หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

tue

(93 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tue-, *tue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday[N] อังคาร
Tuesday[N] วันอังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic ###A. extrinsic
natural virtueคุณความดีของคน
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
substituent(ซับสทิช'ชูเอินทฺ) n. อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่แทนที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมอื่นในโมเลกุลของสารประกอบเดิม. adj. แทนที่ได้,สามารถแทนที่ได้
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Regular trash days are Tuesdays, Thursdays, and Saturdays.เราอนุญาตให้้ทิ้งขยะวันพุธ พฤหัส และวันศุกร์นะครับ Baby and I (2008)
And you got nothin'for Tuesday.และก็คุณก็ยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
No. I got nothin' for Tuesday.ใช่ ผมยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
Actually, 73l4 as of Tuesday last week.อันที่จริง, 73l4 เมื่อวันอังคารที่แล้ว The House Bunny (2008)
How much longer are you gonna be in D.C. For? Tuesday.นายจะพักที่ซีดี\ อีกนานแค่ไหน? Frost/Nixon (2008)
Till Tuesday. Great.วันอังคาร จนถึงอังคาร Frost/Nixon (2008)
Monday overtime. Tuesday overtime.วันจันทร์ล่วงเวลา วันอังคารก็ล่วงเวลาอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You come in every Tuesday for the next 6 months.งั้นคุณต้องมารายงานตัวทุกวันอังคารตลอดเวลา 6 เดือน The Echo (2008)
- Tuesday.- วันอังคาร Pineapple Express (2008)
Kay from Mississippi wants to know why it started so suddenly, on a Tuesday at 8:33 and then ended so suddenly at 9:27 the next morning.เคย์จากมิสซิสซิปปีอยากรู้ว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันอังคารเวลา 8 โมง 33 และจบลง อย่างรวดเร็วเวลา 9 โมง 27 ในเช้าวันถัดมา The Happening (2008)
Four nights, leaving Tuesday?พักสี่คืน,ออกวันอังคารใช่มั้ย ? Nights in Rodanthe (2008)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tueWe must finish everything before Tuesday morning.
tueNext Monday and Tuesday is a consecutive holiday.
tueClasses begin next Tuesday.
tuePlease send in your summary by Tuesday.
tueUntil Monday or Tuesday of next week.
tueShe will visit her mother next Tuesday.
tueThey can come on Monday or Tuesday, but not on Wednesday or Thursday.
tueShe'll be staying at the Royal Hotel next Tuesday.
tueBut Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.
tueI will have finished my homework by Tuesday.
tueAre you free on Tuesday?
tueThe board of directors is going to discuss the proposal next Tuesday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร[N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บรรลุผล[adj.] (banluphon) FR: fructueux ; profitable
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
TUE    T UW1
TUEL    T UW1 L
TUELL    T UW1 L
TUESDAY    T UW1 Z D IY0
TUESDAY    T Y UW1 Z D EY2
TUESDAY    T UW1 Z D EY2
TUESDAYS    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAYS    T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T Y UW1 Z D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tues    (n) (t y uu1 z d ei)
Tuesday    (n) (t y uu1 z d ii)
Tuesdays    (n) (t y uu1 z d i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tue es nur ja nicht!Please don't do it! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
シチセンムスメベラ[, shichisenmusumebera] (n) Batu coris (Coris batuensis); variegated wrasse; Dapple coris (Coris variegata) [Add to Longdo]
スーパーチューズデイ[, su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
スタチュー[, sutachu-] (n) statue [Add to Longdo]
スチューベル[, suchu-beru] (n) Stueber [Add to Longdo]
チューズデー[, chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station [Add to Longdo]
モアイ[, moai] (n) moai (Easter Island statues) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday, #14,137 [Add to Longdo]
屯门[Tún Mén, ㄊㄨㄣˊ ㄇㄣˊ, / ] Tuen Mun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[と, to] Tuer [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
[とびら, tobira] Tuer, Titelblatt [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
玄関番[げんかんばん, genkanban] Tuerwaechter, Pfoertner, Portier [Add to Longdo]
能吏[のうり, nouri] tuechtiger_Beamter [Add to Longdo]
表札[ひょうさつ, hyousatsu] Tuerschild [Add to Longdo]
酒仙[しゅせん, shusen] tuechtiger_Trinker, Saeufer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tue \Tu"e\, n. (Zool.)
   The parson bird.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUE
     Trusted User Engine (NGSCB, MS, Palladium)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top