Search result for

trolley

(55 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolley-, *trolley*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley[N] รถขนแร่
trolleys[SL] ชุดชั้นใน
trolleyed[SL] เมายาหรือเมาเหล้า
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า
trolley coach[N] รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, one day, we heard from a friend that they had been in a hospital in Zimbabwe and had seen a man they think was my daddy, and he was being carried out on a trolley, dead.แต่วันหนึ่งเราได้ยินข่าวจากเพื่อน พวกเขาไป โรงพยาบอลที่ซิมบับเว และได้เห็นผู้ชายคนหนึ่ง พวกเขาคิดว่าเป็นพ่อของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Big fish little fish cardboard box Fill the trolley fillปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ เติมตะกร้าให้เต็ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I took one trolley and then another one back to my car.ฉันนั่งรถรางสายนึง\และก็เปลี่ยนไปนั่งอีกสาย กลับมาที่รถฉัน Last Grimm Standing (2012)
Trauma trolley, please.บาดเจ็บรถเข็นโปรด Rush (2013)
If you so much as step one foot in here with that trolley,ถ้าเธอเข็นมันมาเข้ามาใกล้ฉันอีกฟุตนึงล่ะก็ Saving Mr. Banks (2013)
Movie Trolley is having an "End of the Video Store Chain Industry" sale, so I got you a six-pack of "body switching" movies and a two-year-old box of Raisinets, all for under five bucks.ร้าน Movie Trolley กำลังจัด งานลดล้างสต๊อคก่อนปิดกิจการ ฉันซื้อหนังสลับร่างมา 6 เรื่อง Basic Human Anatomy (2013)
We need trolley and bags.เอารถเข็นกับกระเป๋ามา World War Z (2013)
I need that trolley. Help me.ต้องใช้เตียงเข็น ช่วยทื Allied (2016)
Off my trolley?ไม่ค่อยเต็ม? Basic Instinct (1992)
- Anything off the trolley, dears?- อยากได้อะไรจากรถเข็นมั้ยจ้ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Lost control of the trolley.เราคุมรถเข็นไม่อยู่ฮะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Trolley, trolley, trolley! Aah! Look out!รถรางไฟฟ้า อ๊าก ระวัง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trolleyPretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า
สาลี่[N] trolley, See also: tram, Count unit: คัน, Thai definition: คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟเข้าเครื่องรถ
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLLEY    T R AA1 L IY0
TROLLEYS    T R AA1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolley    (n) (t r o1 l ii)
trolleys    (n) (t r o1 l i z)
trolley-car    (n) - (t r o1 l i - k aa r)
trolley-cars    (n) - (t r o1 l i - k aa z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrwerksschild {n}trolley side cheek [Add to Longdo]
Herdwagenofen {m}trolley (hearth) kiln; bogie hearth kiln [Add to Longdo]
Katzrahmen {m}trolley frame [Add to Longdo]
Stromabnehmerstange {f}trolley pole [Add to Longdo]
Trolleybus {m}trolleybus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
トロッコ[, torokko] (n) rail car (esp. a small one used in mines, etc.); trolley [Add to Longdo]
トロリー[, torori-] (n) trolley [Add to Longdo]
トロリーバス[, torori-basu] (n) trolleybus [Add to Longdo]
路面電車[ろめんでんしゃ, romendensha] (n) tram; streetcar; trolley; tramcar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] trolley [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus [Add to Longdo]
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] trolley for inspecting rail track [Add to Longdo]
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trolley \Trol"ley\, Trolly \Trol"ly\, n.
   (a) A form of truck which can be tilted, for carrying
     railroad materials, or the like. [Eng.]
   (b) A narrow cart that is pushed by hand or drawn by an
     animal. [Eng.]
   (c) (Mach.) A truck from which the load is suspended in some
     kinds of cranes.
   (d) (Electric Railway) A truck which travels along the fixed
     conductors, and forms a means of connection between them
     and a railway car.
   (e) A trolley car.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trolley
   n 1: a wheeled vehicle that runs on rails and is propelled by
      electricity [syn: {streetcar}, {tram}, {tramcar},
      {trolley}, {trolley car}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 trolley [trɔli]
   trolley
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top