Search result for

tu

(216 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tu-, *tu*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tu me manques (phrase ) i miss you

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tumoricidal (adj ) เกี่ยวกับการทำลายเซลล์มะเร็ง
เตวิ๋น[Tuan] (uniq ) Vietnamese Name. Pronouced. Tu - Wern ออก เสียง ตู-เวิ๋น

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
turnoffdemotivating factor

English-Thai: Longdo Dictionary
tube top(n) เสื้อเกาะอก เช่น This seamless tube top is made with a delicately soft microfibre that gently caresses your body like a second skin.
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
turn in(vi slang) เข้านอน
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tub[N] ถังน้ำ
tug[SL] การช่วยตัวเอง, See also: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
tug[VT] ดึง, See also: ถอน, เด็ด, กระตุก
tug[N] การกระตุก
tug[N] เรือโยง
tun[N] ถังขนาดใหญ่
tup[N] แกะตัวผู้
tut[SL] เรื่องไร้สาระ
tut[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
tut[N] การอุทานแสดงความไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tub(ทับ) n. อ่างอาบน้ำ,อ่าง,ถังไม้,ถัง,ปริมาณหนึ่งถัง,การอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ,รถขนแร่,รถราง vt. ใส่ไว้ในอ่างอาบน้ำ,อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ., See also: tubbable adj. tubber n. tublike adj., Syn. vessel,basin,sink,barrel
tuba(ทู'บะ) n. แตรใหญ่ pl.tubas,tubae
tubal(ทู'เบิล) adj. เกี่ยวกับหลอด,เกี่ยวกับท่อ
tubby(ทับ'บี) adj. อ้วนเตี้ย,อ้วนใหญ่,อ้วนกลม,คล้ายถัง,เสียงทื่อ,เสียงทู่,ขาดเสียงสะท้อน., See also: tubbiness n., Syn. chubby
tube(ทูบ) n.,vt. (จัดให้มี) หลอด,ท่อ,หลอดวิทยุ,ยางในของรถยนต์,ลำกล้อง,กระบอก,อุโมงค์,ทางกลวง,โพรง,อวัยวะกลวง,โทรทัศน์,ทางรถไฟ,ทางรถไฟใต้ดิน., Syn. passage,duct,pipe,channel
tuber(ทู'เบอะ) n. หัวใต้ดินของพืช,หน่อไม้,หน่อใต้ดินของพืชบางชนิด,ส่วนที่ยื่นออกเป็นปุ่มมผู้สร้างท่อหรือหลอด,สิ่งที่ป็นท่อหรือหลอด, See also: tuberoid adj.
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
tuberculosis(ทูเบอ'คิวโลซิส) n. วัณโรค, Syn. TB,pulmonary phthisis
tubing(ทู'บิง) n. วัสดุที่ใช้ทำหลอดหรือท่อ,ท่อ,หลอด, Syn. tube

English-Thai: Nontri Dictionary
tub(n) ถัง,อ่างอาบน้ำ,รถขนแร่
tube(n) หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง
tubular(adj) เหมือนท่อ,เหมือนหลอด
tubule(n) หลอดเล็ก,ท่อเล็กๆ
tuck(n) ผ้าคล้องคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผู้พับ
tuck(vt) รัด,รูด,ซุก,ยัดใส่,พับ,เก็บ,หด
Tuesday(n) วันอังคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuba; tube๑. หลอด๒. ท่อ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubageการใส่หลอด, การสอดหลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal๑. -หลอด๒. -ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal ligationการผูกท่อรังไข่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tubal pregnancy; pregnancy, fallopian; pregnancy, oviductal; salpingocyesisการตั้งครรภ์ในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubal sphincter; sphincter, cornualหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubatorsionการบิดของท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tube๑. ท่อ๒. หลอด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tube cutting blowpipeคันตัดท่อ [ด้วยแก๊ส] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tube feedingการให้อาหารทางสาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tubaทิวบา (tub) [อุตุนิยมวิทยา]
tube feetทิวบ์ฟีท, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นหลอดขนาดเล็ก มีอยู่จำนวนมากทางด้านท้องของสัตว์จำพวกดาวทะเล  อวัยวะนี้ยืดและหดได้ ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวและจับอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculin testการทดสอบทุเบอร์คุลิน [TU Subject Heading]
Tuberculosisวัณโรค [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Gastrointestinalวัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยา [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Osteoarticularวัณโรคกระดูกและข้อ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Pulmonaryวัณโรคปอด [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Renalวัณโรคไต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
TU (n ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
See also: S. trian undon suksa, thammasat university,
Tu, was ich dir sage, und nicht, was ich selber tue![what I do] ( ) What I do
tube dressชุดเกาะอก
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น
tuft[ทัฟท] (n ) กระจุก, ปอย(เชือก, ผม, หญ้า)
tuggageการโยน การพ่วง
tukตุ๊กตา
tum (n ) บุคคลที่กำลังศึกษาคณะแพทย์,บุคคลที่นิยมกันดั้ม บางครั้งใช้เรียกคนประเทศเกาหลี
See also: S. Otaku ,sensei,Apae,
tumble dryer (n ) เครื่องอบผ้า
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นายได้เกี่ยวกับชายคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I loved you, and just because we broke up, doesn't mean I can just turn it off like that.ฉันรักเธอ และพวกเราเพิ่งเลิกกัน ไม่ได้หมายความว่าฉันจะสามารถ ทิ้งความรู้สึกนี้ไปได้ The Ex-Files (2008)
It turns out lonely boy is a worthy opponent, and it's time for S. to bring in the calvy.ดูเหมือนว่าหนุ่มขี้เหงาจะเจอ คู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันแล้วล่ะ ตอนนี้ถึงทีเซรีน่าแล้ว The Ex-Files (2008)
I was a project last year, and we all know how that turned out.ปีที่แล้วหนูคือโปรเจค ทุกคนรู้นี่ว่าผลมันออกมาเป็นยังไง อะไรคะ The Ex-Files (2008)
It turns out most people think I'm an ass.ผลสำรวจบอกว่า ผมเป็นไอ้โง่น่ะสิครับ The Dark Night (2008)
It turns out Marcus' mommy is even sicker than you are.มันกลายเป็นว่าแม่ของมาคัส.. จิตยิ่งกว่าที่คุณเป็นมา Never Been Marcused (2008)
It turns out I was able to fix things after all.มันจบแล้ว แม่สามารถแก้ไขมันได้ Never Been Marcused (2008)
Did the lifeguard turn up at the party, or did you find another disposable?นักช่วยชีวิตปรากฏตัวในปาร์ตี้เหรอ หรือ เธอเจอแบบใช้แล้วทิ้ง Never Been Marcused (2008)
It turns out that he was only pretending to be a commoner.ผลออกมาว่าเข้าแค่กำลังพยายามเป็นสามัญชน Never Been Marcused (2008)
Waiting for you in Tuscany the first few days were mildly humiliating.การรอนายใน Tuscany ในช่วงวันแรกๆเป็นเรื่องน่าอายนิดๆ Never Been Marcused (2008)
Please don't turn away from the people that love you.ได้โปรดอย่าหันหน้าหนีจากคนที่รักเธออีกเลย O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuA big wave turned over his canoe.
tuA big wave turned the ferry over.
tuAccidentally, the rumor has turned out to be false.
tuActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
tuA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
tuAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
tuAfter he died, my life was turned upside down.
tuAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
tuAll my efforts turned out to be useless.
tuAll our things were turned upside down.
tuAll the boys spoke each in turn.
tuAll the boys spoke, each in turn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
ล้มกระดาน[V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
จุดพลิกผัน[N] turning point, Example: กรณีรัฐประหาร 2490 คือจุดพลิกผันเมื่อเขาผู้นี้อยู่ในตำแหน่งผบ. กรมทหารราบที่ 1, Thai definition: จุดที่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน, จุดที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
จุดหักเห[N] turning point, Example: นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า สิ่งนี้จะเป็นจุดหักเหและปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: จุดที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ดำเนินมาเปลี่ยนทิศทางไป, โดยปริยายหมายถึง จุดที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
ตุ๊กๆ[N] tuk-tuk, See also: motor-tricycle, Syn. รถตุ๊กๆ, Example: ก่อนขึ้นรถให้ถามทางดีๆ ระวังอย่าไปผิดที่เพราะจะเสียค่ารถตุ๊กๆ ฟรี
เบนเข็ม[V] turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
หันกลับ[V] turn around, See also: turn back, Example: ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้เห็นเมื่อครู่นี้ ผมจึงหันกลับไปดูอีกครั้ง, Thai definition: กลับมายังทิศทางเดิม
ปิดสวิตช์[V] turn off, See also: switch off, cut off, Syn. ดับสวิตช์, Ant. เปิดสวิตช์, Example: เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง, Thai definition: ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน
เปิดสวิตช์[V] turn on, See also: switch on, Ant. ปิดสวิตช์, Example: เมื่อฉันเปิดสวิตช์ก็พบว่าเครื่องไม่ทำงานเสียแล้ว, Thai definition: เปิดสวิตช์ที่ดับอยู่ให้วงจรทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TU    T UW1
TUT    T AH1 T
TUK    T UW1 K
TUG    T AH1 G
TUE    T UW1
TUX    T AH1 K S
TUB    T AH1 B
TUBA    T UW1 B AH0
TUBS    T AH1 B Z
TUCK    T AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
TUC    (n) (t ii2 y uu2 s ii1)
tub    (n) (t uh1 b)
tug    (v) (t uh1 g)
tun    (n) (t uh1 n)
tup    (n) (t uh1 p)
tut    (v) (t uh1 t)
Tues    (n) (t y uu1 z d ei)
Turk    (n) (t @@1 k)
tuba    (n) (t y uu1 b @)
tube    (n) (t y uu1 b)

German-Thai: Longdo Dictionary
tunทำ |tat, getat| , See also: machen
Tunnel(n) |der, pl. Tunnel| อุโมงค์ เช่น Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคันนี้แล่นลอดอุโมงค์
Tür(n) |die, pl. Türen| ประตู
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Tüte(n) |die, pl. Tüten| ถุง เช่น Plastiktüte ถุงพลาสติก
Bedeutung(n) |die, pl. Bedeutungen| ความหมาย
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tui [ornith.]Parson Bird [Add to Longdo]
Tuba {f} [mus.]tuba [Add to Longdo]
Tube {f}; Röhre {f} [anat.]tube [Add to Longdo]
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige {m,f}; Schwindsüchtigerconsumptive [Add to Longdo]
Tuch {n}; Decke {f}sheet [Add to Longdo]
Tuchfühlung haben mitto be in close contact with [Add to Longdo]
Tuchplombe {f}cloth seal [Add to Longdo]
Tuffstein {m} [min.]tuff; whinestone [Add to Longdo]
Tugend {f} | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]
Tugendbold {m}prig [Add to Longdo]
Tukan {m} [ornith.]toucan [Add to Longdo]
Tulpe {f} [bot.]tulip [Add to Longdo]
Tulpe {f} (Glas)tulip glass [Add to Longdo]
Tulpenbaum {m} [bot.]tulip tree [Add to Longdo]
Tulpenbecher {m}tulip beaker [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tu(n) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์, เธอ
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,
étudier(vt) |j'étudie, tu étudies, il étudie, nour étudions, vous étudiez, ils étudient| ศึกษาเล่าเรียน, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不倒翁[bù dǎo wēng, ㄅㄨˋ ㄉㄠˇ , ] tumbler; roly-poly [Add to Longdo]
不稳定气流[bù wěn dìng qì liú, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] turbulent [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] tufts of hair [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] carry on the back [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] to commission; to entrust to; to depute; to request; to ask (sb to do sth) [Add to Longdo]
[Fù, ㄈㄨˋ, ] tutor; surname Fu [Add to Longdo]
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, / ] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously [Add to Longdo]
[tù, ㄊㄨˋ, ] rabbit [Add to Longdo]
兔唇[tù chún, ㄊㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, ] hare lip (birth defect) [Add to Longdo]
兔子[tù zi, ㄊㄨˋ ㄗ˙, ] hare; rabbit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アパチャカード[あぱちゃかーど, apachaka-do] aperture card [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] TURM [Add to Longdo]
[すみ, sumi] Tusche, schwarze_Tinte, Tuschstein [Add to Longdo]
墨絵[すみえ, sumie] Tuschzeichnung [Add to Longdo]
[ふ, fu] Tuch [Add to Longdo]
[とく, toku] TUGEND [Add to Longdo]
[と, to] Tuer [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] Tuereingang [Add to Longdo]
[とびら, tobira] Tuer, Titelblatt [Add to Longdo]
敏腕[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
[ろう, rou] TURM, HOHES GEBAEUDE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 tu [ty]
   thou; you
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 tu
   two
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 tu
   your
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top