Search result for

trope

(39 entries)
(0.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trope-, *trope*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trope๑. ภาพพจน์เปรียบเทียบ๒. การแสดงในพิธีมิสซา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
tightrope(ไททฺ'โรพ) n. เส้นขึงตึงที่ใช้ในการเดินไต่หรือเล่นกายกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
trope(n) คำอุปมา,รูปของภาษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're an ethnological trope.อุปมาคุณได้ถึง ชาติพันธุ์วรรณาเลยแหละ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I mean, we were supposed to be in St. Tropez as Lord and Lady Carmichael, all expenses... paid...ฉันหมายถึง เราเคยไปอยู่ที่ St.Tropez โดยใช้ชื่อคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงคาร์ลไมเคิล ค่าใช้จ่ายทั้งหมด.. จ่าย... Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Reminds me of the summer I was Ralph Lauren out in St. tropez.ทำให้นึกถึงฤดูร้อนที่ฉันแอบอ้างเป็น Ralph Lauren ที่เมืองแซงต์ โตรเปซ์ Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
I can do the classic two dates in one night sitcom trope.ฉันสามารถเดทสลับคู่ ในคืนเดียวแบบซิทคอม Herstory of Dance (2013)
Except we're doing a sitcom trope, so it'd be totally out of place.แต่เรากำลังเล่นซิทคอม ถ้าทำแบบนั้นมันจะไม่ใช่ Herstory of Dance (2013)
But I was so busy chasing one trope, I missed the trope right under my nose...แต่ผมมัววุ่นเล่นบทสมมุติ จนพลาดบทชีวิตจริง... Herstory of Dance (2013)
I know all the tricks and tropes of filmmaking, but what I'm missing is what I think the critics call "substance,"ผมรู้ทุกกลเม็ดในการทำหนัง แต่กลับขาดสิ่งที่นักวิจารณ์ เรียกว่า "สาระ" Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
This... is every law, rule, trick and trope of Dramaworld.c.bg_transparentนี่คือ... /c.bg_transparent c.bg_transparentกฎข้อบังคับปฏิบัติทุกอย่าง/c.bg_transparent c.bg_transparentในดราม่าเวิลด์/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
I know every trope there is in this world, Claire.c.bg_transparentผมรู้กฎทุกอย่างในโลกนี้ แคลร์/c.bg_transparent Episode #1.10 (2016)
How the Saint Tropez all the way to Cannes.นี่ ทางนี่. Disturbia (2007)
Perhaps we met in St. Tropez.เราอาจจะเคยเจอกันที่ St. TropeChuck Versus the Seduction (2008)
Just the mention of St. Tropez makes her woozy.แค่เอ่ยเรื่อง St. Tropez เธอก็สนใจนายแล้ว Chuck Versus the Seduction (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
TROPEA    T R OW1 P IY0 AH0
TROPEANO    T R OW2 P IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trope    (n) (t r ou1 p)
tropes    (n) (t r ou1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropen {pl}tropics [Add to Longdo]
Tropen...tropical [Add to Longdo]
Tropenhelm {m}sun helmet; pith helmet [Add to Longdo]
Tropenhelm {m}topee [Add to Longdo]
Tropenisolation {f}tropical insulation [Add to Longdo]
Tropenkoller {m}tropical madness [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]
tropentauglich; tropenfest; tropengeschützt {adj}tropicalized [Add to Longdo]
Tropenkrankheit {f} [med.]tropical disease [Add to Longdo]
Tropenspottdrossel {f} [ornith.]Tropical Mockingbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトロープ[, taitoro-pu] (n) tightrope [Add to Longdo]
ヘリオトロープ[, heriotoro-pu] (n) heliotrope [Add to Longdo]
後腹膜[こうふくまく, koufukumaku] (n) retroperitoneum [Add to Longdo]
紅葉貝[もみじがい;モミジガイ, momijigai ; momijigai] (n) (uk) Astropecten scoparius (species of starfish) [Add to Longdo]
綱渡り[つなわたり, tsunawatari] (n,vs) tightrope walking; funambulism; (P) [Add to Longdo]
同素体[どうそたい, dousotai] (n) allotrope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trope \Trope\, n. [L. tropus, Gr. ?, fr. ? to turn. See
   {Torture}, and cf. {Trophy}, {Tropic}, {Troubadour},
   {Trover}.] (Rhet.)
   (a) The use of a word or expression in a different sense from
     that which properly belongs to it; the use of a word or
     expression as changed from the original signification to
     another, for the sake of giving life or emphasis to an
     idea; a figure of speech.
   (b) The word or expression so used.
     [1913 Webster]
 
        In his frequent, long, and tedious speeches, it has
        been said that a trope never passed his lips.
                          --Bancroft.
     [1913 Webster]
 
   Note: Tropes are chiefly of four kinds: metaphor, metonymy,
      synecdoche, and irony. Some authors make figures the
      genus, of which trope is a species; others make them
      different things, defining trope to be a change of
      sense, and figure to be any ornament, except what
      becomes so by such change.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trope
   n 1: language used in a figurative or nonliteral sense [syn:
      {trope}, {figure of speech}, {figure}, {image}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top