หรือคุณหมายถึง tüs?
Search result for

tues

(33 entries)
(0.1556 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tues-, *tues*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday    [N] อังคาร
Tuesday    [N] วันอังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร    [N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์[n.] (ong) EN: [classifier : Buddha statues ; holy persons ; priests ; royal persons]   FR: [classificateur : statues du Bouddha ; personnes saintes ; membres de la famille royale ; moines vénérés]
วันอังคาร[n.] (wan angkhān) EN: Tuesday   FR: mardi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUESDAY    T UW1 Z D IY0
TUESDAY    T UW1 Z D EY2
TUESDAY    T Y UW1 Z D EY2
TUESDAYS    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAYS    T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAY'S    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T Y UW1 Z D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tues    (n) (t y uu1 z d ei)
Tuesday    (n) (t y uu1 z d ii)
Tuesdays    (n) (t y uu1 z d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
スーパーチューズデイ[, su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
チューズデー[, chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
モアイ[, moai] (n) moai (Easter Island statues) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
火木[かもく, kamoku] (n) Tuesdays and Thursdays [Add to Longdo]
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday [Add to Longdo]
火曜[かよう, kayou] (n-adv,n) (abbr) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
火曜日[かようび, kayoubi] (n-adv,n-t) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
[く, ku] (suf,ctr) (arch) counter for Buddhist images (statues & paintings) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday [Add to Longdo]
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tues
      n 1: the third day of the week; the second working day [syn:
           {Tuesday}, {Tues}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top