Search result for

tug

(75 entries)
(0.6858 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tug-, *tug*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tuggageการโยน การพ่วง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tug    [SL] การช่วยตัวเอง, See also: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
tug    [VT] ดึง, See also: ถอน, เด็ด, กระตุก
tug    [N] การกระตุก
tug    [N] เรือโยง
tugboat    [N] เรือโยง, See also: เรือลาก
tug of war    [N] การต่อสู้, Syn. struggle
tug of war    [N] เกมชักเย่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tugThe angler felt a tug on the line.
tugParliamentary activity has become a political tug of war between the ruling and opposition parties over the issue.
tug"Mr Chairman, what needs moving next, again?" "Scoreboard, giant ball and the tug-of-war rope."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tug(ทัก) vt.,vi.,n. (การ) ดึง,ลาก,ออกแรงดึงหรือลาก,ใช้เรือลาก,โยง,พ่วง,ทำงานหนัก,ชักชวน,เรือลาก,สิ่งที่ใช้ดึงหรือลาก (เช่นเชือก) ,ส่วนค้ำ,ส่วนจุน,การชักชวน., See also: tugger n., Syn. drag,tow,haul
tug of warn. การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
tugboat(ทัก'โบท) n. เรือลาก,เรือพ่วง,เรือโยง
portugal(พอร์'ชะเกิล,โพร์'ชะเกิล) n. โปรตุเกส,
portuguese(พอร์ชะกีซ',โพร์ชะกีซ',-กีซฺ) n. ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส. adj. เกี่ยวกับโปรตุเกส

English-Thai: Nontri Dictionary
tug(n) การดึง,การโยง,เรือลาก,การพ่วง,การชักชวน
tug(vt) ดึง,โยง,ลาก,พ่วง,ชักชวน
Portuguese(adj) เกี่ยวกับโปรตุเกส
Portuguese(n) ชาวโปรตุเกส,ภาษาโปรตุเกส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักกะเย่อ    [N] tug-of-war, Syn. กีฬาชักกะเย่อ, Example: การแข่งขันกีฬาประจำปีนี้ของบริษัทมีชักกะเย่อด้วย, Thai definition: ชื่อการละเล่นชนิดหนึ่ง
เหนี่ยว [V] pull, See also: tug, draw, drag, haul, tow, Syn. รั้ง, ดึง, ยึด, Example: เขาเหนี่ยวตัวตามเสากลางขึ้นไปนั่งบนกราบเรือเหนื่อยจนหายใจหอบ
เรือโยง [N] tugboat, See also: tug, towboat, Example: เรือโยงลากเรือลำเลียงจากเกาะสีชังข้ามสันดอนเข้ามายังกรุงเทพฯ, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำหรับลากจูงเรืออื่น
ลากจูง    [V] tow, See also: tug, haul, drag, draw, pull, Syn. ลาก, จูง, ฉุด, Example: มนุษย์จอมพลังจะลากจูงรถบรรทุก 10 คันเพื่อทำลายสถิติ, Thai definition: ทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการดึง
ชักเย่อ    [N] tug-of-war, Example: การแข่งขันกีฬาสีของบริษัทปีนี้มีการแข่งขันชักเย่อด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นอย่างหนึ่งโดยให้ผู้เล่น 2 ฝ่ายพยายามดึงเชือกให้กึ่งกลางของเชือกเข้ามาในแดนตน
กระตุก    [V] pull violently, See also: tug, yank, wrench, Example: เด็กซนกระตุกเชือกโยงเรือเล่นจนขาด, Thai definition: ชักเข้ามาโดยเร็ว
การพ่วง    [N] tow, See also: tug, pull, hitch, addition, Syn. การต่อ, การต่อท้าย
การลาก    [N] drag, See also: tug, haul, draw, tow, pull, Syn. การดึง, การฉุด, Example: ไม้กองนี้ลำเลียงออกมาจากป่าโดยการลากของช้าง, Thai definition: การทำให้เคลื่อนที่ไปโดยวิธีต่างๆ เช่น การดึง การฉุด การถูไป การล่ามไป การโยงไป
ทึ้ง    [V] pull, See also: tug, draw or pluck out forcibly, tug at, pull out, Syn. ดึง, ฉุดกระชาก, ยื้อ, ยื้อยุด, Example: แฟนรุมทึ้งดาราคนโปรดจนเสื้อผ้าขาดวิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักกะเย่อ[n.] (chakkayoē) EN: tug-of-war   
ชักเย่อ[n.] (chakyoē) EN: tug-of-war   
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw   FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck   FR: tirer ; amener
กระชากเชือก[v. exp.] (krachāk cheūak) EN: jerk a rope ; give a sharp pull at the rope ; give a sharp tug at the rope   
กระตุก[v.] (kratuk) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs   FR: arracher ; tirer d'un coup sec
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull   FR: tirer ; traîner ; remorquer
ง้าง[v.] (ngāng) EN: pull ; force ; draw ; tug ; crank   FR: actionner de force
เหนี่ยว[v.] (nīo) EN: pull ; tug ; draw ; drag ; hau ; tow   FR: tirer ; tenir

CMU English Pronouncing Dictionary
TUG    T AH1 G
TUGS    T AH1 G Z
TUGGED    T AH1 G D
TUGGLE    T AH1 G AH0 L
TUGMAN    T AH1 G M AH0 N
TUGBOAT    T AH1 G B OW2 T
TUGGING    T AH1 G IH0 NG
TUGWELL    T AH1 G W EH2 L
TUGBOATS    T AH1 G B OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tug    (v) (t uh1 g)
tugs    (v) (t uh1 g z)
tugged    (v) (t uh1 g d)
tugboat    (n) (t uh1 g b ou t)
tugging    (v) (t uh1 g i ng)
tugboats    (n) (t uh1 g b ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tauziehen {n}tug of war [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンタグ[, jantagu] (n) {comp} JWNTUG [Add to Longdo]
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent) [Add to Longdo]
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim [Add to Longdo]
タグボート[, tagubo-to] (n) tugboat; (P) [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
トゥグルク朝;ツグルク朝[トゥグルクちょう(トゥグルク朝);ツグルクちょう(ツグルク朝), touguruku chou ( touguruku asa ); tsuguruku chou ( tsuguruku asa )] (n) Tughluq Dynasty (of India, 1320-1413 CE) [Add to Longdo]
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.) [Add to Longdo]
ポルトガル語[ポルトガルご, porutogaru go] (n) Portuguese (language) [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引航[いんこう, inkou] (n,vs) tugging; towing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强拉[qiǎng lā, ㄑㄧㄤˇ ㄌㄚ, / ] tug [Add to Longdo]
拔河[bá hé, ㄅㄚˊ ㄏㄜˊ, ] tug-of-war [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とく, toku] TUGEND [Add to Longdo]
謙譲の美徳[けんじょうのびとく, kenjounobitoku] Tugend_der_Bescheidenheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, v. i.
   1. To pull with great effort; to strain in labor; as, to tug
    at the oar; to tug against the stream.
    [1913 Webster]
 
       He tugged, he shook, till down they came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To labor; to strive; to struggle.
    [1913 Webster]
 
       England now is left
       To tug and scamble and to part by the teeth
       The unowed interest of proud-swelling state. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, n.
   1. A pull with the utmost effort, as in the athletic contest
    called tug of war; a supreme effort.
    [1913 Webster]
 
       At the tug he falls,
       Vast ruins come along, rent from the smoking walls.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A sort of vehicle, used for conveying timber and heavy
    articles. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A small, powerful steamboat used to tow vessels;
    -- called also {steam tug}, {tugboat}, and {towboat}.
    [1913 Webster]
 
   4. A trace, or drawing strap, of a harness.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining.) An iron hook of a hoisting tub, to which a
    tackle is affixed.
    [1913 Webster]
 
   {Tug iron}, an iron hook or button to which a tug or trace
    may be attached, as on the shaft of a wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tug \Tug\, v. t. [imp. & p. p. {Tugged}; p. pr. & vb. n.
   {Tugging}.] [OE. toggen; akin to OD. tocken to entice, G.
   zucken to jerk, draw, Icel. toga to draw, AS. t['e]on, p. p.
   togen, to draw, G. ziehen, OHG. ziohan, Goth. tiuhan, L.
   ducere to lead, draw. Cf. {Duke}, {Team}, {Tie}, v. t.,
   {Touch}, {Tow}, v. t., {Tuck} to press in, {Toy} a
   plaything.]
   1. To pull or draw with great effort; to draw along with
    continued exertion; to haul along; to tow; as, to tug a
    loaded cart; to tug a ship into port.
    [1913 Webster]
 
       There sweat, there strain, tug the laborious oar.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. To pull; to pluck. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ease the pain,
       His tugged cars suffered with a strain. --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tug
   n 1: a sudden abrupt pull [syn: {tug}, {jerk}]
   2: a powerful small boat designed to pull or push larger ships
     [syn: {tugboat}, {tug}, {towboat}, {tower}]
   v 1: pull hard; "The prisoner tugged at the chains"; "This movie
      tugs at the heart strings"
   2: strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for
     years to make a decent living"; "We have to push a little to
     make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral
     thesis" [syn: {tug}, {labor}, {labour}, {push}, {drive}]
   3: tow (a vessel) with a tug; "The tugboat tugged the freighter
     into the harbor"
   4: carry with difficulty; "You'll have to lug this suitcase"
     [syn: {lug}, {tote}, {tug}]
   5: move by pulling hard; "The horse finally tugged the cart out
     of the mud"
   6: pull or strain hard at; "Each oar was tugged by several men"
   7: struggle in opposition; "She tugged and wrestled with her
     conflicts"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUG
     TeX User's Group (org., user group, TeX)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top