Search result for

trucs

(746 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trucs-, *trucs*, truc
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trucs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trucs*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck (n ) รถขายอาหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truce[N] การบรรเทาชั่วคราว
truce[N] การสงบศึกชั่วคราว
truck[N] รถบรรทุก, See also: รถสิบล้อ, รถกุดัง, รถดัมพ์
truck[N] รถเข็น
truck[N] การเข้าไปเกี่ยวข้อง, See also: การเข้าไปพัวพัน, Syn. dealings, involvement
struck[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ strike
struck[ADJ] ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง
trucker[N] คนขับรถบรรทุก
trucker[N] คนขับรถบรรทุก
truckle[VI] ยินยอม
destruct[N] การทำลาย, See also: การทำลายล้าง, Syn. demolishment, ruin
destruct[VI] ถูกทำลายลง, See also: ถูกล้างลง, Syn. ruin
destruct[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ผลาญ, Syn. ruin, demolish, exterminate, devastate
destruct[ADJ] ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง, See also: ที่ล้างผลาญ, Syn. ruinable, devastative
instruct[VI] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
instruct[VT] สั่งสอน, See also: สอน, ให้ความรู้, Syn. educate, teach, train
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
obstruct[VT] ขัดขวาง, See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ, Syn. stop, hinder, impede, Ant. aid, assist, succor
truckage[N] การขนส่งโดยรถบรรทุก
construct[VT] ผูกเรื่อง, See also: ผูกประโยค, สร้างประโยค
construct[VT] สร้าง, See also: ก่อ, Syn. build, make
structure[N] สิ่งก่อสร้าง, See also: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น, Syn. building, construction
structure[N] โครงสร้าง, See also: โครง, แบบแผน, Syn. frame, design, layout
structure[N] ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization
structure[VT] สร้างโครงสร้าง, See also: ประกอบโครงสร้าง, Syn. arrange, assemble, organize
truckload[N] ปริมาณสิ่งของที่รถบรรทุกรับได้ในหนึ่งคัน
truculent[ADJ] โหดร้าย
truculent[ADJ] รุนแรง
truculent[ADJ] โหดร้าย
instructor[N] ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator
moonstruck[ADJ] ซึ่งทำลายด้วยแสงจันทร์, See also: ซึ่งเป็นอันตรายจากแสงจันทร์
structural[ADJ] เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. basic, fundamental
structural[ADJ] เป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
structural[ADJ] มีความสำคัญกับโครงสร้าง
structural[ADJ] เกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล
structural[ADJ] เกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา
truculence[N] ความโหดร้าย
truculency[N] ความโหดร้าย
constructor[N] ผู้สร้าง
destruction[N] การทำลาย, See also: ภาวะที่ถูกทำลาย, Syn. annihilation, eradication, Ant. creation, generation
destruction[N] วิธีทำลาย, See also: สาเหตุของการทำลาย
destructive[ADJ] ซึ่งเป็นการทำลาย, See also: ซึ่งชอบทำลาย
instruct in[PHRV] สอนในเรื่อง, See also: ให้การศึกษา...ในเรื่อง, Syn. educate in
instruction[N] การสอน, See also: วิธีสอน, Syn. education, teaching
instruction[N] คำสั่ง (คำทางการ), Syn. order
instruction[N] วิธีใช้, See also: คำแนะนำ, วิธีการใช้, Syn. advice, guidance
instructive[ADJ] ซึ่งเป็นการสั่งสอน, See also: ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้, Syn. informative, educational, Ant. uneducational, uninstructive
motor truck[N] รถบรรทุก
obstruction[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction[N] การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
autotruck(ออ'โททรัค) n. รถบรรทุกของหนัก
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
branch instructionคำสั่งแยก (ทาง) หมายถึง การสั่งให้แยกไปทำงาน ณ จุดใดจุดหนึ่งตามคำสั่งในโปรแกรมหรือ ชุดคำสั่ง เช่น คำสั่ง GOTO หรือคำสั่งให้ CALL โปรแกรมย่อย (subroutine)
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง,สิ่งปลูกสร้าง,การผูกประโยคหรือคำ,คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation ###A. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
destruct(ดิสทรัคทฺ') adj. เป็นการทำลาย n. การทำลายขีปนาวุธอย่างตั้งใจ vi. ทำลาย, See also: destructible adj. ซึ่งถูกทำลายได้
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
destructor(ดิสทรัค'เทอะ) n. เตาเผา,อุปกรณ์ทำลายตัวเองในจรวดขีปนาวุธ
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
hand truckรถเข็น
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
indestructible(อินดิสทรัค' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถทำลายได้, See also: indestructibility, indestructibleness n. indestructibly adv.
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
instruct(อินสทรัคทฺ') vt. สั่งสอน,แนะนำ,ชี้แนะ., See also: instructible adj., Syn. inform
instruction(อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน
instruction registerเรจิสเตอร์คำสั่งเครื่องหน่วยความจำที่อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่ใช้เก็บชุดคำสั่งที่ไปนำมาเพื่อใช้กระทำการ (execute)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time
instructive(อินสทรัค'ทิฟว) adj. เป็นการสั่งสอน,เป็นการแจ้งข่าว, See also: instructiveness n., Syn. informative
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
instructress(อินสทรัค'เทรส) n. instructor ที่เป็นผู้หญิง
kilo instructions per secพันคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า KIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยวัดเป็นจำนวนคำสั่ง (หน่วยเป็นพัน) ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการ (execute) ได้ใน 1 วินาที เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำงานได้ 50 กิปส์ หมายความว่า ทำงานได้เร็วห้าหมื่นคำสั่งในหนึ่งวินาที ปัจจุบัน นิยมใช้หน่วยวัดเป็นมิปส์หรือ MIPS (ล้านคำสั่งต่อวินาที) เพราะคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมาก
ladder truckรถดับเพลิงที่ติดบันไดยาวที่เคลื่อนขึ้นเองได้
llightstruck(- สทรัค) adj. ถูกแสง,ต้องแสง
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
motor truckn. รถยนต์บรรทุก
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง,กีดขวาง,กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke,stop,shield,bar
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
struck(สทรัค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strike. adj. (โรงงาน,อุตสาหกรรม) ปิด
strucken(สทรัค'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ strike
structural(สทรัค'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับโครงสร้างหรือการก่อสร้าง,มีความสำคัญ
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
sunstruck(ซัน'สทรัค) adj. เป็นsunstroke
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน,โครงสร้างส่วนบน,ส่วนบน, See also: superstructural adj.
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken

English-Thai: Nontri Dictionary
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
construct(vt) สร้าง,ตั้ง,ทำ,ก่อ,ก่อสร้าง,ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,เกี่ยวกับการทำ,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
indestructible(adj) ทำลายไม่ได้
instruct(vt) สอน,แจ้ง,แนะนำ,ชี้แนะ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
struck(vt) pt และ pp ของ strike
structural(adj) เกี่ยวกับโครงสร้าง,เกี่ยวกับโครงร่าง
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ
superstructure(n) ตัวตึก,สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น,ส่วนบน
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย
truce(n) การสงบศึก,การพักรบชั่วคราว,การพักผ่อน
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ
truculence(n) ความดุร้าย,ความก้าวร้าว,ความห้าวหาญ
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudo instructionคำสั่งเทียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pseudo-obstructionการอุดตันเท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
program counter; instruction counterตัวนับระบุตำแหน่งคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ sequence control register] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
program instructionคำสั่ง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup truckรถพิกอัป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power structureโครงสร้างแห่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plastic and reconstructive surgeryศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
list structureโครงสร้างเชิงรายการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labour, obstructedการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lattice structureโครงสร้างแลตทิซ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction of companyการโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
return instructionคำสั่งกลับคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RISC (reduced instruction set computer)ริสก์ (คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reconstructionการประกอบให้คืนสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shift instructionคำสั่งเลื่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
structural-functional approachแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
structureโครงสร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
structure๑. สิ่งปลูกสร้าง, การก่อสร้าง๒. โครงสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
structure, powerโครงสร้างแห่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structure-induced equilibriumสมดุลที่เกิดจากโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedimentary structureโครงสร้างหินชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
symbolic instructionคำสั่งสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structural basinแอ่งโครงสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
structural functionalismทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structural geologyธรณีวิทยาโครงสร้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shingle structure; imbricate structureโครงสร้างหินแบบซ้อนเกย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sex structureโครงสร้างตามเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surgery, plastic and reconstructiveศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superstructureโครงสร้างส่วนบน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web-based instructionการสอนบนเว็บ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Non-destructive testingการทดสอบแบบไม่ทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Latent structure analysisการวิเคราะห์กลุ่มแฝง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nanostructured materialวัสดุโครงสร้างนาโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agrarian structureโครงสร้างกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural structureโครงสร้างการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Economic infrastructureโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Economic structureโครงสร้างทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Structural adjustmentการปรับโครงสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Structural unemploymentการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Structured programmingการโปรแกรมโครงสร้าง [คอมพิวเตอร์]
Structural analysis (Engineering)การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Structural knowledgeความรู้ที่เป็นระบบ [การจัดการความรู้]
Structural designการออกแบบโครงสร้าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Million Instruction Per Second ล้านคำสั่งต่อวินาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ (หน่วยวัดคร่าวๆ) [คอมพิวเตอร์]
Computer manag instructionคอมพิวเตอร์จัดการสอน [คอมพิวเตอร์]
Computer assist instructionคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [คอมพิวเตอร์]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
ภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Data structure (Computer science)โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Microstructureโครงสร้างจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic structureโครงน้างทางชลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
structural languageภาษาโครงสร้าง, เทคนิคในการใช้โครงสร้างควบคุมภายในภาษาโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่ได้ไม่ซับซ้อนมากเกินไป โครงสร้างควบคุมที่ใช้กันได้แก่ การทำงานตามลำดับ การทำงานซ้ำตามเงื่อนไข การเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เทคนิคนี้นิยมใช้กันในภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
structural programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมโดยใช้เฉพาะโครงสร้างควบมากเกินไปคุมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้โปรแกรมซับซ้อนมากเกินไป วิธีนี้ช่วยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น อันจะทำให้แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นด้วย [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียน ประกอบด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบ ที่ช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การสอนชนิดหนึ่ง [Assistive Technology]
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์
ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Aluminum, Structuralโครงสร้างอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Atomic structureโครงสร้างอะตอม [TU Subject Heading]
Buildings, structures, etc.อาคาร, โครงสร้าง ฯลฯ [TU Subject Heading]
Computer managed instructionคอมพิวเตอร์จัดการสอน [TU Subject Heading]
Computer-assisted instructionการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [TU Subject Heading]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),
building structuresสิ่งปลูกสร้าง
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n ) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง
instruction[อิน'ซตรัคช'น] (n ) การสอน, การชี้แนะ, คำสั่ง, คำชี้แนะ
Instruction (n ) คำสั่ง, การสอน
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
off-highway dump truckรถบรรทุกเทท้าย
Public Infrastructure Project Financing Bureau (n ) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
struck off (vt ) ถอนออก , ถอดถอน
structural (adj) แบบแผน ขั้นตอน
structure

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
truck!ขึ้นรถ! Scan (2006)
Strucker.Strucker. Chaos Theory (2015)
I clearly think that you could benefit from a little structure.แม่ก็แน่ใจแล้วว่าลูกจะ่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่แม่ทำ Chuck in Real Life (2008)
I should have insisted on more structure years ago.แม่ควรจะวางแผนโครงสร้างชีวิตของลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Chuck in Real Life (2008)
Were gonna self-destruct at some point,เคยจะทำลายตัวมันเองบางครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
You're letting the mister softee truck pass us?เธอต้องไปแจ้งคุณซอฟตี้ ถึงรถบรรทุกที่ผ่านเราใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
No. Lily and bart bass have funded the construction of clinicsลิลลี่ และ บาสก์ แบส ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างคลินิก There Might be Blood (2008)
What do you propose... a... a truce?ยังไงหล่ะ Committed (2008)
Well, truce, yeah...คุณอยากจะ... สงบศึกชั่วคราวเหรอ? Committed (2008)
Your vehicles were just brought in for obstructing a street cleaner.โทร.จากสน.สมอลวิลล ครับ. , เราได้ยึดรถของโคลอี้ ซัลลิแว Committed (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
Word is you're into monster trucks.จะว่าไปก็... . คุณชอบ monster trucks รึปล่าว Not Cancer (2008)
And then somehow tie both those things, To the construction worker's liver,รึไม่แน่ก็ผูกพวกนั้น ไว้กับตับของช่างก่อสร้าง Not Cancer (2008)
What kind of idiot wears argyle socks With construction boots?คนโง่หน้าไหนที่ใส่ถุงเท้าแบบโบราณกับบู๊ทก่อสร้างบ้าง Not Cancer (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
We go inside and play "guess that smell" with the truckers while we're waiting.เราเข้าไปข้างในแล้วเล่นเกมดมกลิ่นกับคนขับรถบรรทุกขณะรอเถอะ Birthmarks (2008)
We've got a construction site.เราจะไปที่ก่อสร้าง Birthmarks (2008)
"vandalism, destruction of property, assault."และการเข้าจับกุมเป็นเรื่องเล็ก ข้อหาทำลายทรัพย์สิน Birthmarks (2008)
- I also said "construction site."ผมบอกที่กำลังก่อสร้างด้วย Birthmarks (2008)
It doesn't mean you have to self-destruct.แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำลายตัวเอง Lucky Thirteen (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
If you were just being self-destructive, you'd be having random sex with men.ถ้าคุณเคยทำลายตัวเอง คุณอาจจะสุ่มเลือกกับผู้ชายก็ได้ Lucky Thirteen (2008)
You're in a downward spiral of destruction.คุณกำลังคลายเกลียวจากการถูกทำลาย Lucky Thirteen (2008)
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน The Itch (2008)
Struck me as a little weird.มันทำให้ผมรู้สึกว่า มีอะไรพิกลอยู่เล็กน้อย The Itch (2008)
I know. No structural heart damage.ฉันรู้ ไม่มีโครงสร้างของหัวใจเสียหาย Emancipation (2008)
Not all heart damage has to be structural.หัวใจทั้งหมดไม่ได้เสียหาย โครงสร้างยังดีอยู่ Emancipation (2008)
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
I wasn't driving the bus. I wasn't driving the garbage truck that hit the bus.ผมไม่ใช่คนขับรถเมล์ รึว่าึรถขนขยะ Dying Changes Everything (2008)
- Got anything constructive to say? - Sorry. Sorry.พูดอะไรซักอย่างซิ เสียใจด้วย Dying Changes Everything (2008)
Be tightening bolts and following instructions.ขันเกลียวน๊อตให้แน่น และได้แค่ทำตามคำสั่ง Dying Changes Everything (2008)
Load the M4s and Glocks in the truck, huh?ขน M4 กับปืน Glock ขึ้นบนรถบรรทุกเลยไหม Pilot (2008)
Selling mostly to truckers, some of the Mexi gangs.ขายให้พวกขับรถบรรทุกเป็นส่วนมาก บ้างก็ขายให้แก๊งแม็คซี่ Pilot (2008)
Ten acres for sale up North 84. You know, structure industry.North 84 ราคาขายขยับขึ้นเป็นสิบเอเคอร์ นายก็รู้มีทั้ง โรงงานอุตสหกรรม Pilot (2008)
Truckin' in supplies, it'll look like a regular business.การขนส่งพัสดุ มันจะดูเหมือนธุรกิจธรรมดา Pilot (2008)
I guess I was completely struck.ฉันว่าฉันตกหลุมรักเข้าไปแล้ว หลังจากนั้น Akai ito (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
We will deploy, as you've instructed, Master.เราจะเคลื่อนกำลัง ตามที่ได้รับคำสั่ง ท่านอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
The destruction of Kamino will stop their production of clones for good.ทำลายคามิโน่ได้ เราก็หยุดการสร้างมนุษย์โคลน ได้ตลอดกาล Rookies (2008)
We concentrate our firepower on the bridge super structure, here.และทุ่มการโจมตีไปที่หอบังคับการ ณ ตำแหน่งนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Some days past. I struck it full square.หลายวันมาแล้ว ข้าเจอกับมันมาเต็มๆ Lancelot (2008)
The accord we've struck with Cendred was years in the making.เราทำข้อตกลงกับทางเซนเดรดไว้ ตั้งหลายปีแล้ว The Moment of Truth (2008)
I'll teach you to laugh at me! Super Destructive Energy Wave!ฉันจะสอนวิธีหัวเราะให้แกเอง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
My Lady gave us very specific instructions to remain here.แต่นายหญิงมีคำสั่งเจาะจงมากๆ ว่า ให้เรารออยู่ที่นี่ Bombad Jedi (2008)
The bargain is struck.ข้อตกลงเป็นอันสิ้นสุด Le Morte d'Arthur (2008)
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)
If you follow my instructions you'll learn a thing or two.ถ้านายทำตามที่ฉันแนะ นายก็จะเรียนอะไรได้สักอย่าง 2 อย่าง Beethoven Virus (2008)
Gun Woo will be instructing Bae Yong Gi privately, and starting tomorrow the woodwinds will practice at Kim Gab Young's house.กอนวูกำลังสอนแบยองกีแบบตัวต่อตัวอยู่ค่ะ และพรุ่งนี้จะเริ่มพวกเครื่องเป่า จะซ้อมกันที่บ้าคุณคิมกับยองค่ะ Beethoven Virus (2008)
Today we have a speaker, who is an instructor from Korea Babycare Association...วันนี้เรามีวิทยากร จากสมาคม Korea Babycare Association... Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trucThe building is under construction.
trucThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
trucThese workmen are constructing a road.
trucA dog was run over by a truck.
trucThe car crashed into the truck.
trucA new school building is under construction.
trucThe man suddenly struck me on the head.
trucMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
trucThey carried on with the construction in the face of strong opposition from the residents.
trucThe load of the truck was in excess of three tons.
trucThe new school is of simple and modern construction.
trucThey're constructing a bridge over the river.
trucTheir ship struck a rock.
trucThe piano instructor was hard on her.
trucThe new library has been under construction since last year.
trucToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
trucNew roads were constructed one after another.
trucThe typhoon struck the Kanto district.
trucThey constructed a bridge.
trucI remember riding home no a pickup truck last Sunday.
trucThe typhoon left behind a trail of destruction.
trucA building under construction.
trucThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.
trucThe official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
trucThe railroad is now in the process of construction.
trucWe saw a boy run over by a truck.
trucHer car struck against the gatepost through her carelessness.
trucThe doctor's instructions are as follows: Take this medicine after meals and...
trucYour opinion is very constructive.
trucYou may as well know that I am a strict instructor.
trucThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
trucI gave you explicit instructions not to touch anything.
trucThe factory now under construction will assemble 3,000 VCR units per day.
trucShe was very nearly run over by a truck.
trucA new road is under construction.
trucA snowslide obstructed the road.
trucHe pulled aside to let a truck pass.
trucThe batter struck out swinging.
trucI studied the structure of Ainu families.
trucThe president instructed the employees to improve their productivity.
trucThe destruction of the rainforests affects our environment.
trucThe social structure is not much different.
trucThe new bridge is in process of construction.
trucFor the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction.
trucThe crowd obstructed the passage.
trucRound the corner came a large truck.
trucHis plan struck them as impractical.
trucThere doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.
trucIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
trucA string of disasters struck the region.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
วัสดุก่อสร้าง[N] construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
หล่อหลอม[V] preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai definition: อบรมและพร่ำสอน
ปิคอัพ[N] pick-up, See also: pick-up truck, Syn. รถปิคอัพ, Example: พ่อค้าขับรถปิคอัพขายผลไม้ตามหมู่บ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถกระบะขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
สถานที่ก่อสร้าง[N] construction site
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
รถขนขยะ[N] refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ถ่วงความเจริญ[ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
ถ่วงความเจริญ[V] retard, See also: hinder, obstruct, impede, burden, deter, Example: ต่อแต่นี้ไป ดิฉันจะไม่ถ่วงความเจริญของคุณแล้ว, Thai definition: กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
สร้าง[V] build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, Syn. อบรม, สอน, อบรมสั่งสอน
ปรับโครงสร้าง[V] restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
อาคาร[N] building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
วิธีใช้[N] instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count unit: วิธี
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์พิเศษ[N] special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
ขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
รถบรรทุก[N] truck, See also: lorry, van, freight car, Example: เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ผมเคยขับรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์, Count unit: คัน
รถพ่วง[N] caravan, See also: trailer, truck tractor, Example: รถสิบล้อไม่สามารถบรรทุกวัสดุได้เพียงพอ เขาจึงนำไปต่อกระบะมาเป็นรถพ่วง, Count unit: คัน
รถหวอ[N] fire-engine, See also: siren-equipped car, fire-truck, Example: รถหวอเปิดสัญญาณไซเรนดังมาแต่ไกล, Count unit: คัน, Thai definition: รถดับเพลิงที่มีเครื่องเปิดเสียงไซเรนได้
วินาศกรรม[N] sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วิบัติ[N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม[N] architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
สังขาร[N] body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
สั่งเสีย[V] give parting instructions, Syn. สั่งลา, Example: ทุกคนสั่งเสียร่ำลานัดหมายที่จะพบกันอีกตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้แลกเปลี่ยนกัน
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
เรือน[N] house, See also: building, domicile, dwelling, structure, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นและกั้นฝาอย่างน้อย 3 ด้าน มีหลังคาคลุม สำหรับเป็นที่อยู่
วอน[V] ask for, See also: look for trouble, seek one's own destruction, Example: เธอนี่วอนเจ็บตัวอยู่ได้ ไม่รู้จักเข็ด, Thai definition: รนหาที่
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
สิ่งก่อสร้าง[N] construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
สื่อการเรียนการสอน[N] instructional media, Example: เกมส์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
การอบรม[N] teaching, See also: instructing, tutoring, Syn. การอบรมสั่งสอน, การอบรมเลี้ยงดู, Example: ในสมัยก่อนเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็กให้เป็นคนดีในสังคม, Thai definition: การแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
ความย่อยยับ[N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
รถกระบะ[N] pick-up, See also: pick-up truck, Syn. รถปิคอัพ, Example: เขาผลุนผลันลงมาขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้าน, Count unit: คัน, Thai definition: รถบรรทุกขนาดเล็กที่ต่อตัวถังอย่างกระบะ
เกจิอาจารย์[N] instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)
กีด[V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้ายนั่น[n. exp.] (āi nan) FR: ce machin [m] ; ce truc [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
ชี้แนะ[v.] (chīnae) EN: suggest ; instruct ; give directions ; advise ; direct ; counsel   FR: guider ; éclairer ; conseiller
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure   
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure   
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent   FR: être interdit ; être interloqué
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid   
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การก่อสร้าง[n.] (kān køsāng) EN: construction ; construction work   FR: construction [f]
การก่อสร้างบ้าน[n. exp.] (kān køsāng bān) FR: home construction
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปรับโครงสร้างใหม่[n. exp.] (kān prap khrōngsāng mai) EN: restructuring   FR: restructuration [f]
การปรับปรุงโครงสร้าง[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng) EN: restructuring   FR: restructuration [f]
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng nī) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion   FR: restructuration de dette [f]
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน[n. exp.] (kān prapprung khrōngsāng phāinai) FR: restructuration interne [f]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   
การสร้าง[n.] (kān sāng) FR: construction [f] ; édification [f]
การสร้างรัง[n. exp.] (kān sāng rang) FR: construction d'un nid [f]
การศึกษา[n.] (kānseuksā) EN: education   FR: éducation [f] ; formation [f] ; enseignement [m] ; études [fpl] ; instruction [f]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction   FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive   FR: encombré ; encombrant
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
เกะกะการจราจร[n. exp.] (keka kān jarājøn) EN: impede traffic ; obstruct traffic   FR: entraver la circulation
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in   FR: bloquer ; coincer
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (khamnaenam kān chai) EN: instructions   
คำสั่ง[n.] (khamsang) EN: command ; order ; instruction ; word of command ; direction ; directive ; edict ; fiat   FR: ordre [m] ; commande [f] ; instruction [f] ; directive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUCK    T R AH1 K
TRUCE    T R UW1 S
TRUCKS    T R AH1 K S
TRUCCO    T R UW1 K OW0
STRUCK    S T R AH1 K
TRUCKS'    T R AH1 K S
TRUCHAN    T R AH1 CH AH0 N
TRUCKER    T R AH1 K ER0
TRUCK'S    T R AH1 K S
ROTRUCK    R AA1 T R AH0 K
TRUCKED    T R AH1 K T
TRUCKEE    T R AH1 K IY0
INSTRUCT    IH2 N S T R AH1 K T
OBSTRUCT    AH0 B S T R AH1 K T
DESTRUCT    D AH0 S T R AH1 K T
TRUCKING    T R AH1 K IH0 NG
TRUCKERS    T R AH1 K ER0 Z
PETRUCCI    P EH0 T R UW1 CH IY0
STRUCHEN    S T R AH1 K AH0 N
CITRUCEL    S IH1 T R AH0 S EH2 L
INSTRUCTS    IH2 N S T R AH1 K T S
STRUCTURE    S T R AH1 K CH ER0
CONSTRUCT    K AH0 N S T R AH1 K T
TRUCKERS'    T R AH1 K ER0 Z
CONSTRUCT    K AA1 N S T R AH0 K T
CASTRUCCI    K AH0 S T R UW1 CH IY0
TRUCKLOAD    T R AH1 K L OW2 D
AWESTRUCK    AA1 S T R AH2 K
TRUCULENT    T R AH1 K Y AH0 L AH0 N T
STRUCKMAN    S T R AH1 K M AH0 N
DUMPTRUCK    D AH1 M P T R AH2 K
DESTRUCTS    D AH0 S T R AH1 K T S
STRUCTURES    S T R AH1 K CH ER0 Z
INSTRUCTOR    IH2 N S T R AH1 K T ER0
MOONSTRUCK    M UW1 N S T R AH2 K
DUMPTRUCKS    D AH1 M P T R AH2 K S
OBSTRUCTED    AH0 B S T R AH1 K T AH0 D
DESTRUCTED    D AH0 S T R AH1 K T AH0 D
CONSTRUCTS    K AH0 N S T R AH1 K T S
CITRUCEL'S    S IH1 T R AH0 S EH2 L Z
STARSTRUCK    S T AA1 R S T R AH2 K
TRUCKLOADS    T R AH1 K L OW2 D Z
STRUCTURAL    S T R AH1 K CH ER0 AH0 L
STRUCTURED    S T R AH1 K CH ER0 D
DUMBSTRUCK    D AH1 M S T R AH2 K
INSTRUCTED    IH2 N S T R AH1 K T AH0 D
PETRUCELLI    P EH0 T R UW0 CH EH1 L IY0
CONSTRUCTS    K AA1 N S T R AH0 K T S
CONSTRUCTOR    K AH0 N S T R AH1 K T ER0
OBSTRUCTIVE    AH0 B S T R AH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truce    (n) (t r uu1 s)
truck    (n) (t r uh1 k)
struck    (v) (s t r uh1 k)
truces    (n) (t r uu1 s i z)
trucks    (n) (t r uh1 k s)
truckle    (v) (t r uh1 k l)
trucking    (n) (t r uh1 k i ng)
instruct    (v) (i1 n s t r uh1 k t)
obstruct    (v) (@1 b s t r uh1 k t)
truckled    (v) (t r uh1 k l d)
truckles    (v) (t r uh1 k l z)
construct    (v) (k @1 n s t r uh1 k t)
instructs    (v) (i1 n s t r uh1 k t s)
obstructs    (v) (@1 b s t r uh1 k t s)
structure    (n) (s t r uh1 k ch @ r)
truckling    (v) (t r uh1 k l i ng)
truculent    (j) (t r uh1 k y u l @ n t)
awe-struck    (j) - (oo1 - s t r uh k)
constructs    (v) (k @1 n s t r uh1 k t s)
instructed    (v) (i1 n s t r uh1 k t i d)
instructor    (n) (i1 n s t r uh1 k t @ r)
moonstruck    (j) (m uu1 n s t r uh k)
obstructed    (v) (@1 b s t r uh1 k t i d)
structural    (j) (s t r uh1 k ch @ r @ l)
structured    (j) (s t r uh1 k ch @ d)
structures    (n) (s t r uh1 k ch @ z)
truculence    (n) (t r uh1 k y u l @ n s)
truculency    (n) (t r uh1 k y u l @ n s ii)
constructed    (v) (k @1 n s t r uh1 k t i d)
constructor    (n) (k @1 n s t r uh1 k t @ r)
destruction    (n) (d i1 s t r uh1 k sh @ n)
destructive    (j) (d i1 s t r uh1 k t i v)
instructing    (v) (i1 n s t r uh1 k t i ng)
instruction    (n) (i1 n s t r uh1 k sh @ n)
instructive    (j) (i1 n s t r uh1 k t i v)
instructors    (n) (i1 n s t r uh1 k t @ z)
obstructing    (v) (@1 b s t r uh1 k t i ng)
obstruction    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n)
obstructive    (j) (@1 b s t r uh1 k t i v)
reconstruct    (v) (r ii2 k @ n s t r uh1 k t)
restructure    (v) (r ii2 s t r uh1 k ch @ r)
truckle-bed    (n) - (t r uh1 k l - b e d)
truculently    (a) (t r uh1 k y u l @ n t l ii)
constructing    (v) (k @1 n s t r uh1 k t i ng)
construction    (n) (k @1 n s t r uh1 k sh @ n)
constructive    (j) (k @1 n s t r uh1 k t i v)
constructors    (n) (k @1 n s t r uh1 k t @ z)
destructible    (j) (d i1 s t r uh1 k t @ b l)
garden-truck    (n) - (g aa2 d n - t r uh1 k)
instructions    (n) (i1 n s t r uh1 k sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct
工作[こうさく, kousaku] Thai: การสร้าง English: construction
旧形式[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
字源[じげん, jigen] Thai: ที่มาของตัวอักษร English: construction of character

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lkw {m}truck [Add to Longdo]
Ablauf- und Aufbauorganisation {f}operational and organisational structure [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Adressaufbau {m}address structure [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f}agrarian structure [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Anfangsunterricht {m}elementary instruction [Add to Longdo]
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions [Add to Longdo]
Anlage {f}; Errichtung {f} | Anlagen {pl}; Bauten {pl}construction | constructions [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Anleitung {f} | Anleitungen {pl}instruction; instructions | instructions [Add to Longdo]
Anschauungsunterricht {m}visual instruction [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Anordnung {f}; Instruktion {f}instruction [Add to Longdo]
Anweisung {f}instructing [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Leitung {f} | Anweisungen {pl}direction | instructions [Add to Longdo]
Anweisungsschild {n}instruction plate [Add to Longdo]
Arbeitsanweisungen {pl}operating instructions; work instructions [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Struktur {f}; Gliederung {f}structure [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Überbau {m}superstruction [Add to Longdo]
Aufbau {m}; Oberbau {m}superstructure [Add to Longdo]
Aufbauten {pl} [naut.]superstructure [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Aufrufbefehl {m} [comp.]calling instruction [Add to Longdo]
Auftrag {m}instruction [Add to Longdo]
Ausbilder {m}; Ausbilderin {f}instructor [Add to Longdo]
Ausführung {f} | verstärkte Ausführung {f}construction | reinforced construction [Add to Longdo]
Ausführungsfortschritt {f}construction progress [Add to Longdo]
Autoritätsstruktur {f}authority structure [Add to Longdo]
Autospediteur {m}trucker [Am.] [Add to Longdo]
Bau {m}; Errichtung {f} | im Bauconstruction; building | under construction [Add to Longdo]
Bauabschnitt {m}stage of construction [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Bauanleitung {f}construction manual [Add to Longdo]
Bauarbeiten {pl}construction works [Add to Longdo]
Bauarbeiter {m}; Bauarbeiterin {f}construction worker [Add to Longdo]
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work [Add to Longdo]
Baubeginn {m}start of construction works [Add to Longdo]
Baueingabeplan {m}pre-construction drawing [Add to Longdo]
Bauen {n} | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Bauentwurf {m}structural design [Add to Longdo]
Baufachmann {m}construction expert [Add to Longdo]
Baufirma {f}; Bauunternehmung {f} | Baufirmen {pl}; Bauunternehmungen {pl}building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Baufolie {f}construction foil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy [Add to Longdo]
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb [Add to Longdo]
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction [Add to Longdo]
イーホームズ[, i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インストラクション[, insutorakushon] (n) instruction [Add to Longdo]
インストラクションセット[, insutorakushonsetto] (n) {comp} instruction set [Add to Longdo]
インストラクションセットアーキテクチャ[, insutorakushonsettoa-kitekucha] (n) {comp} instruction set [Add to Longdo]
インストラクター[, insutorakuta-] (n) instructor; (P) [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure [Add to Longdo]
インフラ[, infura] (n) (abbr) (See インフラストラクチャー) infrastructure; (P) [Add to Longdo]
インフラストラクチャー;インフラストラクチャ[, infurasutorakucha-; infurasutorakucha] (n) infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode [Add to Longdo]
インフラ開発[インフラかいはつ, infura kaihatsu] (n) infrastructure development [Add to Longdo]
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement [Add to Longdo]
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] (n) {comp} overlay structure [Add to Longdo]
オブストラクション[, obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei [Add to Longdo]
コンストラクション[, konsutorakushon] (n) construction [Add to Longdo]
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management [Add to Longdo]
コンストラクタ;コンストラクター[, konsutorakuta ; konsutorakuta-] (n) constructor [Add to Longdo]
コンストラクト[, konsutorakuto] (n) construct [Add to Longdo]
ゴミ収集車[ゴミしゅうしゅうしゃ, gomi shuushuusha] (n) waste collection vehicle; dustcart; garbage truck [Add to Longdo]
サンドイッチ構造[サンドイッチこうぞう, sandoicchi kouzou] (n) sandwich structure [Add to Longdo]
シェル構造[シェルこうぞう, shieru kouzou] (n) shell construction [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray) [Add to Longdo]
ストラクチャ;ストラクチャー[, sutorakucha ; sutorakucha-] (n) structure [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] (n) {comp} storage structure [Add to Longdo]
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上层建筑[shàng céng jiàn zhù, ㄕㄤˋ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] superstructure [Add to Longdo]
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] without destruction there can be no construction [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
中国建设银行[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] China Construction Bank [Add to Longdo]
中国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
令行禁止[lìng xíng jìn zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] lit. if he orders you go, he forbids you stop (成语 saw); fig. to demand exact compliance with instructions; to ensure strictly obedience [Add to Longdo]
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]
修建[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct [Add to Longdo]
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, ] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted [Add to Longdo]
内部结构[nèi bù jié gòu, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] internal structure; internal composition [Add to Longdo]
具体而微[jù tǐ ér wēi, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄦˊ ㄨㄟ, / ] all the parts are in place, but small scale (Mencius); perfect in structure, but not much of it [Add to Longdo]
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to recreate; to reconstruct (a historical relic) [Add to Longdo]
再融资[zài róng zī, ㄗㄞˋ ㄖㄨㄥˊ ㄗ, ] refinancing; restructuring (a loan) [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ, ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring [Add to Longdo]
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
分付[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] (coll.) to order; instruct [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
加固[jiā gù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] to reinforce (a structure); to strengthen [Add to Longdo]
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] verbal construction (clause) [Add to Longdo]
劝教[quàn jiào, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to advise and teach; to persuade and instruct [Add to Longdo]
卡车[kǎ chē, ㄎㄚˇ ㄔㄜ, / ] truck [Add to Longdo]
参阅[cān yuè, ㄘㄢ ㄩㄝˋ, / ] to consul; to read (instructions) [Add to Longdo]
叉车[chā chē, ㄔㄚ ㄔㄜ, / ] forklift truck [Add to Longdo]
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, ] thwarted; obstructed [Add to Longdo]
受教[shòu jiào, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to receive instruction; to benefit from advice [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained [Add to Longdo]
吊装[diào zhuāng, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] to onstruct by hoisting ready-built components into place [Add to Longdo]
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] leave instructions; to order [Add to Longdo]
吩咐[fēn fù, ㄈㄣ ㄈㄨˋ, ] tell; instruct; command [Add to Longdo]
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Halliburton (US construction company) [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, ] building; construction; civil engineering [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct [Add to Longdo]
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, / ] garbage truck (or other vehicle) [Add to Longdo]
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, / ] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1 [Add to Longdo]
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] capital construction (project); infrastructure [Add to Longdo]
基础设施[jī chǔ shè shī, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] infrastructure [Add to Longdo]
堆栈[duī zhàn, ㄉㄨㄟ ㄓㄢˋ, / ] stack (data structure) [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] obstruct; stop up [Add to Longdo]
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, / ] persist in evil and you will bring about your own destruction [Add to Longdo]
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ˇ ㄑㄧˋ, / ] weapons of mass destruction [Add to Longdo]
夷陵[Yí líng, ㄧˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Yiling (barbarian mound), historical place name in Yichang county 宜昌縣|宜昌县 Hubei, first mentioned in history (after its destruction by Qin) as burial place of the former Chu kings [Add to Longdo]
奏鸣曲式[zòu míng qǔ shì, ㄗㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩˇ ㄕˋ, / ] sonata form (one of the large-scale structures used in Western classical music) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
シーエーアイ[しーえーあい, shi-e-ai] Computer-Aided Instruction, CAI [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] data structure [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
ネットワーク構造[ネットワークこうぞう, nettowa-ku kouzou] network structure [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ファイルアクセス構造[ファイルアクセスこうぞう, fairuakusesu kouzou] file access structure [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
マイクロ命令[まいくろめいれい, maikuromeirei] microinstruction [Add to Longdo]
マクロ命令[マクロめいれい, makuro meirei] macro instruction [Add to Longdo]
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
階層構造[かいそうこうぞう, kaisoukouzou] layered structure [Add to Longdo]
階層木構造[かいそうきこうぞう, kaisoukikouzou] hierarchical tree structure [Add to Longdo]
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure [Add to Longdo]
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer) [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
共通割付け構造[きょうつうわりつけこうぞう, kyoutsuuwaritsukekouzou] generic layout structure [Add to Longdo]
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] computation structure [Add to Longdo]
言語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
構造化プログラミング[こうぞうかプログラミング, kouzouka puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
構造化プログラム[こうぞうかプログラム, kouzouka puroguramu] structured program [Add to Longdo]
構造化言語[こうぞうかげんご, kouzoukagengo] structured language [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
構造化分析(技法)[こうぞうかぶんせき(ぎほう), kouzoukabunseki ( gihou )] SA, Structured Analysis [Add to Longdo]
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  trucs [tryk]
     stuff; things
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top