ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trunken

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trunken-, *trunken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trunken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trunken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm drunk.Ich bin betrunkenThe Bad Seed (1956)
The drunk.Der Betrunkene. 7th (2016)
I'm like a drunk man: what soberness conceals drunkenness reveals.Ich bin wie ein Betrunkener: was ich denke, das sage ich auch. Tikhiy Don (1957)
He's had more than enough.Du siehst doch, er ist betrunkenTikhiy Don (1957)
About your drinking sprees and your whoring.Wie du getrunken hast, wie du es mit Soldatenfreuen getrieben hast. Tikhiy Don (1957)
Darya came home drunk as a beast.Nachbarn gegangen. Daschka aber kam völlig betrunken heim. Tikhiy Don (1957)
- He's drunk and talking nonsense.- Er ist betrunken und redet Unsinn. Tikhiy Don (1957)
Darya's drowned!Daschka ist ertrunkenTikhiy Don (1957)
Darya's drowned!Daschka ist ertrunkenTikhiy Don (1957)
Darya's drowned!Daschka ist ertrunkenTikhiy Don (1957)
Don't listen to him, he's already drunk.Höre nicht auf ihn, er ist betrunkenTikhiy Don (1957)
I ought to get rid of her, but she has it on me since I got juiced up at that party and made a couple of passes at her IBM machine.Ich sollte sie feuern, aber sie weiß zu viel, seit ich mich bei der Feier betrunken neben ihrer IBM-Maschine an sie rangemacht habe. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
He just left the table to make a phone call and was too loaded to find his way back.Er wollte nur telefonieren und fand betrunken nicht zurück. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
He wasn't too loaded to turn up at Ciro's with another bleached blonde. Another blonde.Er war nicht zu betrunken, um mit einer anderen Blondine ins Ciro's zu kommen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You've been drinking.Du hast wieder getrunkenWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We had a drink and walked out together.Wir haben etwas getrunkenWitness for the Prosecution (1957)
You get those in every murder trial.Eine betrunkene Frau gibt es in jedem großen Prozess. Witness for the Prosecution (1957)
I'm like a drunk man: what soberness conceals drunkenness reveals.Ich bin wie ein Betrunkener: was ich denke, das sage ich auch. Tikhiy Don II (1958)
He's had more than enough.Du siehst doch, er ist betrunkenTikhiy Don II (1958)
You had to be drunk to sleep with me.Nur betrunken hast du mit mir geschlafen. Montparnasse 19 (1958)
You've been drinking already.Du hast schon getrunken, oder? Montparnasse 19 (1958)
If you had carried on drinking water, you'd have ended up at the French Artists Salon.Hätten Sie weiter nur Wasser getrunken, wären Sie im Salon der französischen Künstler gelandet. Montparnasse 19 (1958)
You're not angry I drank?Willst du mir nicht vorhalten, dass ich betrunken bin? Montparnasse 19 (1958)
You look like a drowned woman.Du gleichst schon immer einer Ertrunkenen. Montparnasse 19 (1958)
The one I drank last night with Mr Barre.Ja, den ich mit M. Barre getrunken habe. Montparnasse 19 (1958)
Are you drunk?Bist du betrunkenThe Night Heaven Fell (1958)
After a few drinks, it'll seem very sturdy!Wenn man getrunken hat, scheint es nicht mehr so. Premier mai (1958)
I had gone out with friends. I had drunk on purpose.Ich war mit Freunden weg und habe mit Absicht getrunkenInspector Maigret (1958)
You didn't even touch your gin.- Sie haben gar nichts getrunkenInspector Maigret (1958)
I'm drunk!- Ich bin betrunkenDesign for Loving (1958)
Charlie, we drank too much.Charlie, wir haben zu viel getrunkenDesign for Loving (1958)
You're drunk!Du bist betrunkenDesign for Loving (1958)
Not that drunk, Tom.- So betrunken bist du gar nicht! Design for Loving (1958)
I haven't drunk too much? You haven't.- Und ich bin nicht zu betrunkenDesign for Loving (1958)
Did I tell you Herbert drowned?- Hatte ich Ihnen erzählt, dass Herbert ertrunken ist? Disappearing Trick (1958)
Drowned.- ErtrunkenDisappearing Trick (1958)
All right, drowned.- Okay, ertrunkenDisappearing Trick (1958)
The boat on the rocks. He fakes it so well everyone's willing to say he's drowned.So denkt jeder, er wäre ertrunkenDisappearing Trick (1958)
Oh, please no. Do you think after you've finished this you could go right back to bed?Hör mal, wenn du ausgetrunken hast, gehst du besser schon mal ins Bett, okay? Don't Interrupt (1958)
I'd drink that cow juice for weeks and weeks at a time. Nothing else but.Ich habe wochenlang nur Kuhsaft getrunken und nichts anderes. Don't Interrupt (1958)
You been hitting the booze.- Du hast getrunkenPoison (1958)
You been hitting the booze?- Hast du getrunken? - Nein. Poison (1958)
He was drunk at the time.Er war völlig betrunkenLittle White Frock (1958)
Always humor the old and the drunk.Was Alte oder Betrunkene sagen, muss man tun. Poison (1958)
It's either that or a bad go of malaria.- Betrunken oder Malaria! Poison (1958)
Drunk people.Betrunkene Leute. Together (1958)
I'm drunk.Ich bin betrunkenTogether (1958)
This woman's not drunk.Diese Frau ist nicht betrunkenTogether (1958)
Half drowned.Halb ertrunkenAnother Time, Another Place (1958)
We didn't have this brand during the occupation.Wir haben euch nicht allen weggetrunkenElevator to the Gallows (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrunkene {m,f}; Betrunkenerdrunkenly [Add to Longdo]
Betrunkene {m,f}; Betrunkener; Säufer {m} | Betrunkenen {pl}; Säufer {pl}drunkard | drunkards; drunks [Add to Longdo]
ein Betrunkenera drunken man [Add to Longdo]
Betrunkenheit {f}; Trunkenheit {f}drunkenness [Add to Longdo]
betrunkensozzled [Add to Longdo]
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage [Add to Longdo]
Trunkenheit am Steuerdrink-driving [Br.]; drunk driving; drunken driving [Am.] [Add to Longdo]
ausgetrunkendrunk up [Add to Longdo]
berauschen; betrunken machen | berauschend | berauscht | berauscht | berauschteto inebriate | inebriating | inebriated | inebriate | inebriated [Add to Longdo]
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk [Add to Longdo]
betrunken; trunken {adj} | betrunkener; trunkener | am betrunkensten; am trunkenstendrunken | more drunken | most drunken [Add to Longdo]
betrunken {adv}groggily [Add to Longdo]
betrunkenintoxicated [Add to Longdo]
betrunkenjuiced [Add to Longdo]
betrunken machento intoxicate [Add to Longdo]
betrunkencanned [Add to Longdo]
erfolgreich; siegestrunken {adj}triumphant [Add to Longdo]
ertrinken | ertrinkend | ertrunken | ich ertrinke | du ertrinkst | er/sie ertrinkt | ich/er/sie ertrank | er/sie ist/war ertrunkento be drowned | being drowned | been drowned | I am drowned | you are drowned | he/she is drowned | I/he/she was drowned | he/she has/had been drowned [Add to Longdo]
macht betrunkenintoxicates [Add to Longdo]
nüchtern; nicht betrunken {adj} | nüchterner | am nüchternstensober | more sober | most sober [Add to Longdo]
schlaftrunken; schläfrig {adj} | schlaftrunkener; schläfriger | am schlaftrunkesten; am schläfrigstendrowsy | drowsier | drowsiest [Add to Longdo]
sinnlos betrunkendead drunk [Add to Longdo]
getankt; vollbetrunkentanked [Add to Longdo]
trinken | trinkend | getrunken | er/sie trinkt | ich/er/sie trank | er/sie hat/hatte getrunken | ich/er/sie tränke | trink!to drink {drank; drunk} | drinking | drunk | he/she drinks | I/he/she drank | he/she has/had drunk | I/he/she would have drunk | drink! [Add to Longdo]
wonnetrunkenin raptures [Add to Longdo]
Worte eines Betrunkenen sind die Gedanken des Nüchternen.A drunken man's words are a sober man's thoughts. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
酔う[よう, you] betrunken_werden, krank_werden, berauscht_sein [Add to Longdo]
酔っ酔い[よっぱらい, yopparai] Betrunkener [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  trunken /truŋkən/
   drunken

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top