้าพวกเขาพบเขา พวกเขาคงไม่จับตัวให้ตำรวจ Exit Wounds (2010)
Turns out the bad guy wore a green rain suit with a pointy hood.กลายเป็นว่าคนร้ายสวมชุดกันฝน สีเขียวมีอะไรแหลมๆอยู่บนฮู๊ด Rite of Passage (2010)
Turn yourself in. I'll tell the judge you cooperated.ยอมมอบตัวซะ แล้วผมจะบอกผู้พิพากษาว่าคุณให้ความร่วมมือ Rite of Passage (2010)
The chair was turned like that?เก้าอี้ถูกหมุนแบบนี้เหรอ? ...A Thousand Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turnA big wave turned over his canoe.
turnA big wave turned the ferry over.
turnAccidentally, the rumor has turned out to be false.
turnActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
turnA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
turnA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
turnAfter an absence of ten months he returned home.
turnAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
turnAfter he died, my life was turned upside down.
turnAfter returning home I will inquire into the matter.
turnAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
turnAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
turnAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
turnA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
turnAlice returned home early from work with a severe headache.
turnAll my efforts turned out to be useless.
turnAll our things were turned upside down.
turnAll the boys spoke each in turn.
turnAll the boys spoke, each in turn.
turnAll the boys spoke in turn.
turnAll the leaves on the tree turned yellow.
turnAll the villagers in turn saluted the priest.
turnAll the visitors returned home one after another.
turnAll you have to do is to wait for me to return.
turnAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
turnAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
turnAlthough it seemed like a lot of money to spend just because I was too lazy to cut my own lawn, I turned the whole thing over to him.
turnAmong natural object, there are many that we can turn to account.
turnAnd soon your luck will turn for the better.
turnAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
turnAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
turnAny turnaround of the economy is not expected this year.
turnA present is usually given in return for one's hospitality.
turnAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
turnAs I returned from the school, I was caught in a sudden shower yesterday.
turnAs it is late, turn off the TV.
turnA soft answer turneth away wrath.
turnA soldier turned teacher.
turnAs soon as he returns, I will tell you.
turnAs soon as they return, I will telephone you.
turnAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
turnAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
turnAt first we used to go separately, but one day we started going and returning together.
turnAt last my turn came.
turnAt the sight of cooked snails, Jane turned pale.
turnAt the turn of the century, children still worked in factories.
turnA worm will turn. [Proverb]
turnA year had passed by and his body turned to dust.
turnBanks will try to lend you an umbrella on a sunny day, but they will turn their backs on a rainy day.
turnBarring anything unforeseen everything should turn all right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
หวนคืน[V] return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
คืนจอ[V] return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
ไม่สน[V] be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
ด่ากลับ[V] insult in turn, Syn. ด่าตอบ, Example: ถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่ด่ากลับ ทำนิ่งเฉย ไม่ใส่ใจ เขาก็จะเหนื่อยไปเอง, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทรามหลังจากที่ถูกผู้อื่นด่ามา
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
ปิดสวิตช์[V] turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
เปิดสวิตช์[V] turn on, See also: switch on, Ant. ปิดสวิตช์, Example: เมื่อฉันเปิดสวิตช์ก็พบว่าเครื่องไม่ทำงานเสียแล้ว, Thai definition: เปิดสวิตช์ที่ดับอยู่ให้วงจรทำงาน
หัวต่อ[N] jump head, See also: turn head, Example: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว, Count unit: หัว, Thai definition: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น
แหงน[V] turn up, See also: look up, Syn. เงย, Ant. ก้ม
จ่ายไฟ[V] turn on the power, Ant. ตัดไฟ, Example: การไฟฟ้าประกาศตัดไฟหลังช่วงเที่ยงคืน และจะจ่ายไฟอีกครั้งเวลา 6.00 น., Thai definition: เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหล
วกกลับ[V] return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai definition: หักเลี้ยวกลับ
เบือนหน้า[V] turn one's head, See also: look away, Syn. เมินหน้า, Ant. ประจันหน้า, ประชันหน้า, ประเชิญหน้า, เผชิญหน้า, Example: เขาพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการทำเป็นแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย, Thai definition: หันหน้าหนีไปอีกทาง
หันมา[V] turn to, Syn. หันไป, Example: ทุกคนหันมาดูเด็กที่กำลังเปิดแผ่นเสียงเพลงอันเร้าใจ, Thai definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หันไป[V] return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
ผกผัน[ADJ] turned around, See also: turned over, Syn. ผันกลับ, หกหัน, หักเห, Example: ในสถานการณ์ที่ผกผันเช่นนี้ เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ผลิดอกออกผล[V] profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
คว้าน้ำเหลว[V] fail, See also: come to failure, return with empty hands, be unsuccessful, Syn. ล้มเหลว, ผิดหวัง, Ant. สำเร็จ, สมหวัง, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเขาไปถึงนิวยอร์ก แต่ก็คว้าน้ำเหลวอีกตามเคย, Thai definition: ไม่ได้ผลตามต้องการ, Notes: (สำนวน)
ปรากฏ[V] appear, See also: show oneself, emerge, turn up, be visible, Syn. ปรากฏตัว, ปรากฏกาย, แสดงตัว, Example: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว, Thai definition: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
วิ่งรอก[V] run a kite in, See also: take turns to pull the string of a male kite, Syn. วิ่งกะรอก, Thai definition: อาการที่คนชักว่าววิ่งช่วยกันฉุดสายป่านโดยเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวจุฬาพาว่าวปักเป้าเข้ามาในแดนตน หรือเอารอกทับเชือกเพื่อให้ว่าวปักเป้าทำให้ว่าวจุฬาเสียเปรียบแล้วรอกให้ว่าวจุฬาตก
สนอง[V] reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
สมนาคุณ[V] remunerate, See also: reward, repay, return thanks, Syn. สมนา, Example: ทางวัดได้จัดสร้างพระนิรันตรายกาไหล่ทองตามรูปแบบเดิมทุกประการ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณะพระอาราม, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์ สิ่งของ แรงงาน หรือ ด้วยการสักการบูชา แล้วแต่กรณี
หงาย[V] turn face up, See also: turn right side up, lie or lay face up, be supine, Ant. คว่ำ, Example: สภาพศพสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงสแล็กสีดำนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางซอย, Thai definition: พลิกเอาด้านหน้าขึ้น
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
วก[V] turn back, Syn. วกกลับ, ย้อน, Example: หากจะย้อนปูมยุ่งๆ กลับไปคงต้องวกไปถึงความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณก่อนเกิดบทประพันธ์ชิ้นนี้ก่อน
เลี้ยว[V] turn, See also: make a turn, wheel, change course, veer, swerve, Example: เขาหักพวงมาลัยเลี้ยวขวาเต็มแรงจนรถแทบเสียหลัก, Thai definition: หักแยก โค้ง หรือคดเคี้ยวไปจากแนวตรง
เวร[N] turn, See also: shift, duty, Syn. ผลัด, Example: ทุกเย็น ร้านจะอบอุ่นไปด้วยตำรวจที่ออกเวรแล้วและมาชุมนุมกันที่นี่, Thai definition: รอบผลัดในหน้าที่การงาน
หกกลับ[V] return
หวน[V] turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai definition: เวียนกลับ
หวาน[V] keep turning, Example: น็อตตัวนี้เกลียวหวานเสียแล้ว, Thai definition: ชำรุด ไม่กินเกลียว
หัน[V] turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
หันหน้า[V] turn one's head, See also: turn to face, Syn. หัน, ผินหน้า, เบือนหน้า, Example: หล่อนหันหน้ามาสบสายตากับผม เพื่อขอความเห็นใจ, Thai definition: ทำให้หน้าอยู่ตรงทิศทางหนึ่ง
เห[V] turn, See also: swerve, veer, diverge, deviate, deflect, turn aside, Syn. เขว, เฉ, Example: ี้เขาเหเรือพายเลาะไปริมฝั่งในป่าทึบลึก, Thai definition: เบนออก, เฉออก
เหลียว[V] turn, Syn. ผินหน้า, ผินหลัง, Example: ชายร่างอ้วนเหลียวหาเก้าอี้อีกครั้งก่อนทรุดตัวลงนั่งยองๆบนพื้นกระดานผุๆ, Thai definition: ผินไปทางขวาหรือทางซ้ายอย่างเอี้ยวคอ
ไถ[V] plough, See also: plow, turn over, dig, till, cultivate, Syn. ไถนา, Example: พ่อต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปไถกล้า, Thai definition: เอาไถเทียมควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน
เปลี่ยนสภาพ[V] change into/to, See also: turn into, transform into, convert into, become, Example: น้ำที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเสีย
ตีกลับ[V] send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม
ผายผัน[V] walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: กลับไป, เดินไป
กลับตัวกลับใจ[V] turn over a new leaf, See also: reform oneself, Syn. กลับใจ, กลับเนื้อกลับตัว, Example: ผู้รับผิดชอบบำบัดยาเสพติดแก่เขาต่างให้กำลังใจและแนะนำตักเตือนให้เขากลับตัวกลับใจเสียใหม่, Thai definition: กลับใจละความชั่ว
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย
ย้อน[V] retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ย้อน[V] turn back, See also: return, retrace one's steps, rebound, come back, Syn. ย้อนกลับ, วกกลับ, Example: เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้, Thai definition: ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม
รอบ[CLAS] cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อัตราหมุนเวียน[n. exp.] (attrā munwīen) EN: turnover ratio   
อัตราผลตอบแทน[n. exp.] (attrā phon tøpthaēn) EN: rate of return   
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
เบา...ลง[v. exp.] (bao ... long) EN: turn … down   
เบาเสียงลง[v. exp.] (bao sīeng long) EN: turn down the volume   
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบือน[v.] (beūoen = beūan) EN: turn   FR: détourner la tête ; tourner le dos
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head   FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
ช่างกลึง[n.] (chang kleung) EN: lathe operateur ; turner   FR: tourneur
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūalīohūatø) EN: turning point   
ได้ที่[adv.] (dāithī) EN: to a turn   FR: à point
ดาวพระเสาร์[n. prop.] (dāo Phra Sao ) EN: Saturn   FR: Saturne
ดาวเสาร์[n. prop.] (Dāosao ) EN: Saturn   FR: Saturne
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng klap) EN: return journey   FR: voyage retour [m] ; retour [m]
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
ห้ามเลี้ยวขวา[v. exp.] (hām līo khwā) EN: no right turn   
ห้ามเลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hām līo sāi) EN: no left turn   
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger
หันกลับ[v. exp.] (han klap) EN: turn back ; turn around   FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หันหลัง[v. exp.] (han lang) EN: turn one's back towards   FR: tourner le dos
หันหน้า[v. exp.] (han nā) EN: turn one's head ; turn to face   FR: tourner le visage
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: return to   
เห[v.] (hē) EN: veer ; deviate ; turn   FR: dévier ; s'écarter
หืน[v.] (heūn) EN: turn rancid ; rank   FR: rancir
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวเลี้ยว[n.] (hūalīo) EN: bend ; turn ; curve   FR: virage [m] ; courbe [f] ; tournant (Belg.) [m]
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide   FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
หวนคืน[v. exp.] (huan kheūn) EN: return ; come back to   
หวนกลับ[v. exp.] (huan klap) EN: return to ; go back ; come back ; turn to   
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปักหัวปำ[n. exp.] (hūa pak hūa pam) EN: unable to turn one's head up   
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: turnip ; raddish   FR: navet [m]
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
หูทวนลม[v.] (hūthūanlom) EN: turn a deaf ear to   
เอียงหู[v. exp.] (īeng hū) EN: turn the ear toward   FR: tendre l'oreille
จ่ายไฟ[v. exp.] (jāi fai) EN: turn on the power   
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน[xp] (jamnūan phū øk mā long khanaēn) EN: turnout   FR: taux de participation (électorale) [m]
จมูกชี้ฟ้า[n. exp.] (jamuk chī fā) EN: tip-tilted nose ; turnup nose   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURN    T ER1 N
STURN    S T ER1 N
TURNS    T ER1 N Z
SATURN    S AE1 T ER0 N
UPTURN    AH0 P T ER1 N
UPTURN    AH1 P T ER2 N
TURNBO    T UH1 R N B OW0
RETURN    R IY0 T ER1 N
RETURN    R AH0 T ER1 N
TURNED    T ER1 N D
TURNER    T ER1 N ER0
TURNEY    T ER1 N IY0
TURNIP    T ER1 N AH0 P
TURNBOW    T ER1 N B OW0
TURNIPS    T ER1 N AH0 P S
SATURNS    S AE1 T ER0 N Z
TURNOUT    T ER1 N AW2 T
TURNING    T ER1 N IH0 NG
TURNAGE    T ER1 N IH0 JH
TURNLEY    T ER1 N L IY0
TURNKEY    T ER1 N K IY2
RETURNS    R IY0 T ER1 N Z
TURNOFF    T ER1 N AO2 F
RETURNS    R AH0 T ER1 N Z
TURNHAM    T ER1 N HH AH0 M
UPTURNS    AH1 P T ER2 N Z
MINTURN    M IH1 N T ER2 N
RETURNS'    R IY0 T ER1 N Z
TURNDOWN    T ER1 N D AW2 N
OVERTURN    OW1 V ER0 T ER2 N
TURNER'S    T ER1 N ER0 Z
UNTURNED    AH0 N T ER1 N D
TURNOVER    T ER1 N OW2 V ER0
TURNMIRE    T ER1 N M AY0 R
TURNPIKE    T ER1 N P AY2 K
DOWNTURN    D AW1 N T ER2 N
TURNBULL    T ER1 N B UH2 L
TURNOUTS    T ER1 N AW2 T S
SATURN'S    S AE1 T ER0 N Z
TACITURN    T AE1 S AH0 T ER2 N
RETURNEE    R AH0 T ER0 N IY1
RETURNED    R IY0 T ER1 N D
RETURNS'    R AH0 T ER1 N Z
RETURNED    R AH0 T ER1 N D
TURNCOAT    T ER1 N K OW2 T
TURNOVERS    T ER1 N OW2 V ER0 Z
TURNABOUT    T ER1 N AH0 B AW2 T
TURNBOUGH    T ER1 N B AW2
DOWNTURNS    D AW1 N T ER2 N Z
RETURNING    R IY0 T ER1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turn    (v) (t @@1 n)
turns    (v) (t @@1 n z)
Saturn    (n) (s a1 t @ n)
U-turn    (n) - (y uu1 - t @@ n)
return    (v) (r i1 t @@1 n)
turned    (v) (t @@1 n d)
turner    (n) (t @@1 n @ r)
turnip    (n) (t @@1 n i p)
upturn    (n) (uh1 p t @@ n)
U-turns    (n) - (y uu1 - t @@ n z)
returns    (v) (r i1 t @@1 n z)
turn-on    (n) - (t @@1 n - o n)
turn-up    (n) - (t @@1 n - uh p)
turners    (n) (t @@1 n @ z)
turning    (v) (t @@1 n i ng)
turnips    (n) (t @@1 n i p s)
turnkey    (n) (t @@1 n k ii)
upturns    (n) (uh1 p t @@ n z)
nocturne    (n) (n o1 k t @@ n)
overturn    (v) (ou2 v @ t @@1 n)
returned    (v) (r i1 t @@1 n d)
taciturn    (j) (t a1 s i t @@ n)
turn-off    (n) - (t @@1 n - o f)
turn-ons    (n) - (t @@1 n - o n z)
turn-out    (n) - (t @@1 n - au t)
turn-ups    (n) - (t @@1 n - uh p s)
turncoat    (n) (t @@1 n k ou t)
turncock    (n) (t @@1 n k o k)
turnings    (n) (t @@1 n i ng z)
turnkeys    (n) (t @@1 n k ii z)
turnover    (n) (t @@1 n ou v @ r)
turnpike    (n) (t @@1 n p ai k)
turnspit    (n) (t @@1 n s p i t)
unturned    (j) (uh1 n t @@1 n d)
upturned    (j) (uh1 p t @@ n d)
nocturnal    (j) (n o1 k t @@1 n l)
nocturnes    (n) (n o1 k t @@ n z)
overturns    (v) (ou2 v @ t @@1 n z)
returning    (v) (r i1 t @@1 n i ng)
saturnine    (j) (s a1 t @ n ai n)
turn-offs    (n) - (t @@1 n - o f s)
turn-outs    (n) - (t @@1 n - au t s)
turncoats    (n) (t @@1 n k ou t s)
turncocks    (n) (t @@1 n k o k s)
turnovers    (n) (t @@1 n ou v @ z)
turnpikes    (n) (t @@1 n p ai k s)
turnspits    (n) (t @@1 n s p i t s)
turnstile    (n) (t @@1 n s t ai l)
turntable    (n) (t @@1 n t ei b l)
turnaround    (n) (t @@1 n @ r au1 n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกลับ English: to turn head
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกให้ English: to turn over
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
曲がる[まがる, magaru] Thai: เลี้ยว English: to turn
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
消す[けす, kesu] Thai: ปิดสวิทซ์ English: to turn off power
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return
返す[かえす, kaesu] Thai: การคืนสิ่งที่ได้มาก่อนหน้านั้นกลับไปยังที่เดิม English: to return something (vt)
振り向く[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face
かける[かける, kakeru] Thai: ราด English: to turn on
裏切る[うらぎる, uragiru] Thai: ทรยศ English: to turn traitor to

German-Thai: Longdo Dictionary
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abgabetag {m}return day [Add to Longdo]
Abkehr {f}turning away [Add to Longdo]
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Abschaltbetrieb {m}turn-off operation [Add to Longdo]
Abschaltimpuls {m}turn-off pulse [Add to Longdo]
Abschaltthyristor {m} [electr.]gate-turn-off thyristor (GTO) [Add to Longdo]
Abschaltverzögerung {f}turn-off delay [Add to Longdo]
Abschaltzeit {f}disconnecting time; turn-off time [Add to Longdo]
Abschlussturnier {n} (eines Kurses)end-of-course tournament [Add to Longdo]
Abtrünnige {m,f}; Abtrünniger | Abtrünnigen {pl}; Abtrünnigeturncoat | turncoats [Add to Longdo]
Abzweig {m}junction; turn-off [Add to Longdo]
Abzweigung {f}; Abbiegung {f}turning [Add to Longdo]
Abzweigung {f}turn-off; branch-off [Add to Longdo]
Achse {f} | Achsen {pl} | sich um die eigene Achse drehenaxis | axes | to turn on its own axis [Add to Longdo]
Amperewindungszahl {f}ampere-turn [Add to Longdo]
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux [Add to Longdo]
Anschaltverzögerung {f}turn-on delay [Add to Longdo]
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
Apfeltasche {f}apple turnover [Add to Longdo]
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to) [Add to Longdo]
Ausfallbogen {m}outturn sheet [Add to Longdo]
Ausfallmuster {n}outturn sample [Add to Longdo]
gebührenpflichtige Autobahn {f}turnpike [Am.] [Add to Longdo]
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars [Add to Longdo]
über den Berg kommen [übtr.]to turn the corner [fig.] [Add to Longdo]
Nachtstück {n}nocturne [Add to Longdo]
Blättern {n}page turning [Add to Longdo]
Bodenturnen {n}floor exercises [Add to Longdo]
Damenwahl {f}ladies' turn [Add to Longdo]
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe [Add to Longdo]
Drechseln {n}; Drechslerarbeit {f}; Drechslerei {f}woodturning [Add to Longdo]
Drechsler {m}; Drechslerin {f} | Drechsler {pl}woodturner; turner | woodturners [Add to Longdo]
Drechslerei {f}; Drechslereiwerkstatt {f}woodturner's workshop [Add to Longdo]
Dreharbeit {f} | Dreharbeiten {pl}turning operation | turning operations [Add to Longdo]
Drehbewegung {f}rotation; turn [Add to Longdo]
Drehdorn {m}turning mandrel [Add to Longdo]
Drehgriff {m} | Drehgriffe {pl}turning handle | turning handles [Add to Longdo]
Drehkippfenster {n}tilt and turn window [Add to Longdo]
Drehkreuz {n} | Drehkreuze {pl}turnstile | turnstiles [Add to Longdo]
Drehmoment {n} [phys.] [techn.] | Drehmomente {pl}torque; turning moment | torques [Add to Longdo]
Drehschalter {m}turn-switch [Add to Longdo]
Drehscheibe {f} | Drehscheiben {pl}turntable | turntables [Add to Longdo]
Drehstahl {m}turning tool [Add to Longdo]
Drehung {f} | Drehungen {pl}turn | turns [Add to Longdo]
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring [Add to Longdo]
Ecke {f}; Winkel {m}; Zipfel {m} | Ecken {pl} | um die Ecke biegencorner | corners | to turn the corner [Add to Longdo]
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return [Add to Longdo]
Einweg...nonreturnable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
Uターン[ユーターン, yu-ta-n] (n,vs) U-turn [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
こねくり回す;捏ねくり回す[こねくりまわす, konekurimawasu] (v5s) to knead; to turn [Add to Longdo]
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
そっぽを向く;外方を向く[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P) [Add to Longdo]
はぐる[, haguru] (v5r,vt) to roll up (e.g. sleeves); to turn over [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
やって来る[やってくる, yattekuru] (exp,vk) to come along; to come around; to turn up; (P) [Add to Longdo]
ろくろ師;ロクロ師;轆轤師[ろくろし(ろくろ師;轆轤師);ロクロし(ロクロ師), rokuroshi ( rokuro shi ; rokuro shi ); rokuro shi ( rokuro shi )] (n) (See 轆轤・ろくろ・1,轆轤・ろくろ・2) turner; thrower [Add to Longdo]
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable) [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
イケてる[, ike teru] (adj-f) cool; with-it; turn-on; sexy [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ウォッチ;ウオッチ[, uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something) [Add to Longdo]
オートリターン[, o-torita-n] (n) automatic return [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
キックターン[, kikkuta-n] (n) kick turn [Add to Longdo]
キャリッジリターン[, kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts) [Add to Longdo]
クイックターン[, kuikkuta-n] (n) quick turn [Add to Longdo]
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
サターン[, sata-n] (n) Saturn; (P) [Add to Longdo]
サマソルトターン[, samasorutota-n] (n) somersault turn [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功 [Add to Longdo]
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, / ] an upturn; an upward trend [Add to Longdo]
上岸[shàng àn, ㄕㄤˋ ㄢˋ, ] to land; to disembark; to abandon a boat and go ashore; fig. to give up evil ways and return to virtue [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] things don't turn out the way you want or plan [Add to Longdo]
五星[wǔ xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] the five visible planets, namely: Mercury 水星, Venus 金星, Mars 火星, Jupiter 木星, Saturn 土星 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn [Add to Longdo]
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, / ] sum or volume of business transactions; turnover [Add to Longdo]
交替[jiāo tì, ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] to replace; alternately; in turn [Add to Longdo]
交还[jiāo huán, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return sth; to hand back [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn [Add to Longdo]
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] wait; look towards; turn one's back on [Add to Longdo]
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted [Add to Longdo]
倒戈[dǎo gē, ㄉㄠˇ ㄍㄜ, ] to change sides in a war; turncoat [Add to Longdo]
倒换[dǎo huàn, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] to take turns; to rotate (responsibility) [Add to Longdo]
倒放[dào fàng, ㄉㄠˋ ㄈㄤˋ, ] to turn upside down; to upend [Add to Longdo]
倒替[dǎo tì, ㄉㄠˇ ㄊㄧˋ, ] to take turns (responsibility); to replace [Add to Longdo]
倒班[dǎo bān, ㄉㄠˇ ㄅㄢ, ] to change shifts; to work in turns [Add to Longdo]
倒空[dào kōng, ㄉㄠˋ ㄎㄨㄥ, ] to empty (a bag); to turn inside out; to turn out [Add to Longdo]
倒立[dào lì, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ, ] a handstand; to turn upside-down; to stand on one's head; upside-down [Add to Longdo]
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, / ] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks [Add to Longdo]
倒行逆施[dào xíng nì shī, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄧˋ ㄕ, ] to go against the tide (成语 saw); to do things all wrong; to try to turn back history; a perverse way of doing things [Add to Longdo]
倒转[dào zhuǎn, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to make an about-turn; to reverse one's direction, policy, sequence etc; to turn things on their head [Add to Longdo]
借尸还魂[jiè shī huán hún, ㄐㄧㄝˋ ㄕ ㄏㄨㄢˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] lit. reincarnated in sb else's body (成语 saw); fig. a discarded or discredited idea returns in another guise [Add to Longdo]
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return) [Add to Longdo]
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, / ] fiction comes true; play-acting that turns into reality [Add to Longdo]
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner [Add to Longdo]
偏偏[piān piān, ㄆㄧㄢ ㄆㄧㄢ, ] (indicates that sth turns out just the opposite of what one would expect or what would be normal); unfortunately; against expectations [Add to Longdo]
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, / ] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] to overturn; to collapse; to lean; to tend; to incline; to pour out [Add to Longdo]
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state [Add to Longdo]
倾巢[qīng cháo, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ, / ] lit. the whole nest came out (to fight us); a turn-out in full force (of a gang of villains) [Add to Longdo]
倾巢而出[qīng cháo ér chū, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] the whole nest came out (成语 saw); to turn out in full strength [Add to Longdo]
倾箱倒箧[qīng xiāng dǎo qiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] to turn out all one's trunks (成语 saw); to give away all one has [Add to Longdo]
倾覆[qīng fù, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˋ, / ] to capsize; to collapse; to overturn; to overthrow; to undermine [Add to Longdo]
充耳不闻[chōng ěr bù wén, ㄔㄨㄥ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ, / ] to block one's ears and not listen (成语 saw); to turn a deaf ear [Add to Longdo]
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations) [Add to Longdo]
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant [Add to Longdo]
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected [Add to Longdo]
出岔子[chū chà zi, ㄔㄨ ㄔㄚˋ ㄗ˙, ] to go wrong; to take a wrong turning [Add to Longdo]
出漏子[chū lòu zi, ㄔㄨ ㄌㄡˋ ㄗ˙, ] to take a wrong turn; to go wrong [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セガサターン[せがさたーん, segasata-n] Sega Saturn [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] feedback, return [Add to Longdo]
記録変調方式[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
内容の返送[ないようのへんそう, naiyounohensou] return of content [Add to Longdo]
内容返送あり[ないようへんそうあり, naiyouhensouari] content-returned [Add to Longdo]
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
非ゼロ復帰0記録[ひぜろふっき0きろく, hizerofukki 0 kiroku] non-return-to-zero change-on-zeros recording, NRZ-0 (abbr.) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
非ゼロ復帰記録[ひぜろふっききろく, hizerofukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
非ゼロ復帰変化記録[ひぜろふっきへんかきろく, hizerofukkihenkakiroku] non-return-to-zero (change) recording, NRZ(C) (abbr.) [Add to Longdo]
非基準復帰記録[ひきじゅんふっききろく, hikijunfukkikiroku] non-return-to-zero recording, NRZ (abbr.), non-return-to-reference recording [Add to Longdo]
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR) [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
復帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] return address [Add to Longdo]
復帰コード[ふっきコード, fukki ko-do] return code [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]
復路[ふくろ, fukuro] return path (of a signal, communication) [Add to Longdo]
返送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] returned-content entry [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]
戻り[もどり, modori] return (from a procedure) [Add to Longdo]
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] to go back, to return [Add to Longdo]
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体操[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
大相撲[おおずもう, oozumou] Ringturnier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top