Search result for

tuba

(44 entries)
(0.0995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuba-, *tuba*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuba    [N] แตรใหญ่
tubal    [ADJ] เกี่ยวกับหลอดหรือท่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuba; tube๑. หลอด๒. ท่อ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubageการใส่หลอด, การสอดหลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal๑. -หลอด๒. -ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal ligationการผูกท่อรังไข่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tubal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal sphincter; sphincter, cornualหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubatorsionการบิดของท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tubaทิวบา (tub) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuba(ทู'บะ) n. แตรใหญ่ pl.tubas,tubae
tubal(ทู'เบิล) adj. เกี่ยวกับหลอด,เกี่ยวกับท่อ
saxtuba(แซคซฺ'ทูบะ) n. = saxhorn (ดู) ขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can maybe tie that to the tuba player's lungs,บางทีเราสามารถเอานี่ไปผูกไว้กับปอดคนที่เป่าแตร Not Cancer (2008)
The dead tuba player.คนเล่นทูบา Not Cancer (2008)
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
In the tuba player, they became lung, but not lung.ในคนเล่น ทูบา พวกมันไปที่ปอดแต่ไม่ใช่ปอด Not Cancer (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)
He said that... a tuba band was playing.ท่านบอกว่า... มีวงแตรใหญ่เล่นด้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A tuba and an issue of Crochet Today.ทูบากับนิตยสาร "โครเชต์วันนี้" You Can't Handle the Truth (2010)
I hope it's a tuba player, okay?ขอให้เขาเป็นนักเล่นทูบ้าก็แล้วกัน The Plateau (2010)
I played the tuba in high school.ฉันเป่าทูบ้าตอนอยู่ไฮสคูล Friends with Benefits (2011)
My aunt in Tuba City had a heart attack so we cut our trip short.ป้าของฉันในทูบาซิตีมีหัวใจ โจมตีดังนั้นเราจึงตัดการเดินทางของเราสั้น. 2 Guns (2013)
Tuba City?ทูบาซิต 2 Guns (2013)
Will you drop that? That's my birth tuba.คุณจะลดลงท นั่นคือแตรเกิดของฉัน. Scary Movie 5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tubaI had a tubal ligation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant

CMU English Pronouncing Dictionary
TUBA    T UW1 B AH0
TUBAL    T UW1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuba    (n) (t y uu1 b @)
tubas    (n) (t y uu1 b @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuba {f} [mus.]tuba [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チューバ;テューバ[, chu-ba ; teyu-ba] (n) tuba [Add to Longdo]
気管挿管[きかんそうかん, kikansoukan] (n) tracheal intubation; intubation [Add to Longdo]
揺動[ようどう, youdou] (n,vs) titubation; shaking; swinging [Add to Longdo]
卵管妊娠[らんかんにんしん, rankanninshin] (n) (See 子宮外妊娠) tubal pregnancy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大号[dà hào, ㄉㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] tuba [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuba \Tu"ba\, n. [L., trumpet.] (Mus.)
   (a) An ancient trumpet.
   (b) A sax-tuba. See {Sax-tuba}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuba
   n 1: the lowest brass wind instrument [syn: {bass horn},
      {sousaphone}, {tuba}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TUBA
     TCP and UDP with Bigger Addresses (TCP, UDP, RFC 1347)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 tuba
   clarion
   trumpet
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tuba
 
 1. büyük ve kalın sesli bir çalgı borusu, tuba.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top