ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trudeln

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trudeln-, *trudeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trudeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trudeln*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cream-colored ponies And crisp apple strudelsIch liebe Ponys Und mag Apfelstrudeln The Sound of Music (1965)
Cream-colored ponies And crisp apple strudelsIch liebe Ponys Und mag Apfelstrudeln The Sound of Music (1965)
Set her spinning.Schieße und laß ihn trudelnBonnie and Clyde (1967)
If that detachment ever gets here, you put them on that first thing.Falls sie eintrudeln, setzen Sie die sofort hier ein. (MacDaniels) Jawohl. The Green Berets (1968)
With the eddies and currents in that protoplasm, the probe could drift thousands of kilometres.Bei den Strudeln könnte die Sonde Tausende von Kilometern weit treiben. The Immunity Syndrome (1968)
Hey those guys over there are your friends, huh?Was war denn das beim Traprennen? Warum sollte ich unter fernerliefen eintrudelnOdds and Evens (1978)
You're drifting.Sie trudelnAirplane! (1980)
You've got a hundred thousand dollars coming to you, Maxie.Hier werden 100 000 Dollar eintrudelnLet's Steele a Plot (1984)
It's coming in.Die trudeln gerade ein. Over the Limit (1985)
He's in a flat spin heading out to sea!Er ist ins Trudeln geraten. Top Gun (1986)
The spin was induced by the disruption of air flow into the starboard engine.Die F-14 geriet ins Trudeln durch Unterbrechung der Luftzufuhr. Top Gun (1986)
- Which produced enough yaw rate to induce a spin - - Which was unrecoverable.Es entstand ein derartiges Giermoment und Trudeln das sich nicht mehr korrigieren ließ. Top Gun (1986)
So there he is, our man, Fearnot... dangling his feet in the pond, waiting to shudder... wondering how, when all of a sudden, and who would believe it... the water begins to gather and froth and swirl.Da war er nun, unser Furchtlos. Seine Füße baumelten im Teich und er wartete auf die Furcht, als ganz plötzlich, wer hätte das gedacht, das Wasser zu brodeln und zu strudeln begann. Fearnot (1987)
No, but this year, I threw around a few winks, let it be known I'm accepting Valentines, so they should be rolling in.Dieses Jahr habe ich wissen lassen, dass ich... Einladungen für den Valentinstag akzeptiere. Sie sollten also schon eintrudelnPeggy Loves Al - Yeah, Yeah, Yeah (1988)
"Nightshade puts aviator in a tailspin.""Nachtschatten bringt Flieger ins Strudeln." Deadly Nightshade (1991)
"But I, beneath a rougher sea, and whelmed in deeper gulfs than he..." No, Edward.Doch ich in einer wüsteren See und tieferen Strudeln als er..." Sense and Sensibility (1995)
But now look at this. The lunar gravity's put her in a spin.Aber jetzt hat der Mond ihn ins Trudeln gebracht. Armageddon (1998)
I will have this Fraulein. Und the one with the big strudels.Ich will dieses Fräulein und das mit den großen StrudelnMan on the Moon (1999)
Nobody called us.Aber Mr. Wanamakerwollte Sie gleich sehen, wenn Sie eintrudelnWhat Women Want (2000)
And sent the economy into a tailspin.Und die Wirtschaft ins Trudeln brachte. Designate This (2001)
Don't worry, we'll just sit on the couch with you guys and wait... until everybody gets here.Keine Sorge, wir setzen uns zu euch aufs Sofa und warten, bis alle eintrudelnThe Wheelchair (2002)
I think you've got an uncomfortable e-mail coming your way, you know? Something like, "Sorry I haven't called.Irgendwann wird eine unangenehme E-Mail eintrudeln, in der Art: "konnte nicht anrufen, hier gibt's keine Telefone." Pick-a-Little, Talk-a-Little (2003)
A messenger will bring it shortly, when it has been printed.Es müsste gleich ein Bote hier eintrudeln und den Ausdruck bringen. Clash of Egos (2006)
Oh, they're trickling in.Oh, sie trudeln nach und nach ein. Why We Fight (2007)
- before the offers start rolling in.- bis die Angebote anfangen einzutrudelnThe Cannes Kids (2007)
No,I checked that twice before you got in-- and the next time you ask us to test a prototype, it'd be nice if your directional gyro didn't spin like a topNein, ich habe es zweimal überprüft, bevor Sie ... Und das nächste Mal, wenn Sie uns bitten einen Prototypen zu testen, wäre es nett, wenn der Richtungskompass nicht trudeln würde wenn ich nur noch 500 Fuß über dem Boden bin. The Right Stuff (2007)
'One day, I followed her to the giant's footprints.Eines Tages bin ich ihr bis zu den Wasserstrudeln gefolgt. The Fox & the Child (2007)
Ham, you are pitching up.Ham, du gerätst ins TrudelnSpace Chimps (2008)
-Before everyone gets here we wanted to toast Sophie's favorite people.- Bevor die anderen eintrudeln, möchten wir einen Toast auf Sophies Lieblinge aussprechen. Life as We Know It (2010)
If we do nothing, then within about two years... either its gyroscopes or its batteries will die... and it'll tumble out of control.Aber wenn wir innerhalb der nächsten 2 Jahre nichts unternehmen, werden wahrscheinlich die Gyroskope oder die Batterien zerstört und das Teleskop wird unkontrollierbar im Weltraum trudelnHubble (2010)
Maman, people are beginning to arrive.- Die Leute trudeln ein... Potiche (2010)
And that's where physics runs off the rails.Und hier beginnen die Physiker zu trudelnThe Riddle of Black Holes (2010)
Too slow, and you spiral downwards... and crash.Kreist man zu langsam, kommt man ins Trudeln und zerschellt. Simple Simon (2010)
Her world was in a tailspin, and King was preaching quiet revolution.Ihre Welt war ins Trudeln geraten und King predigte die stille Revolution. Drive Angry (2011)
But the offers still keep rolling in, naturally.Aber die Anfragen trudeln nach wie vor ein. Ist ja klar. Friends with Benefits (2011)
So do I actually, but I need to post at my parents' for turkey.Wie ich eigentlich auch, aber ich muss bei meinen Eltern wegen dem Truthahn eintrudelnEverything I Do Gonh Be Funky (2011)
Now, I talked to the guidance counselor at the San Ramone middle school, and there's gonna be at least 50 little at-risk rug rats coming here tomorrow for your big world premiere.Ich spreche jetzt mit dem Vertrauenslehrer, der San Ramone Schule und da gibt es mindestens 50... kleine, gefährdete kleine Racker, die Morgen hier eintrudeln... zu eurer großen Premiere. Celebrity Pharmacology 212 (2011)
I'm announcing today precisely because I want it out just as the first results come trickling in.Ich gebe es heute bekannt, weil ich will, dass man darüber redet, wenn die ersten Wahlergebnisse eintrudelnChoose (2011)
If they had this during the war, right now we'd all be knee-deep in strudel.Hätten die das während des Krieges gehabt, würden wir jetzt knietief in Strudeln stecken. Dude Ranch (2011)
Man strolls onto an alien rocket, only to just come waltzing back three months later.Der Mann schlendert in eine Alien-Rakete, nur um dann drei Monate später wieder hier einzutrudelnWorlds Apart (2012)
Our F-14 was in a flat spin...Unsere F-14 war im Flachtrudeln... Wake and Bake (2012)
It climbed like that for a while, then shuddered, tipped to the right and went into a tailspin.Es stieg so eine Weile, dann schleuderte es, kippte nach rechts und geriet ins TrudelnFlight Risk (2012)
And even if you slow down, I got you.Und wenn du mal ins Trudeln gerätst, hab ich dich. Lee Daniels' The Butler (2013)
Lots of text messages coming in.- Da trudeln jede Menge SMS ein. The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013)
We're auto-rotating, going in hard.Wir trudeln. Wir stürzen ab. Achtung, Bruchlandung! Man of Steel (2013)
Yeah, that's how they ship them. The lefts. Then a couple of weeks later, different dock, from Italy, the rights.Die Italiener verschicken immer erst die linken und ein paar Wochen später trudeln dann an einem anderen Dock die rechten ein. Jersey Boys (2014)
And--and if I'm honest, it-- it sent me into a little spiral and-- and I had some inappropriate and wrong thoughts about what I wanted to do to you and to myself, honestly.Und ich muss zugeben, es brachte mich ins Trudeln und ich hatte einige unangebrachte und falsche Gedanken, was ich dir und auch mir antun wollte. Ganz ehrlich. Creep (2014)
Flat spin.FlachtrudelnKingsman: The Secret Service (2014)
Just remember me when them checks start comin' in.Denk an mich, wenn die Schecks eintrudelnTake a Break from Your Values (2014)
We got wolves coming in by the truckload right now, so it's gonna be a little tricky to find just one guy.Hier trudeln haufenweise Werwölfe ein. Wird schwer, den Burschen zu finden. The Big Uneasy (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintrudeln; aufkreuzento roll along [Add to Longdo]
eintrudelnto roll in [Add to Longdo]
strudeln; wirbeltswirls [Add to Longdo]
strudeln; wirbeln | strudelnd; wirbelnd | strudelt; wirbeltto whirl | whirling | whirls [Add to Longdo]
trudeln | trudelnd | trudelt | trudelteto trundle | trundling | trundles | trundled [Add to Longdo]
wirbeln; strudeln | wirbelnd; strudelndto churn | churning [Add to Longdo]
wirbeln; strudeln | wirbelt | wirbelteto swirl | swirls | swirled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  trudeln /truːdəln/
   trundle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top