หรือคุณหมายถึง tünde?
Search result for

tuende

(30 entries)
(2.3059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuende-, *tuende*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tuende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tuende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As you can hear from the ambient sound around me, and I notice with some relief that the Icelandic group staying on my floor have either checked or passed out.Wie Sie anhand der wohltuenden Stille um mich herum erraten können, hat die Reisegruppe aus Island, wie ich mit Erleichterung feststelle, entweder das Singen oder den Geist aufgegeben. Episode #1.8 (1990)
How about a soothing cup of tea?- Eine wohltuende Tasse Tee gefällig? Waking Moments (1998)
She's got a very humanizing influence.Und sie hat einen wohltuenden Einfluss. City of... (1999)
Did you know that most temples are built with moveable walls... so that on the one day of the year when everyone comes to repent... they can actually make the room big enough to hold everyone?Wusstest du, dass Tempel bewegliche Wände haben, damit am Buß- und Bettag genug Platz für alle Bußetuenden ist? Garden State (2004)
The other day, I saw a great show on TV on the benefits of massage... stroking... foreplay, basically.Ich hab letztens ne tolle Sendung im Fernsehen gesehen, über die wohltuende Wirkung von Massagen... von Streicheleinheiten... eines Vorspiels und so. Last Chance Saloon (2004)
Why don't we get you back to that relaxed spa frame of mind right now?Wie wär's, wenn wir dir dieses wohltuende schöne Spa-Gefühl wieder vor Augen führen? Lost Vegas (2004)
Anyway we brought home lndian food and I know that moving can be stressful and I find that when I'm undergoing stress that good food and company can have a comforting effect.Wie auch immer,... wir haben indisches Essen mitgebracht. Und ich weiß, dass ein Umzug sehr stressig sein kann,... und ich finde, wenn ich unter Stress stehe,... kann gutes Essen und Gesellschaft einen wohltuenden Effekt haben. Pilot (2007)
O, salutary fireflies, kind lanterns... may your light guide toward the exit my fossilized feces... trapped within my entrails!Wohltuende Glühwürmchen, liebliche Lampions, euer Licht leite meine verhärteten, in den Eingeweiden eingesperrten Exkremente zum Ausgang! His Majesty Minor (2007)
Sweet, refreshing rain.Frischer, wohltuender Regen. Episode #1.1 (2008)
But at least I'm reminded of the soothing touch Of a beautiful woman.Aber wenigstens durfte ich hier die wohltuende Berührung einer wunderschönen Frau erleben. Fire Sale (2008)
He sang until the emperor fell into a sound, refreshing sleep, - a sweet and soothing slumber."Sie sang, bis der Kaiser in tiefen, erholsamen Schlaf fiel... süßen und wohltuenden Schlummer. In a Better World (2010)
But it's supposed to be beautiful. You plug it in, and it creates a soothing mist, like you're in a Japanese rainforest.Es soll wunderbar sein, und es erzeugt einen wohltuenden Nebel, als wäre man in einem japanischen Regenwald. The Rock (2010)
Need the soothing relief of Mom 's Caustic Anti-Fungal Bleach!Die wohltuende Wirkung von Moms ätzender Anti-Pilz-Salbe. Attack of the Killer App (2010)
It's valerian root tea, and it'll give your brain a lovely, soothing bath.Das ist Baldriantee, der deinem Kopf ein angenehmes, wohltuendes Gefühl bereitet. Chuck Versus the Subway (2010)
I don't want a soothing brain bath, Morgan. I want answers.Ich will kein wohltuendes Kopf-Gefühl, Morgan. Chuck Versus the Subway (2010)
Shirley, pretend I'm saying this in a soothing, reassuring, non-robotic voice.Shirley, tu so, als ob ich das in einer wohltuenden, beruhigenden, nicht-roboterklingenden Stimme sage. Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
If I can remove the traumatic memories and leave a more soothing one in its place, we might be able to correct or adjust their behavior... in essence, "rewire" them.Wenn ich die traumatischen Erinnerungen entfernen kann, und sie durch eine wohltuende ersetze, könnten wir in der Lage sein, ihr Verhalten zu korrigieren oder anzupassen... im Wesentlichen, sie "umpolen". Cal Sweeney (2012)
Oh, Emma's the only one who can appreciate the soothing comfort of a warm towelette?Oh, ist Emma die Einzige, die eine wohltuende Gemütlichkeit eines warmen Tuchs zu schätzen weiß? Married to the Job (2012)
I need no soothing balm.- Ich brauche keinen wohltuenden Balsam. Victory (2013)
.45 caliber cartridges, semi-automatic, each mag contains eight therapeutic rounds of dendrotoxin.Patronen vom Kaliber.45, halbautomatisch, jedes Magazin hat acht wohltuende Kugeln voller Dendrotoxin. Eye Spy (2013)
Gongoozler means idle spectator.- Zaungäste sind nichts tuende Zuschauer. The Golem (2013)
What a wholesome and unsullied creature you are.Du bist ja eine ganz wohltuende und unbefleckte Kreatur. The Second Coming (2014)
Smells really good!Was für ein wohltuender Geruch! Mai-chan's Daily Life: The Movie (2014)
It is both a blessed relief and a complete violation.Es ist beides, eine wohltuende Heilung und eine totale Verletzung. Brotherhood of the Damned (2015)
There's nothing more soothing than a warm bath.Es gibt nichts Wohltuenderes als ein heißes Bad. Chapter II: Fist Like a Bullet (2015)
We're going to begin with deep tissue Thai massage.Wir beginnen mit einer wohltuenden Thai-Massage. Urge (2016)
Physician in attendance at ringside, Dr. Stanley Wald.Als diensttuender Arzt am Ring Dr. Stanley Wald. The Contender: Part 2 (1968)
I believe in the irrational, ...in the beneficial power of chaos.Ich glaube an das Irrationale. Und an die wohltuende Macht der Unordnung. The Master and Margaret (1972)
I believe in a good night's sleep.Ich glaube an wohltuenden Schlaf. Eyes of Laura Mars (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慈雨[じう, jiu] wohltuender_Regen, willkommener_Regen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top